Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Έργα & δραστηριότητες - Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων

Υπηρεσία

Επείγουσας Απόδοσης Όρων

 

Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων παρέχει άμεση ορολογική υποστήριξη για καινοφανείς όρους και δυσεπίλυτα ορολογικά προβλήματα. Επιτρέπει στα μέλη της να υποβάλλουν ορολογικά αιτήματα και να λαμβάνουν άμεση συνδρομή για την επίλυσή τους από τα άλλα εγγεγραμμένα στην Υπηρεσία μέλη του Δικτύου.

 

Η λειτουργία βασίζεται στις ακόλουθες ΘεματικέςΟμάδεςΕργασίας που αντανακλούν τομείς προτεραιότητας:

 

 • Δίκαιο (δίκαιο, κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, τέχνες, πολιτισμός)
 • Οικονομικά (οικονομική, τραπεζική, λογιστική, στατιστική, διεθνείς οικονομικές σχέσεις)
 • Τεχνολογία (μηχανολογία, μεταφορές, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, πληροφορική, κατασκευές)
 • Φυσικοί πόροι (ενέργεια, περιβάλλον, κλίμα, γεωργία, αλιεία)
 • Χημεία – Επιστήμες υγείας (χημεία, βιοχημεία, φαρμακευτική, ιατρική)

 

Οι εργασίες διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στο οποίο υποβάλλονται τα λεγόμενα δελτία ΕΔΟ, δηλαδή εμπεριστατωμένα ερωτήματα για συγκεκριμένους όρους που περιλαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, πεδίο, ορισμό και συγκείμενο στη γλώσσα-πηγή, για τα οποία ενημερώνονται άμεσα, ηλεκτρονικά, όλα τα μέλη της θεματικής ομάδας.

Οδηγίες για τηνπρόσβαση στην Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων παρέχονται στο έγγραφο:

Εγχειρίδιο χρήσης Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων.

Η λειτουργία της Υπηρεσίας διέπεται από τα προβλεπόμενα στο έγγραφο:

Συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων.

Όροι δελτίων ΕΔΟ

 

Κατάλογος όλων των ετών & θεματικών ομάδων:

Πλήρες ευρετήριο δελτίων

 

Κατάλογοι ανά θεματική ομάδα και ανά έτος:

 1. Όροι ομάδας «Δίκαιο»

Όροι 2020 | Όροι 2019 | Όροι 2018 | Όροι 2017 | Όροι 2016 | Όροι 2015

 1. Όροι ομάδας«Οικονομικά»

Όροι 2020 | Όροι 2019 | Όροι 2018 Όροι 2017 | Όροι 2016 | Όροι 2015

 1. Όροι ομάδας «Τεχνολογία»

Όροι 2020 | Όροι 2019 | Όροι 2018 | Όροι 2017 | Όροι 2016 | Όροι 2015

 1. Όροι ομάδας «Φυσικοί πόροι»

Όροι 2020 | Όροι 2019 | Όροι 2018 | Όροι 2017 | Όροι 2016 | Όροι 2015

 1. Όροι ομάδας «Χημεία»

Όροι 2020 | Όροι 2019 | Όροι 2018 | Όροι 2017 | Όροι 2016 | Όροι 2015

 

Δελτία ΕΔΟ στην ΙΑΤΕ

 

Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων δεν αποτελεί όργανο τυποποίησης όρων, όμως το αποτέλεσμα των εργασιών της συμβάλλει στην ορθή απόδοση καινοφανών όρων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Οι προκύπτοντες όροι εξετάζονται από τις γλωσσικές υπηρεσίες της ΕΕ και είτε εισάγονται απευθείας στην ΙΑΤΕ, είτε παραπέμπονται για εξέταση στη διοργανική Ομάδας Τυποποίησης Ορολογίας (ΟΤΟ) η οποία είναι αρμόδια για την τυποποίηση όρων. Στη συνέχεια ή εκ παραλλήλου, εξετάζονται από αρμόδιες επιτροπές και εθνικά όργανα τυποποίησης ορολογίας (ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ, ΤΕ21 ΤΕΕ κ.ά.).

Οι όροι του ΕΔΟ που καταχωρούνται στην ΙΑΤΕ φέρουν στη Σημείωση (Note) αναφορά στο ΕΔΟ, όπως στο παράδειγμα:

 

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας (ΕΔΟ)

Βικιομάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αριθ. Δελτίου ΕΔΟ: E-2020-001 cryptoasset / cryptoasset

 

Γλωσσάρια ΕΔΟ

 

Σημαντική πτυχή της δραστηριότητας του ΕΔΟ είναι η επεξεργασία γλωσσαρίων σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς. Τα γλωσσάρια αξιολογούνται από την Επιστημονική Επιτροπή σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή και τους συνεργαζόμενους φορείς. Επί του παρόντος έχουν εκπονηθεί τα εξής γλωσσάρια, ενώ άλλα βρίσκονται υπό εξέταση:

 • Γλωσσάριο Κυβερνοασφάλειας
 • Γλωσσάριο Τεχνικών Κενού
 • Γλωσσάριο Στρατιωτικών Όρων
 • Γλωσσάριο για την Παιδική Εκμετάλλευση

 

Συνεργασία με φορείς

 

Το ΕΔΟ συνεργάζεται με πληθώρα φορέων, είτε σε μόνιμη βάση είτε για την εκτέλεση συγκεκριμένου ορολογικού έργου. Πολυάριθμοι φορείς συμμετέχουν στο Δίκτυο με επίσημο εκπρόσωπό τους.

ΕΛΕΤΟ (link is external)

ΕΛΟΤ (link is external)

ΤΕ21 ΤΕΕ (link is external)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης