Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Marchés publics et contrats - banner.
Διαγωνισμοί και συμβάσεις

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συμβάσεις

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συμβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει τη δημοσίευση δύο ειδών προσκλήσεων υποβολής προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης υποβολής προσφορών «Tenders Electronic Daily – TED».

 • Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία: δημόσια έργα, προμήθειες και υπηρεσίες και προκηρύξεις συμβάσεων σχετικών με υπηρεσίας κοινής ωφελείας
 • Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ: δημόσια έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ετήσιος κατάλογος αναδόχων

Ευρωπαϊκοί δημόσιοι διαγωνισμοί (TED)

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (TED-eTendering)

Περισσότεροι διαγωνισμοί στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς (SEDIA)

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσίευσε η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Ελλάδα

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα δημοσιεύει σειρά προσκλήσεων υποβολής προσφορών κάθε χρόνο. Λεπτομέρειες για κάθε ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τις συμβάσεις για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών και τις ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα:

Books
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Η Επιτροπή θα αναθέσει δύο συμβάσεις-πλαίσια, μία για σύνταξη μελετών και μία για ειδικές μεθόδους αξιολόγησης, διάρκειας 4 ετών η καθεμία και συνολικής εκτιμώμενης αξίας 30 εκατ. ευρώ.

 • 1' χρόνος ανάγνωσης
Books
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προτίθεται στο επόμενο διάστημα να προβεί σε διαγωνισμό για σύμβαση πλαίσιο υπηρεσιών διανομής εφημερίδων με εκτιμώμενο συνολικό ανώτατο όριο αξίας 35.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για διάρκεια 48 μηνών.

 • 1' χρόνος ανάγνωσης
Books
 • Με επισήμανση
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Αναθέτουσα Αρχή), προτίθεται να συνάψει σύμβαση πλαίσιο που προκύπτει από την ανωτέρω διαδικασία σύναψης συμβάσεων.

 • 1' χρόνος ανάγνωσης
Books
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό για σύμβαση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για της ανάγκες του γραφείου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδας.

 • 1' χρόνος ανάγνωσης
Books
 • Ειδησεογραφικό άρθρο

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (Αναθέτουσα Αρχή) προτίθεται να υπογράψει Σύμβαση Πλαίσιο με εκτιμώμενο συνολικό ανώτατο όριο αξίας 120.000€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για διάρκεια 48 μηνών, για την Παροχή Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού για προσωρινή απασχόληση

 • 1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες συμβάσεις

Πληροφορίες σχετικά με τα είδη των διαδικασιών και τους κανόνες δημοσίων διαγωνισμών της ΕΕ, τον τρόπο υποβολής προσφορών για μια σύμβαση και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζητηθεί η επανεξέταση μιας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης εντός της ΕΕ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Σύστημα δημοσιονομικής διαφάνειας (FTS)

Πρακτικός οδηγός για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΕ