Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο1 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία με σκοπό τη βελτίωση της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας και την εξασφάλιση καλύτερης υγείας για όλους

ygeia

Η Επιτροπή ενέκρινε χθες μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία με σκοπό τη βελτίωση της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας και την εξασφάλιση καλύτερης υγείας για όλους σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Με τη στρατηγική αυτή η ΕΕ εδραιώνει τον ηγετικό της ρόλο και επανεπιβεβαιώνει την ευθύνη της για την αποφασιστική αντιμετώπιση των κρίσιμων παγκόσμιων προκλήσεων και ανισοτήτων στον τομέα της υγείας: πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη για την ολοκλήρωση του προγράμματος για την παγκόσμια υγεία και την καταπολέμηση των απειλών κατά της υγείας στην εποχή των πανδημιών.
 

Η στρατηγική αυτή αποδίδει στην παγκόσμια υγεία τον ρόλο του βασικού πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ενός κρίσιμου γεωπολιτικού τομέα με κεφαλαιώδη σημασία για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Προωθεί ισότιμες εταιρικές σχέσεις, βιώσιμες και εποικοδομητικές, με βάση την πρωτοβουλία Global Gateway. Με την ιδιότητά της ως η εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η στρατηγική έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγεί τη δράση της ΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση απρόσκοπτης και καλύτερης ετοιμότητας και αντίδρασης στις απειλές κατά της υγείας.
 

Μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων

Η στρατηγική προβάλλει τρεις βασικές αλληλένδετες προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στον τομέα της υγείας:

 • βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής·
 • ενίσχυση των συστημάτων υγείας και προώθηση της καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης·
 • πρόληψη και καταπολέμηση των απειλών κατά της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των πανδημιών, με την εφαρμογή της προσέγγισης «Μία υγεία».


Σκοπός της στρατηγικής είναι να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν την καθολική υγεία στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030. Για τον σκοπό αυτό, η στρατηγική επανεστιάζει τη δράση μας για την επίτευξη καθολικής ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των προβλημάτων υγείας, όπως η φτώχεια και οι κοινωνικές ανισότητες. Η στρατηγική τονίζει τη σημασία του να ληφθούν υπόψη σημαντικοί παράγοντες κακής υγείας, όπως η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η επισιτιστική ασφάλεια, οι συγκρούσεις και άλλες ανθρωπιστικές κρίσεις. Ως εκ τούτου, η στρατηγική εισάγει μια στιβαρή προσέγγιση με τίτλο «υγεία σε όλες τις πολιτικές» σκοπός της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι ένα ευρύ φάσμα πολιτικών συμβάλλει πραγματικά στην επίτευξη των στόχων για την υγεία. Προσδιορίζει τρεις βασικούς καταλυτικούς παράγοντες για τη βελτίωση της υγείας, και συγκεκριμένα την ψηφιακή μετάβαση, την έρευνα και το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, με συγκεκριμένες δράσεις που θα εξασφαλίσουν την πρόοδο σε αυτούς τους τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο.
 

Η στρατηγική επιδιώκει επίσης να βελτιώσει την παγκόσμια υγειονομική ασφάλεια προστατεύοντας έτσι τους πολίτες από απειλές μέσω της ενίσχυσης της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης, καθώς και της έγκαιρης διάγνωσης. Οι απειλές μπορεί να είναι χημικές, βιολογικές, πυρηνικές, ή να έχουν τη μορφή πανδημίας· μια τέτοια απειλή, που χαρακτηρίζεται σιωπηλός δολοφόνος, είναι και η μικροβιακή αντοχή. Η στρατηγική προτείνει ευρύ φάσμα δράσεων για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών:

 • πιο ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια και στις ιατρικές θεραπείες μέσω της ενίσχυσης των τοπικών φαρμακευτικών συστημάτων και της τοπικής ικανότητας παραγωγής
 • αξιόπιστους και δεσμευτικούς διεθνείς κανόνες όσον αφορά τις πανδημίες
 • εντατικότερη επιτήρηση και ανίχνευση παθογόνων παραγόντων
 • μια συνολική προσέγγιση που να ασχολείται με όλες τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του περιβάλλοντος, της υγείας των ζώων και των φυτών και της ανθρώπινης υγείας (προσέγγιση «Μία υγεία»)


Καθώς αναδύεται μια νέα παγκόσμια τάξη υγείας, η στρατηγική καθορίζει τα επόμενα βήματα της ΕΕ ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωσή της μέσω μιας δέσμευσης πιο στρατηγικής, πιο δυναμικής και πιο αποτελεσματικής.

 • Στηρίζοντας το νέο είδος ισχυρής παγκόσμιας διακυβέρνησης, την οποία έχει ανάγκη ο κόσμος σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον. Μια τέτοια διακυβέρνηση προϋποθέτει έναν ΠΟΥ πιο ισχυρό, πιο αποτελεσματικό, με υποχρέωση λογοδοσίας για τις πράξεις του και χρηματοδοτούμενο με βιώσιμο τρόπο, στο επίκεντρο του πολυμερούς συστήματος, καθώς και εμβάθυνση της συνεργασίας μέσω της G7 και της G20, αλλά και με άλλους παγκόσμιους, περιφερειακούς και διμερείς εταίρους.
 • Διευρύνοντας τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις για την υγεία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Gateway, με βάση την κοινή συμμετοχή και τη συνυπευθυνότητα των εταίρων μας. Η βελτίωση της αυτοδυναμίας τους στον τομέα της υγείας θα τους διασφαλίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αυτονομία και θα μας επιτρέψει να επικεντρωθούμε στα πρόσωπα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και εκεί όπου η δράση μας θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Θα επιδιωχθούν επίσης εταιρικές σχέσεις με προηγμένες οικονομίες.
 • Αξιοποίηση της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» ώστε να ακούγεται μια πραγματικά ενιαία και ισχυρή φωνή, και να εξασφαλιστεί στενός συντονισμός με τα κράτη μέλη, ώστε η πολιτική δράση και τα χρηματοδοτικά μέσα να συνδέονται στενά με τις νέες προτεραιότητες.
 • Αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση μέσω της προώθησης καινοτόμου χρηματοδότησης, συγκέντρωσης πόρων σε διεθνές επίπεδο και συνεπένδυσης από τις χώρες-εταίρους και άλλους παράγοντες, όπως ο ιδιωτικός τομέας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της από κοινού συγκαταλέγονται διεθνώς στους μεγαλύτερους χρηματοδότες της παγκόσμιας υγείας. Η στρατηγική θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη σημασία αυτής της σημαντικής χρηματοδοτικής συνεισφοράς στην παγκόσμια υγεία χάρη στην πιο εμπεριστατωμένη χαρτογράφηση και τη στενότερη παρακολούθηση του αντικτύπου της.


Ιστορικό

Η νέα στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία προσφέρει ένα πλαίσιο για τις πολιτικές υγείας της ΕΕ έως το 2030. Καθορίζει τις πολιτικές προτεραιότητες και τις κατευθυντήριες αρχές για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας υγείας και προσδιορίζει συγκεκριμένες γραμμές δράσης. Σκιαγραφεί τη δράση που θα αναλάβει η Επιτροπή και τα αιτήματα που θα απευθύνει στα κράτη μέλη σχετικά με τις δικές τους ενέργειες, αυστηρά στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους και των αντίστοιχων θεσμικών τους ρόλων.
 

Η στρατηγική βασίζεται στις συνεισφορές που ελήφθησαν επ' ευκαιρία ευρείας δημόσιας διαβούλευσης, κυρίως από μέρους των κρατών μελών της ΕΕ, των προεδριών του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της σκιώδους στρατηγικής για την υγεία της κοινωνίας των πολιτών του 2020, και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων μερών στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Η στρατηγική δημοσιεύεται παράλληλα με την πρώτη έκθεση για την κατάσταση ετοιμότητας στον τομέα της υγείας.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παγκόσμια υγεία

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παγκόσμια υγεία

Έκθεση για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας

Δελτίο Τύπου για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την έκθεση για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας και το πρόγραμμα εργασίας της HERA για το 2023

Δήλωση — Προς μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία

Global Gateway

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας

Υγεία και δημογραφία

Παγκόσμια υγεία

 

Σήμερα, η παγκόσμια υγεία συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του προγράμματος εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Η υγεία δεν είναι πλέον μόνο επιστημονικό και ιατρικό ζήτημα. Έχει καταστεί κρίσιμο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής, της πολιτικής ασφάλειας και της εμπορικής πολιτικής, καθώς και καίριος τομέας της διεθνούς συνεργασίας. Ως εκ τούτου, απαιτεί αποφασιστική δράση στην παγκόσμια σκηνή, με βάση μια συλλογική προσέγγιση και την προώθηση πολυμερών λύσεων. Θα στηρίξω σθεναρά το πρόγραμμα της ΕΕ για την παγκόσμια υγεία με διάφορα μέσα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, καθώς και με τους στρατηγικούς διαλόγους με τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νέας στρατηγικής.

 

Ύπατος εκπρόσωπος / αντιπρόεδρος, κ. Τζουζέπ Μπορέλ - 30/11/2022

 

 

Στα σύνορά μας διεξάγεται ένας πόλεμος με πολλαπλές επιπτώσεις στην ασφάλειά μας, την οικονομία μας και τις κοινωνίες μας. Ωστόσο, η υγεία είναι και θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα. Η πρότασή μας για μια στρατηγική για την παγκόσμια υγεία προσφέρει νέα και συμπληρωματικά στοιχεία για την περαιτέρω βελτίωση της ανθεκτικότητάς μας μετά την πανδημία COVID-19. Με τη στρατηγική αυτή η ΕΕ δεν έχει σκοπό να επιβάλει το όραμά της σε όλο τον κόσμο. Είμαστε αποφασισμένοι να δεσμευτούμε σε ένα πνεύμα πλήρους συνυπευθυνότητας και από κοινού συμμετοχής για την ενίσχυση της αυτοδυναμίας στον τομέα της υγείας, τη διασφάλιση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας και αυτονομίας και τη δυνατότητα να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στα πρόσωπα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, εκεί όπου η δράση μας θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο.

 

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας - 30/11/2022

 

 

Χάρη στην παγκόσμια στρατηγική για την υγεία, η ΕΕ θα δώσει το παράδειγμα, συνδυάζοντας τις προτεραιότητες με τα χρηματοδοτικά μέσα, εστιάζοντας στα πρόσωπα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και συμβάλλοντας στην επαναφορά των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στη σωστή πορεία. Θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, συμβάλλοντας στην κάλυψη των κενών στη χρηματοδότηση και στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Η στρατηγική αυτή, ως βασική συνιστώσα της πρωτοβουλίας Global Gateway, θα ενισχύσει την αυτοδυναμία και την αυτονομία των εταίρων στον τομέα της υγείας ευνοώντας την ανθεκτικότητα μέσω της προσέγγισης «Ομάδα Ευρώπη» και ενισχύοντας τη δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο.

 

κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων - 30/11/2022

 

 

Η υγεία αποτελεί τη βάση για την ευημερία των πολιτών μας και είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα των οικονομιών και των κοινωνιών μας. Η πανδημία μας θύμισε δυναμικά πόσο διασυνδεδεμένη είναι η παγκόσμια υγεία. Με την παγκόσμια στρατηγική για την υγεία, αξιοποιούμε τα διδάγματα αυτά και παρέχουμε τις λύσεις που εφαρμόζουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας για την προστασία των πολιτών σε παγκόσμια κλίμακα. Για να το επιτύχουμε θα εργαστούμε για τον καλύτερο εντοπισμό των απειλών, θεσπίζοντας νέους κανόνες για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, παρέχοντας πιο ισότιμη πρόσβαση σε εμβόλια και θεραπείες και προωθώντας τη δημιουργία μιας πιο στιβαρής παγκόσμιας διακυβέρνησης για τη διασφάλιση αποτελεσμάτων, με επίκεντρο έναν ΠΟΥ που θα διαθέτει ισχύ και λογοδοσία. Χάρη στην παρούσα στρατηγική πράττουμε το καθήκον μας αναλαμβάνοντας ηγετική θέση για την αναβάθμιση των προτύπων υγείας σε όλο τον κόσμο.

 

κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - 30/11/2022

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
1 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα