Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο22 Νοεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ρουμανία: Τα κριτήρια αξιολόγησης στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου πληρούνται ικανοποιητικά

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την τελευταία έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ρουμανία για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ).
 

Η έκθεση καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις εκκρεμείς συστάσεις και την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης του ΜΣΕ μετά την έκθεση του ΜΣΕ τον Ιούνιο του 2021. Η έκθεση επιδοκιμάζει τις σημαντικές προσπάθειες της Ρουμανίας για την εφαρμογή των συστάσεων αυτών μέσω νέας νομοθεσίας, πολιτικών και εργαλείων για την ενίσχυση του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
 

Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η πρόοδος που έχει σημειώσει η Ρουμανία είναι επαρκής όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε κατά την προσχώρησή της στην ΕΕ και ότι όλα τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να κλείσουν ικανοποιητικά. Η αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψη το μεταβαλλόμενο πλαίσιο για το κράτος δικαίου στην ΕΕ, και ιδίως την πλήρη συμμετοχή της Ρουμανίας στον κύκλο εκθέσεων για το κράτος δικαίου.
 

Πλέον, η Επιτροπή δεν θα συνεχίσει την παρακολούθηση και την υποβολή έκθεσης όσον αφορά τη Ρουμανία στο πλαίσιο του ΜΣΕ, ωστόσο η παρακολούθηση θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου για το κράτος δικαίου. Ο απολογισμός θα ενσωματωθεί στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου, όπως για όλα τα άλλα κράτη μέλη.
 

Πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται οι πρόσφατα εκδοθέντες νόμοι στον τομέα της δικαιοσύνης και η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη του δικαστικού συστήματος. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης τη δέσμευση της Ρουμανίας να λάβει ιδιαιτέρως υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τους νόμους στον τομέα της δικαιοσύνης και, γενικότερα, αν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες.
 

Όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, τα κρατικά θεσμικά όργανα συνεργάζονται για την εφαρμογή μιας νέας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ενώ οι ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της διερεύνησης περιπτώσεων διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο και της επιβολής κυρώσεων συνεχίστηκαν και στα έτη 2021 και 2022. Το Κοινοβούλιο έχει βελτιώσει τη διαδικασία άρσης των πολιτικών ασυλιών και τα ρουμανικά θεσμικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ακεραιότητα και τις συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς και για τη διαχείριση και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, λειτουργούν αποτελεσματικά.
 

Τέλος, η Ρουμανία σημειώνει ταχεία πρόοδο όσον αφορά την αναθεώρηση των ποινικών κωδίκων της, καθώς και για την εδραίωση του πλαισίου ακεραιότητάς της. Η ολοκλήρωση αυτών των σημαντικών μεταρρυθμίσεων αφορά επίσης τους κύριους στόχους στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας και η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Ρουμανία για την επιτυχή υλοποίησή τους σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
 

Είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ρουμανία να εργάζεται συστηματικά για τη μετατροπή των υπόλοιπων δεσμεύσεων που ορίζονται στην έκθεση σε συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη συνέχιση της εφαρμογής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου υποβολής εκθέσεων για το κράτος δικαίου και με την υποστήριξη άλλων μέσων της εργαλειοθήκης της ΕΕ για το κράτος δικαίου.
 

Επόμενα βήματα

Η αποτελεσματική υλοποίηση των δεσμεύσεων της Ρουμανίας και η διατήρηση του θετικού ρυθμού των μεταρρυθμίσεων θα διασφαλίσουν ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι βιώσιμη και μη αναστρέψιμη, επιτρέποντας την επιτυχή περάτωση του ΜΣΕ. Πριν καταλήξει σε τελική απόφαση, η Επιτροπή θα εξετάσει τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου, καθώς και αυτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή θα επανέλθει στο ζήτημα αυτό, τόσο για τη Βουλγαρία όσο και για τη Ρουμανία, κατά τους προσεχείς μήνες.
 

Ο ετήσιος κύκλος υποβολής εκθέσεων για το κράτος δικαίου θα δώσει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εφαρμογή πολλών από τις συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις, όπως το νέο καθεστώς μετά τη διάλυση του Τμήματος για τη Διερεύνηση Αξιόποινων Πράξεων στο Δικαστικό Σώμα· η λειτουργία της Δικαστικής Επιθεώρησης· οι ανθρώπινοι πόροι στο δικαστικό σώμα· η εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων από τη δημόσια διοίκηση· ο αντίκτυπος της επερχόμενης αναθεώρησης της ποινικής νομοθεσίας στην αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της διαφθοράς και στην ανάπτυξη του πλαισίου ακεραιότητας και στην εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένου του κοινοβουλίου.
 

Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει μέρος της παρακολούθησης του δικαστικού συστήματος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, δύο από τους βασικούς πυλώνες των εκθέσεων. Ορισμένα από τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συστάσεων στην τελευταία έκθεση για το κράτος δικαίου και, όπως συμβαίνει με όλα τα κράτη μέλη, θα αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας παρακολούθησης που έχει αναλάβει η Επιτροπή μετά τις συστάσεις.
 

Οι στόχοι της Ρουμανίας στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και περαιτέρω δυνατότητες συνδρομής στο πλαίσιο άλλων σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, θα συμβάλουν επίσης στο να διασφαλιστεί ότι οι εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές για τους ποινικούς κώδικες, κλείνουν τα υφιστάμενα κενά στη νομοθεσία και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της διαφθοράς.
 

Ιστορικό

Ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ) θεσπίστηκε κατά την προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, ως μεταβατικό μέτρο για τη διευκόλυνση των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Ρουμανίας να μεταρρυθμίσει το δικαστικό της σύστημα και να εντείνει την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αποτελεί κοινή δέσμευση της Ρουμανίας και της ΕΕ. Σύμφωνα με την απόφαση για τη σύσταση του μηχανισμού και όπως υπογραμμίστηκε από το Συμβούλιο και το Δικαστήριο της ΕΕ, ο ΜΣΕ λήγει όταν εκπληρωθούν ικανοποιητικά όλα τα κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν για τη Ρουμανία.
 

Από το 2007 οι εργασίες στο πλαίσιο του ΜΣΕ είναι συνεχείς με σκοπό την ενθάρρυνση και την παρακολούθηση της διαδικασίας μεταρρύθμισης βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης. Τον Ιανουάριο του 2017 η Επιτροπή προέβη σε εκτενή αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των δέκα ετών εφαρμογής του μηχανισμού, η οποία έδωσε σαφή εικόνα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε. Η Επιτροπή διατύπωσε δώδεκα ειδικές συστάσεις οι οποίες, εφόσον υλοποιούνταν κατά μη αναστρέψιμο τρόπο, θα επαρκούσαν για τον τερματισμό της διαδικασίας του ΜΣΕ.
 

Έκτοτε, η Επιτροπή διενήργησε τέσσερις ακόμη αξιολογήσεις προόδου όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων. Οι εκθέσεις από το 2017 έως το 2019 διαπίστωσαν φθίνουσα δυναμική των μεταρρυθμίσεων και χρειάστηκε να διατυπωθούν οκτώ πρόσθετες συστάσεις. Στην έκθεση του Ιουνίου 2021 η Επιτροπή μπόρεσε να διαπιστώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα κριτήρια αξιολόγησης του ΜΣΕ. Η Επιτροπή διαπίστωσε μια νέα ισχυρή ώθηση για μεταρρυθμίσεις και αποκατάσταση της οπισθοδρόμησης της περιόδου 2017-2019, με πολλές συστάσεις να βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, τηρουμένου του ρυθμού προόδου. Από τότε έχουν σημειωθεί περαιτέρω θετικά βήματα, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην έκθεση του 2022, στην οποία διαπιστώνεται ότι η Ρουμανία έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε κατά την προσχώρησή της στην ΕΕ και ότι όλα τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να κλείσουν ικανοποιητικά.
 

Κατά την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007 συστάθηκε επίσης ΜΣΕ για την παρακολούθηση της προόδου στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η έκθεση του ΜΣΕ του Οκτωβρίου 2019 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η Βουλγαρία είχε εκπληρώσει ικανοποιητικά τις υπόλοιπες συστάσεις του ΜΣΕ, ότι η Βουλγαρία έχει σημειώσει επαρκή πρόοδο όσον αφορά την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της κατά την προσχώρησή της στην ΕΕ και ότι όλα τα κριτήρια αξιολόγησης μπορούν να κλείσουν ικανοποιητικά. Από τότε, δεν υπάρχει πλέον διαδικασία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για τη Βουλγαρία στο πλαίσιο του ΜΣΕ και η παρακολούθηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου για το κράτος δικαίου και, πιο συγκεκριμένα, στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το κράτος δικαίου.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση του ΜΣΕ για τη Ρουμανία: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η Ρουμανία στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ)

Όλες οι εκθέσεις του ΜΣΕ

Εκθέσεις για το κράτος δικαίου

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
22 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα