Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Η έκθεση επιδόσεων υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η στήριξη της ανάκαμψης της ΕΕ και η προώθηση βασικών προτεραιοτήτων

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σε δύσκολους καιρούς, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος συμπληρώθηκε από το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU, συνέχισε να παράγει αποτελέσματα για τους πολίτες της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό των υψηλότερων προτύπων δημοσιονομικής διαχείρισης. Χθες η Επιτροπή παρουσίασε την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2021, μέσω της οποίας η Επιτροπή αναλαμβάνει τη συνολική πολιτική ευθύνη όσον αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για το προηγούμενο έτος.

Ο κ.Γιοχάνες Χαν, Επίτροπος Αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση της ΕΕ, δήλωσε τα εξής: «Ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στη συνολική απόκριση της ΕΕ σε ένα, ακόμη, εξαιρετικά δύσκολο έτος. Εξακολουθήσαμε να στηρίζουμε την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, συνεχίζοντας, παράλληλα, να παράγουμε προστιθέμενη αξία προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κοινοτήτων της ΕΕ. Η επιτυχής δρομολόγηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα δώσει ακόμη ισχυρότερη ώθηση στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση.»
 

Καλά αποτελέσματα σε δύσκολο περιβάλλον

Σύμφωνα με την έκθεση, πέρυσι, τα κονδύλια της ΕΕ εξακολούθησαν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην απόκριση της ΕΕ στην πανδημία του κορονοϊού, και στις συνέπειές της. Μεταξύ βασικών έργων, συμπεριλαμβανόταν η χρηματοδότηση της εισαγωγής του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID-19, η προμήθεια υλικού που σχετίζεται με την υγειονομική περίθαλψη, η παροχή βοήθειας στο ιατρικό προσωπικό και η επιχειρησιακή υποστήριξη για ικανότητες κινητής ιατρικής βοήθειας και η αγορά εμβολίων για χώρες χαμηλότερου εισοδήματος.

Η έκθεση επισημαίνει το υψηλό επίπεδο ευελιξίας που επέδειξε η Επιτροπή όσον αφορά τη διαχείριση του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όσο αυτές βρίσκονταν υπό εξέλιξη — κάτι που εξακολουθεί να πράττει η Επιτροπή, και μάλιστα σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Το 2021 η Επιτροπή άρχισε να δανείζεται για την ανάκαμψη μέσω του NextGenerationEU και προέβη στις πρώτες εκταμιεύσεις, με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

 

Πράσινη και ψηφιακή δέσμευση

Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που εγκρίθηκαν το 2021, προβλέπουν κονδύλια για τις πολιτικές για το κλίμα και τις ψηφιακές πολιτικές, τα οποία είναι, αμφότερα, υψηλότερα από τους στόχους που προβλέπονται από το δίκαιο της ΕΕ, ως έκφραση της πραγματικής δέσμευσης της ΕΕ για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Συνολικά, το 34,6 % του συνδυασμένου προϋπολογισμού της ΕΕ και του NextGenerationEU, ήτοι 146 δισ. EUR, δαπανήθηκαν για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής το 2021. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη δαπανηθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μόνον για το έτος 2021, τα δύο τρίτα του συνολικού ποσού που είχε δαπανηθεί κατά την περίοδο 2014-2020. Επίσης, η ΕΕ φαίνεται πως βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την επίτευξη του συνολικού στόχου για τα έτη 2021 έως 2027.
 

Προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν με παράλληλη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ από απάτες και παρατυπίες, προς το συμφέρον των φορολογουμένων. Τα μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού περιλαμβάνουν ένα ισχυρό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, συνεχή παρακολούθηση των κινδύνων (ιδίως εκείνων που σχετίζονται με την κρίση του κορονοϊού) και καθιερωμένες πολυετείς στρατηγικές ελέγχου που συμβάλλουν στην πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των σφαλμάτων, καθώς και στον εντοπισμό τομέων που επιδέχονται βελτιώσεις.

Ως αποτέλεσμα των υφιστάμενων ελέγχων, ο κίνδυνος σφαλμάτων κατά την καταβολή κονδυλίων στους εταίρους μας και στους δικαιούχους εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 1,9 % της συνολικής δαπάνης. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας του 2 %, όπως εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πολλά από τα σφάλματα αυτά, τα οποία εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στο 1,1 % της συνολικής δαπάνης, θα εντοπιστούν και θα διορθωθούν πριν από το κλείσιμο των προγραμμάτων. Εξακολουθεί βέβαια, να υφίσταται ο κίνδυνος για πραγματικά σφάλματα ύψους 0,8 % των συνολικών δαπανών, στο τέλος του κύκλου ζωής των προγραμμάτων.
 

Ιστορικό

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις (ΕΕΔΕ)

Με την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις, η Επιτροπή αναλαμβάνει τη συνολική πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ του προηγούμενου έτους. Προβλέπεται από το άρθρο 318 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 247 του δημοσιονομικού κανονισμού και αποτελεί μέρος της δέσμης ενοποιημένων δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων και λογοδοσίας, την οποία η Επιτροπή υποβάλλει προς υποστήριξη του αιτήματός της για απαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απαλλαγή είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αξιολογεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ από την Επιτροπή.

Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων βασίζεται:

 1. στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων

   

 2. στις δηλώσεις προγράμματος που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού

   

 3. στις αξιολογήσεις ενωσιακών προγραμμάτων

   

 4. στις εργασίες του εσωτερικού ελεγκτή

   

 5. στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης των ελέγχων

   

 6. στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

   

Η Επιτροπή δημοσιεύει την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2021 ταυτόχρονα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2023. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη ένα ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών όσον αφορά τις επιδόσεις, με συνέπεια τόσο στο σχέδιο προϋπολογισμού όσο και στις διαδικασίες απαλλαγής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τονίζει την εστίασή της στις επιδόσεις και στον ρόλο των πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις στην ενημέρωση για τον δημοσιονομικό σχεδιασμό.

Εκτός από την κύρια έκθεση, η οποία είναι πολύ συνοπτική, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσβασιμότητας και αναγνωσιμότητας, τα παραρτήματα παρέχουν πολύτιμες πρόσθετες πληροφορίες. Ειδικότερα:

 • το παράρτημα 1 «Οριζόντιες προτεραιότητες» παρουσιάζει σύνοψη υψηλού επιπέδου των επιδόσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ το 2021 σε σχέση με τις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής·

   

 • το παράρτημα 2, «Εσωτερικοί έλεγχοι και δημοσιονομική διαχείριση», περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή προστάτευσε τους πόρους της ΕΕ παρά τις προκλήσεις που είχε ως αποτέλεσμα η πανδημία του κορονοϊού·

   

 • στο παράρτημα 3, «Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» περιγράφεται αυτό το νέο μέσο στην υπηρεσία της ανάκαμψης της ΕΕ, που βασίζεται στις επιδόσεις, καθώς και τα κύρια, μέχρι στιγμής, επιτεύγματά του·

   

 • το παράρτημα 4, «Επισκόπηση των επιδόσεων των προγραμμάτων» περιλαμβάνει σύντομα και κατανοητά δελτία επιδόσεων για κάθε πρόγραμμα δαπανών της ΕΕ.

   

 • Άλλα τεχνικά παραρτήματα, στα οποία παρουσιάζονται ιδίως τα λεπτομερή αποτελέσματα των ελέγχων και τα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν το 2021.
   

   

Για περισσότερες πληροφορίες

Ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων

Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα