Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο11 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Προς την επόμενη τεχνολογική μετάβαση: η Επιτροπή παρουσιάζει στρατηγική της ΕΕ για την ανάληψη ηγετικής θέσης στο Web 4.0 και στους εικονικούς κόσμους

παρουσιάζει στρατηγική της ΕΕ

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε μια νέα στρατηγική σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους, η οποία έχει ως στόχο την καθοδήγηση της επόμενης τεχνολογικής μετάβασης και τη διασφάλιση ενός ανοικτού, ασφαλούς, αξιόπιστου, δίκαιου και συμπεριληπτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις της ΕΕ.
 

Το διαδίκτυο εξελίσσεται με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό.  Πέρα από την τρίτη γενιά του διαδικτύου —το Web 3.0— που βρίσκεται τώρα σε στάδιο ανάπτυξης και της οποίας τα κύρια στοιχεία είναι ο ανοικτός χαρακτήρας, η αποκέντρωση και η πλήρης ενδυνάμωση των χρηστών, η επόμενη γενιά —το Web 4.0— θα επιτρέψει την ενοποίηση ψηφιακών και πραγματικών αντικειμένων και περιβαλλόντων, καθώς και την ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων και μηχανών.
 

Οι προοπτικές για την οικονομία της ΕΕ πέρα από το 2030, που δημοσιεύτηκαν τον Μάρτιο, επισημαίνουν την ψηφιοποίηση ως έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της οικονομίας και το Web 4.0 ως σημαντική τεχνολογική μετάβαση η οποία οδηγεί σε έναν απρόσκοπτα διασυνδεδεμένο, έξυπνο και εμβυθιστικό κόσμο. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς εικονικών κόσμων εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 27 δισ. ευρώ το 2022 σε περισσότερα από 800 δισ. ευρώ έως το 2030.
 

Οι εικονικοί κόσμοι θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ζουν μαζί οι άνθρωποι, και θα δημιουργήσουν τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η νέα στρατηγική αποσκοπεί σε ένα Web 4.0 και σε εικονικούς κόσμους που αντικατοπτρίζουν τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, όπου τα δικαιώματα των πολιτών εφαρμόζονται πλήρως και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να ευδοκιμήσουν.
 

Βασικοί πυλώνες στρατηγικής 

Η στρατηγική συνάδει με τους στόχους για το 2030 του προγράμματος πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία και με τρεις από τους βασικούς πυλώνες του για την ψηφιοποίηση: δεξιότητες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Ο τέταρτος πυλώνας, οι υποδομές, καλύπτεται από τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τη συνδεσιμότητα και τις ευρύτερες προσπάθειές της σε σχέση με τις ικανότητες υπολογιστικής, νέφους και παρυφών. Η στρατηγική εξετάζει επίσης τον ανοικτό χαρακτήρα και την παγκόσμια διακυβέρνηση των εικονικών κόσμων και του Web 4.0 ως ειδικά σκέλη δράσης.
 

  1. Ενδυνάμωση των ατόμων και ενίσχυση των δεξιοτήτων, για την προώθηση της ευαισθητοποίησης, της πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες και της δημιουργίας δεξαμενής ταλέντων για άτομα που ειδικεύονται στους εικονικούς κόσμους. Έως το τέλος του 2023 η Επιτροπή θα προωθήσει τις κατευθυντήριες αρχές για τους εικονικούς κόσμους, τις οποίες πρότεινε η ομάδα πολιτών, και θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για το ευρύ κοινό χάρη σε μια «εργαλειοθήκη για τους πολίτες» έως το πρώτο τρίμηνο του 2024. Δεδομένου ότι τα άτομα που ειδικεύονται στους εικονικούς κόσμους είναι απαραίτητα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων και θα στηρίξει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων για τις γυναίκες και τα κορίτσια, μέσω έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», καθώς και για τους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»
  2. Επιχειρήσεις: στήριξη ενός ευρωπαϊκού βιομηχανικού οικοσυστήματος του Web 4.0 για την επέκταση της αριστείας και την αντιμετώπιση του κατακερματισμού. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ενωσιακό οικοσύστημα το οποίο φέρνει σε επαφή τους διάφορους παράγοντες της αξιακής αλυσίδας των εικονικών κόσμων και του Web 4.0. Η Επιτροπή έχει προτείνει μια υποψήφια σύμπραξη για τους εικονικούς κόσμους στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 2025, με σκοπό την προώθηση της αριστείας στον τομέα της έρευνας και την ανάπτυξη ενός βιομηχανικού και τεχνολογικού χάρτη πορείας για τους εικονικούς κόσμους. Με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, η Επιτροπή θα στηρίξει επίσης τους δημιουργούς και τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης της ΕΕ για τη δοκιμή νέων εργαλείων δημιουργίας περιεχομένου, θα φέρει σε επαφή προγραμματιστές και βιομηχανικούς χρήστες, και θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου να αναπτυχθούν «προστατευμένα κανονιστικά περιβάλλοντα για το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους».
  3. Δημόσια διοίκηση: στήριξη της κοινωνικής προόδου και των εικονικών δημόσιων υπηρεσιών για τη μόχλευση των ευκαιριών που μπορούν να προσφέρουν οι εικονικοί κόσμοι. Η ΕΕ επενδύει ήδη σε σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως οι πρωτοβουλίες «Προορισμός: Γη» (DestinE), «Τοπικά ψηφιακά δίδυμα» για έξυπνες κοινότητες ή «Το ευρωπαϊκό ψηφιακό δίδυμο του ωκεανού», ώστε να επιτρέψει στους ερευνητές να προαγάγουν την επιστήμη, στις βιομηχανίες να αναπτύξουν εφαρμογές ακριβείας και στις δημόσιες αρχές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις δημόσιας πολιτικής. Η Επιτροπή δρομολογεί δύο νέες δημόσιες εμβληματικές πρωτοβουλίες: το «CitiVerse», ένα εμβυθιστικό αστικό περιβάλλον που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των πόλεων· και ένα «ευρωπαϊκό εικονικό ανθρώπινο δίδυμο», το οποίο θα αναπαράγει το ανθρώπινο σώμα για την υποστήριξη της λήψης κλινικών αποφάσεων και της προσωπικής θεραπείας.
  4. Διαμόρφωση παγκόσμιων προτύπων για ανοικτούς και διαλειτουργικούς εικονικούς κόσμους και για το Web 4.0, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα κυριαρχούνται από λίγους μεγάλους παράγοντες του τομέα. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της διακυβέρνησης του διαδικτύου ανά τον κόσμο και θα προωθήσει τα πρότυπα Web 4.0 σύμφωνα με το όραμα και τις αξίες της ΕΕ.


Ιστορικό

Η στρατηγική στηρίζεται στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους εικονικούς κόσμους και σε διαβουλεύσεις με τους πολίτες, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις. Από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2023 η Επιτροπή διοργάνωσε ομάδα Ευρωπαίων πολιτών για τους εικονικούς κόσμους και κάλεσε 150 τυχαία επιλεγμένους πολίτες να διατυπώσουν συστάσεις για ένα όραμα, για αρχές και για δράσεις που θα διασφαλίσουν ότι οι εικονικοί κόσμοι στην ΕΕ είναι δίκαιοι και κατάλληλοι για τους πολίτες. Οι 23 συστάσεις τους έχουν αποτελέσει γνώμονα καθοδήγησης συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες περιλαμβάνονται στη στρατηγική για το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τον βιομηχανικό συνασπισμό εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, ο οποίος αποτελεί σημείο συνάντησης της βιομηχανίας και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής.
 

Επιπλέον, μια νέα έκθεση που δημοσίευσε το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρέχει επισκόπηση των ευκαιριών που μπορούν να προσφέρουν οι εικονικοί κόσμοι επόμενης γενιάς σε διάφορους τομείς, όπως οι τομείς της εκπαίδευσης, της μεταποίησης, της υγείας και των δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους

Ενημερωτικό δελτίο: Πώς θα αναπτυχθούν επιθυμητοί και δίκαιοι εικονικοί κόσμοι; Η οπτική γωνία των πολιτών

Ανακοίνωση: Πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους

Έκθεση πολιτών από την ομάδα Ευρωπαίων πολιτών για τους εικονικούς κόσμους

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: πληροφορίες, συμπεράσματα και τάσεις της αγοράς σχετικά με το Web 4.0 και τους εικονικούς κόσμους

Ανακοίνωση (Κοινό Κέντρο Ερευνών) — Εικονικοί κόσμοι επόμενης γενιάς: ευκαιρίες, προκλήσεις και επιπτώσεις στην πολιτική

Δηλώσεις

Το Web 4.0 και οι εικονικοί κόσμοι θα αποφέρουν οφέλη για την υγεία, θα συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση και στην καλύτερη πρόβλεψη των φυσικών καταστροφών. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο και να το διαμορφώσουμε σύμφωνα με τα ψηφιακά μας δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους όσον αφορά την ιδιωτικότητα ή την παραπληροφόρηση. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Web 4.0 θα είναι ένα ανοικτό, ασφαλές, αξιόπιστο, δίκαιο και συμπεριληπτικό ψηφιακό περιβάλλον για όλους.

κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή - 11/07/2023

 

Οι συστάσεις της ομάδας Ευρωπαίων πολιτών για τους εικονικούς κόσμους είχαν καθοριστικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας που εγκρίνεται σήμερα από την Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που το έργο που έχουμε επιτελέσει για να εμβαθύνουμε τη συμμετοχή των πολιτών και να την καταστήσουμε ουσιαστική για το έργο μας αποφέρει τόσο γόνιμα αποτελέσματα. Όταν είπαμε: «Το μέλλον είναι στα χέρια σας», το εννοούσαμε!

κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, αντιπρόεδρος για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας - 11/07/2023

 

Σήμερα, η Ευρώπη εκδηλώνει την πρόθεσή της να καταστεί παγκόσμια ηγέτιδα στο Web 4.0 και στους εικονικούς κόσμους. Η Ευρώπη έχει ό,τι χρειάζεται για να ηγηθεί της επόμενης τεχνολογικής μετάβασης: καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, πλούσιο δημιουργικό περιεχόμενο και βιομηχανικές εφαρμογές, ισχυρό ρόλο ως παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων, αλλά και ευνοϊκό προς την καινοτομία και προβλέψιμο νομικό πλαίσιο. Θα αναβαθμίσουμε αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα συνδέσουμε προγραμματιστές εικονικών κόσμων με βιομηχανικούς χρήστες, θα επενδύσουμε στη διείσδυση και στην κλιμάκωση νέων τεχνολογιών, ενώ θα δώσουμε και στους ανθρώπους τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να χρησιμοποιούν τους εικονικούς κόσμους με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς - 11/07/2023

 

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα17 Ιουλίου 2023
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Πώς θα αναπτύξουμε επιθυμητούς και δίκαιους εικονικούς κόσμους
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών - Πώς θα αναπτύξουμε επιθυμητούς και δίκαιους εικονικούς κόσμους
ελληνικά
(393.87 KB - PDF)
Τηλεφόρτωση

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
11 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα