Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο30 Νοεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ έπεσαν το 2019 στο χαμηλότερο επίπεδο των τριών τελευταίων δεκαετιών

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την ετήσια έκθεση προόδου της ΕΕ σχετικά με τη δράση για το κλίμα, η οποία παρουσιάζει την πρόοδο που επιτέλεσε η ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2019. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 3,7 % σε ετήσια βάση, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5 %. Οι εκπομπές έχουν πλέον μειωθεί κατά 24 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Ο κ. Φρανς Τίμερμανς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει ότι είναι εφικτή η μείωση των εκπομπών με παράλληλη ανάπτυξη της οικονομίας. Ωστόσο, η σημερινή έκθεση επιβεβαιώνει εκ νέου ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας σε όλους τους τομείς της οικονομίας για να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η μετάβαση είναι εφικτή αν εμμείνουμε στη δέσμευσή μας και αδράξουμε τις ευκαιρίες της ανάκαμψης για να αναζωογονήσουμε την οικονομία μας με πιο πράσινο και πιο ανθεκτικό τρόπο και να δημιουργήσουμε ένα υγιές και βιώσιμο μέλλον για όλους.»

Οι εκπομπές που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ) παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση το 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 9,1 %, ήτοι περίπου κατά 152 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (Mt CO2eq) σε σύγκριση με το 2018. Η πτώση αυτή προήλθε κυρίως από τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι εκπομπές μειώθηκαν κατά σχεδόν 15 %, κυρίως λόγω της αντικατάστασης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται με καύση άνθρακα από ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και από φυσικό αέριο. Οι εκπομπές από τη βιομηχανία μειώθηκαν περίπου κατά 2 %. Οι εξακριβωμένες εκπομπές από τις αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες επί του παρόντος καλύπτουν μόνο πτήσεις εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εξακολούθησαν να αυξάνονται ελαφρά, σημειώνοντας αύξηση κατά 1 % ή περίπου κατά 0,7 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 σε σύγκριση με το 2018. Οι εκπομπές που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, όπως οι εκτός ΣΕΔΕ εκπομπές από τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τα κτίρια, τη γεωργία και τα απόβλητα, δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2018.

Οι δαπάνες της ΕΕ για τη δράση για το κλίμα, τη χρηματοδότηση πράσινων τεχνολογιών, την ανάπτυξη νέων λύσεων και τη διεθνή συνεργασία αυξήθηκαν το 2019 και θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο της ανάκαμψης της Ευρώπης από τη νόσο COVID-19.

Τα έσοδα από πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ αποτελούν ολοένα και σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης για το κλίμα. Τα συνολικά έσοδα που εισέπραξαν τα κράτη μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι χώρες του ΕΟΧ από τους πλειστηριασμούς μεταξύ του 2012 (έναρξη των πλειστηριασμών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ) και των μέσων του 2020 υπερέβησαν τα 57 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από τα μισά παρήχθησαν μόνο το 2018 και το 2019. Το 2019 τα συνολικά έσοδα από πλειστηριασμούς υπερέβησαν τα 14,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο αυτό, το 77 % θα χρησιμοποιηθεί για κλιματικούς και ενεργειακούς σκοπούς, δηλαδή 7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το ποσοστό του 70 % που καταγράφηκε το 2018. Επιπλέον, όλο και περισσότερα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα για το κλίμα χρηματοδοτούνται μέσω της χρηματικής αποτίμησης των δικαιωμάτων εκπομπής μέσω του προγράμματος NER 300, του Ταμείου Καινοτομίας και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού.

Ιστορικό

Η έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα «Ξεκινώντας το ταξίδι προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» περιγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. Η έκθεση εκπονείται από τη ΓΔ CLIMA με βάση τα στοιχεία που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού για τον μηχανισμό παρακολούθησης του κλίματος (MMR, κανονισμός αριθ. 525/2013).

Περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα

Έκθεση για την αγορά άνθρακα

Έκθεση σχετικά με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων

Έκθεση σχετικά με τη δέσμευση και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (από το 2019)

Πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030

Σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030

Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Νοεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα