Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο18 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Νέοι κανόνες φορολογικής διαφάνειας θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ρίξουν φως στον τομέα των κρυπτοστοιχείων

The Berlaymont Building and European Flags

Χθες, οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ενέκριναν νέους κανόνες φορολογικής διαφάνειας για όλους τους παρόχους κρυπτοστοιχείων που εδρεύουν στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι επικαιροποιούν την οδηγία για τη διοικητική συνεργασία (ΟΔΣ8), συμπληρώνουν τον κανονισμό για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (MiCA) και τον κανονισμό για τις μεταφορές χρηματικών ποσών (TFR), και συνάδουν πλήρως με την πρωτοβουλία του ΟΟΣΑ σχετικά με το πλαίσιο αναφοράς κρυπτοστοιχείων.
 

Η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση είναι καίριας σημασίας για την άντληση εσόδων που θα χρηματοδοτήσουν δημόσιες επενδύσεις και υπηρεσίες, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου είναι δυνατή η άνθηση της καινοτομίας. Ωστόσο, οι φορολογικές αρχές δεν διαθέτουν επί του παρόντος τις αναγκαίες πληροφορίες για την παρακολούθηση των εσόδων που προέρχονται από τη χρήση κρυπτοστοιχείων, τα οποία πολύ συχνά αποτελούν αντικείμενο διασυνοριακών συναλλαγών. Αυτό το γεγονός περιορίζει σημαντικά την ικανότητα των φορολογικών αρχών να διασφαλίζουν ότι οι σχετικοί φόροι καταβάλλονται αποτελεσματικά και δίκαια, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι πολίτες να χάνουν σημαντικά φορολογικά έσοδα.
 

Η οδηγία θα βελτιώσει την ικανότητα των κρατών μελών να εντοπίζουν και να καταπολεμούν τη φορολογική απάτη, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, απαιτώντας απ’ όλους τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που εδρεύουν στην ΕΕ, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, να αναφέρουν τις συναλλαγές πελατών που διαμένουν στην ΕΕ. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας επεκτάθηκε σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις της, ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα και τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών, καθώς και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις τις οποίες χρησιμοποιούν φυσικά πρόσωπα.
 

Με τον κανονισμό MiCA και την επικαιροποίηση των κανόνων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οδηγία παρέχει ένα ολοκληρωμένο και διαφανές νομοθετικό πλαίσιο για την ΕΕ, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ασφάλεια δικαίου, δίκαιη φορολόγηση και τη δημιουργία ενός ελκυστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 2 298 65 00· Francesca Dalboni — Τηλ.: + 32 2 298 81 70) 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
18 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα