Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Σεπτεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή συγκροτεί ένα φόρουμ για τη βελτίωση της επιλογής και της υλοποίησης των σημαντικών έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε τα κράτη μέλη για την πρόθεσή της να συγκροτήσει ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Φόρουμ για Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ). Στόχος του Φόρουμ είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των ΣΕΚΕΕ και να ταυτοποιήσει τις συναφείς στρατηγικές τεχνολογίες για πιθανά μελλοντικά ΣΕΚΕΕ.
 

Μέσω των ΣΕΚΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να συγκεντρώνουν πόρους και να συνεργάζονται για τη στήριξη ρηξικέλευθων καινοτομιών ή έργων υποδομής μεγάλης κλίμακας σε καίριους τομείς και τεχνολογίες, τα οποία θα πραγματοποιούνταν μόνο με δημόσια στήριξη λόγω των σημαντικών επενδυτικών κινδύνων που ενέχουν. Ταυτόχρονα, χάρη στα ΣΕΚΕΕ, οι θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις ωφελούν γενικότερα την οικονομία της ΕΕ, ενώ διαφυλάσσεται ο θεμιτός ανταγωνισμός στην εσωτερική μας αγορά. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει εγκρίνει κρατική στήριξη ύψους έως 26,7 δισ. ευρώ για έξι ΣΕΚΕΕ στα οικοσυστήματα των συσσωρευτών, του υδρογόνου και της μικροηλεκτρονικής, με τη συμμετοχή 255 καινοτόμων έργων από 21 κράτη μέλη. Η δημόσια αυτή στήριξη αναμένεται να μοχλεύσει επιπλέον 50 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις.
 

Το Φόρουμ θα φέρνει σε επαφή εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και τις υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς και εκπροσώπους της βιομηχανίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, κατά περίπτωση. Η Επιτροπή προτείνει το Φόρουμ, το οποίο θα συνεδριάσει για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, να επικεντρωθεί στην ταυτοποίηση και την ιεράρχηση στρατηγικών για την οικονομία της ΕΕ τεχνολογιών που θα μπορούσαν είναι υποψήφιες για μελλοντικά ΣΕΚΕΕ. Επιπλέον, το Φόρουμ θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και διδαγμάτων από τα κράτη μέλη, καθώς και για τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών για την ταχεία και αξιόπιστη επιλογή, αξιολόγηση και υλοποίηση των έργων ΣΕΚΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει επίσης στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τυποποιημένες διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αποτελεσματική αποτίμηση των αποτελεσμάτων και τυχόν ελλείψεων στη φάση υλοποίησης των έργων ΣΕΚΕΕ.
 

Της σύστασης του Κοινού Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα ΣΕΚΕΕ έχουν προηγηθεί άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, οι οποίες ανακοινώθηκαν στο βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας, με στόχο τη βελτίωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών των ΣΕΚΕΕ και την αύξηση του αντικτύπου του μέσου. Τον Μάιο του 2023, η Επιτροπή δημοσίευσε έναν κώδικα ορθών πρακτικών βασισμένων στις γνώσεις, την πείρα και τα διδάγματα από προηγούμενες και εν εξελίξει διαδικασίες ΣΕΚΕΕ. Στόχος του κώδικα είναι να διασφαλίσει έναν διαφανέστερο, συμπεριληπτικότερο, ταχύτερο και πιο εξορθολογισμένο σχεδιασμό και αξιολόγηση των έργων ΣΕΚΕΕ. Ο κώδικας καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής των ΣΕΚΕΕ (εμφάνιση, σχεδιασμός, προκοινοποίηση, κοινοποίηση, δημοσίευση και υποβολή εκθέσεων). Ο κώδικας απευθύνεται στα κράτη μέλη, στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενισχύσεις βάσει των κανόνων για τα ΣΕΚΕΕ και στις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ο κώδικας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για τα κράτη μέλη με ελάχιστη ή καθόλου πείρα στα ΣΕΚΕΕ.
 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο του Κοινού Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα ΣΕΚΕΕ θα καταστούν διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό και σε ειδικό ιστότοπο του Φόρουμ μόλις κοινοποιηθούν τα πρώτα αποτελέσματα.
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta – Τηλ.: +32 2 298 70 24· Sonya Gospodinova - Τηλ.: +32 2 296 69 53· Ninna Ferreira – Τηλ.: +32 2 299 81 63· Ana Martinez Sanjurjo – Τηλ.: +32 2 296 30 66)

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Σεπτεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα