Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Αυγούστου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ιρλανδικό πρόγραμμα ύψους 308 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων στη δάσωση

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα ιρλανδικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 308 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επενδύσεων στη δάσωση.
 

Στόχος του καθεστώτος είναι να στηρίξει την επέκταση των δασών της Ιρλανδίας, τόσο σε δημόσιες όσο και ιδιωτικές εκτάσεις, ώστε να προκύψουν διαρκή οφέλη για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα, την παραγωγή ξυλείας, την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την ποιότητα ζωής. Στόχος του προγράμματος είναι ως το τέλος του 2027 η δασοκάλυψη της Ιρλανδίας να φτάσει το 18% (από 11,6% που είναι σήμερα), μέσω της φύτευσης 80.000 στρεμμάτων νέων ποικιλόμορφων, πολυλειτουργικών και κλιματικά ανθεκτικών δασών τον χρόνο. Βάσει του καθεστώτος, οι ενισχύσεις θα δοθούν υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων που θα καλύπτουν το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Το καθεστώς, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, θα απευθύνεται σε δασοκομικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.
 

Η Επιτροπή αξιολόγησε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως του άρθρου 107 παράγραφος στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει στα κράτη μέλη να στηρίζουν την ανάπτυξη ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του 2023 σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές. Η Επιτροπή έκρινε ότι το καθεστώς είναι αναγκαίο και πρόσφορο για τη στήριξη της δάσωσης στην Ιρλανδία. Θα ενισχύσει την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας και της κλιματικής δράσης, και θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της ΕΕ, ενδυναμώνοντας παράλληλα τον κοινωνικοοικονομικό ιστό των αγροτικών περιοχών. Επιπλέον, το καθεστώς θα έχει «χαρακτήρα κινήτρου», δεδομένου ότι οι δικαιούχοι δεν θα πραγματοποιούσαν τις επενδύσεις χωρίς δημόσια στήριξη. Επιπλέον, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς είναι αναλογικό, δεδομένου ότι περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο, και ότι θα έχει περιορισμένο αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε το ιρλανδικό καθεστώς σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
 

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό SA.107220 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Αυγούστου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα