Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Ιουνίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κοινωνική οικονομία: Η Επιτροπή προτείνει τρόπους για να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της για θέσεις εργασίας, καινοτομία και κοινωνική ένταξη

Κοινωνική οικονομία

Σήμερα η Επιτροπή συνιστά συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας, με τα οποία δίνεται προτεραιότητα στους ανθρώπους, στους κοινωνικούς και τους περιβαλλοντικούς σκοπούς, και όχι στα κέρδη. Υπάρχουν 2,8 εκατομμύρια φορείς κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη, οι οποίοι απασχολούν συνολικά 13,6 εκατομμύρια άτομα με αποστολή να αντεπεξέλθουν σε βασικές προκλήσεις στις κοινωνίες μας. Καλύπτουν ευρύ φάσμα τομέων, από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας έως τη στέγαση, την αναψυχή και την οικονομικά προσιτή ενέργεια. Στους φορείς κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνονται συνεταιρισμοί, ταμεία αλληλασφάλισης, μη κερδοσκοπικές ενώσεις, ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις.

 

Η πρόταση έχει ως στόχο, αφενός, να διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για τις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας ώστε να ευδοκιμήσουν και να αναπτυχθούν, και, αφετέρου, να βελτιώσει την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητές τους, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη στήριξη της καινοτομίας και την κοινωνική ένταξη.

Σε συνέχεια του σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία του 2021, η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα:

  • μια πρόταση σύστασης του Συμβουλίου απευθυνόμενη στα κράτη μέλη ώστε να χαράξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές κοινωνικής οικονομίας·
  • την πύλη κοινωνικής οικονομίας, έναν ενιαίο ιστότοπο, ο οποίος θα παρέχει στις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ, τις ευκαιρίες κατάρτισης και άλλα πολλά.

Νέα ώθηση για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας

Παρά τη συμβολή τους στην κοινωνία, οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ανάπτυξη και την κλιμάκωση των δραστηριοτήτων τους, λόγω της έλλειψης κατανόησης και αναγνώρισης των επιχειρηματικών μοντέλων τους. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, η προτεινόμενη σύσταση του Συμβουλίου καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές για την κοινωνική οικονομία, προσαρμόζοντας τις πολιτικές και τα νομικά πλαίσια, ώστε να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την κοινωνική οικονομία σε όλους τους σχετικούς τομείς. Στόχος των ενεργειών αυτών είναι να προωθηθεί η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, να τονωθεί η τοπική οικονομία και να ενισχυθεί η κοινωνική και η εδαφική συνοχή.

Για παράδειγμα, η Επιτροπή προτείνει μέτρα που αποσκοπούν στα εξής:

  • να χαραχθούν πολιτικές για την αγορά εργασίας οι οποίες να στηρίζουν τους εργαζομένους σε κοινωνικές επιχειρήσεις (π.χ. μέσω της κατάρτισης), να προωθούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και να εξασφαλίζουν ισότιμες συνθήκες εργασίας μέσω του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων·
  • να αναγνωριστεί ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, π.χ. το ότι παρέχει προσβάσιμες και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και στέγασης, ιδίως για τις μειονεκτούσες ομάδες·
  • να βελτιωθεί η πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων και σε κονδύλια της ΕΕ·
  • να δοθεί πρόσβαση στις ευκαιρίες της αγοράς και στις δημόσιες συμβάσεις·
  • να χρησιμοποιηθούν οι ευκαιρίες που προκύπτουν από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις —π.χ. από τις διατάξεις που αφορούν τις ενισχύσεις εκκίνησης ενός εγχειρήματος, την επανένταξη των μειονεκτούντων εργαζομένων ή τη στήριξη των τοπικών υποδομών— για να στηριχτεί η κοινωνική οικονομία·
  • να εξασφαλιστεί ότι τα φορολογικά συστήματα στηρίζουν την κοινωνική οικονομία, με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την ενδεχόμενη καθιέρωση κατάλληλα σχεδιασμένων φορολογικών κινήτρων· 
  • να βελτιωθεί η ενημέρωση σχετικά με την κοινωνική οικονομία και τα οφέλη της, ιδίως μέσω της έρευνας και των στοιχείων τεκμηρίωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να κάνουν βέλτιστη χρήση της διαθέσιμης ενωσιακής χρηματοδότησης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το InvestEU, για να προωθήσουν την κοινωνική οικονομία. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να παράσχει περαιτέρω στήριξη, συλλέγοντας στοιχεία και διεξάγοντας έρευνες σχετικά με την κοινωνική οικονομία μέσα στην ΕΕ.

Ενιαίος σταθμός για τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας

Ως μέρος των σημερινών προτάσεων, η Επιτροπή εγκαινιάζει επίσης την πύλη κοινωνικής οικονομίας, έναν ενιαίο ιστότοπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Η πύλη αυτή παρέχει στους φορείς της κοινωνικής οικονομίας πληροφορίες για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ και για τις άλλες πηγές όπου μπορούν να απευθυνθούν για να ζητήσουν επιπλέον πόρους· παρέχει επίσης πληροφορίες για ευκαιρίες κατάρτισης και εκδηλώσεις, καθώς και ειδικές πληροφορίες ανά χώρα.

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη θα συζητήσουν την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου με σκοπό την έγκρισή της από το Συμβούλιο. Όταν εγκριθεί, η πρόταση θα καλέσει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν, εντός 18 μηνών, στρατηγικές κοινωνικής οικονομίας ή να επικαιροποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες. Συνιστάται επίσης στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν ενιαίο μηχανισμό στήριξης για την κοινωνική οικονομία, να συγκροτήσουν τοπικά και/ή περιφερειακά σημεία επαφής που θα λειτουργούν ως «πρεσβευτές της κοινωνικής οικονομίας», και να διορίσουν συντονιστές κοινωνικής οικονομίας στα εθνικά θεσμικά τους όργανα, ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των πολιτικών.

Η Επιτροπή θα εποπτεύει την εφαρμογή των στρατηγικών μέσω τακτικών διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας.

Ιστορικό

Τον Δεκέμβριο του 2021 η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία με σκοπό να βοηθήσει την κοινωνική οικονομία να ευδοκιμήσει και να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της. Η νέα πρόταση σύστασης του Συμβουλίου και η πύλη κοινωνικής οικονομίας ήταν δύο δράσεις που εξαγγέλθηκαν στο σχέδιο αυτό. Μια άλλη δράση ήταν η Ακαδημία Πολιτικής της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για την Επιχειρηματικότητα των Νέων που δρομολογήθηκε τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους. Ο φορέας αυτός θα ασχοληθεί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι επιχειρηματίες όταν συστήνουν την επιχείρησή τους. Πρόκειται για προκλήσεις που επιβεβαιώθηκαν και σε μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, όπως π.χ. η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε απόκτηση δεξιοτήτων.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, η Επιτροπή θα προτείνει αργότερα μέσα στο έτος μια διασυνοριακή πρωτοβουλία για τις ενώσεις, ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να ωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά. Ακόμα, η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα δύο έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της, τα οποία θα βελτιώσουν την κατανόηση των σχετικών φορολογικών κανόνων για τις οντότητες της κοινωνικής οικονομίας και των διασυνοριακών δωρεών κοινής ωφέλειας.

Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και προωθούν δίκαιες συνθήκες εργασίας, όπου οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και τη διακυβέρνηση. Δημιουργούν επίσης ευκαιρίες για υποεκπροσωπούμενες ομάδες, όπως οι γυναίκες και οι νέοι, και συμβάλλουν ώστε η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση να γίνουν με τρόπο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς.

Η κοινωνική οικονομία βοηθά να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και οι πρωταρχικοί στόχοι της ΕΕ για το 2030· σύμφωνα με τους στόχους αυτούς, τουλάχιστον το 78 % των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών πρέπει να απασχολούνται, τουλάχιστον το 60 % να βρίσκεται σε κατάρτιση και τουλάχιστον 15 εκατομμύρια άτομα να βγουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η δέσμη μέτρων για την κοινωνική οικονομία συμβάλλει επίσης στο Ευρωπαϊκό Έτους Δεξιοτήτων, προάγοντας τις ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων εντός του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη συνθηκών-πλαισίου για την κοινωνική οικονομία.

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Σχετικά φορολογικά πλαίσια για φορείς της κοινωνικής οικονομίας

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Φορολόγηση χωρίς διακρίσεις των φιλανθρωπικών οργανώσεων και των δωρητών τους – αρχές που πηγάζουν από τη νομολογία της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο

Ιστότοπος «Πύλη κοινωνικής οικονομίας»

Ιστότοπος του σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία

Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 

Δηλώσεις

Η κοινωνική οικονομία της Ευρώπης αποτελεί καταλύτη για θετικές και χωρίς αποκλεισμούς αλλαγές στις κοινωνίες μας. Ενέχει επίσης σημαντικό αναξιοποίητο οικονομικό δυναμικό, ιδίως για να διευκολύνει νεοφυείς επιχειρήσεις και να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επεκταθούν ώστε να τονωθεί η κοινωνική καινοτομία. Η σημερινή πρόταση θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν ευνοϊκές συνθήκες για την άνθηση του τομέα, αυξάνοντας την προβολή του και προωθώντας την καινοτομία σε ποικίλους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη και η αναψυχή. Έτσι θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες στην αγορά εργασίας, όπως οι γυναίκες και οι νέοι. Με τον τρόπο αυτόν μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρή κοινωνική οικονομία βασισμένη στις δεξιότητες, η οποία θα μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, καθώς και στη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων - 13/06/2023

 

Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας, σε τομείς που κυμαίνονται από την κυκλική οικονομία έως τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου έχει ως στόχο να καταργήσει τους φραγμούς που εμποδίζουν τους φορείς αυτούς, διευκολύνοντας τους παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας να ξεκινήσουν, να επεκταθούν και να έχουν ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινότητα.

κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων - 13/06/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα