Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο10 Νοεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να υπογράψει τους λογαριασμούς της ΕΕ για 13η συνεχή χρονιά

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή χαιρέτισε σήμερα την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) να πιστοποιήσει, για 13η συνεχή χρονιά, την καλή κατάσταση των ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ, τους οποίους έκρινε αληθείς και ακριβείς. Σύμφωνα με τα προηγούμενα έτη, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε επίσης την ορθή διαχείριση του μέρους του προϋπολογισμού της ΕΕ που αφορά τα έσοδα.

Η Επιτροπή, μολονότι λαμβάνει υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να τροποποιήσει τη γνώμη του σχετικά με την κανονικότητα των δαπανών κατά το τρέχον έτος, εκφράζει την ικανοποίησή της για την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε διάφορους βασικούς τομείς πολιτικής. Για παράδειγμα, στον τομέα της συνοχής και των φυσικών πόρων, όπου περιλαμβάνεται και η γεωργία, ο προϋπολογισμός δαπανήθηκε με ορθότερο τρόπο απ' ό,τι το προηγούμενο έτος.

Το 2019, το 55 % των ελεγχθεισών δαπανών αφορούσε τους φυσικούς πόρους και τις διοικητικές δαπάνες. Στους τομείς αυτούς, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν χαμηλότερο ακόμη και από το επίπεδο σημαντικότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι το επίπεδο πάνω από το οποίο οι ελεγκτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι δαπάνες περιέχουν σημαντικό επίπεδο σφάλματος. Συνολικά, το εκτιμώμενο από το Ελεγκτικό Συνέδριο επίπεδο σφάλματος όσον αφορά τις δαπάνες της ΕΕ παραμένει σταθερό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ο κ. Γιοχάνες Χαν, Επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας και δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι κάθε λεπτό του ευρώ δαπανάται σύμφωνα με τους κανόνες και τις νομικές διατάξεις. Η Επιτροπή εξακολουθεί επίσης να τηρεί τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τις επιδόσεις, αξιολογώντας και ελέγχοντας συνεχώς αν τα προγράμματα βρίσκονται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων τους και αν εξακολουθούν να συνάδουν με τις πολιτικές προτεραιότητες. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση και μεθοδολογία που ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εταίροι υλοποίησης στα κράτη μέλη σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης μάς επιτρέπουν να έχουμε εμπιστοσύνη στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου μας, καθώς και στην αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των προγραμμάτων δαπανών μας. Τέλος, πρόκειται για την προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων. Θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την προσέγγισή μας βάσει κινδύνου, ενσωματώνοντας στο πολυετές πλαίσιό μας τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσουμε τη λεπτή ισορροπία μεταξύ των ελέγχων, της διοικητικής επιβάρυνσης, του κόστους, της απλούστευσης και της αποδοτικότητας.»

Η Επιτροπή συνέχισε και θα συνεχίσει να εργάζεται προς την ίδια κατεύθυνση, μέχρι το τέλος της τρέχουσας πολυετούς δημοσιονομικής περιόδου και από το 2021, όταν θα αρχίσει ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός. Οι προσπάθειες της Επιτροπής θα εξακολουθήσουν να κατευθύνονται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

 

  1. Συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους εταίρους υλοποίησης για να διασφαλίζεται ότι κάθε ευρώ δαπανάται σύμφωνα με τους κανόνες.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ εκτελείται σε ένα σύνθετο περιβάλλον με ευρύ φάσμα εταίρων σε πολλές χώρες. Εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι συνυπεύθυνα για τη διαχείριση περίπου του 75 % του προϋπολογισμού της ΕΕ και διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε τομείς πολιτικής όπως οι δαπάνες για τη συνοχή και τη γεωργία, στους οποίους διοχετεύεται το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού μέσω των εθνικών και περιφερειακών διαχειριστικών αρχών.

Η Επιτροπή διαθέτει αυστηρούς κανόνες για τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός εκτελείται σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες και ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ διατίθεται εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίο.

Στόχος είναι η αποφυγή σφαλμάτων – με την παρότρυνση των κρατών μελών να εντοπίζουν, να αναφέρουν και να διορθώνουν τυχόν παρατυπίες εγκαίρως, ώστε να μην κινδυνεύουν να χάσουν τα ποσά που δικαιούνται.

 

  1. Πλήρης αξιοποίηση του κάθε ευρώ

Για την Επιτροπή, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε τομέα πολιτικής. Γι' αυτό έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ όχι μόνο εκτελείται σύμφωνα με τους κανόνες, αλλά και χρηματοδοτεί έργα, τα οποία αντιμετωπίζουν προκλήσεις σε επίπεδο ΕΕ και κάνουν τη διαφορά για μεγάλο αριθμό ατόμων.

Στον τομέα της έρευνας, για παράδειγμα, έως το τέλος του 2019 το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» είχε στηρίξει περισσότερους από 23 000 οργανισμούς όσον αφορά την πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου, 5 522 ερευνητικά έργα υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και 44 000 καινοτομίες που περιλαμβάνουν πρωτότυπα και δραστηριότητες δοκιμών. Το πρόγραμμα Galileo με 26 δορυφόρους σε τροχιά συμβάλλει στη βελτίωση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των υπηρεσιών εντοπισμού στα smartphone πάνω από 1 δισ. χρηστών παγκοσμίως.

Η έμφαση στην ενωσιακή προστιθέμενη αξία βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της πρότασης της Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027. Η Επιτροπή επιδιώκει να καθορίσει σαφέστερους στόχους και να επικεντρωθεί περισσότερο στις επιδόσεις, ώστε να διευκολυνθούν η παρακολούθηση και η μέτρηση των αποτελεσμάτων, καθώς και η πραγματοποίηση αλλαγών εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ.

 

  1. Απλούστεροι κανόνες για αυξημένη αποτελεσματικότητα της ενωσιακής χρηματοδότησης

Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή έχει καταβάλει προσπάθειες για την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων βάσει των οποίων εκτελείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ. Η απλούστευση των κανόνων συνεπάγεται ευκολότερη πρόσβαση στα κονδύλια και λιγότερα σφάλματα διαχείρισης.

Η απλούστευση αυτή βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει υποβάλει ιδέες με σκοπό να καταστούν ευκολότεροι οι κανόνες του προϋπολογισμού της ΕΕ για τις δαπάνες και αναμένει ότι οι συγκεκριμένες ιδέες θα συμπεριληφθούν στους τελικούς συμβιβασμούς για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και το μέσο NextGenerationEU.

 

  1. Ανάκτηση κονδυλίων της ΕΕ που δεν έχουν δαπανηθεί σωστά

Στόχος της Επιτροπής, ως διαχειριστή του ενωσιακού προϋπολογισμού, είναι να διασφαλίσει ότι, μόλις ένα πρόγραμμα περατώνεται και διεξάγονται όλοι οι έλεγχοι, ο εναπομένων κίνδυνος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι κάτω του 2 %, επίπεδο που θεωρείται σημαντικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί επιτόπου την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Εάν διαπιστωθεί ότι τα κράτη μέλη ή οι τελικοί δικαιούχοι δεν δαπανούν σωστά τα χρήματα της ΕΕ, η Επιτροπή μπορεί να ανακτήσει κονδύλια για να προστατεύσει τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Η Επιτροπή εκτιμά ότι, το 2019, μετά από αυτές τις διορθώσεις και ανακτήσεις (ύψους 1,5 δισ. EUR το 2019), ο εναπομένων κίνδυνος σφάλματος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι κάτω από 1 %.

 

Ιστορικό

Με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ξεκινά η ετήσια «διαδικασία απαλλαγής» του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για να προετοιμάσει το έδαφος για τη διαδικασία, τον Ιούλιο του 2020 η Επιτροπή υπέβαλε εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ στο πλαίσιο της δέσμης ενοποιημένων δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας, η οποία περιλαμβάνει την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις. Οι εκθέσεις επιβεβαιώνουν ότι το 2019 ο προϋπολογισμός της ΕΕ πέτυχε συγκεκριμένα αποτελέσματα, συνέβαλε στην επίτευξη των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιούργησε προστιθέμενη αξία για τους πολίτες της ΕΕ και δαπανήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος δεν υποδηλώνει το μέγεθος της απάτης, της αναποτελεσματικότητας ή της κατασπατάλησης πόρων. Πρόκειται απλά για εκτίμηση των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ παρά τη μη τήρηση ορισμένων κανόνων.

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
10 Νοεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα