Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο28 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφουν συμφωνία για την τόνωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού

global getaway

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψαν σήμερα συμφωνίες συνολικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες συνίστανται σε συμφωνία εγγύησης που θα κινητοποιήσει έως 3,5 δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων και 500 εκατ. ευρώ από συνεισφορά του καταπιστευματικού ταμείου, για τη στήριξη επιχειρήσεων στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) έως το 2027. Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της στρατηγικής Global Gateway της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και για την επίτευξη αναπτυξιακού αντικτύπου, επιτρέποντας στην ΕΤΕπ να ενισχύσει όχι μόνο τις δημόσιες αλλά και τις ιδιωτικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς όπως η ψηφιοποίηση, το κλίμα και η ενέργεια, οι μεταφορές και η υγεία στις χώρες-εταίρους.

Η σημερινή συμφωνία αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, η συμφωνία εγγύησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη+ (ΕΤΒΑ+), που συστάθηκε από τον μηχανισμό NDICI – Global Europe (Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη). Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να χορηγήσει δάνεια ύψους έως και 3,5 δισ. ευρώ με ευνοϊκούς όρους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών, ιδίως για τις γυναίκες και τους νέους, και τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στις χώρες-εταίρους της ΕΕ, σύμφωνα με τη στρατηγική Global Gateway. Σχετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι αποτελεί η συμφωνία που υπογράφτηκε από την ΕΤΕπ και τις τοπικές τράπεζες NMB και KCB-Tanzania την περασμένη εβδομάδα στο Επιχειρηματικό Φόρουμ ΕΕ-Τανζανίας. Τα πιστωτικά όρια που υποστηρίζονται από την εγγύηση θα επιτρέψουν την αποδέσμευση 270 εκατ. ευρώ υπέρ των τριών τοπικών τραπεζών της Τανζανίας, οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν έργα που απευθύνονται ιδίως στις γυναίκες και προωθούν τη γαλάζια οικονομία.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο μηχανισμός για την αλυσίδα αξίας για πράσινη γεωργία στην Αφρική. Παρέχει χρηματοδότηση σε ενδιάμεσους φορείς σε ολόκληρη την υποσαχάρια Αφρική για τη χορήγηση δανείων σε επιλέξιμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε αλυσίδες αξίας γεωργικών προϊόντων διατροφής. Το μέσο μέγεθος των πιστωτικών ορίων που θα χορηγηθούν στις τοπικές τράπεζες θα κυμανθεί, κατά μέσο όρο, μεταξύ 10-25 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον, συνεισφορά της ΕΕ ύψους 500 εκατ. ευρώ στο Καταπιστευματικό Ταμείο ΑΚΕ, το οποίο συστάθηκε και τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕπ, ώστε να καταστούν δυνατές δραστηριότητες υψηλού αντικτύπου, οι οποίες δεν θα ήταν διαφορετικά εφικτές. Θα στηρίξει, για παράδειγμα, μικρούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε περιοχές χωρίς σύνδεση με το δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατός ο αυτόνομος εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια, θα βελτιωθούν τα μέσα βιοπορισμού των πολιτών και θα περιοριστούν η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Η συμφωνία έρχεται να προστεθεί στη συμφωνία εγγύησης ύψους 26,7 δισ. ευρώ για τον δημόσιο δανεισμό την οποία υπέγραψαν η ΕΕ και η ΕΤΕπ τον Μάιο του 2022. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη νέες δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη της στρατηγικής Global Gateway. Στο πλαίσιο αυτό χορηγείται, για παράδειγμα, ένα καλυπτόμενο από την ΕΕ δάνειο της ΕΤΕπ για την αστική κινητικότητα για τη Σενεγάλη, το οποίο υπογράφτηκε χωριστά στο φόρουμ της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ομάδα Ευρώπη» για την πράσινη οικονομία στη Σενεγάλη, η οποία αποσκοπεί στη στήριξη βιώσιμων και ψηφιακών πόλεων, καθώς και στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων μεταφορών στο Ντακάρ. Η δράση αυτή παρουσιάζει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στον στρατηγικό διάδρομο Ντακάρ-Αμπιτζάν με στόχο την εδραίωση των οικονομικών ανταλλαγών στην περιοχή, την ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και την τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ιστορικό

Η σημερινή συμφωνία εγγύησης υπογράφεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη+ (ΕΤΒΑ+). Αποτελεί μέρος του επενδυτικού πλαισίου της ΕΕ για την εξωτερική δράση και εξασφαλίζει παγκόσμια κάλυψη για τον συνδυασμό μέσων, τις εγγυήσεις και άλλες χρηματοοικονομικές πράξεις. Περιλαμβάνεται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα προϋπολογισμού της ΕΕ για την εξωτερική δράση — NDICI-Global Europe. Το επιχειρησιακό συμβούλιο του ΕΤΒΑ+ συστάθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος προϋπολογισμού.

Το ΕΤΒΑ+ αντλεί χρηματοδοτικούς πόρους για βιώσιμη και συμπεριληπτική οικονομική ανάπτυξη από τον ιδιωτικό τομέα. Θα υποστηρίζει τις επενδύσεις στις χώρες-εταίρους για τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιώσιμης γεωργίας, και τη στήριξη της ψηφιακής οικονομίας.

Οι εγγυήσεις που παρέχει το μέσο χρησιμοποιούνται για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την αξιοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι εγγυήσεις του ΕΤΒΑ+ παρέχονται υπό ευνοϊκούς και ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. Δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιώτες επενδυτές να χρηματοδοτούν έργα σε πιο απαιτητικές αγορές, αναλαμβάνοντας τους κινδύνους που ενέχουν τα πιο ασταθή περιβάλλοντα και αποφεύγοντας παράλληλα τις στρεβλώσεις της αγοράς. Επειδή το ΕΤΒΑ+ καλύπτει μέρος των κινδύνων, οι εταίροι αναπτυξιακής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορούν να συνδυάσουν τις εγγυήσεις του ΕΤΒΑ+ με τους δικούς τους πόρους, οι οποίοι με τη σειρά τους θα προσελκύσουν επιπλέον επενδυτές. Το μέσο διαθέτει 40 δισ.  ευρώ σε ικανότητα εγγυήσεων.

Τα επενδυτικά προγράμματα υλοποιούνται μέσω δύο κύριων οδών:

  1. σε εταιρική σχέση με την ΕΤΕπ, η ΕΕ παρέχει εγγύηση ύψους 26,7 δισ. ευρώ για χρηματοδότηση με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, οι πράσινες υποδομές και η υγεία. Η εγγύηση θα έχει τον μέγιστο αντίκτυπο στις επενδύσεις της Global Gateway στις χώρες-εταίρους όπου ο κίνδυνος αθέτησης δημόσιου χρέους και άλλοι κίνδυνοι του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό εμπόδιο. Η σημερινή συμφωνία για ειδική εγγύηση και συνεισφορά του καταπιστευματικού ταμείου της ΕΕ για δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα στις χώρες ΑΚΕ αποτελεί μια προσθήκη που θα έχει μεγαλύτερο συνολικό αντίκτυπο.
  2. Στο πλαίσιο της ανοικτής αρχιτεκτονικής του ΕΤΒΑ+, η ΕΕ παρέχει εγγύηση έως και 13 δισ. ευρώ έως το 2027. Η εγγύηση αυτή θα διατεθεί από διάφορους εταίρους υλοποίησης, δηλ. διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ) και ευρωπαϊκά ιδρύματα αναπτυξιακής χρηματοδότησης με στόχο την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για τη στήριξη των χωρών-εταίρων μας στην επίτευξη των ΣΒΑ. Τον Δεκέμβριο του 2022, το επιχειρησιακό συμβούλιο του ΕΤΒΑ+ γνωμοδότησε θετικά για τη χορήγηση χρηματοδοτικών εγγυήσεων ύψους 6,05 δισ. ευρώ για τη στήριξη 40 επενδυτικών προγραμμάτων στην υποσαχάρια Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία/ Ειρηνικό· πρόκειται για το πρώτο κονδύλιο στο πλαίσιο του προγράμματος ανοικτής αρχιτεκτονικής του ΕΤΒΑ+.

Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων και ανήκει στα κράτη μέλη της. Προσφέρει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για υγιείς επενδύσεις προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Η ΕΤΕπ στον κόσμο είναι το εξειδικευμένο σκέλος του Ομίλου της ΕΤΕπ που ασχολείται με την αύξηση του αντικτύπου των διεθνών εταιρικών σχέσεων και της αναπτυξιακής χρηματοδότησης.  Η «ΕΤΕπ στον κόσμο» έχει σχεδιαστεί για την προώθηση ισχυρών και εστιασμένων εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της Ομάδας Ευρώπη, παράλληλα με τους λοιπούς οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης και την κοινωνία των πολιτών. Η «ΕΤΕπ στον κόσμο» φέρνει τον Όμιλο πιο κοντά στον τοπικό πληθυσμό, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς μέσω των γραφείων μας σε ολόκληρο τον κόσμο

Anne-Laure Gaffuri a [dot] gaffuriateib [dot] org (a[dot]gaffuri[at]eib[dot]org) tel.: +352 691 284 679

Shirin Wheeler, s [dot] wheelerateib [dot] org (s[dot]wheeler[at]eib[dot]org) , tel : +44 7827 445611

Website: www.eib.org/press — Press Office: +352 4379 21000 — pressateib [dot] org (press[at]eib[dot]org)

 

Δηλώσεις

Η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού. Με τη στρατηγική Global Gateway, η ΕΕ επιθυμεί να διευκολύνει την τοπική προστιθέμενη αξία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους. Η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο για την προώθηση αυτής της στρατηγικής προτεραιότητας. Οι πόροι που αποδεσμεύονται μέσω της εγγύησης και της συνεισφοράς του καταπιστευματικού ταμείου θα ωφελήσουν τις αναδυόμενες επιχειρήσεις σε βασικούς τομείς, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των χωρών-εταίρων. Η ΕΕ θα συνεχίσει να βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως βασικό εταίρο για επιτυχή υλοποίηση και επιτόπιο αντίκτυπο.

κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν, επίτροπος Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων - 28/02/2023

 

Η συμφωνία που υπογράφτηκε σήμερα θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμβάλει πλήρως στη στρατηγική Global Gateway. Η εγγύηση της ΕΕ θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε τη στήριξή μας για τις εθνικές προτεραιότητες στις περιοχές της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, σε πλήρη συνεργασία με τους εταίρους μας από την «Ομάδα Ευρώπη» και την Αφρικανική Ένωση. Η στήριξη του ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστική για την προώθηση της πράσινης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης στις χώρες ΑΚΕ και σε όλο τον κόσμο. Ως δημόσιοι οργανισμοί, πρέπει να καταβάλουμε επιπλέον προσπάθειες για να καταστήσουμε την πρόταση αξίας μας ελκυστική για τους ιδιώτες επενδυτές και να προωθήσουμε τις επενδύσεις στο κλίμα, την ενέργεια, την υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια και τις ψηφιακές λύσεις που θα έχουν αντίκτυπο και τελικά θα τονώσουν την ευημερία.

Βέρνερ Χόιερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων - 28/02/2023

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
28 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα