Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Μαρτίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή συνιστά δράσεις για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και την καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Margrethe Vestager, Josep Borrell Fontelles, Vice-President, and Thierry Breton, on the European Defence Industrial Strategy and the European Defence Industry Programme

Αθήνα, 19/03/2024

Σήμερα η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, εντός και εκτός διαδικτύου, και για την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Η σύσταση, γνωστή και ως εργαλειοθήκη της ΕΕ κατά της παραποίησης/απομίμησης, προάγει τη συνεργασία μεταξύ των κατόχων δικαιωμάτων, των παρόχων υπηρεσιών και των φορέων επιβολής του νόμου, ενθαρρύνοντας παράλληλα τις βέλτιστες πρακτικές και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών. Η σύσταση περιλαμβάνει στρατηγικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ενώ προβλέπει ειδικά εργαλεία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας των εταιρειών να προστατεύουν καλύτερα τα άυλα περιουσιακά τους στοιχεία, μεταξύ άλλων και από την κυβερνοκλοπή.

Οι βασικές δράσεις που προτείνει η Επιτροπή στη σύστασή της περιλαμβάνουν τα εξής

 

 • Ορισμός ενός ενιαίου σημείου επαφής για θέματα επιβολής της διανοητικής ιδιοκτησίας  και επέκταση της χρήσης υφιστάμενων εργαλείων, όπως η πύλη για την επιβολή των ΔΔΙ, την οποία δημιούργησε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO).
 • Ενθάρρυνση των υπογραφόντων μερών του μνημονίου συμφωνίας για την πώληση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του διαδικτύου να επιδιώξουν την απόκτηση της «ιδιότητας αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου περιεχομένου» βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να τους δίνεται προτεραιότητα κατά την υποβολή ειδοποιήσεων παράνομου περιεχομένου. Τα υπογράφοντα μέρη και άλλοι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στον εκσυγχρονισμό του μνημονίου συμφωνίας.
 • Προσαρμογή των διαδικασιών αντιμετώπισης νέων πρακτικών παραποίησης/απομίμησης, αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι ιστότοποι-αντίγραφα με δυναμικές προσωρινές διαταγές, βελτιστοποίηση της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών και εξασφάλιση κατάλληλης αποζημίωσης για υλικές, ηθικές και άλλες ζημίες.
 • Προαγωγή της χρήσης εναλλακτικής επίλυσης διαφορών σε όλες τις διαφορές διανοητικής ιδιοκτησίας, ώστε να προσφέρεται μια αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική επιλογή, ιδίως για τις διασυνοριακές διαφορές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Επαναξιολόγηση και ενδεχόμενη αύξηση των μέγιστων κυρώσεων για σοβαρά ποινικά αδικήματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
 • Ενδυνάμωση των αρχών εποπτείας της αγοράς για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης.
 • Ανάπτυξη πρακτικών για ταχύτερη, φθηνότερη και πιο οικολογική αποθήκευση και απόρριψη των  προϊόντων παραποίησης/απομίμησης.
 • Προσαρμογή των πρακτικών διανοητικής ιδιοκτησίας στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και στους εικονικούς κόσμους, με τη χρήση αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) για ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού και συστήματα αναγνώρισης περιεχομένου για τον εντοπισμό προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και πειρατικών προϊόντων.
 • Ενσωμάτωση περιεχομένου σχετικά με τη διανοητική ιδιοκτησία στα εθνικά προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, ιδίως για την επιβολή του νόμου και τις επιχειρηματικές σπουδές.

 

Βασικά εργαλεία που προτείνει η Επιτροπή στη σύστασή της ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Στο πλαίσιο του Ταμείου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μια πρωτοβουλία της Επιτροπής που υλοποιήθηκε από το EUIPO, μια νέα υπηρεσία, το κουπόνι «IP Scan Enforcement» επιστρέφει τις δαπάνες στις οποίες υποβάλλονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες ζητούν αρχικές συμβουλές από εμπειρογνώμονες για την επιβολή των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση παραβίασης της διανοητικής ιδιοκτησίας και την αποφυγή της παραβίασης των ΔΔΙ άλλης εταιρείας.
 • Η Επιτροπή θα αναπτύξει εργαλειοθήκη για την πρόληψη της κυβερνοκλοπής, η οποία θα παρέχει ενημερωτικό υλικό και κατάρτιση. Η εργαλειοθήκη θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προλαμβάνουν ή να αντιδρούν σε κυβερνοεπιθέσεις (π.χ. παραβίαση ασφαλείας) κατά εμπορικών απορρήτων.
 • Η Επιτροπή θα καταρτίσει κατάλογο ελέγχου και οδηγίες για τον τρόπο χρήση της ΤΝ από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τους, σε στενή συνεργασία με τον κλάδο και τα κράτη μέλη.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή, από κοινού με το EUIPO, θα παρακολουθεί στενά τα αποτελέσματα και την εφαρμογή της σύστασης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της σύστασης εντός τριών ετών από την έκδοσή της. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσον απαιτούνται πρόσθετα μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων και των αποτελεσμάτων της εν εξελίξει μελέτης επιβολής που διεξάγει η Επιτροπή. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θα εξεταστούν επίσης οι όποιες επιπτώσεις της εφαρμογής της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και της σύστασης σχετικά με την καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας αθλητικών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων στην επιβολή των ΔΔΙ.

Περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη σύσταση για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη σύσταση για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης

 

Δηλώσεις

Η καταπολέμηση της παραποίησης και της απομίμησης είναι καίριας σημασίας για τη διαφύλαξη της καινοτομίας μας. Προκειμένου η προσπάθεια αυτή να έχει επιτυχία, είναι μονόδρομος ο συντονισμός και η ταυτόχρονη συνεργασία των κρατών μελών.

Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή

Τα αποτελεσματικά εργαλεία κατά της παραποίησης/απομίμησης είναι απαραίτητα για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, την ασφάλεια των καταναλωτών και την καινοτομία. Με τη πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι διαδικτυακές πλατφόρμες οφείλουν να συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Η σημερινή σύσταση περιλαμβάνει μια σειρά πρόσθετων εργαλείων για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και στηρίζει έτσι την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, σε όλη την Ευρώπη.

Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Μαρτίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα