Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή στέλνει στην Apple και στη Google αιτήματα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επισήμως στην Apple και στη Google αιτήματα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ζητεί από τους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους ταυτοποιούν επιμελώς τυχόν συστημικούς κινδύνους σχετικούς με το App Store και το Google Play. Αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών, η Επιτροπή ζητεί επίσης περισσότερες πληροφορίες από το App Store και το Google Play σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που ισχύουν για τις πλατφόρμες αγορών και τη διαφάνεια των συστημάτων συστάσεων και των διαδικτυακών διαφημίσεων.

Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν σχετικά με το App Store και το Google Play πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή έως τις 15 Ιανουαρίου 2024. Η Επιτροπή θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα αφού αξιολογήσει τις απαντήσεις. Τα βήματα αυτά ενδέχεται να συνεπάγονται την επίσημη κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 66 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Σε περίπτωση που η Apple και η Google δεν απαντήσουν, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, η μη τήρηση της προθεσμίας απάντησης μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Μετά τον χαρακτηρισμό τους ως πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, το «Google Play» της Google και το «App Store» της Apple υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιμελή αξιολόγηση και μετριασμό τυχόν συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τους, ιδίως των σχετικών με τη διάδοση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τους ανηλίκους.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 2 295 86 15· Thomas Regnier - Τηλ: +32 2 291 33 91)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα