Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Δεκεμβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς με την αντιμετώπιση των νομικών και διοικητικών εμποδίων στις διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού για τη διευκόλυνση διασυνοριακών λύσεων, έτσι ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην επίλυση των εμποδίων που δυσκολεύουν την καθημερινή ζωή 150 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στις διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης.

Στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι οργανισμοί στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται διαφορετικά τεχνικά πρότυπα ή εθνικές διοικητικές και νομικές διατάξεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη διασυνοριακή διάσταση. Τα εμπόδια αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των υποδομών και τη λειτουργία διασυνοριακών δημόσιων υπηρεσιών. Τα εμπόδια του είδους αυτού δυσχεραίνουν τη ζωή των διασυνοριακών κοινωνιών, καθώς, για παράδειγμα, περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης) και την ικανότητα να συντονιστούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης καταστροφών καθώς και η συνεργασία σε κοινά έργα υποδομής, μεταξύ άλλων.

Η άρση των εμποδίων αυτών αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Σύμφωνα με μελέτη που χρηματοδότησε η Επιτροπή, η άρση του 20 % των υφιστάμενων νομικών και διοικητικών εμποδίων αναμένεται να ενισχύσει το ΑΕΠ κατά 2 % στις διασυνοριακές περιοχές και να δημιουργήσει πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας.

Τι σημαίνει ο κανονισμός στην πράξη;

Η Επιτροπή προτείνει στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν διασυνοριακά σημεία συντονισμού (ΔΣΣ), μια νέα υπηρεσία που θα αξιολογεί τα αιτήματα από ενδιαφερόμενα μέρη σε παραμεθόριες περιοχές σχετικά με πιθανά εμπόδια, και θα ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των εν λόγω μερών και των εθνικών αρχών. Ο κανονισμός διασφαλίζει ότι, μετά την αξιολόγηση κάθε αιτήματος, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα λαμβάνουν απάντηση που θα εξηγεί πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί.

Σε περίπτωση που ένα εμπόδιο είναι όντως υπαρκτό και εκλείπει διμερής ή διεθνής συμφωνία συνεργασίας που θα εξυπηρετούσε στην εφαρμογή λύσης, τα κράτη μέλη μπορούν στη συνέχεια να εφαρμόσουν το εργαλείο διασυνοριακής διευκόλυνσης, μια προαιρετική τυποποιημένη διαδικασία για την αντιμετώπιση διοικητικών και νομικών εμποδίων σε διασυνοριακές περιοχές. Παρά το θα πρέπει να δίνεται απάντηση σε όλα τα αιτήματα, η απόφαση για την επίλυση ή μη ενός εμποδίου παραμένει αρμοδιότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών.

Ο κανονισμός προτείνει επίσης τη δημιουργία ενός δικτύου ΔΣΣ από κοινού με την Επιτροπή, ώστε να δημιουργηθεί ένα φόρουμ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων.

Ιστορικό

Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού αντιμετώπισης νομικών και διοικητικών εμποδίων σε διασυνοριακό πλαίσιο (πρόταση για τον ΕΔM). Ωστόσο, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί του κανονισμού. Τον Σεπτέμβριο του 2023 το Κοινοβούλιο ενέκρινε νομοθετικό ψήφισμα ιδίας πρωτοβουλίας, με συστάσεις προς την Επιτροπή με στόχο την υπέρβαση του αδιεξόδου σχετικά με την πρόταση για τον ΕΔΜ. Με τον νέο κανονισμό για τη «διευκόλυνση των διασυνοριακών λύσεων», η Επιτροπή τροποποίησε την πρόταση που είχε υποβάλει το 2018 λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις επιφυλάξεις και τις συστάσεις των δύο συννομοθετών και συγχρόνως αποδίδοντας αμείωτη έμφαση στην επίλυση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τη ζωή των διασυνοριακών κοινωνιών. Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Η πρόταση συμπληρώνει μια σειρά από πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη στήριξη των παραμεθόριων περιοχών, όπως η πρωτοβουλία «b-solutions», που δρομολογήθηκε το 2018 για την παροχή νομικής στήριξης στις δημόσιες αρχές με σκοπό να εντοπιστούν τα βαθύτερα αίτια των νομικών και διοικητικών εμποδίων και να διερευνηθούν πιθανές λύσεις. Χάρη στις γνώσεις που συγκεντρώθηκαν από περισσότερες από 150 υποθέσεις που εντοπίστηκαν κρίθηκε ότι ένα ευρωπαϊκό νομικό εργαλείο, όπως αυτό που προτείνεται σήμερα, πρόκειται να βοηθήσει στην επίλυση άνω του ενός τρίτου των υποθέσεων.  

Το 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης έκθεση με τίτλο «Παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ — Ζωντανά εργαστήρια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», η οποία καταδεικνύει τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν — τόσο για τις παραμεθόριες περιοχές όσο και για την Ένωση στο σύνολό της — από την αντιμετώπιση των διασυνοριακών εμποδίων. Επίσης, στην έκθεση συμπεριλήφθηκε προβληματισμός σχετικά με ορισμένα από τα διδάγματα από την πανδημία COVID-19 και τα διασυνοριακά εμπόδια που οφείλονταν στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κανονισμός για τη διευκόλυνση διασυνοριακών λύσεων

Πρόταση του 2018 για έναν ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό

Έκθεση σχετικά με τις παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ: Ζωντανά εργαστήρια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Έκθεση σχετικά με την ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων νομικών και διοικητικών διασυνοριακών εμποδίων στις χερσαίες παραμεθόριες περιοχές

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion

Δηλώσεις

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ένα βήμα ακόμη για την άρση ακόμη περισσότερων από τα μακροχρόνια εμπόδια στην ενιαία αγορά της ΕΕ. Πολλές διασυνοριακές περιοχές μας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νομικά και διοικητικά εμπόδια, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη όχι μόνο για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά και για τις διασυνοριακές προσπάθειες αρωγής — όπως η καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και η παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας. Η πρότασή μας έχει σκοπό να προωθήσει την απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των πολιτών, των δημόσιων αρχών και των επιχειρήσεων σ’ αυτές τις περιοχές ζωτικής σημασίας, καθώς και την αποδέσμευση του δυναμικού τους που θα τονώσει την ανάπτυξη και την ευημερία, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της ενιαίας αγοράς.

κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων - 12/12/2023

 

Παρά τα 30 έτη που έχουν παρέλθει από τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς εξακολουθούν ακόμη να υφίστανται πολλά εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις παραμεθόριες περιοχές να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της ολοκλήρωσης της ΕΕ. Με την πρόταση για τη διευκόλυνση διασυνοριακών λύσεων, προτείνουμε στις εθνικές αρχές ένα ευέλικτο και απλό εργαλείο για την άρση αυτών των εμποδίων. Τα άτομα που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ· η σημερινή πρόταση αποτελεί τη δυνατότητα χειροπιαστής βελτίωσης στην καθημερινή τους ζωή.

κ. Ελίζα Φερέιρα, επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων - 12/12/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Δεκεμβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα