Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Φεβρουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή παρατείνει την ισοδυναμία για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα απόφαση σχετικά με την παράταση της ισοδυναμίας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου έως τις 30 Ιουνίου 2025.

logo_of_the_european_commission_el.svg__0.png
© EU

Η απόφαση αυτή θα διασφαλίσει βραχυπρόθεσμα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα στοχευμένη δημόσια διαβούλευση και πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το πώς μπορούν να επεκταθούν οι δραστηριότητες κεντρικής εκκαθάρισης στην ΕΕ και να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων της ΕΕ ώστε να μειωθεί η υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από συστημικούς κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους τρίτων χωρών. Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι επίσης να συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις αλλαγές στις εποπτικές ρυθμίσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους της ΕΕ. Εάν αυξηθεί η ελκυστικότητα και βελτιωθεί η εποπτεία των κεντρικών συμβαλλομένων της ΕΕ, θα ενισχυθούν και τα οφέλη της ενιαίας αγοράς για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές της ΕΕ. καθώς και για τις ενωσιακές επιχειρήσεις.

Η Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η διασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών αποτελούν βασικές μας προτεραιότητες. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι έχουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του κινδύνου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει μέτρα για να μειωθεί η υπερβολική μας εξάρτηση από συστημικούς κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους τρίτων χωρών και να βελτιωθεί η ελκυστικότητα των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων που εδρεύουν στην ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την εποπτεία τους. Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν στη διαβούλευση που αρχίζει σήμερα.»

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022, η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων κεντρικής εκκαθάρισης στην ΕΕ. Πρώτον, τίθεται ως στόχος η αύξηση της εγχώριας ικανότητας, ώστε η ΕΕ να καταστεί ένας ανταγωνιστικότερος και οικονομικά αποδοτικότερος κόμβος εκκαθάρισης και να ενισχυθεί η ρευστότητα των κεντρικών αντισυμβαλλόμενων της ΕΕ. Δεύτερον, είναι σημαντικό να γίνεται κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων και να ενισχυθεί το εποπτικό πλαίσιο της ΕΕ για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους, μεταξύ άλλων με την αύξηση του ρόλου της εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ.

Η μελλοντική πορεία που προτείνεται επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της ΕΕ βραχυπρόθεσμα και της οικοδόμησης μιας ισχυρής και ανταγωνιστικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών κατά τα επόμενα έτη.

Ιστορικό

Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι μια οντότητα που μειώνει τον συστημικό κίνδυνο και ενισχύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς μεσολαβεί μεταξύ των δύο αντισυμβαλλόμενων σε συμβάσεις παραγώγων (δηλ. ενεργεί ως αγοραστής έναντι του πωλητή και ως πωλητής έναντι του αγοραστή κινδύνου). Κύριος σκοπός του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου είναι η διαχείριση του κινδύνου που θα μπορούσε να προκύψει εάν ένας από τους αντισυμβαλλόμενους αθετήσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η κεντρική εκκαθάριση είναι καίριας σημασίας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς μετριάζει τον πιστωτικό κίνδυνο για τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, μειώνει τους κινδύνους μετάδοσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και αυξάνει τη διαφάνεια της αγοράς.

Η μεγάλη εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ από υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση χρονικά περιορισμένης ισοδυναμίας για τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου έως τις 30 Ιουνίου 2022, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Με την εν λόγω απόφαση ισοδυναμίας, οι συμμετέχοντες στην αγορά κλήθηκαν να λάβουν μέτρα και να μειώσουν τα ανοίγματά τους έναντι κεντρικών αντισυμβαλλόμενων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή συγκρότησε ομάδα εργασίας (από κοινού με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου) ώστε να εξετάσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η μεταφορά παραγώγων από το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ. Από τις συζητήσεις στην ομάδα εργασίας προέκυψε ότι απαιτείται συνδυασμός διαφόρων μέτρων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της εκκαθάρισης, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης υποδομών, και τη μεταρρύθμιση των εποπτικών ρυθμίσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ισχυρή και ελκυστική κεντρική ικανότητα εκκαθαρίσεων στην ΕΕ κατά τα επόμενα έτη. Το χρονικό πλαίσιο έως τον Ιούνιο του 2022 ήταν πολύ σύντομο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ως εκ τούτου, η σημερινή απόφαση περί παράτασης ήταν αναγκαία.

Στις 10 Νοεμβρίου 2021, η επίτροπος Μαγκίνες ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα πρότεινε παράταση της απόφασης ισοδυναμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η σημερινή απόφαση ισοδυναμίας

Σύνδεσμος προς τη δημόσια διαβούλευση και την πρόσκληση υποβολής στοιχείων

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Φεβρουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα