Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Οκτωβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της ακεραιότητας του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης

The Berlaymont Building and European Flags

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ για την τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση, την οποία πρότεινε η Επιτροπή στο πλαίσιο της στρατηγικής για την τυποποίηση που παρουσίασε στις 2 Φεβρουαρίου 2022. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκριση του νομικού κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία αυτή θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά πρότυπα κατάλληλα για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η προστασία των δεδομένων στην τεχνητή νοημοσύνη ή η ασφάλεια των κινητών συσκευών από αθέμιτες παρεισφρήσεις (χάκινγκ) στηρίζονται σε πρότυπα. Επομένως, πρέπει να συνάδουν με τις δημοκρατικές αξίες μας. Στο ίδιο πνεύμα, χρειαζόμαστε πρότυπα για την ανάπτυξη σημαντικών επενδυτικών έργων, όπως έργων τεχνολογίας υδρογόνου ή συσσωρευτών. Και πρέπει να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις στην καινοτομία παρέχοντας στις εταιρείες της ΕΕ ένα σημαντικό πλεονέκτημα πρωτοπόρου.»
 

Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε σχετικά: «Με χαροποιεί η ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, μόλις οκτώ μήνες μετά την πρόταση της Επιτροπής. Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα [σ.σ. χθες] κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την τυποποίηση. Ενισχύουμε την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής διαδικασίας τυποποίησης, θέτοντας στο επίκεντρο τους εθνικούς φορείς τυποποίησης της ΕΕ, τις τοπικές κοινότητες των ενδιαφερομένων μερών τους και το συμφέρον της Ευρώπης. Αυτό θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου φορέα καθορισμού προτύπων.»
 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1025/2012 σχετικά με την τυποποίηση καθορίζει το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή διαδικασία τυποποίησης, επιτρέποντας στην Επιτροπή να δίνει στους τρεις ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης (ΕΟΤ) — CEN, CENELEC και ETSI – την εντολή να αναπτύσσουν ευρωπαϊκά πρότυπα για την υποστήριξη της νομοθεσίας της ΕΕ. Η τροπολογία προβλέπει ότι, όταν η Επιτροπή ζητεί πρότυπα από τους εν λόγω οργανισμούς, οι βασικές αποφάσεις για τη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων λαμβάνονται από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Οι εν λόγω εθνικοί φορείς τυποποίησης είναι οι πλέον κατάλληλοι για να εξασφαλίσουν μια συμπεριληπτική διαδικασία, με ισόρροπες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το δέοντα σεβασμό των αξιών της ΕΕ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε στρατηγικούς τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια και το υδρογόνο. Οι τρεις ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης θα πρέπει να θεσπίσουν αρχές διοικητικής και χρηστής διακυβέρνησης, οι οποίες θα ενισχύουν τον ανοικτό χαρακτήρα, τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα των διαδικασιών τυποποίησης. Ειδικότερα, θα αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των ΜΜΕ, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
 

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τον νέο κανονισμό προτού τεθεί σε ισχύ. Στη συνέχεια, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης θα έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να εφαρμόσουν στο εσωτερικό καταστατικό τους τις αλλαγές όσον αφορά τη διακυβέρνηση.
 

Ιστορικό

Τα πρότυπα είναι το θεμέλιο της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Βοηθούν τους κατασκευαστές να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν την ασφάλεια και να προωθήσουν την καινοτομία. Τα πρότυπα έχουν ρόλο αθόρυβο ωστόσο θεμελιώδη σε πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής: από τις συχνότητες Wi-Fi ως τα συνδεδεμένα παιχνίδια ή τους μηχανισμούς πρόσδεσης για σκι, για να αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα. Η ύπαρξη προτύπων παρέχει εμπιστοσύνη ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες εξυπηρετούν τον σκοπό τους, ότι είναι ασφαλή και δεν βλάπτουν τον άνθρωπο ούτε το περιβάλλον.
 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 παρέχει τη νομική βάση για τη χρήση ευρωπαϊκών προτύπων για προϊόντα και υπηρεσίες, για τον προσδιορισμό τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των ΤΠΕ και για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής διαδικασίας τυποποίησης. Εναρμονισμένο πρότυπο είναι ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που αναπτύχθηκε από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης (CEN, CENELEC ή ETSI) κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα πρότυπα αυτά, μόλις εγκριθούν, αποτελούν μέρος του δικαίου της ΕΕ και παρέχουν στους κατασκευαστές όλης της ενιαίας αγοράς τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους για τις μικρές επιχειρήσεις. Η διαδικασία βασίζεται σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ της Επιτροπής και της κοινότητας της τυποποίησης, όπου η διάκριση των ρόλων και αρμοδιοτήτων διέπεται από τον κανονισμό του 2012 σχετικά με την τυποποίηση.

Η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση του κανονισμού στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής τυποποίησης που παρουσίασε στις 2 Φεβρουαρίου 2022.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 όσον αφορά τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τα παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης

Στρατηγική της ΕΕ για την τυποποίηση: Δημιουργία παγκόσμιων προτύπων για μια ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ

Ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της Ένωσης για την ευρωπαϊκή τυποποίηση το 2022

Ακολουθήστε την @EU_GROW στο Twitter

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Οκτωβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα