Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Οκτωβρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή αποστέλλει στο TikTok αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες

flags 2

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επισήμως στο TikTok αίτημα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Η Επιτροπή ζητεί από το TikTok να παράσχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις κινδύνου που πρέπει να διενεργεί και τα μέτρα μετριασμού που οφείλει να λαμβάνει κατά της διάδοσης παράνομου περιεχομένου, ιδίως κατά της διάδοσης τρομοκρατικού και βίαιου περιεχομένου και ρητορικής μίσους και κατά της εικαζόμενης διάδοσης παραπληροφόρησης. Επιπλέον, το αίτημα παροχής πληροφοριών αφορά τη συμμόρφωση του TikTok με άλλες διατάξεις του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Το TikTok πρέπει να παράσχει στην Επιτροπή έως τις 25 Οκτωβρίου 2023 τις ζητούμενες πληροφορίες όσον αφορά την αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης και έως τις 8 Νοεμβρίου 2023 σχετικά με την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών και των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Με βάση την αξιολόγηση των απαντήσεων της TikTok, θα εξετάσει τα επόμενα βήματα, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην επίσημη κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 66 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 του κανονισμού για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που παρέχονται σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Αν το TikTok δεν απαντήσει στο αίτημα παροχής πληροφοριών, η Επιτροπή μπορεί εκδώσει απόφαση με την οποία θα ζητά τις πληροφορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η μη εμπρόθεσμη απάντηση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Μετά τον χαρακτηρισμό του ως πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας, το TikTok οφείλει να συμμορφώνεται με το σύνολο των διατάξεων που θέσπισε ο κανονισμός για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων οφείλει να αξιολογεί και να μετριάζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, την παραπληροφόρηση, καθώς και τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: + 32 2 295 86 15· Thomas Regnier — Τηλ.: + 32 2 291 33 91)

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Οκτωβρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα