Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο3 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Φορολογία: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσής του με τους κανόνες της ΕΕ για τα σημανθέντα καύσιμα

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου με απόφαση του Δικαστηρίου που αφορά τους κανόνες της ΕΕ για τα σημανθέντα καύσιμα.

Στην απόφαση που εξέδωσε στις 17 Οκτωβρίου 2018 (Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, C-503/17), το Δικαστήριο έκρινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέποντας τη χρήση σημανθέντων καυσίμων για τον ανεφοδιασμό ιδιωτικών σκαφών αναψυχής —ακόμη και όταν τα εν λόγω καύσιμα δεν υπόκεινται σε απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή μείωση του εν λόγω φόρου—, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη φορολογική σήμανση του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίου (οδηγία 95/60/ΕΚ του Συμβουλίου).

Έως σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμη τροποποιήσει τους κανόνες του προκειμένου να συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ, όπως ορίζεται στην απόφαση. Στις 15 Μαΐου 2020, η Επιτροπή απηύθυνε στο Ηνωμένο Βασίλειοπροειδοποιητική επιστολή βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου.

Ως εκ τούτου, και στο πλαίσιο της σημερινής απόφασης, η Επιτροπή καλεί επίσης το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού και ημερήσιας χρηματικής ποινής. Το κατ' αποκοπή ποσό καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης απόφασης του Δικαστηρίου και είτε της ημέρας πλήρους συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την εν λόγω απόφαση είτε της ημέρας έκδοσης της απόφασης βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Η ημερήσια χρηματική ποινή καλύπτει την περίοδο από την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ έως την ημερομηνία συμμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων 12/2020, βλ. το πλήρες MEMO/20/2142.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12..

Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
3 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα