Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο2 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την πρωτοβουλία «Good Clothes, Fair Pay» (Καλά ρούχα, δίκαιες αμοιβές)

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε χθες να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Good Clothes, Fair Pay» (Καλά ρούχα, δίκαιες αμοιβές).

Η πρωτοβουλία καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που θα υποχρεώνει τις εταιρείες στον τομέα της ένδυσης και της υπόδησης να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις ελάχιστες αποδοχές διαβίωσης στις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Οι διοργανωτές απαριθμούν έξι στόχους της εν λόγω διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, στους οποίους συγκαταλέγονται: ο προσδιορισμός, η πρόληψη και ο μετριασμός των δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα· η μείωση της φτώχειας στην ΕΕ και παγκοσμίως, με ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών, των μεταναστών/-τριών και των εργαζομένων με επισφαλείς συμβάσεις, καθώς και στην ανάγκη καταπολέμησης της παιδικής εργασίας· η απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με την παροχή δικαιώματος πληροφόρησης στους καταναλωτές· και η βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των επιχειρήσεων στον τομέα της ένδυσης και της υπόδησης.

Η Επιτροπή κρίνει νομικά παραδεκτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), καθότι πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία των προτάσεων.
 

Επόμενα βήματα
 

Μετά τη χθεσινή καταχώριση, οι διοργανωτές έχουν προθεσμία έξι μηνών για τη συγκέντρωση υπογραφών. Αν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει σε διάστημα ενός έτους ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει θέση. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.
 

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς στους οποίους έχει τη σχετική αρμοδιότητα. Οι προϋποθέσεις παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη του θεσμού της ΕΠΠ, η Επιτροπή έχει λάβει 114 αιτήσεις για τη δρομολόγηση Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, εκ των οποίων οι 90 ήταν παραδεκτές και, ως εκ τούτου, πληρούσαν τα κριτήρια καταχώρισης.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Good Clothes, Fair Pay

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών
 

Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών
 

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
2 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα