Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο12 Ιουλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: Η HERA Invest προσφέρει 100 εκατ. ευρώ για καινοτόμες λύσεις σε απειλές κατά της υγείας

eu health hera

Σήμερα, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανανκοινώνουν τη θέσπιση της HERA Invest, μιας συμπληρωματικής ενίσχυσης ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα InvestEU, με σκοπό τη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης στις πλέον πιεστικές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, χρηματοδοτούμενης από το πρόγραμμα EU4Health. Επί του παρόντος, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε επαρκή δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την επέκταση λύσεων αιχμής στον τομέα της υγείας και των βιοεπιστημών. Η καινοτομία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση απειλών προτεραιότητας για την υγεία, όπως παθογόνοι παράγοντες με υψηλό δυναμικό πανδημίας ή η μικροβιακή αντοχή.
 

Η HERA Invest, μια εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης, θα επικεντρωθεί στην πρόληψη και την ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με τους εξής τρόπους:

  • προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας·
  • μείωση των ανεπαρκειών της αγοράς, όπου οι χρηματοδοτικοί πόροι δεν καλύπτουν τις ανάγκες χρηματοδότησης·
  • μόχλευση δημόσιας χρηματοδότησης για την παροχή κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις·
  • δημιουργία νέων ιατρικών αντίμετρων για την προστασία από απειλές κατά της υγείας.


Πώς λειτουργεί η HERA Invest;

Το χρηματοδοτικό μέσο HERA Invest απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που αναπτύσσουν ιατρικά αντίμετρα για την αντιμετώπιση μιας από τις ακόλουθες απειλές κατά της υγείας:

  • παθογόνοι παράγοντες με δυναμικό πανδημίας ή επιδημίας·
  • χημικές, βιολογικές, ραδιολογικές και πυρηνικές απειλές που προέρχονται από τυχαία ή σκόπιμη απελευθέρωση·
  • μικροβιακή αντοχή.


Στο πλαίσιο της HERA Invest, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα χορηγεί δάνεια επιχειρηματικού κινδύνου, καλύπτοντας κατ' ανώτατο όριο το 50 % του συνολικού κόστους του έργου. Υπάρχει κυλιόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Η ΕΤΕπ αξιολογεί κατά πόσον μια πράξη είναι επιλέξιμη βάσει καθορισμένων κριτηρίων και της εμπορικής και επιστημονικής βιωσιμότητας του έργου.
 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ, να επικοινωνήσουν απευθείας με την ΕΤΕπ, ή μέσω της HERA-INVESTatec [dot] europa [dot] eu (HERA).
 

Ιστορικό

Αποστολή της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) είναι η πρόληψη, ο εντοπισμός και η ταχεία αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Η HERA συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 για να αντικαταστήσει τις ad hoc λύσεις για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της πανδημίας με μια μόνιμη δομή που διαθέτει επαρκή εργαλεία και πόρους για τον σχεδιασμό της δράσης της ΕΕ σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης υγειονομικής ανάγκης. Βασικός στόχος της HERA είναι να διασφαλίσει την ανάπτυξη, την παρασκευή, την προμήθεια και τη δίκαιη κατανομή βασικών ιατρικών αντιμέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν κενών στη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητά τους.
 

Η σύσταση της HERA Invest είναι μία από τις πέντε εμβληματικές πρωτοβουλίες της HERA, όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα εργασίας της HERA για το 2023, και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τις αδυναμίες της αγοράς, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.
 

Η HERA, από κοινού με τα κράτη μέλη, προσδιόρισε τρεις συγκεκριμένες απειλές κατά της υγείας με υψηλό αντίκτυπο για τη διασφάλιση της ετοιμότητας και της αντίδρασης, αντιμετωπίζοντας πιθανά κενά στη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των ιατρικών αντίμετρων.
 

Ο προσδιορισμός των βασικών απειλών για την ασφάλεια της υγείας μας δρομολόγησε τη διαδικασία για τη διασφάλιση της ανάπτυξης, της παραγωγικής ικανότητας και της κλιμάκωσης της παρασκευής, της προμήθειας και της δυνητικής δημιουργίας αποθεμάτων φαρμάκων, διαγνωστικών μέσων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας, καθώς και άλλων ιατρικών αντιμέτρων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητάς τους σε περίπτωση ανάγκης. Η HERA θα διασφαλίσει ότι οι επενδύσεις προσανατολίζονται συνεχώς στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγειονομικής ασφάλειας όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ιατρικών αντίμετρων.
 

Η HERA αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και θεμελιώδες εργαλείο για την ενίσχυση της αντίδρασης και της ετοιμότητας της ΕΕ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.
 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ): η ΕΤΕπ ανήκει από κοινού στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Μέσω των δανειοδοτικών, συνδυαστικών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων της, επιδιώκει να ενισχύσει το δυναμικό της Ευρώπης όσον αφορά την απασχόληση και την ανάπτυξη, τη στήριξη δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, και την προώθηση των ενωσιακών πολιτικών εκτός ΕΕ. Μεταξύ 2015 και 2020, η ΕΤΕπ ήταν ο εταίρος υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και διαχειριστής του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, των κύριων πυλώνων του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Από το 2021 είναι ένας από τους εταίρους υλοποίησης του InvestEU.
 

Το πρόγραμμα InvestEU παρέχει στην ΕΕ μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με τη μόχλευση ιδιωτικών και δημόσιων πόρων για τη στήριξη των ενωσιακών στόχων πολιτικής. Στο πλαίσιο του προγράμματος, το ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω χρηματοδοτικών εταίρων οι οποίοι θα επενδύσουν σε έργα που χρησιμοποιούν την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και, ως εκ τούτου, κινητοποιούν τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.


Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο

Ιστοσελίδα HERA INVEST

Πρόγραμμα εργασίας της HERA για το 2023

Ενημερωτικό δελτίο – Έκθεση για το επίπεδο ετοιμότητας στον τομέα της υγείας και πρόγραμμα εργασίας της HERA

Ιστότοπος της ΗERA

Τρεις κορυφαίες απειλές για την υγεία

InvestEU

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Δηλώσεις

Με τη HERA Invest επενδύουμε 100 εκατ. ευρώ στην προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης για τον σχεδιασμό νέων καινοτόμων ιατρικών αντίμετρων με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητάς μας έναντι μελλοντικών απειλών κατά της υγείας. Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η HERA Invest θα προσελκύσει πρόσθετες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και θα παράσχει στις ευρωπαϊκές εταιρείες τη βεβαιότητα που απαιτείται για να επενδύσουν σε ρηξικέλευθες καινοτομίες με στόχο την αντιμετώπιση απειλών προτεραιότητας για την υγεία. Πρόκειται για σαφές παράδειγμα μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας επί το έργον για την καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών μας.

κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - 12/07/2023

 

Η πανδημία COVID-19 κατέστησε οδυνηρά σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες των συστημάτων υγείας μας, και η HERA Invest θα μας βοηθήσει ακριβώς προς αυτό τον σκοπό. Θα στηρίξει τις εταιρείες που αναπτύσσουν ελπιδοφόρους νέους τρόπους προστασίας από απρόβλεπτες απειλές για την υγεία όπως οι πανδημίες, ή γνωστές προκλήσεις όπως η μικροβιακή αντοχή. Η στήριξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνει η Ευρώπη στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, και θα μπορούσε να σώσει εκατομμύρια ζωές σε ολόκληρο τον πλανήτη όταν ξεσπάσει μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Vice-President of the European Investment Bank, Thomas Östros - 12/07/2023

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
12 Ιουλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα