Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο9 Δεκεμβρίου 2020Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Έκθεση για την Ένωση Ασφάλειας: Διατήρηση της δυναμικής για την υλοποίηση βασικών πρωτοβουλιών

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η Επιτροπή, εκπληρώνοντας τη δέσμευσή της για τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας, υποβάλλει σήμερα την πρώτη έκθεση μετά την παρουσίαση της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 2020-2025 τον Ιούλιο.

Η έκθεση προβάλλει τις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο των 4 βασικών προτεραιοτήτων: διαχρονικό περιβάλλον ασφάλειας, αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών, προστασία των Ευρωπαίων από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, και ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα ασφαλείας. Η έκθεση περιλαμβάνει ευρύ φάσμα στοιχείων που αφορούν την πολιτική ασφάλειας, όπως οι δεξιότητες και η ευαισθητοποίηση ή η εκπαίδευση, ανταποκρινόμενη στη συνολική κοινωνική προσέγγιση που εισήγαγε η νέα στρατηγική. Το βασικό θέμα της είναι η υλοποίηση των συμφωνημένων αποφάσεων, η οποία απαιτεί συνεχείς προσπάθειες σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις εθνικές αρχές.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Έχουμε θεσπίσει αυστηρό σύνολο κανόνων ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε διάστημα δύο δεκαετιών, αλλά οι κανόνες αυτοί δεν θα προσφέρουν κανένα όφελος αν δεν εφαρμοστούν αποτελεσματικά και με συνέπεια στην πράξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή δεσμεύτηκε ότι θα δώσει αμέριστη έμφαση στην εφαρμογή. Σήμερα καλούμε τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ότι δεν υπάρχουν κενά ή καθυστερήσεις στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε βασικά μέσα ασφάλειας, όπως οι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εμπορίου πυροβόλων όπλων, καθώς και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η κατοχύρωση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη, στο πλαίσιο της οποίας όλοι και όλες πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί.»

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε τα εξής: «Η εσωτερική ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής για την Ένωση Ασφάλειας. Σήμερα και τις επόμενες εβδομάδες, θα ασχοληθώ με τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί. Σ' αυτές περιλαμβάνονται η βελτίωση της ενωσιακής αντίδρασης απέναντι στο τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και ο εντοπισμός, η αναφορά και η αφαίρεση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο».

Βασικά σημεία προόδου και αναγκαίες δράσεις

Η έκθεση καλύπτει την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2020, παρουσιάζει αναλυτικά τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά τις νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες προτεραιότητας στο πλαίσιο των 4 στρατηγικών προτεραιοτήτων, και προσδιορίζει τους τομείς όπου απαιτείται βελτίωση.

  • Διαχρονικό περιβάλλον ασφάλειας: Φέτος η Επιτροπή έλαβε στρατηγικά και τεχνικά μέτρα για να διασφαλίσει την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G και για να αντιμετωπίσει τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Ωστόσο, παραμένει αναγκαίο να ενισχυθούν περαιτέρω η προστασία και η ανθεκτικότητα τόσο των φυσικών όσο και των ψηφιακών κρίσιμων υποδομών από μεγάλο εύρος απειλών, είτε πρόκειται για φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές είτε για τρομοκρατικές απειλές. Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Δρομολογούνται επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ασφάλειας λόγω της κατάχρησης αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως οι δρόνοι. Η έκθεση αναφέρει επίσης τις πρώτες κυρώσεις που επιβλήθηκαν ποτέ στον κυβερνοχώρο έπειτα από κυβερνοεπιθέσεις.
  • Αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών: Η Επιτροπή, για να αντιμετωπίσει τις εξελισσόμενες απειλές, έλαβε μέτρα για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, των υβριδικών επιθέσεων και της παραπληροφόρησης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για την καταπολέμηση και τη δίωξη του εγκλήματος, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τόσο την οδηγία για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών όσο και την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τον Ιούλιο, η Επιτροπή εξέδωσε τη στρατηγική της ΕΕ για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και ακολούθως πρότεινε προσωρινή νομοθεσία προκειμένου οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να συνεχίσουν τον εθελοντικό εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2020 (ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω πάροχοι θα αρχίσουν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες). Η Επιτροπή επεξεργάζεται μακροπρόθεσμη λύση, η οποία θα παρουσιαστεί το 2021.
  • Προστασία των Ευρωπαίων από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα: Η Επιτροπή εκδίδει σήμερα το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας , με σκοπό να ενισχυθεί το ενωσιακό πλαίσιο για την πρόληψη των απειλών και των κινδύνων, την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού, και την προστασία των προσώπων και των υποδομών, ιδίως των δημόσιων χώρων. Σήμερα υποβάλλεται επίσης πρόταση για την αναθεώρηση της εντολής της Ευρωπόλ, του οργανισμού αστυνομικής συνεργασίας της ΕΕ, προκειμένου να ενταθούν οι εργασίες της Ευρωπόλ όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
  • Ένα ισχυρό ευρωπαϊκό οικοσύστημα ασφάλειας βασίζεται στη στενή συνεργασία, τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και τον αποτελεσματικό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, ιδίως προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων για τη διαχείριση της μετανάστευσης, τον έλεγχο των συνόρων και την ασφάλεια.

Η έκθεση τονίζει επίσης την επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, καθώς και οι εργασίες του φόρουμ της ΕΕ για το διαδίκτυο, ως ουσιαστικής πλατφόρμας η οποία φέρνει σε επαφή τα κράτη μέλη και φορείς του κλάδου με στόχο την αποτροπή της διάδοσης του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και της αναχαίτισης μηνυμάτων ριζοσπαστικοποίησης.

Ιστορικό

Στις 24 Ιουλίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε τη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 2020-2025, η οποία παρουσίασε σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τη διαμόρφωση πολυτομεακής, συντονισμένης και ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά την ασφάλεια, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η στρατηγική αυτή καθορίζει στρατηγικές και αλληλεξαρτώμενες προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες πρέπει να προωθηθούν σε επίπεδο ΕΕ κατά την περίοδο 2020-2025. Βασίζεται στην πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια 2015-2020 και παρέχει νέα στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ενωσιακή πολιτική για την ασφάλεια ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας

Παράρτημα 1: Κατάσταση ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια

Παράρτημα 2: Χάρτης πορείας όσον αφορά την εφαρμογή

Ενημερωτικό δελτίο: Η στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας — Πρώτη έκθεση προόδου

Ιστοσελίδα: Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
9 Δεκεμβρίου 2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα