Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο23 Νοεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2023: 4,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της κινητικότητας και της συνεργασίας στους τομείς της εκπα

erasmus+

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ για το 2023: 4,2 δισ. ευρώ

 

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2023 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2023 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Με ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 4,2 δισ. ευρώ, το Erasmus+ αυξάνει τη στήριξη που παρέχει για την ένταξη, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και τη δημοκρατική συμμετοχή, καθώς και για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό εντός της ΕΕ και διεθνώς.
 

Δεδομένου ότι η κινητικότητα αποτελεί το εμβληματικό στοιχείο του Erasmus+, το επόμενο έτος το πρόγραμμα θα συνεχίσει να στηρίζει τη μετακίνηση μαθητών, σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ενήλικων εκπαιδευομένων, νέων που συμμετέχουν σε προγράμματα μη τυπικής μάθησης, εκπαιδευτών και προσωπικού σε διασυνοριακό επίπεδο, με στόχο μια ευρωπαϊκή εμπειρία εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από το 2023 το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια νέα δράση για τη στήριξη των προπονητών μέσω της συμμετοχής τους σε σχέδια κινητικότητας, επεκτείνοντας τις ευκαιρίες διευρωπαϊκής συνεργασίας και μάθησης απευθείας στις τοπικές οργανώσεις μαζικούς αθλητισμού και στο προσωπικό τους.
 

Το πρόγραμμα θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αναμένουμε να αντιμετωπίσουμε το 2023 παρέχοντας ουσιαστική στήριξη στους εκπαιδευόμενους και στο εκπαιδευτικό προσωπικό που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για ένα πρόγραμμα με λιγότερους αποκλεισμούς και αξιοποιώντας την κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας.

 

Η στήριξη του Erasmus + απευθύνεται σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στις προτεραιότητες του προγράμματος στους τομείς των σχολείων, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, της ΕΕΚ, καθώς και της νεολαίας και του αθλητισμού. Βάσει ανοικτών προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων για σχέδια, κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Erasmus+ που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα, καθώς και του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.
 

Ολόκληρο το πρόγραμμα Erasmus + επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες, μεταξύ των οποίων η ένταξη και η πολυμορφία. Στο επίκεντρο αυτής της προτεραιότητας βρίσκονται οι οργανισμοί και οι συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα συνεχίζει να παρέχει στήριξη σε μηχανισμούς που διευκολύνουν την ένταξη των συμμετεχόντων και ειδικούς πόρους για την άρση τυχόν εμποδίων στη συμμετοχή τους.
 

Επίσης, το 2023, σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, το πρόγραμμα θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει ότι οι φωνές των νέων ακούγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής, ιδίως μέσω της αύξησης των δραστηριοτήτων για τη νεολαία που χρηματοδοτούνται μέσω του Erasmus+. Εκτός του ότι ενθαρρύνει σχέδια από όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών τομέων τα οποία αποσκοπούν στη στήριξη της πράσινης μετάβασης, το πρόγραμμα συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα προωθώντας βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και πιο υπεύθυνες από περιβαλλοντική άποψη συμπεριφορές.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα συνεχίσει να στηρίζει τη διάσταση της νεολαίας σε υφιστάμενες πρωτοβουλίες και πολιτικές. Ταυτόχρονα, τα σχέδια και οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων Erasmus+ για το 2023 θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην υλοποίηση της δέσμευσης της ΕΕ για αναβάθμιση των δεξιοτήτων και επανειδίκευση, παρέχοντας έτσι πολύτιμη συνεισφορά στην πρόταση να ανακηρυχθεί το 2023 Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.
 

Ιστορικό

Το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο θεσπίστηκε πριν από 35 χρόνια, αποτελεί ένα από τα πλέον εμβληματικά προγράμματα της ΕΕ στο οποίο έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα περίπου 13 εκατομμύρια άτομα. Με συνολικό διαθέσιμο προϋπολογισμό ύψους 26,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021 έως 2027, ο οποίος συμπληρώνεται με περίπου 2,2 δισ. ευρώ από τα μέσα εξωτερικής δράσης της ΕΕ, το πρόγραμμα Erasmus+ αναμένεται να στηρίξει ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες και ιδέες στην Ευρώπη και πέραν αυτής.
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+ 2023, μετά την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2023.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2023

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Erasmus+ 2023

Οδηγός προγράμματος Erasmus+ 2023

Ενημερωτικό δελτίο για το νέο Erasmus+ 2021-2027

Μας χαροποιεί όλους το γεγονός ότι το πρόγραμμα Erasmus + αναπτύσσεται περαιτέρω και καλύπτει όλο και περισσότερους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικό προσωπικό κάθε χρόνο. Το 2023 αναμένουμε προπανδημικά επίπεδα κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν αυτής. Για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος, θα στηρίξει την κινητικότητα των προπονητών και του προσωπικού στον τομέα του αθλητισμού, φέρνοντάς μας ένα βήμα πιο κοντά σε μια πιο δραστήρια Ευρώπη.

 

Το Erasmus + έχει μακρόχρονη παράδοση στην προώθηση της κατανόησης και της αλληλεγγύης μεταξύ ατόμων από όλες τις χώρες και όλα τα υπόβαθρα. Το πρόγραμμα έχει ενθαρρύνει και θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την ένταξη και να ενσωματώνει τους συμμετέχοντες με λιγότερες ευκαιρίες. Με τη νέα πρόσκληση, αισθάνομαι ιδιαίτερη υπερηφάνεια γιατί θα ανοίξουμε τακτικές και νέες δραστηριότητες σε εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδρύματα και οργανισμούς που πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
 

Press Release in English  

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
23 Νοεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα