Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαρτίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με

την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 

Πράξη επεξεργασίας: COVID-19 — Έλεγχος της θερμοκρασίας σώματος κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις των αντιπροσωπειών της Επιτροπής

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων: ΓΔ COMM.D.2

Στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-08307.1

 

 

Περιεχόμενα

 1. Εισαγωγή
 2. Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 3. Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;
 5. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 6. Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
 7. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;
 8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
 9. Πληροφορίες επικοινωνίας
 10. Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

 

  1.  Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας. Η Επιτροπή συλλέγει και υποβάλλει σε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001].

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικότητας εξηγεί τον λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τον τρόπο συλλογής, διαχείρισης και προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, διευκρινίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας των δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας COVID-19 — Έλεγχος της θερμοκρασίας σώματος κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη εκ μέρους της COMM.D.2 παρουσιάζονται κατωτέρω.

 

  1.  Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η πρόληψη της μετάδοσης της νόσου COVID-19 και η εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας κατά της μετάδοσης της νόσου σε συμμόρφωση με τη συναφή νομοθεσία που ισχύει στα κράτη μέλη.

Κατά την είσοδο στις εγκαταστάσεις των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη (στο εξής: αντιπροσωπείες της Επιτροπής), η θερμοκρασία σώματός σας θα ελέγχεται από

«υπευθύνους θερμομέτρησης», οι οποίοι αποτελούν μη ιατρικό προσωπικό (π.χ. φύλακες) το οποίο έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στην αυτοματοποιημένη μέθοδο και τη σχετική ροή εργασίας.

Η θερμομέτρηση πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένη μέθοδο που δεν περιλαμβάνει επαφή, είτε με τη χρήση θερμόμετρου υπέρυθρης ακτινοβολίας χωρίς επαφή είτε με τη χρήση συστήματος θερμικής απεικόνισης. Όταν είναι δυνατόν, η θερμομέτρηση θα πραγματοποιείται στη ζώνη διέλευσης στην κύρια είσοδο του κτιρίου (εντός του κτιρίου αλλά πριν από το επίπεδο των πυλών ελέγχου ασφαλείας ή στο επίπεδο αυτό).

Το όργανο θερμομέτρησης ειδοποιεί διακριτικά (σε οθόνη ορατή μόνο από τον υπεύθυνο θερμομέτρησης) τον υπεύθυνο θερμομέτρησης αν η θερμοκρασία σώματος του εισερχομένου είναι «κανονική» ή «υψηλή» (δηλαδή αν ισούται με ή υπερβαίνει την τιμή-όριο των 37,7 °C).

 • Αν η θερμοκρασία είναι «κανονική» (≤ 37,6 °C): εφαρμόζεται η συνήθης διαδικασία στην είσοδο ασφαλείας και θα εισέλθετε κανονικά.
 • Αν η θερμοκρασία είναι «υψηλή» (≥ 37,7 °C): η θερμομέτρηση θα πρέπει να επαναληφθεί μία φορά για να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα.

Θα περιμένετε 10 λεπτά (ενώ θα φοράτε τη μάσκα σας και θα φροντίζετε να διατηρείτε φυσική απόσταση > 1,5 m ανά πάσα στιγμή) στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η θερμοκρασία μετράται εκ νέου (με την ίδια μέθοδο θερμικής σάρωσης) 10 λεπτά μετά την αρχική μέτρηση.

 • Αν είναι «κανονική» (≤ 37,6 °C): εφαρμόζεται η συνήθης διαδικασία στην είσοδο ασφαλείας και θα εισέλθετε κανονικά.

 

 

2

 

 • Αν επιβεβαιωθεί ότι είναι «υψηλή» (≥ 37,7 °C): θα σας απαγορευθεί η πρόσβαση για την ημέρα αυτή.

Στην περίπτωση εξωτερικών επισκεπτών / εργολάβων με «υψηλή» θερμοκρασία σώματος, ο υπεύθυνος θερμομέτρησης θα προσφέρεται να ενημερώσει το οικείο μέλος του προσωπικού της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση εισόδου στο κτίριο. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται εφόσον συγκατατεθεί ρητά ο εξωτερικός επισκέπτης / εργολάβος. Το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου των δεδομένων και του μέλους του προσωπικού της Επιτροπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα καταγράφονται, δεν θα διαβιβάζονται ούτε θα αποθηκεύονται.

Στην περίπτωση άρνησης πρόσβασης, είναι δυνατόν να εκδοθεί μη εξατομικευμένη τυποποιημένη βεβαίωση άρνησης πρόσβασης. Δεδομένου ότι η βεβαίωση αναφέρει μόνο την ημερομηνία και το κτίριο στο οποίο δεν επετράπη η πρόσβαση, δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα δυνάμενα να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτότητας φυσικού προσώπου.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

 

  1.  Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Εκτελούμε την εν λόγω πράξη επεξεργασίας βάσει:

  • του άρθρου 1ε παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • του άρθρου 10 παράγραφος 1 και του άρθρου 80 παράγραφος 4 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της απόφασης C(2006)1623/3 της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2006, περί καθιερώσεως εναρμονισμένης πολιτικής στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία για το σύνολο του προσωπικού της·
  • της απόφασης του γενικού διευθυντή Επικοινωνίας για τη δευτερεύουσα μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας και τη διασφάλιση της επιθεώρησης και του ελέγχου τους [Ares(2012)1524661]·
  • της απόφασης της 9/10/2020 του γενικού διευθυντή της ΓΔ COMM σχετικά με τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στις αντιπροσωπείες της Επιτροπής (ARES (2020)5390428)·
  • Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχεία ζ) και θ) του κανονισμού 2018/1725.

Επεξεργαζόμαστε τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  (δεδομένα υγείας) που αναφέρονται στο σημείο 4, διότι:

α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης, το οποίο είναι αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την  ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων·

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των φαρμάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, βάσει του δικαίου της Ένωσης, το οποίο προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων, ειδικότερα δε του επαγγελματικού απορρήτου.

 

  1.  Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

 

Η θερμοκρασία σώματος μετράται μόνο για τον σκοπό της παροχής ή της άρνησης της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη, προκειμένου να προληφθεί η μετάδοση της νόσου COVID-19.

 

  1.  Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων δεν αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η θερμοκρασία διαγράφεται αυτόματα από το όργανο θερμομέτρησης λίγα δευτερόλεπτα μετά την απεικόνισή της σε αυτό.

 

  1.  Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

 

Τα προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύονται στη συσκευή ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο αποθήκευσης. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή εφαρμόζει σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας και των κινδύνων απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων ή άνευ αδείας πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η επεξεργασία και της φύσης των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τον περιορισμό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν εύλογη ανάγκη γνώσης τους για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης επεξεργασίας (τους υπευθύνους θερμομέτρησης).

 

  1.  Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

 

Πρόσβαση στις τιμές της θερμοκρασίας σώματός σας παρέχεται στους υπευθύνους θερμομέτρησης, δηλαδή σε μη ιατρικό προσωπικό (π.χ. φύλακες) το οποίο έχει λάβει κατάλληλη εκπαίδευση στη μέθοδο και τη σχετική ροή εργασίας. Το εν λόγω προσωπικό υπέχει νόμιμες και, όταν απαιτείται, πρόσθετες συμβατικές υποχρεώσεις τήρησης του απορρήτου. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

  1.  Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

 

Επισημαίνεται ότι η απόφαση που λαμβάνεται από τους υπευθύνους θερμομέτρησης είναι

 ΤΕΛΙΚΗ και δεν πραγματοποιείται καμία περαιτέρω εξέταση ή αξιολόγηση. Το ονοματεπώνυμό σας ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ή ιατρικό δεδομένο ΔΕΝ καταγράφεται, ΔΕΝ αποθηκεύεται και ΔΕΝ διαβιβάζεται στην Ιατρική Υπηρεσία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διοικητική μονάδα της οικείας αντιπροσωπείας ή, σε περίπτωση διαφωνίας με αυτήν, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 κατωτέρω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παραθέστε την περιγραφή τους (δηλ. τα στοιχεία αναφοράς της καταχώρισης που παρατίθενται στο σημείο 10) στην αίτησή σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

  1.  Πληροφορίες επικοινωνίας

 

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων

Αν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή ανησυχίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, δηλαδή τη ΓΔ COMM (COMM-DATA-PROTECTION-COORDINATORatec [dot] europa [dot] eu (COMM-DATA-PROTECTION-) COMM-DATA-PROTECTION-COORDINATORatec [dot] europa [dot] eu (COORDINATOR[at]ec[dot]europa[dot]eu)), ή με την Αντιπροσωπεία της Επιτροπής(COMM-REP-ATHatec [dot] europa [dot] eu (COMM-REP-) COMM-REP-ATHatec [dot] europa [dot] eu (ATHENS[at]ec[dot]europa[dot]eu))

 • Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (DATA-PROTECTION-) DATA-PROTECTION-OFFICERatec [dot] europa [dot] eu (OFFICER[at]ec[dot]europa[dot]eu)) σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

 • Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Αν θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 έχουν παραβιαστεί λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (edpsatedps [dot] europa [dot] eu (edps[at]edps[dot]europa[dot]eu)).

  1.  Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των διενεργούμενων από την Επιτροπή πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και του έχουν κοινοποιηθεί. Πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο παρέχεται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Η συγκεκριμένη πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπευθύνου προστασίας δεδομένων με τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς: DPR-EC-08307.1

Διαβάστε σε μορφή pdf εδώ όλη την δήλωση περι προστασίας της ιδιωτικότητας.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαρτίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα