Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο29 Σεπτεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις

logo

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 107 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο [INFR(2022)0009], την Κροατία [INFR(2022)0086], τη Δανία [INFR(2022)2081], την Εσθονία [INFR(2022)0054], τη Γαλλία [INFR(2022)2050], την Ιρλανδία [INFR(2022)0096], τη Λετονία [INFR(2022)0124], την Πολωνία [INFR(2022)0148], την Πορτογαλία [INFR(2022)0157], τη Σλοβενία [INFR(2022)0179] και τη Φινλανδία [INFR(2022)0078] να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης [οδηγία (ΕΕ) 2019/904]. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στην πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων που έχουν ορισμένα πλαστικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον, ιδίως το θαλάσσιο περιβάλλον, και στην ανθρώπινη υγεία. Η νομοθεσία προωθεί επίσης τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά. Για τον σκοπό αυτό, η οδηγία περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης και τον περιορισμό της διάθεσης ορισμένων προϊόντων στην αγορά, καθώς και ειδικές απαιτήσεις προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Σήμερα η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία και στη Γαλλία, και αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, στην Κροατία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στη Λετονία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στη Σλοβενία και στη Φινλανδία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως την οδηγία στο εθνικό δίκαιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η Γαλλία δεν έχει ακόμη μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τα απαιτούμενα μέτρα σχετικά με τα «αλιευτικά εργαλεία», τα «απόβλητα αλιευτικών εργαλείων» και τις «λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής». Οι δανικές αρχές ανέφεραν ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο προβλέπεται σε μεταγενέστερες ημερομηνίες, υποστηρίζοντας την άποψη αυτή με βάση τις διατάξεις της οδηγίας που θα τεθούν σε ισχύ μόλις το 2023 και το 2024. Ωστόσο, η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο όφειλε να ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2021. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία και στη Γαλλία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα υπόλοιπα 9 οικεία κράτη μέλη τον Ιανουάριο του 2022. Ωστόσο, οι εν λόγω 9 χώρες δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη. Τα οικεία 9 κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία στο εθνικό της δίκαιο

Η Επιτροπή καλεί τη Λιθουανία [INFR(2022)2083] να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ), η οποία απαιτεί ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον να υποβάλλονται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τη χορήγηση άδειας. Η οδηγία αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο του 2014 με σκοπό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και, παράλληλα, να καταστούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο συνετές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Η Επιτροπή διαπίστωσε ορισμένες ελλείψεις στην εθνική νομοθεσία της Λιθουανίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Λιθουανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσει την εφαρμογή της εθνικής της νομοθεσίας σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τη φύση

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία [INFR(2022)2056] να βελτιώσει την εφαρμογή της εθνικής της νομοθεσίας ευθυγραμμιζόμενη με την οδηγία για τους οικοτόπους, την οδηγία για τα πτηνά και την οδηγία για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Η οδηγία για τους οικοτόπους αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρώπης για την προστασία της βιοποικιλότητας. Βάσει της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν ειδικές ζώνες διατήρησης και να προβλέπουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων τους. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα θέτουν αμφότερες ως στόχο για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, βελτιώνοντας και αποκαθιστώντας τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Αυστρία έχει καθυστερήσει να εφαρμόσει τα απαιτούμενα μέτρα. Στο εν λόγω κράτος μέλος, αρκετοί τόποι κοινοτικού ενδιαφέροντος που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή δεν προστατεύονται ακόμη ως ειδικές ζώνες διατήρησης. Σε πολλούς άλλους τόπους, η Αυστρία είτε δεν έχει καθορίσει στόχους και μέτρα διατήρησης είτε οι στόχοι και τα μέτρα είναι ελλιπή ή έχουν υπερβολικά μεγάλο εύρος. Παρόμοια είναι η κατάσταση όσον αφορά τις ζώνες ειδικής προστασίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα πτηνά.  Οι ελλείψεις αυτές καθιστούν αδύνατη την ορθή αξιολόγηση των έργων που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους προστατευόμενους τόπους. Τέλος, η Αυστρία παρέλειψε επίσης να παράσχει επαρκείς πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τους στόχους και τα μέτρα διατήρησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία [INFR(2022)2085] να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, έχει ως στόχο να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η Πορτογαλία δεν έχει ενσωματώσει ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας, όπως, π.χ., την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή σε περίπτωση προβλημάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβακία [INFR(2022)2084] να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο όλες τις απαιτήσεις που προβλέπει η οδηγία σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων [«οδηγία ΕΑΟΕ», οδηγία (ΕΕ) 2016/2284]. Η μείωση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων σύμφωνα με την οδηγία ΕΑΟΕ είναι καθοριστική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, η οδηγία ορίζει για τα κράτη μέλη εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών όσον αφορά πέντε σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους (οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου, διοξείδιο του θείου, αμμωνία και λεπτά αιωρούμενα σωματίδια). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η Σλοβακία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την απαίτηση σχετικά με την ενεργό και συστηματική διάδοση ορισμένων πληροφοριών σε δημόσια προσβάσιμο ιστότοπο. Επιπλέον, η σλοβακική νομοθεσία δεν όρισε κυρώσεις για παραβάσεις της οδηγίας ΕΑΟΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή καλεί την Εσθονία [INFR(2019)2109] να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ), η οποία απαιτεί ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον να υποβάλλονται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από τη χορήγηση άδειας. Η οδηγία αναθεωρήθηκε τον Απρίλιο του 2014 με σκοπό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και, παράλληλα, να καταστούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο συνετές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η Ευρώπη την πορεία προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών της στόχων. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία τον Ιούλιο του 2019. Μετά την εν λόγω επιστολή, η Εσθονία τροποποίησε την εθνική της νομοθεσία τον Σεπτέμβριο του 2020, απαντώντας σε ορισμένες από τις αιτιάσεις. Η Επιτροπή εξέτασε τις εν λόγω τροποποιήσεις και εντόπισε πρόσθετα ζητήματα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο σχετικά με έργα για τη χρήση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατικούς γεωργικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την οδηγία, τα εν λόγω έργα θα πρέπει να ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η πλήρης εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ωστόσο, το κατώτατο όριο που εισήχθη πρόσφατα είναι τόσο υψηλό ώστε σχεδόν όλα αυτά τα έργα να εξαιρούνται από τον έλεγχο. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, στην οποία η χώρα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να βελτιώσει την επεξεργασία των αποβλήτων της

Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία [INFR(2021)2258] να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ) και την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνο αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία τον Φεβρουάριο του 2022 σχετικά με παραλείψεις της, καθώς τουλάχιστον το 59 % των αστικών αποβλήτων διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς καμία επεξεργασία. Αφού εξέτασε την απάντηση των πορτογαλικών αρχών, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αφενός, τα μέτρα που έλαβε η Πορτογαλία δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία πριν από την υγειονομική ταφή τους και, αφετέρου, η Πορτογαλία χρειάζεται να επικαιροποιήσει σημαντικά τις υποδομές της για τη διαχείριση των αποβλήτων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα αστικά της απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περιβαλλοντική ευθύνη: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρει σωστά την ενωσιακή νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο

Η Επιτροπή καλεί τη Σουηδία [INFR(2020)2114] να διασφαλίσει ότι η εθνική της νομοθεσία επιτρέπει σαφώς και απερίφραστα σε όλες τις κατηγορίες φυσικών ή νομικών προσώπων που αναφέρονται στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ) να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με περιβαλλοντική ζημία ή επικείμενη απειλή τέτοιας ζημίας στην αρμόδια αρχή και να την καλέσουν να αναλάβει δράση. Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει διευκρινίσει το συγκεκριμένο δικαίωμα αίτησης λήψης μέτρων στην υπόθεση C-529/15. Μετά τη διευκρίνιση αυτή, η Επιτροπή επαλήθευσε κατά πόσον η νομοθεσία όλων των κρατών μελών εγγυάται το εν λόγω δικαίωμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό δεν συμβαίνει στη σουηδική νομοθεσία, καθώς, βάσει αυτής της νομοθεσίας, δεν παρέχεται σαφής πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε κάθε πρόσωπο που «ενδέχεται να επηρεαστεί από περιβαλλοντική ζημία». Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία του περιβάλλοντος, είναι σημαντικό να μην υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την ανάληψη δράσης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Σουηδία τον Ιούλιο του 2020. Η Σουηδία δεν τροποποίησε τη νομοθεσία της για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη και η Επιτροπή διατηρεί την άποψη ότι τα δικαιώματα των προσώπων που ενδέχεται να επηρεαστούν από περιβαλλοντική ζημία δεν αναφέρονται με επαρκή σαφήνεια στην εν λόγω νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Νερό: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να παράσχουν επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία [INFR(2021)2249], την Κύπρο [INFR(2021)2253], την Ελλάδα [INFR(2021)2254], τη Λιθουανία [INFR(2021)2250], τη Ρουμανία [INFR(2021)2251] και τη Σλοβακία [INFR(2021)2252] να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Οι φετινές πλημμύρες στη Βουλγαρία και οι καταστροφικές πλημμύρες στη Γερμανία και το Βέλγιο τον Ιούλιο του 2021 καταδεικνύουν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία που έχει η αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι πλημμύρες μπορούν επίσης να απελευθερώσουν ρύπους που είναι αποθηκευμένοι στο έδαφος και να τους εξαπλώσουν σε ακόμη μεγαλύτερη ακτίνα. Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν έως τις 22 Μαρτίου 2020 τις επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους πρώτους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Στόχος είναι να διατηρηθεί η καταλληλότητα των χαρτών για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού τους και να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα. Τον Φεβρουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στη Λιθουανία, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία, καθώς δεν είχε λάβει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία. Τα εν λόγω έξι κράτη μέλη εξακολουθούν να μην έχουν εγκρίνει επικαιροποιημένους χάρτες και/ή ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω έξι κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Θόρυβος: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους νέους κανόνες για την αξιολόγηση του θορύβου

Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία [INFR(2022)0161 και INFR(2022)0165] να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με τις δύο οδηγίες της Επιτροπής που τροποποιούν τα οικεία παραρτήματα της οδηγίας για τον θόρυβο (οδηγία 2002/49/ΕΚ).  Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ηχορύπανσης, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Η πρώτη υπόθεση αφορά αλλαγή στο παράρτημα για τις σχέσεις δόσης-επίδρασης, που περιγράφουν τον αντίκτυπο που έχει στην ανθρώπινη υγεία η έκθεση σε ορισμένα επίπεδα θορύβου. Η δεύτερη υπόθεση αφορά αλλαγή στο παράρτημα για τις κοινές μεθόδους αξιολόγησης του θορύβου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πληροφοριών σχετικά με τα επίπεδα περιβαλλοντικού θορύβου στα οποία εκτίθενται οι πολίτες. Οι πληροφορίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χαρτογράφηση του θορύβου και την έγκριση σχεδίων δράσης με βάση τα αποτελέσματα αυτής της χαρτογράφησης. Η προθεσμία για τη μεταφορά και των δύο οδηγιών της Επιτροπής στο εθνικό δίκαιο έληξε τον Δεκέμβριο του 2021. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία τον Ιανουάριο του 2022. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Πορτογαλία δεν έχει μεταφέρει τους νέους κανόνες στο εθνικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, για καθεμία από τις δύο υποθέσεις, στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να άρει τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία [INFR(2020)2105] να άρει τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ως προς τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα στο πλαίσιο της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ). Η πλήρης εφαρμογή της οδηγίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα είναι καθοριστική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών που καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να καθορίσουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Πολωνία δεν έχει διασφαλίσει ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων κατά της απουσίας ή της ανεπάρκειας των σχεδίων για την ποιότητα του αέρα. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία τον Μάιο του 2020. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Πολωνία εξακολουθούν να μην έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν το περιεχόμενο ενός σχεδίου για την ποιότητα του αέρα και να καλούν τις δημόσιες αρχές να καταρτίζουν τέτοια σχέδια, όπως απαιτεί η οδηγία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να σταματήσει τις δραστηρίοτητες εξόρυξης τύρφης σε τόπους Natura 2000 και να τους αποκαταστήσει

Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία [INFR(2010)2161] να λάβει μέτρα προκειμένου να σταματήσει τη συνεχιζόμενη εξόρυξη τύρφης εντός τόπων κοινοτικής σημασίας οι οποίοι έχουν οριστεί προκειμένου να διατηρούνται τυρφώνες υψιπέδων και επιφανειακοί τυρφώνες βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 1992/43/ΕΟΚ). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 θέτουν ως στόχο για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Εκτός από την αξία τους ως προς τη βιοποικιλότητα, οι τυρφώνες αποτελούν ζωτικής σημασίας καταβόθρες άνθρακα όταν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η προστασία και η αποκατάστασή των τυρφώνων βοηθούν την Ιρλανδία να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά την κλιματική αλλαγή όχι μόνο επειδή διατηρούν την τύρφη στο έδαφος, αλλά και γιατί συμβάλλουν στην αποφυγή των πολύ υψηλών εκπομπών άνθρακα και άλλων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων που προκαλούνται όταν η τύρφη καίγεται ως καύσιμο.  Οι ιρλανδικές αρχές έλαβαν μέτρα για να σταματήσουν την εξόρυξη τύρφης, μεταξύ άλλων αποζημιώνοντας όσους ασχολούνται με αυτή τη δραστηριότητα. Ωστόσο, οι δραστηριότητες αυτές συνεχίζονται και τα μέτρα επιβολής φαίνεται να έχουν παγώσει. Έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες αποκατάστασης σε ορισμένες ειδικές ζώνες διατήρησης με τυρφώνες υψιπέδων, αλλά ο ρυθμός τους είναι υπερβολικά αργός, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας αυτού του οικοτόπου προτεραιότητας και της επισφαλούς κατάστασής του. Όσον αφορά τις ειδικές ζώνες διατήρησης με επιφανειακούς τυρφώνες, δεν φαίνεται να υπάρχει καθεστώς ελέγχου της συνεχιζόμενης εξόρυξης, ενώ η εξόρυξη για οικιακή χρήση εξαιρείται από τον έλεγχο. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιανουάριο του 2011, την οποία ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούνιο του 2011. Μετά από μακροχρόνιο διάλογο με τις ιρλανδικές αρχές, η Επιτροπή αποφάσισε για τους προαναφερθέντες λόγους να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αλιεία

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Κανονισμός για τον έλεγχο της αλιείας: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τον έλεγχο της αλιείας

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία [INFR(2020)2282] να συμμορφωθεί με τον κανονισμό για τον έλεγχο της αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009], ιδίως όσον αφορά τον γαλλικό στόλο που δραστηριοποιείται έξω από τα ύδατα της ΕΕ. Ο έλεγχος των αλιευτικών δραστηριοτήτων της ΕΕ στα ύδατα αυτά πρέπει να βασίζεται στις ίδιες αρχές και πρότυπα με εκείνα που ισχύουν στα ύδατα της ΕΕ. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι βιωσιμότητας της κοινής αλιευτικής πολιτικής, ο εν λόγω κανονισμός απαιτεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά συστήματα ελέγχου και επιβολής. Η Γαλλία δεν έχει εξασφαλίσει δραστηριότητες επαρκούς ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής σε τμήματα του αλιευτικού στόλου της. Ειδικότερα, το γαλλικό σύστημα κατάρτισης, επικύρωσης και συλλογής δεδομένων σχετικά με τα αλιεύματα παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις. Η απουσία κατάλληλου ελέγχου και επιβολής μπορεί να έχει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα των σχετικών μέτρων για τη διαχείριση της αλιείας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διορθώσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Εσωτερική αγορά: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας [INFR(2022)2098] λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων όσον αφορά την παράλληλη εισαγωγή φαρμάκων.  Ειδικότερα, ορισμένες διατάξεις του πολωνικού νόμου περί φαρμάκων που αφορούν τη χορήγηση και τη λήξη της άδειας παράλληλης εισαγωγής δεν συνάδουν με τα άρθρα 34 και 36 της ΣΛΕΕ. Η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς έχει ιδιαίτερη σημασία και η αποτελεσματική επιβολή των θεμελιωδών ελευθεριών είναι καθοριστική για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το παράλληλο εμπόριο φαρμάκων εντός της ΕΕ δίνει τη δυνατότητα στους χονδρεμπόρους να αγοράζουν φάρμακα σε ένα κράτος μέλος όπου οι τιμές είναι χαμηλότερες και να τα πωλούν σε άλλα κράτη μέλη όπου οι τιμές είναι υψηλότερες. Στην Πολωνία η έκδοση αδειών παράλληλης εισαγωγής γενόσημου φαρμάκου απαγορεύεται αν το ήδη εγκεκριμένο φάρμακο είναι μη γενόσημο. Η έκδοση αυτών των αδειών επιτρέπεται μόνο όταν τόσο το εισαγόμενο προϊόν όσο και το εγκεκριμένο ισοδύναμό του είναι είτε γενόσημα είτε αμφότερα μη γενόσημα. Η απαγόρευση αυτή φαίνεται αδικαιολόγητη και δυσανάλογη και, ως εκ τούτου, αντίθετη προς τα άρθρα 34 και 36 της ΣΛΕΕ. Ομοίως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η αυτόματη λήξη της άδειας παράλληλης εισαγωγής φαρμάκου μετά την παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της άδειας κυκλοφορίας αναφοράς, χωρίς να εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη κινδύνου για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων, αντιβαίνει επίσης στα άρθρα 34 και 36 της ΣΛΕΕ. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.  

 

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες 

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας [INFR (2022)4078] λόγω μη συμμόρφωσης των εθνικών της κανόνων με την ενωσιακή νομοθεσία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.  Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρη την ΕΕ. Διευκολύνουν τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες.  Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με την οδηγία 2005/36/ΕΚ —όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ— και το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ.  Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει προσόντα διευθυντή σχολείου και λοιπών στελεχών εκπαίδευσης σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να αποκτήσουν ακαδημαϊκή και όχι επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων τους προκειμένου να είναι σε θέση να εργαστούν στην Ελλάδα. Αυτό αντιβαίνει στις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, η οποία προβλέπει ότι στην περίπτωση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Δεδομένου ότι η διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης είναι πιο επαχθής από τη διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης που προβλέπει η οδηγία, η πρόσβαση των εν λόγω επαγγελματιών της ΕΕ στην ελληνική αγορά εργασίας καθίσταται δυσκολότερη. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εσωτερική αγορά υπηρεσιών: Η Επιτροπή παραπέμπει το ΒΕΛΓΙΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την αναλογικότητα της νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο [INFR(2020)0385] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων [οδηγία (ΕΕ) 2018/958]. Η νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και τις κοινότητές τους που έχουν σχετική αρμοδιότητα να διασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε νέες απαιτήσεις για τα επαγγέλματα είναι αναγκαίες και ισορροπημένες και, ως εκ τούτου, να αποφεύγουν τη δημιουργία δυσανάλογων φραγμών στην ενιαία αγορά. Η οδηγία σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένες δραστηριότητες και της άσκησής τους από επαγγελματίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 22 % του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού, καθώς περίπου 50 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται σ' αυτά. Ωστόσο, η πρόσβαση στα εν λόγω επαγγέλματα μπορεί να περιορίζεται σε όσους έχουν συγκεκριμένα προσόντα ή ειδικό προστατευόμενο τίτλο, όπως οι δικηγόροι ή οι φαρμακοποιοί. Επιπλέον, συχνά υπάρχουν απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο άσκησης των εν λόγω επαγγελμάτων, όπως ποιος μπορεί να κατέχει μετοχές εταιρειών ή πώς μπορούν να διαφημιστούν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες.  Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουλίου 2020. Επειδή δεν θεσπίστηκαν οι σχετικοί εθνικοί κανόνες, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο τον Οκτώβριο του 2020, και στη συνέχεια αιτιολογημένη γνώμη στις 12 Νοεμβρίου 2021. Μέχρι σήμερα το Βέλγιο δεν έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό του δίκαιο ούτε έχει κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691, Laura Bérard — Τηλ.: +32 229 55721, Fiorella Belciu — Τηλ.: +32 229 93734, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 229 13173)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Πρότυπα και διαδικασίες επιστροφής: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθούν με την οδηγία της ΕΕ για την επιστροφή

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INFR(2016)2136] και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία [INFR(2014)2192], στην Ελλάδα [INFR(2014)2231] και στην Ισπανία [INFR(2014)2261] λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (οδηγία 2008/115/ΕΚ). Η διασφάλιση της πλήρους τήρησης της οδηγίας για την επιστροφή αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη θέσπιση κοινού ενωσιακού συστήματος επιστροφών, όπως ορίζεται στο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η οδηγία θεσπίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής σε ένα κράτος μέλος, ενθαρρύνοντας παράλληλα την οικειοθελή επιστροφή των παράνομων μεταναστών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν μεταφέρει πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας, και τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθούν με τον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία [INFR(2022)2006] και στη Μάλτα [INFR(2022)2007], ζητώντας την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών [κανονισμός (ΕΕ) 2016/1953]. Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή, όσον αφορά τη μορφή, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η αποτελεσματική χρήση του ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή, αφενός, διευκολύνει τη διαδικασία επιστροφής στο πλαίσιο των συμφωνιών επανεισδοχής ή άλλων ρυθμίσεων που συνάπτονται από την Ένωση ή από τα κράτη μέλη με τρίτες χώρες και, αφετέρου, μειώνει τον διοικητικό φόρτο για τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες. Η Ιταλία και η Μάλτα δεν κατάρτισαν ούτε διαβίβασαν υπόδειγμα του σχετικού εγγράφου. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία και στη Μάλτα, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Καταπολέμηση σοβαρών εγκλημάτων: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να κοινοποιήσουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη θέσπιση ενωσιακών κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την καταπολέμηση ποινικών αδικημάτων

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2021)0431], στη Φινλανδία [INFR(2021)0421] και στην Ιρλανδία [INFR(2021)0441], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την καταπολέμηση ορισμένων ποινικών αδικημάτων [οδηγία (ΕΕ) 2019/1153]. Η οδηγία αποσκοπεί στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και άλλων σοβαρών αδικημάτων, παρέχοντας ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών από τις εντεταλμένες αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, και διευκολύνοντας την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Διευκολύνει επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως την 1η Αυγούστου 2021. Επειδή η Κροατία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία δεν τήρησαν την αρχική προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή απέστειλε και στα τρία κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή τον Σεπτέμβριο του 2021. Τα οικεία κράτη μέλη απάντησαν τον Νοέμβριο του 2021. Μέχρι σήμερα, η Κροατία, η Φινλανδία και η Ιρλανδία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444, Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά του ΒΕΛΓΙΟΥ, της ΑΥΣΤΡΙΑΣ, της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ και της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2022)0011], στην Αυστρία [INFR(2022)0004], στη Ρουμανία [INFR(2022)0167 και στη Σλοβενία [INFR(2022)0181], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης [οδηγία (ΕΕ) 2019/1937]. Η προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο ήταν η 17η Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 24 κράτη μέλη, επειδή δεν είχαν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο ούτε είχαν κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς εντός της προθεσμίας. Τον Ιούλιο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε 15 κράτη μέλη τα οποία δεν είχαν ακόμη κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη και στα εν λόγω τέσσερα κράτη μέλη, τα οποία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει πλήρως τα μέτρα μεταφοράς και έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις οικείες υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες σε επτά κράτη μέλη λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για εκσυγχρονισμό της προστασίας των καταναλωτών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας [INFR(2022)0099], της Ιταλίας [INFR(2022)0107], του Λουξεμβούργου [INFR(2022)0120], της Μάλτας [INFR(2022)0135], της Πολωνίας [INFR(2022)0151], της Σλοβενίας [INFR(2022)0182] και της Σλοβακίας [INFR(2022)0189], επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών. Η οδηγία για τον εκσυγχρονισμό της προστασίας των καταναλωτών τροποποιεί τέσσερις οδηγίες: την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και την οδηγία για την αναγραφή των τιμών. Τα κράτη μέλη όφειλαν μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 28 Νοεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 22 κράτη μέλη λόγω καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Σήμερα η Επιτροπή προβαίνει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά των επτά αυτών κρατών μελών, τα οποία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις οικείες υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Δικαιώματα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών: Η Επιτροπή προβαίνει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ και της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Ιρλανδίας [INFR(2021)2099] και της Πορτογαλίας [INFR(2021)2101], επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (οδηγία 2012/13/ΕΕ). Η οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες που εκδόθηκαν από την ΕΕ για τη δημιουργία κοινών ελάχιστων προτύπων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων για δίκαιη δίκη προστατεύονται επαρκώς σε ολόκληρη την ΕΕ. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία, καλώντας τες να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντόπισε η Επιτροπή όσον αφορά, αφενός, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με ορισμένα δικαιώματα και, αφετέρου, το έγγραφο δικαιωμάτων και το έγγραφο δικαιωμάτων στις διαδικασίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Οι απαντήσεις της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας δεν έκαμψαν επαρκώς τις ανησυχίες της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Τα εν λόγω δύο κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιολογημένες γνώμες της Επιτροπής. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις οικείες υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δικονομικά δικαιώματα στις ποινικές διαδικασίες: Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην ΕΣΘΟΝΙΑ, στην ΠΟΛΩΝΙΑ και στη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με το τεκμήριο αθωότητας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Εσθονίας [INFR(2020)2348], της Πολωνίας [INFR(2020)2351] και της Φινλανδίας [INFR(2020)2350], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ενίσχυση ορισμένων πτυχών του τεκμηρίου αθωότητας και του δικαιώματος παράστασης του κατηγορουμένου στη δίκη του στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, η οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες που εκδόθηκαν από την ΕΕ για τη δημιουργία κοινών ελάχιστων προτύπων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων για δίκαιη δίκη προστατεύονται επαρκώς σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα μεταφοράς που κοινοποίησαν η Εσθονία, η Πολωνία και η Φινλανδία αποτελούν μερική μόνο μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/343 στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, η Επιτροπή εντόπισε ελλείψεις όσον αφορά τις πρόωρες δημόσιες αναφορές στην ενοχή προσώπου και τη διαθεσιμότητα κατάλληλων διορθωτικών μέτρων. Τον Φεβρουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω τρία κράτη μέλη. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις δεν έκαμψαν επαρκώς τις ανησυχίες της Επιτροπής, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Η Εσθονία, η Πολωνία και η Φινλανδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις οικείες υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενωσιακό δίκαιο των συμβάσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών και την οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία [INFR(2021)0479-0480], στη Σλοβενία [INFR(2021)0503-0504] και στη Σλοβακία [INFR(2021)0510-0511], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών [οδηγία (ΕΕ) 2019/771] και την οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο [οδηγία (ΕΕ) 2019/770]. Η προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για να μεταφέρουν αμφότερες τις οδηγίες στο εθνικό δίκαιο ήταν η 1η Ιουλίου 2021. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη μέλη, καλώντας τα να μεταφέρουν τις οδηγίες στο εθνικό δίκαιο. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας δεν έκαμψαν επαρκώς τις ανησυχίες της Επιτροπής, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Τα εν λόγω τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις οικείες υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΜΑΛΤΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Μάλτα [INFR(2020)2301] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του προγράμματος χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, γνωστού και ως προγράμματος «χρυσού διαβατηρίου». Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συστηματική χορήγηση της ιθαγένειας κράτους μέλους —και, συνεπώς, ιθαγένειας της ΕΕ— ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένη πληρωμή ή επένδυση και χωρίς να υπάρχει πραγματικός δεσμός με το οικείο κράτος μέλος υπονομεύει το καθεστώς της ιθαγένειας της ΕΕ, όπως αυτή ορίζεται στις Συνθήκες (άρθρο 20 της ΣΛΕΕ), και δεν συνάδει με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ). Μετά τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Μάλτα ανέστειλε το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τους Ρώσους και τους Λευκορώσους υπηκόους. Παρότι πρόκειται για θετικό βήμα, η Μάλτα εξακολουθεί να εφαρμόζει το πρόγραμμά της για τους υπηκόους όλων των άλλων χωρών και δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση να το τερματίσει. Δεδομένου ότι η απάντηση της Μάλτας στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής δεν έκαμψε επαρκώς τις ανησυχίες αυτές, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.

 

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini — Τηλ.: +32 229 58661, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 2 298 13 25)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κοινοποιήσουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία [INFR(2022)2086], στην Ιρλανδία [INFR(2022)2088], στην Πολωνία [INFR(2022)2089] και στη Ρουμανία [INFR(2022)2090], επειδή δεν κοινοποίησαν τις μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές τους στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα. Οι σταθερές μακροπρόθεσμες στρατηγικές είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του αναγκαίου οικονομικού μετασχηματισμού και των ευρύτερων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα που ορίζονται στη συμφωνία του Παρισιού. Σε επίπεδο ΕΕ, η Ένωση οριστικοποίησε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της το 2019, με απώτερο στόχο να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Στο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα η ΕΕ θεσμοθέτησε τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας καθώς και τον σαφή ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση καθορίζει τη διαδικασία με την οποία τα κράτη μέλη καταρτίζουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2020, την πρώτη μακροπρόθεσμη στρατηγική τους με προοπτική τουλάχιστον 30 ετών, και στη συνέχεια νέα στρατηγική κάθε 10 έτη. Μέχρι σήμερα, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία, η Πολωνία και η Ρουμανία δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους στην Επιτροπή. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν τις στρατηγικές τους στην Επιτροπή. Διαφορετικά, εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να υποβάλει το σχέδιό της για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία [INFR(2022)2105], καλώντας τη να υποβάλει το σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στην πρόληψη, την προετοιμασία και τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε πνεύμα αλληλεγγύης και διαφάνειας μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα ανταγωνιστική εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να κοινοποιούν ορισμένες πληροφορίες στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας με μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κρίσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Η Αυστρία δεν κοινοποίησε το οικείο σχέδιο ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων και έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να κοινοποιήσει το σχέδιό της στην Επιτροπή. Διαφορετικά, εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία [INFR(2022)2102] και στη Γαλλία [INFR(2022)2103], επειδή κοινοποίησαν μόνο εν μέρει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία θεσπίζει βασικούς κανόνες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή, ευέλικτων, δίκαιων και διαφανών αγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2020. Μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που αποστέλλονται σήμερα, η Δανία και η Γαλλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Διαφορετικά, εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία [INFR(2022)2104], καλώντας τη να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Βουλγαρία δεν έχει ακόμη μεταφέρει ορθά ορισμένες απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας. Η οδηγία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία και καθορίζει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία [INFR(2021)0195] και στη Γαλλία [INFR(2021)0238], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Επιπλέον, ενισχύει τα κριτήρια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της βιοενέργειας. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2021. Μέχρι σήμερα, η Δανία και η Γαλλία έχουν μεταφέρει μόνο εν μέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΑΥΣΤΡΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2020)0135], στη Γερμανία [INFR(2020)0164] και στην Αυστρία [INFR(2020)0127], επειδή δεν έχουν διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Για την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου, η οδηγία εισήγαγε νέα στοιχεία, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια, η ηλεκτροκίνηση και τα σημεία επαναφόρτισης, καθώς και νέους κανόνες για την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαρτίου 2020. Τον Μάιο του 2020 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, επειδή δεν δήλωσαν πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα κοινοποιηθέντα εθνικά μέτρα μεταφοράς, θεωρεί ότι το Βέλγιο, η Γερμανία και η Αυστρία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία [INFR(2020)0498] και στη Σλοβενία [INFR(2020)0561], επειδή δεν διασφάλισαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση [οδηγία (ΕΕ) 2018/2002]. Η οδηγία επιδιώκει τη θέσπιση κοινού πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση ποσοστό τουλάχιστον 32,5% έως το 2030. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Τόσο η Αυστρία όσο και η Σλοβενία, εφόσον δεν είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2020. Μετά την εξέταση των κοινοποιηθέντων εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο εξακολουθεί να μην είναι πλήρης. Τα εν λόγω δύο κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ραδιενεργά απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία [INFR(2020)2265] λόγω του εθνικού προγράμματος που θέσπισε για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων το οποίο δεν συνάδει πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει πλαίσιο που απαιτεί την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να μην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη στις μελλοντικές γενιές. Ειδικότερα, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Το εθνικό πρόγραμμα που κοινοποιήθηκε από την Αυστρία διαπιστώθηκε ότι δεν πληροί ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας. Η Αυστρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΛΕΤΟΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω πλημμελούς μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία από την ακτινοβολία Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Λετονία [INFR (2020)2078] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τον Δεκέμβριο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία, καλώντας τη να κοινοποιήσει στην Επιτροπή όλα τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Έκτοτε, η Λετονία κοινοποίησε πρόσθετα μέτρα μεταφοράς, αλλά δεν έχει ακόμη καλύψει όλες τις διατάξεις της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει τη Λετονία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

 

Προειδοποιητική επιστολή

Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει με την ενωσιακή νομοθεσία τους κανόνες της σχετικά με τον υπολογισμό των επιδομάτων σε διασυνοριακούς εργαζομένους για την αποφυγή διακρίσεων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία [INFR(2022)4077] σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των επιδομάτων εργασίας και ασθενείας και των επιδομάτων ανεργίας, η οποία φαίνεται να λειτουργεί εις βάρος των εργαζομένων που απασχολούνται στη Γερμανία αλλά διαμένουν σε γειτονική χώρα. Σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο, διάφορα επιδόματα, π.χ. το επίδομα μειωμένου ωραρίου εργασίας (Kurzarbeitergeld), το επίδομα ανεργίας (Arbeitslosengeld) και το επίδομα ασθενείας (Krankengeld), υπολογίζονται με βάση το καθαρό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό τους μειώνεται κατά έναν πλασματικό γερμανικό φόρο εισοδήματος, ενώ τα επιδόματα αυτά απαλλάσσονται από τον φόρο στη Γερμανία. Ωστόσο, ορισμένες διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ της Γερμανίας και των γειτόνων της αναθέτουν το δικαίωμα φορολόγησης των εν λόγω επιδομάτων αποκλειστικά στα γειτονικά κράτη μέλη όπου κατοικούν οι οικείοι εργαζόμενοι. Στις περιπτώσεις αυτές, η μέθοδος υπολογισμού του καθαρού μισθού έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των μεθοριακών εργαζομένων που εργάζονται στη Γερμανία αλλά κατοικούν σε άλλα κράτη μέλη, σε σύγκριση με τους εργαζομένους που κατοικούν στη Γερμανία. Σε αντίθεση με τους εργαζομένους που κατοικούν στη Γερμανία, οι μεθοριακοί εργαζόμενοι που δεν είναι κάτοικοι Γερμανίας υπόκεινται στον φόρο επί των επιδομάτων που υπολογίζονται βάσει του καθαρού μισθού τους στη χώρα καταγωγής τους, χωρίς να μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε πίστωση για την πλασματική τους φορολογία στη Γερμανία. Η προσέγγιση αυτή αντιβαίνει στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους κανόνες για τον υπολογισμό των επιδομάτων λόγω του μεροληπτικού χαρακτήρα της εν λόγω προσέγγισης για τους μεθοριακούς εργαζομένους (C-172/11, Erny). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η γερμανική μέθοδος υπολογισμού διαφόρων επιδομάτων με βάση το «καθαρό εισόδημα» έχει αρνητικές επιπτώσεις στους μεθοριακούς εργαζομένους που ασκούν τις ελευθερίες που τους αναγνωρίζονται στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους νέους κανόνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2022)0013] και στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)0121], επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση). Η εν λόγω οδηγία, η οποία καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 2008/118/ΕΚ, θεσπίζει κοινές διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Προβλέπει μια σειρά νέων κανόνων, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 13 Φεβρουαρίου 2023. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή σε δεκαέξι κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περατώσεις υποθέσεων

Η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΙΣΠΑΝΙΑΣ μετά την άρση των δυσανάλογων κυρώσεων σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι δεν δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στην ΕΕ και στα κράτη του ΕΟΧ («Modelo 720»).

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ισπανίας [INFR(2014)4330] για την επιβολή δυσανάλογων κυρώσεων στους Ισπανούς φορολογούμενους που δεν δήλωναν, μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου «Modelo 720», τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν στο εξωτερικό. Η Επιτροπή είχε παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αιτιολογία ότι η Ισπανία δεν τροποποίησε το ειδικό καθεστώς κυρώσεων μετά την αιτιολογημένη γνώμη της 17ης Φεβρουαρίου 2017. Το Δικαστήριο της ΕΕ, στην απόφασή του της 27ης Ιανουαρίου 2022, επιβεβαίωσε τη γνώμη της Επιτροπής. Στη συνέχεια, η Ισπανία αποφάσισε να καταργήσει τους ειδικούς κανόνες για τις κυρώσεις που είχαν κριθεί δυσανάλογοι. Η μη τήρηση της υποχρέωσης ενημέρωσης τιμωρείται πλέον σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται για τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων. Κατά συνέπεια, οι παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ έχουν αρθεί και η διαδικασία επί παραβάσει περατώνεται.

 

Η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΤΣΕΧΙΑΣ, της ΙΣΠΑΝΙΑΣ και της ΚΥΠΡΟΥ μετά την κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς για την οδηγία σχετικά με τους κανόνες κατά πρακτικών φοροαποφυγής και την οδηγία για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Τσεχίας [INFR(2021)2051], της Ισπανίας [INFR(2019)0198INFR(2019)0040] και της Κύπρου [INFR(2019)0168· INFR(2021)2094] λόγω μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (ATAD1), και της οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, για τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες. Η απόφαση λαμβάνεται μετά την πλήρη κοινοποίηση των αντίστοιχων εθνικών μέτρων μεταφοράς από τα οικεία κράτη μέλη.

 

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: (Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα τηλεδιόδια

Η Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία [INFR(2022)2108], τη Γερμανία [INFR(2022)2107] και την Ιταλία [INFR(2022)2109] να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο όλες τις αναγκαίες διατάξεις της οδηγίας για την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) [οδηγία (ΕΕ) 2019/520]. Η ΕΥΤ είναι ένα σύστημα διοδίων το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου της ΕΕ να πληρώνουν τα τέλη των διοδίων μέσω ενός μόνο συνδρομητικού συμβολαίου με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών και μίας μονάδας επί του οχήματος που μπορεί να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία έχει δύο στόχους: να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση μη καταβολής οδικών τελών. Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2021. Μετά την αξιολόγηση της μεταφοράς, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες δεν έχουν μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο των εν λόγω τριών κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Φινλανδία, στη Γερμανία και στην Ιταλία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Λιμενεργάτες: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να εφαρμόσει σωστά την ενωσιακή νομοθεσία

Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα [INFR(2022)4020] να εφαρμόσει ορθά την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά το καθεστώς των λιμενεργατών της. Το καθεστώς των Μαλτέζων λιμενεργατών προβλέπει σύστημα ποσοστώσεων και αδειών για όλους τους λιμενεργάτες και, στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, προτιμησιακό καθεστώς για τα μέλη των οικογενειών των υφιστάμενων λιμενεργατών. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για το λιμενικό εργατικό δυναμικό στη Μάλτα δεν συμμορφώνεται με τα άρθρα 45, 49 και 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να δεχθεί παρόχους ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων στην αγορά της

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία [INFR(2020)2357], επειδή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας 2004/52/ΕΚ και της απόφασης 2009/750/ΕΚ όσον αφορά την αποδοχή παρόχων της ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) στις σλοβενικές περιοχές διοδίων. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρμόζονται στην είσοδο παρόχων τηλεδιοδίων στην αγορά και διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη δημιουργία μιας κοινής αγοράς για τις υπηρεσίες ΕΥΤ στην Ευρώπη, καθώς και για την επίτευξη διαλειτουργικότητας για τους χρήστες. Οι συμβατικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των φορέων χρέωσης διοδίων και των παρόχων υπηρεσιών πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των παρόχων ΕΥΤ στην αγορά διοδίων. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κάμψει τις ανησυχίες που διατυπώνονται στην αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα τηλεδιόδια

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Λουξεμβούργο [INFR(2021)0534] και στη Σλοβακία [INFR(2021)0544], επειδή δεν μετέφεραν όλες τις αναγκαίες διατάξεις της οδηγίας για την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) [οδηγία (ΕΕ) 2019/520] στο εθνικό δίκαιο. Η ΕΥΤ είναι ένα σύστημα διοδίων το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου της ΕΕ να πληρώνουν τα τέλη των διοδίων μέσω ενός μόνο συνδρομητικού συμβολαίου με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών και μίας μονάδας επί του οχήματος που μπορεί να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία έχει δύο στόχους: να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση μη καταβολής οδικών τελών. Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2021. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σχετικά με το θέμα στο Λουξεμβούργο και στη Σλοβακία τον Νοέμβριο του 2021 και θεωρεί ότι οι ενωσιακοί κανόνες εξακολουθούν να μην έχουν μεταφερθεί πλήρως και στο εθνικό δίκαιο των δύο κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη και στα δύο κράτη μέλη. Εάν δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να κοινοποιήσουμε τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κανόνων για την απόσπαση οδηγών

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2022)0222], στην Ιταλία [INFR (2022)0231], στην Κύπρο [INFR(2022)0198], στο Λουξεμβούργο [INFR (2022)0235], στη Μάλτα [INFR (2022)0240], στις Κάτω Χώρες [INFR(2022)0243], στην Πορτογαλία [INFR(2022)0251] και στη Σλοβενία [INFR(2022)0260], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2020/1057 για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Οι κανόνες αυτοί διασφαλίζουν ότι οι αποσπασμένοι οδηγοί λαμβάνουν τις αποδοχές του κράτους μέλους υποδοχής για την περίοδο της απόσπασής τους. Προβλέπουν επίσης κλειστό κατάλογο διοικητικών απαιτήσεων για τις εταιρείες που αποσπούν οδηγούς σε άλλο κράτος μέλος, και εναρμονίζουν τα μέτρα επιθεώρησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Η προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για να κοινοποιήσουν τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 2 Φεβρουαρίου 2022. Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω οκτώ κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Εάν δεν υπάρξει πλήρης κοινοποίηση όλων των εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις εν λόγω υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία [INFR(2020)2007] λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Η οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων εναρμονίζει τους κανόνες ασφάλειας όσον αφορά εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ, επί πλοίων που φέρουν σημαία της ΕΕ. Η Πορτογαλία, όταν ένα πλοίο μεταφέρεται στη σημαία της, δεν εκδίδει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ισοδυναμίας με εξοπλισμό πιστοποιημένο βάσει της εν λόγω οδηγίας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία [INFR(2021)0391], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών [οδηγία (ΕΕ) 2019/1159]. Οι εν λόγω κανόνες βελτιώνουν το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των ναυτικών της Ένωσης, προβλέποντας ναυτική εκπαίδευση και πιστοποίηση που είναι εναρμονισμένη με τη με τη σχετική σύμβαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν τα μέτρα που απαιτούνται για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έως τις 2 Αυγούστου 2021. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εσωτερική ναυσιπλοΐα: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα στην εσωτερική ναυσιπλοΐα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία [INFR(2022)0200, στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)0233 και INFR(2022)0234], στην Πολωνία [INFR(2022)0245 και INFR(2022)0246] και στην Πορτογαλία [INFR(2022)0249 και INFR(2022)0250], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2020/12 της Επιτροπής που τη συμπληρώνει. Η οδηγία (ΕΕ) 2017/2397 καθορίζει τους όρους και τις διαδικασίες για την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που εμπλέκονται στη λειτουργία σκάφους στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Ένωσης και για την αναγνώριση των εν λόγω προσόντων στα κράτη μέλη. Σκοπός της πιστοποίησης είναι να διευκολύνεται η κινητικότητα, να διασφαλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να εξασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Η οδηγία (ΕΕ) 2020/12 καθορίζει εναρμονισμένα πρότυπα όσον αφορά τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, τις πρακτικές εξετάσεις, την ιατρική καταλληλότητα και την έγκριση προσομοιωτών, και συμπληρώνει την οδηγία (ΕΕ) 2017/2397. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εσωτερική ναυσιπλοΐα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΤΣΕΧΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2022)0223], στην Τσεχία [INFR(2022)0202], στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)0237], στην Πολωνία [INFR(2022)0248], στην Πορτογαλία [INFR(2022)0253] και στην Ισπανία [INFR(2022)0216], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2021/1233 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/2397 σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα για την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών όσον αφορά την εσωτερική ναυσιπλοΐα. Η οδηγία (ΕΕ) 2017/2397 θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, τα ναυτικά φυλλάδια και τα ημερολόγια πλοίου που έχουν εκδοθεί πριν από τη λήξη της περιόδου μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ τα ειδικευμένα μέλη πληρώματος υποβάλλουν αίτηση για ενωσιακό πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων ή άλλο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο. Με εξαίρεση τα διπλώματα κυβερνήτη του Ρήνου, τα εν λόγω μεταβατικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων, ναυτικά φυλλάδια και ημερολόγια πλοίου που εκδίδονται από τρίτες χώρες τα οποία επί του παρόντος αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο σύστημα αναγνώρισης εγγράφων τρίτων χωρών που προβλέπεται στην οδηγία (ΕΕ) 2017/2397, η οδηγία (ΕΕ) 2021/1233 θεσπίζει μεταβατικά μέτρα προκειμένου οι τρίτες χώρες να ευθυγραμμίσουν τις απαιτήσεις τους με εκείνες που ορίζονται στους ενωσιακούς κανόνες. Αφού δεν της κοινοποιήθηκαν τα αναγκαία μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω έξι κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

8. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία που ρυθμίζει την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης.

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα [INFR (2022)4080] λόγω της εθνικής της νομοθεσίας που ρυθμίζει την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών δορυφορικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Επί του παρόντος, η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει στον κάτοχο άδειας για συνδρομητικές υπηρεσίες δορυφορικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και στους μετόχους του, σε συνδεδεμένα πρόσωπα και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις να συμμετέχουν ή να ελέγχουν οποιονδήποτε άλλο πάροχο ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου που δραστηριοποιείται μέσω επίγειων δωρεάν ή συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών δικτύων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διάταξη αυτή εισάγει αδικαιολόγητο περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και στην ελευθερία εγκατάστασης που προβλέπονται στα άρθρα 63 και 49 της ΣΛΕΕ αντίστοιχα, εμποδίζοντας τους δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν σε παρόχους ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού περιεχομένου που δραστηριοποιούνται μέσω επίγειων δωρεάν ή συνδρομητικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών δικτύων. Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή καλεί την ΛΕΤΟΝΙΑ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τη νομοθεσία για την άρση των κανονιστικών φραγμών σύμφωνα με την οδηγία για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία [INFR(2021)0465] και στις Κάτω Χώρες [INFR(2021)0476] επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία (EE) 2019/1160, με την οποία τροποποιούνται η οδηγία σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (οδηγία 2009/65/ΕΚ) και η οδηγία σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) (οδηγία 2011/61/ΕΕ), όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η οδηγία για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων αποσκοπεί στην άρση των κανονιστικών φραγμών στη διανομή των συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία είναι ένας από τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας και στη δημιουργία ενιαίας πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες για τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης και τα ρυθμιστικά τέλη και χρεώσεις που επιβάλλονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η οδηγία καθιστά εφικτή την απλούστερη έξοδο από την αγορά υποδοχής (ανάκληση της κοινοποίησης) και επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να επιλέγουν πιο ευέλικτους και φθηνούς τρόπους επικοινωνίας και παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επενδυτές σε άλλα κράτη μέλη. Όσον αφορά τη Λετονία, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχει ακόμη μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την αρχή σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες αρχές τόσο του κράτους μέλους καταγωγής όσο και του κράτους μέλους υποδοχής έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκλησης της κοινοποίησης της οδηγίας για τους ΔΟΕΕ. Όσον αφορά τις Κάτω Χώρες, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκλησης της κοινοποίησης της οδηγίας ΟΣΕΚΑ, οι παρεχόμενες πληροφορίες αναφέρουν σαφώς τις συνέπειες για τους επενδυτές εάν δεν αποδεχθούν την προσφορά εξόφλησης ή επαναγοράς των μεριδίων τους. Η Λετονία και οι Κάτω Χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

9. Ανταγωνισμός και κρατικές ενισχύσεις

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 2 298 70 24, Μαρία Τσώνη — Τηλ.: +32 2 299 05 26)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Προμήθειες για πληρωμές με κάρτα: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας [INFR(2022)2097] επειδή δεν θέσπισε μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο του κανονισμού σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες. Ο εν λόγω κανονισμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2015, θέσπισε ανώτατα όρια στις διατραπεζικές προμήθειες για τις καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, καθώς και ορισμένους επιχειρηματικούς κανόνες. Οι διατραπεζικές προμήθειες καταβάλλονται από την τράπεζα ενός λιανοπωλητή στην τράπεζα του κατόχου της κάρτας όταν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί κάρτα πληρωμών. Σύμφωνα με τον κανονισμό, τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν δέσμη μέτρων μεταφοράς και να κοινοποιήσουν τη θέσπισή τους στην Επιτροπή. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη όφειλαν: i) να ορίσουν τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την επιβολή του εν λόγω κανονισμού και να θεσπίσουν, έως τις 9 Ιουνίου 2016, κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτόν· και ii) να ορίσουν φορείς για τη διασφάλιση εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής καταγγελιών / προσφυγών ή να λάβουν ισοδύναμα μέτρα για την επίλυση διαφορών μεταξύ των εμπόρων και των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών τους έως τις 9 Ιουνίου 2017. Η Αυστρία δεν κοινοποίησε τη θέσπιση των ανωτέρω μέτρων μεταφοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Στη συνέχεια, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Αυστρία αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να καταστήσουν τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού ακόμη πιο αποτελεσματικούς φορείς επιβολής της σχετικής νομοθεσίας

Η Επιτροπή καλεί επισήμως την Εσθονία [INFR(2021)0112], το Λουξεμβούργο [INFR(2021)0122], την Πολωνία [INFR(2021)0126] και τη Σλοβενία [INFR(2021)0130] να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία ΕΔΑ+, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικοί φορείς επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Η οδηγία ΕΔΑ+ ενδυναμώνει περαιτέρω τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού παρέχοντάς τους τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας, τους πόρους και τα κατάλληλα εργαλεία επιβολής προστίμων και της νομοθεσίας, όπως εξουσίες έρευνας και λήψης αποφάσεων, αποτελεσματικά προγράμματα επιεικούς μεταχείρισης και μηχανισμούς αμοιβαίας συνδρομής στο πλαίσιο έρευνας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας ΕΔΑ+ στο εθνικό δίκαιο έως τις 4 Φεβρουαρίου 2021. Η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία και η Σλοβενία δεν θέσπισαν τα αναγκαία εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας ΕΔΑ+. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη. Εάν δεν δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις από τα ανωτέρω κράτη μέλη εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
29 Σεπτεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα