Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα3' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 103 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

Προειδοποιητικές επιστολές

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την ποιότητα του αέρα

Η Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία [INFR(2022)2029] και την Ιρλανδία [INFR(2022)2053] να ευθυγραμμίσουν πλήρως την εθνική νομοθεσία με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Η οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1480 της Επιτροπής, θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν στον προσδιορισμό και τη θέσπιση στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στα κράτη μέλη, η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η εξασφάλιση της διάθεσης των εν λόγω πληροφοριών στο κοινό, η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, καθώς και η προώθηση της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η Φινλανδία και η Ιρλανδία δεν έχουν μεταφέρει ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας για την ποιότητα του αέρα, π.χ. όσον αφορά τα σημεία δειγματοληψίας, τους στόχους για την ποιότητα των δεδομένων, και την ενημέρωση του κοινού. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία [INFR(2022)2028] να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα ασύλλεκτα ή ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, ζητεί να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες και να ενισχυθεί η συλλογική ανθεκτικότητα. Στην Πορτογαλία, τουλάχιστον ένας οικισμός δεν διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης και 62 οικισμοί δεν πληρούν τα πρότυπα επεξεργασίας που καθορίζονται στην οδηγία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Χημικές ουσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για τα πειραματόζωα

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία [INFR(2022)2049] να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για τα πειραματόζωα (οδηγία 2010/63/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Βουλγαρία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας όσον αφορά, για παράδειγμα, τις μεθόδους θανάτωσης, την επαναχρησιμοποίηση στις διαδικασίες, τις αποφάσεις αδειοδότησης έργων και την ανάκληση αδειών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία [INFR(2022)2057] να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία 2010/75/ΕΕ). Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη και τη μείωση των βιομηχανικών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. Όλες οι εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία πρέπει να λειτουργούν βάσει άδειας και να τηρούν τους όρους που καθορίζονται σ' αυτήν όσον αφορά την αποδοτική χρήση της ενέργειας καθώς και την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων για μείωση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα, όπως οι στόχοι αυτοί ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση. Η γαλλική νομοθεσία, βάσει της αποκαλούμενης droit d'antériorité («αρχή της χρονικής προτεραιότητας» ή «αρχή των κεκτημένων δικαιωμάτων»), απαλλάσσει, υπό προϋποθέσεις, ορισμένες εγκαταστάσεις από την υποχρέωση αίτησης άδειας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητική επιστολή βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ

 

Διαχείριση των υδάτων και προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με την υποβάθμιση του εθνικού πάρκου της Doñana
 

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία [INFR(2014)2090] να εφαρμόσει γρήγορα και αποτελεσματικά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 24ης Ιουνίου 2021, σχετικά με τους υγροτόπους της Doñana(υπόθεση C-559/19). Στην απόφασή του, το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία δεν είχε εξασφαλίσει τη βιώσιμη διαχείριση των συστημάτων υπογείων υδάτων που τροφοδοτούν τους υγροτόπους της Doñana, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ). Επιπλέον, η Ισπανία δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 1992/43/ΕΟΚ) προκειμένου να σταματήσει την επακόλουθη υποβάθμιση των προστατευόμενων φυσικών οικοτόπων σε διάφορους τόπους Natura 2000 που έχουν χαρακτηριστεί από τις ισπανικές αρχές γύρω και εντός του εθνικού πάρκου της Doñana. Η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ συνάδει με την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής να διαφυλάξει τις εξαιρετικές φυσικές αξίες της Doñana για τις μελλοντικές γενιές Ευρωπαίων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας. Μετά την αλληλογραφία που είχε με τις ισπανικές αρχές και σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τα επίμαχα ζητήματα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής η Ισπανία δεν επαρκούν για να αρθεί η παράβαση με βάση σχετική κρίση του Δικαστηρίου της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί των ζητημάτων που έθεσε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τις εν λόγω παρατηρήσεις, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ βάσει του άρθρου 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ισπανία.

Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένες γνώμες

 

Προστασία της φύσης και αλιεία: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεριμνήσουν για την πρόληψη των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων δελφινιών και άλλων προστατευόμενων ειδών

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία [INFR(2022)2052], τη Γαλλία [INFR(2020)4036] και την Ισπανία [INFR(2020)4039] να εφαρμόσουν τα μέτρα που απαιτούνται από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και την κοινή αλιευτική πολιτική για την αποφυγή παρεμπιπτόντων αλιευμάτων προστατευόμενων ειδών από αλιευτικά σκάφη. Είναι αναγκαίο να ληφθεί επείγουσα δράση για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και για τη διασφάλιση της συνοχής με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, προκειμένου να μειωθούν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα προστατευόμενων ειδών. Τα μέτρα προστασίας και διατήρησης για είδη όπως η φώκαινα, το δελφίνι και το ρινοδέλφινο, η χελώνα καρέτα καρέτα, η γκρίζα φώκια και τα θαλάσσια πτηνά απαιτούνται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους και στους τόπους Natura 2000 που έχουν καθοριστεί για την προστασία τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν σύστημα αυστηρής προστασίας και να απαγορεύσουν, ιδίως, την εκ προθέσεως σύλληψη ή θανάτωση και παρενόχληση των ειδών. Πρέπει επίσης να παρακολουθούν την παρεμπίπτουσα αλίευση και να διασφαλίζουν ότι δεν έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα οικεία είδη. Η Βουλγαρία δεν έλαβε μέτρα για την αποφυγή της παρενόχλησης των δελφινιών και των φωκαινών σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, και επίσης παρέλειψε να παρακολουθεί δεόντως τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των εν λόγω προστατευόμενων ειδών στον Εύξεινο Πόντο. Επίσης, η εν λόγω χώρα δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο την υποχρέωση παρακολούθησης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στο πλαίσιο των δράσεων που ανέλαβε βάσει της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Γαλλία και η Ισπανία δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα ούτε για τη βελτίωση της επιτήρησης όσον αφορά την κατάσταση διατήρησης αρκετών ειδών ούτε για την παρακολούθηση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στα ύδατά τους ή από τους στόλους τους. Επιπλέον, δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή της παρενόχλησης και της θανάτωσης θαλάσσιων ειδών σε τόπους Natura 2000. Επίσης, η Γαλλία δεν έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους όσον αφορά τη θέσπιση συστήματος παρακολούθησης των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, ούτε έλαβε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης. Ειδικά μέτρα μετριασμού απαιτούνται επίσης στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής από τον «κανονισμό για τα τεχνικά μέτρα» [κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241]. Η Γαλλία και η Ισπανία δεν έχουν λάβει τα αναγκαία μέτρα που συνιστώνται από την επιστήμη για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, όπως οι περίοδοι και οι περιοχές απαγόρευσης αλιευτικών δραστηριοτήτων. Επίσης, δεν διασφάλισαν αποτελεσματικό έλεγχο και επιθεώρηση. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία και στην Ισπανία τον Ιούλιο του 2020. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν λάβει έκτοτε τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Γαλλία και η Ισπανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολογημένες γνώμες
 

Νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για το πόσιμο νερό

Η Επιτροπή καλεί την Ουγγαρία [INFR(2016)2047] να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/ΕΚ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό. Σύμφωνα με του ενωσιακούς κανόνες, το πόσιμο νερό θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από μικροοργανισμούς και παράσιτα, καθώς και από ουσίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυνητικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η επίτευξη μηδενικής ρύπανσης για την ΕΕ, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Οι παραμετρικές τιμές για το βόριο, το φθόριο, τα νιτρώδη και το αρσενικό στο πόσιμο νερό που παρέχεται στον πληθυσμό πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τις παραμετρικές τιμές που καθορίζονται στην οδηγία. Μετά τη λήξη της περιόδου παρέκκλισης που είχε χορηγηθεί έπειτα από την ένταξη της Ουγγαρίας στην ΕΕ, η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα από την οποία προέκυψε ότι η Ουγγαρία παρέβαινε την οδηγία για το πόσιμο νερό σε 66 ζώνες παροχής νερού. Στις 27 Μαΐου 2016 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή και στις 8 Δεκεμβρίου 2017 απεστάλη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή σχετικά με πρόσθετες ζώνες. Ωστόσο, 13 ζώνες παροχής νερού εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με την οδηγία για το πόσιμο νερό όσον αφορά το αρσενικό και το βόριο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες
 

Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία [INFR(2019)2021] να ευθυγραμμίσει πλήρως την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η οδηγία τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014 (με την οδηγία 2014/52/ΕΕ), προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και, παράλληλα, να καταστούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο συνετές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Η Γαλλία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας. Για παράδειγμα, έχει θεσπίσει ειδικά κατώτατα όρια για ορισμένα έργα στη Γουιάνα τα οποία ενδέχεται να εξαιρούν τα εν λόγω έργα από τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, η γαλλική νομοθεσία δεν προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχές εκπληρώνουν την αποστολή τους κατά τρόπο αντικειμενικό. Μια άλλη παράλειψη αφορά την πλημμελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της απαίτησης της οδηγίας για επικαιροποίηση του αιτιολογημένου συμπεράσματος σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου πριν από τη χορήγηση άδειας. Τέλος, η γαλλική νομοθεσία δεν απαιτεί από τον κύριο του έργου να ενημερώνει την αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα άλλων σχετικών εκτιμήσεων των επιπτώσεων στο περιβάλλον.  Η Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, ακολουθούμενη από συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων τομεακών κανόνων, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα [INFR(2019)2217] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη ορθής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2014/52/ΕΕ), η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διενεργούν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα μεγάλα έργα υποδομής. Αρκετές διατάξεις της εν λόγω οδηγίας δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο ή έχουν μεταφερθεί πλημμελώς. Η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή τον Οκτώβριο του 2019 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2020. Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ακόμη αντικρούσει πλήρως τις αιτιάσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300, Célia Dejond — Τηλ.: +32 229 88199)

Προειδοποιητικές επιστολές
 

Νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να διασφαλίσει ότι οι νέες απαιτήσεις για τα επαγγέλματα είναι αναγκαίες και ισορροπημένες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου [INFR(2022)2055] λόγω μη συμμόρφωσης των εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Οι κανόνες αυτοί απαιτούν από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις που εισάγουν σχετικά με τα επαγγέλματα είναι αναγκαίες και ισορροπημένες. Ο στόχος είναι η αποφυγή περιττών επαχθών εθνικών κανόνων, οι οποίοι μπορούν να δυσχεράνουν την πρόσβαση ή την άσκηση ευρέος φάσματος επαγγελμάτων από υποψηφίους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Οι ίδιες νομικές ενέργειες είχαν ήδη αναληφθεί κατά 20 κρατών μελών τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Φεβρουάριο του 2022. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Κύπρος δεν εξέτασε τα μέτρα που θεσπίστηκαν από επαγγελματικές ενώσεις ή φορείς ούτε τις πρωτοβουλίες του κοινοβουλίου στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην οδηγία. Δεν μετέφερε επακριβώς την αξιολόγηση αναλογικότητας και δεν διασφάλισε την αξιολόγηση όλων των απαιτήσεων κατά την εξέταση του συνδυασμένου αποτελέσματος των νέων διατάξεων και των υφιστάμενων κανόνων. Τέλος, η Κύπρος δεν εξασφάλισε την κατάλληλη ενημέρωση και την έγκαιρη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά των Κάτω Χωρών [INFR(2022)2054] όσον αφορά τη συμμόρφωση της εθνικής τους νομοθεσίας με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης. Οι οδηγίες 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ της ΕΕ θεσπίζουν τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Έπειτα από διεξοδική ανάλυση της ολλανδικής εκτελεστικής νομοθεσίας, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωσή της με τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους, ιδίως στην περίπτωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι όροι υπό τους οποίους οι αναθέτοντες φορείς με ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα εξαιρούνται από τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες. Οι Κάτω Χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Εσωτερική αγορά: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία και να σεβαστεί την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας [INFR(2022)4076], επειδή θέσπισε μέτρα που αντιβαίνουν στις διατάξεις της εσωτερικής αγοράς. Η Ουγγαρία επιβάλλει διαφορετικές τιμές καυσίμων ανάλογα με το αν τα οχήματα έχουν ξένες ή ουγγρικές πινακίδες κυκλοφορίας. Τα οχήματα με ουγγρικές πινακίδες κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων και των γεωργικών μηχανημάτων με ουγγρικά έγγραφα, δικαιούνται χαμηλότερες επίσημες τιμές καυσίμων κατά 60 έως 70%. Αντιθέτως, όλα τα οχήματα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις εν λόγω μειωμένες τιμές. Η Επιτροπή καλεί τις ουγγρικές αρχές να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών μεταφορών, την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εργαζομένων, την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, καθώς και τους κανόνες για τις κοινοποιήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά. Με δεδομένη την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το βασικό μέσο για την αντιμετώπιση των οικονομικών διαταραχών που προκαλούνται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η μονομερής δράση σε εθνικό επίπεδο και η εισαγωγή διακρισιακής μεταχείρισης αντιβαίνει στις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ενιαία αγορά και δεν μπορεί να συνιστά λύση. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία [INFR(2018)2161], καλώντας τη να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες. Ειδικότερα, η ανάθεση υπηρεσιών εκτύπωσης ασφαλείας στην Österreichische Staatsdruckerei δεν ήταν σύμφωνη με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Η Αυστρία προκήρυξε διαγωνισμό για υπηρεσίες εκτύπωσης εγγράφων ασφαλείας, όπως δελτία ταυτότητας, κατά τρόπο που φαίνεται να περιέχει στοιχεία διακρίσεων. Οι ενωσιακοί κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ορισμένο όριο, οι οποίες πρέπει να ανατίθενται μέσω διαγωνισμού, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η Αυστρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691, Laura Bérard — Τηλ.: + 32 229 55721, Yuliya Matsyk — Τηλ.: + 32 229 13173)

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθούν με την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία [INFR(2019)2235] και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία [INFR(2018)2335], στην Πορτογαλία [INFR(2018)2334] και στην Ισπανία [INFR(2018)2197] λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (οδηγία 2011/93/ΕΕ). Η οδηγία αποτελεί ουσιώδες μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Καθιερώνει επίσης διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εν λόγω εγκλημάτων και την προστασία των θυμάτων τους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν μεταφέρει εσφαλμένα στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας όσον αφορά τον ορισμό ορισμένων αδικημάτων, την πρόληψη και την παροχή βοήθειας στα θύματα. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444, Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679)

Αιτιολογημένες γνώμες
 

Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά 15 κρατών μελών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας [INFR(2022)0021], της Τσεχίας [INFR(2022)0043], της Εσθονίας [INFR(2022)0055], της Φινλανδίας [INFR(2022)0079], της Γαλλίας [INFR(2022)0083, της Γερμανίας [INFR(2022)0052], της Ελλάδας [INFR(2022)0061], της Ουγγαρίας [INFR(2022)0093], της Ιρλανδίας [INFR(2022)0098], της Ιταλίας [INFR(2022)0106], του Λουξεμβούργου [INFR(2022)0119], των Κάτω Χωρών [INFR(2022)0143], της Πολωνίας [INFR(2022)0150], της Σλοβακίας [INFR(2022)0188] και της Ισπανίας [INFR(2022)0073], αποστέλλοντας αιτιολογημένες γνώμες επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (οδηγία 2019/1937). Η προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο ήταν η 17η Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 24 κράτη μέλη, επειδή δεν είχαν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο ούτε είχαν κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς εντός της προθεσμίας. Από αυτά κράτη μέλη, τα 15 για τα οποία γίνεται λόγος δεν έχουν ακόμη θεσπίσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιολογημένες γνώμες της Επιτροπής. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα οικεία κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή προβαίνει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της ΠΟΛΩΝΙΑΣ για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από το Συνταγματικό Δικαστήριο

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία [INFR(2021)2261] σχετικά με το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο και την πρόσφατη νομολογία του. Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με τη νομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, και ιδίως τις αποφάσεις του της 14ης Ιουλίου 2021 και της 7ης Οκτωβρίου 2021. Στις εν λόγω αποφάσεις, το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ δεν συνάδουν με το πολωνικό Σύνταγμα και, ως εκ τούτου, κατά την άποψη της Επιτροπής, παραβίασε το άρθρο 19 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γενικές αρχές της αυτονομίας, της υπεροχής, της αποτελεσματικότητας, της ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και της δεσμευτικής ισχύος των αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ. Στην ίδια προειδοποιητική επιστολή, η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι η Πολωνία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι, λόγω των παρατυπιών στις διαδικασίες διορισμού τριών δικαστών τον Δεκέμβριο του 2015 και κατά την εκλογή του προέδρου τον Δεκέμβριο του 2016, το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν πληροί πλέον την απαίτηση περί ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως. Η απάντηση της Πολωνίας στην προειδοποιητική επιστολή, που ελήφθη στις 18 Φεβρουαρίου 2022, δεν έκαμψε τις ανησυχίες της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία [INFR(2021)2269], επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό δίκαιο σημαντικές υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και επειδή δεν επιτρέπει στην αρχή προστασίας δεδομένων της να χρησιμοποιεί όλες τις διορθωτικές εξουσίες που διαθέτει δυνάμει του ΓΚΠΔ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Σλοβενία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ, καθώς εξακολουθεί να μην έχει μεταρρυθμίσει το εθνικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων που εφάρμοζε πριν από τον ΓΚΠΔ. Στις 9 Φεβρουαρίου 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία, καλώντας τη να προσαρμόσει το εθνικό της πλαίσιο προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με την αρχή προστασίας δεδομένων, ώστε να είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικά όλες τις διορθωτικές εξουσίες που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ. Η απάντηση της Σλοβενίας στην προειδοποιητική επιστολή δεν έκαμψε επαρκώς τις ανησυχίες της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Σλοβενία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής. Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Η Επιτροπή παραπέμπει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ουγγαρία [INFR(2021)2130] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ουγγρικής νομοθεσίας η οποία εισάγει διακρίσεις κατά προσώπων με βάση τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επίμαχη νομοθεσία παραβιάζει τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων (ιδίως των ΛΟΑΤΚΙ), καθώς και —όσον αφορά τα εν λόγω θεμελιώδη δικαιώματα— τις αξίες της ΕΕ. Ειδικότερα, η εν λόγω ουγγρική νομοθεσία αφορά και στοχεύει περιεχόμενο που προωθεί ή απεικονίζει τη λεγόμενη «απόκλιση από την ταυτότητα του εαυτού η οποία αντιστοιχεί στο φύλο κατά τη γέννηση, αλλαγή φύλου ή ομοφυλοφιλία» για άτομα κάτω των 18 ετών. Η εν λόγω παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ αποτελεί το επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή στις 15 Ιουλίου 2021 κατά της Ουγγαρίας με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Δεδομένου ότι οι ουγγρικές αρχές δεν απάντησαν επαρκώς στις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με την ισότητα και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και δεν περιέλαβαν καμία δέσμευση για την άρση της ασυμβατότητας, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία στις 2 Δεκεμβρίου 2021. Η προστασία των παιδιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Ωστόσο, το ουγγρικό δίκαιο περιέχει διατάξεις που δεν δικαιολογούνται από την προώθηση του θεμελιώδους αυτού συμφέροντος ή που είναι δυσανάλογες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini — Τηλ.: +32 229 58661)

Προειδοποιητικές επιστολές
 

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INFR(2022)2058], καλώντας το να μεταφέρει ορθά στο εθνικό του δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με ορισμένες απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας. Η οδηγία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία και καθορίζει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία [INFR(2021)0266], στη Μάλτα [INFR(2021)0302] και στη Σλοβενία [INFR(2021)0350], επειδή δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή και στα τρία οικεία κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2021. Μέχρι σήμερα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Σλοβενία έχουν μεταφέρει μόνο εν μέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και τη ΛΕΤΟΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2020)0150], στην Τσεχία [INFR(2020)0161], στην Εσθονία [INFR(2020)0170], στη Φινλανδία [INFR(2020)0181] και στη Λετονία [INFR(2020)0221], επειδή δεν έχουν διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Για την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου, η οδηγία εισήγαγε νέα στοιχεία, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια, η ηλεκτροκίνηση και τα σημεία επαναφόρτισης, καθώς και νέους κανόνες για την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαρτίου 2020. Τον Μάιο του 2020 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, επειδή δεν δήλωσαν πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα κοινοποιηθέντα εθνικά μέτρα μεταφοράς, θεωρεί ότι η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Εσθονία, η Φινλανδία και η Λετονία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2020)0502], επειδή δεν μετέφερε πλήρως την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση [οδηγία (ΕΕ) 2018/2002]. Η οδηγία επιδιώκει τη θέσπιση κοινού πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση ποσοστό τουλάχιστον 32,5% έως το 2030. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Το Βέλγιο, εφόσον δεν είχε δηλώσει εμπρόθεσμα πλήρη μεταφορά στο εθνικό του δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, έλαβε προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2020. Μετά την εξέταση των κοινοποιηθέντων εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο εξακολουθεί να μην είναι πλήρης. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά της ΕΛΛΑΔΑΣ λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες για τον ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2020)4049] λόγω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων για τον ΦΠΑ στις ταχυδρομικές υπηρεσίες οι οποίοι περιλαμβάνονται στην οδηγία για τον ΦΠΑ (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) και έχουν αποσαφηνιστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-357/07 της 23ης Απριλίου 2009 και επιπλέον υπόθεση C-4/18 της 16ης Οκτωβρίου 2019). Η εν λόγω οδηγία προβλέπει απαλλαγή ορισμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ, με σκοπό την ενθάρρυνση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος. Για τον σκοπό αυτό, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του πληθυσμού (υπηρεσίες καλούμενες «καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες») απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, προσφέρονται με μειωμένο κόστος. Αντιθέτως, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες των οποίων οι όροι αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης με τους πελάτες, όπως το μαζικό ταχυδρομείο, οι ειδικές εκπτώσεις, οι εμπορικές συμφωνίες με συγκεκριμένους οργανισμούς, καθώς και άλλες υπηρεσίες που δεν αποτελούν μέρος των καθολικών ταχυδρομικών υπηρεσιών, δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Η Ελλάδα απαλλάσσει από τον ΦΠΑ όλες τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν περιλαμβάνονται στις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο νέους κανόνες σχετικά με τις προσωρινές απαλλαγές από τον ΦΠΑ όσον αφορά τις εισαγωγές και ορισμένες προμήθειες για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο [INFR(2022)0039], επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (EE) 2021/1159 του Συμβουλίου σχετικά με προσωρινές απαλλαγές εισαγωγών και ορισμένων παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών, με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει προσωρινά μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν τις αναγκαίες εθνικές διατάξεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή σε οκτώ κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος. Μέχρι σήμερα, η Κύπρος δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς. Ως εκ τούτου, η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους νέους κανόνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2022)0063], στη Λετονία [INFR(2022)0128] και στην Πορτογαλία [INFR(2022)0160], επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση). Η εν λόγω οδηγία, η οποία καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 2008/118/ΕΚ, θεσπίζει κοινές διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Προβλέπει μια σειρά νέων κανόνων, οι οποίοι θα τεθούν σε εφαρμογή από τις 13 Φεβρουαρίου 2023. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή σε δεκαέξι κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Λετονία και η Πορτογαλία. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα, η Λετονία και η Πορτογαλία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία [INFR(2022)0162], επειδή δεν διασφάλισε τη μεταφορά των νέων ενωσιακών κανόνων για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά [οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου]. Η οδηγία θεσπίζει πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης για τους μικρούς παραγωγούς και τις βιοτεχνίες παραγωγής αλκοόλης, το οποίο διευκολύνει την πρόσβασή τους σε χαμηλούς συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ένωση. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή σε 11 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Πορτογαλία, λόγω μη μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Μέχρι σήμερα, η Πορτογαλία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς. Ως εκ τούτου, η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσει την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να κοινοποιήσουν μέτρα μεταφοράς των κανόνων της οδηγίας για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2022)0058] και στην Ισπανία [INFR(2022)0070], επειδή δεν έχουν κοινοποιήσει τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα μεταφοράς του άρθρου 9α της οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου για την τροποποίησης της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες. Οι κανόνες αυτοί εμποδίζουν τους φορολογούμενους να εκμεταλλεύονται τις διαφορές μεταξύ των φορολογικών συστημάτων προκειμένου να καταβάλλουν λιγότερους ή καθόλου φόρους, και αποτρέπουν τη διάβρωση της φορολογικής βάσης στα κράτη μέλη. Η προθεσμία για την κοινοποίηση των εν λόγω κανόνων ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2021. Εάν δεν υπάρξει πλήρης κοινοποίηση όλων των εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις εν λόγω υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

 (Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

Προειδοποιητικές επιστολές
 

Εσωτερική ναυσιπλοΐα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τη νέα νομοθεσία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία [INFR(2022)2041] και στην Ισπανία [INFR(2022)2042], λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των νέων ενωσιακών κανόνων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα [οδηγία (ΕΕ) 2017/2397]. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει εναρμονισμένο σύστημα για την πιστοποίηση και την αναγνώριση των προσώπων που εκμεταλλεύονται σκάφη σε εσωτερικές πλωτές οδούς, το οποίο επιτρέπει στους κατόχους πιστοποιητικών να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ. Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 17η Ιανουαρίου 2022. Η Σλοβενία και η Ισπανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Εσωτερική ναυσιπλοΐα: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να ενεργήσουν με βάση τη θέση της ΕΕ στο πλαίσιο της Επιτροπής για τον Δούναβη

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία [INFR(2022)2045], στην Κροατία [INFR(2022)2047], στη Γερμανία [INFR(2022)2046] και στην Ουγγαρία [INFR(2022)2048] , καλώντας τες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των Συνθηκών της ΕΕ κατά τη θέσπιση, στο πλαίσιο της Επιτροπής για τον Δούναβη, συστάσεων για ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν ενωσιακούς κανόνες ή να μεταβάλουν την εμβέλειά τους. Κατά την 96η σύνοδο ολομέλειας της Επιτροπής του Δούναβη, τα εν λόγω τέσσερα κράτη μέλη ψήφισαν υπέρ απόφασης σχετικά με την αναγνώριση πιστοποιητικών τρίτων χωρών [τα οποία ρυθμίζονται εντός της ΕΕ με την οδηγία (ΕΕ) 2017/2397, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2021/1233], χωρίς προκαθορισμένη θέση της ΕΕ. Δεδομένου ότι η ΕΕ έχει αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν επιτρεπόταν να ενεργήσουν μονομερώς, ακόμη και αν δεν είχε καθοριστεί θέση της ΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, η ΕΕ και τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τα εκ των Συνθηκών καθήκοντα βάσει αμοιβαίου σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας. Τα οικεία τέσσερα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ και τη ΛΕΤΟΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τη νομοθεσία για τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες τηλεδιοδίων (ΕΥΤ)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία [INFR(2021)0520] και στη Λετονία [INFR(2021)0535], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για την ευρωπαϊκή υπηρεσία τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) [οδηγία (ΕΕ) 2019/520] στο εθνικό δίκαιο. Η ΕΥΤ είναι ένα σύστημα διοδίων το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου της ΕΕ να πληρώνουν τα τέλη των διοδίων μέσω ενός μόνο συνδρομητικού συμβολαίου με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών και μίας μονάδας επί του οχήματος που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία έχει δύο στόχους: να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση μη καταβολής οδικών τελών. Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2021. Οι σημερινές αιτιολογημένες γνώμες αποστέλλονται μετά την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2021. Η μη πλήρης μεταφορά των κανόνων αυτών στο εθνικό δίκαιο αποτελεί εμπόδιο στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων των κρατών μελών και στη διασυνοριακή επιβολή της υποχρέωσης καταβολής οδικών τελών στην ΕΕ. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οδική ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί έξι κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την αναθεωρημένη οδηγία για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών            

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2022)0060], στις Κάτω Χώρες [INFR(2022)0142], στην Πολωνία [INFR2022/0149], στην Πορτογαλία [INFR(2022)0158], στη Σλοβακία [INFR(2022)0187] και στη Σλοβενία [INFR(2022)0180], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Η αναθεωρημένη οδηγία 2008/96/ΕΚ, η οποία εκδόθηκε το 2019 με διευρυμένο πεδίο εφαρμογής, απαιτεί τη θέσπιση και την εφαρμογή διαδικασιών για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια, τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, τις επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας και τις αξιολογήσεις ασφάλειας ολόκληρου του οδικού δικτύου από τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω διαδικασίες διασφαλίζουν την ασφάλεια των οδών, λαμβανομένων επίσης υπόψη των αναγκών των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου. Όλες αυτές οι υποχρεώσεις έπρεπε να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021. Οι σημερινές αιτιολογημένες γνώμες αποστέλλονται μετά την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2022. Η Ελλάδα, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών των ναυτικών που εκδίδονται από τα κράτη μέλη

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο [INFR(2021)0384], επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τα εθνικά της μέτρα για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών [οδηγία (ΕΕ) 2019/1159]. Η εν λόγω οδηγία βελτιώνει το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των ναυτικών της ΕΕ, προβλέποντας ναυτική εκπαίδευση και πιστοποίηση που είναι εναρμονισμένη με τη σύμβαση περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Τα κράτη μέλη έπρεπε να θεσπίσουν τα μέτρα έως τις 2 Αυγούστου 2021 για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΜΑΛΤΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ελλάδα [INF(2020)2050], τη Μάλτα [INF(2020)2052] και τη Σλοβακία [INF(2020)2056] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εξασφάλισαν την παροχή και εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων από φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου των εν λόγω κρατών μελών. Η προθεσμία που είχαν οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για την εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων έχει λήξει και η απουσία εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστικά τη χρήση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων από τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, οι οποίοι ήταν επίσης υποχρεωμένοι να εξοπλιστούν με την τεχνολογία. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει τον Μάιο του 2020 και απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες τον Ιούλιο του 2021. Δεδομένου ότι τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τον κανονισμό, η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες δελτίο Τύπου εδώ.

 

8. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να τροποποιήσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία [INFR(2020)2358], λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Οι ρουμανικές αρχές εξαιρούν διάφορες κατηγορίες εταιρικών και άλλων νομικών οντοτήτων από την υποχρέωση να δηλώνουν τους πραγματικούς δικαιούχους τους (τους «πραγματικούς ιδιοκτήτες» τους) σε κεντρικό μητρώο. Οι εξαιρέσεις αυτές δεν προβλέπονται από την οδηγία. Η 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ενισχύει τα ενωσιακά πρότυπα όσον αφορά τη διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και τη συμπερίληψή τους στα εθνικά κεντρικά μητρώα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που έχουν την εταιρική τους έδρα στην επικράτειά τους υποχρεούνται να αποκτούν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα δικαιώματα που κατέχουν οι πραγματικοί δικαιούχοι. Οι κανόνες αυτοί έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Η Ρουμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να επικαιροποιήσουν την εθνική νομοθεσία, αίροντας τους κανονιστικούς φραγμούς σύμφωνα με την οδηγία για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία [INFR(2021)0449] και στη Ρουμανία [INFR(2021)0495] επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία (EE) 2019/1160, με την οποία τροποποιούνται η οδηγία σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (οδηγία 2009/65/ΕΚ) και η οδηγία σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (οδηγία 2011/61/ΕΕ), όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Όσον αφορά την Ιταλία, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι περισσότερες διατάξεις της οδηγίας εξακολουθούν να μην έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, η ιταλική επιτροπή εταιρειών και χρηματιστηρίου (CONSOB) δεν έχει ακόμη εκδώσει δευτερογενείς ρυθμίσεις, τις οποίες θα πρέπει ακολούθως να κοινοποιήσει στην Επιτροπή. Όσον αφορά τη Ρουμανία, οι αρχές αναγνώρισαν την έλλειψη πλήρους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Η οδηγία για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων αποσκοπεί στην άρση των κανονιστικών φραγμών στη διανομή των συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία είναι ένας από τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας και στη δημιουργία ενιαίας πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες για τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης και τα ρυθμιστικά τέλη και χρεώσεις που επιβάλλονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η οδηγία καθιστά εφικτή την απλούστερη έξοδο από την αγορά υποδοχής (ανάκληση της κοινοποίησης) και επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να επιλέγουν πιο ευέλικτους και φθηνούς τρόπους επικοινωνίας και παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επενδυτές σε άλλα κράτη μέλη. Η Ιταλία και η Ρουμανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Έλεγχοι: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τους ελέγχους

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία [INFR(2021)2170], επειδή δεν κοινοποίησε μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ορισμένων άρθρων της οδηγίας για τους ελέγχους (οδηγία 2014/56/ΕΕ). Η Επιτροπή θεωρεί ότι αρκετές διατάξεις της οδηγίας δεν έχουν μεταφερθεί από την Ιταλία. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τον ορισμό μίας μόνο αρμόδιας αρχής που φέρει την τελική ευθύνη για τα καθήκοντα εποπτείας των νόμιμων ελεγκτών, τις προϋποθέσεις για την καταχώριση των ελεγκτών και των ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών, και τους όρους που πρέπει να τηρούνται κατά την ανταλλαγή εγγράφων εργασίας ελέγχου ή άλλων σχετικών εγγράφων για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου που διενεργείται με αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών. Ο ρόλος του υποχρεωτικού ελέγχου είναι η πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. Ο έλεγχος παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως στους επενδυτές και τους μετόχους, μια γνώμη για την ακρίβεια των λογαριασμών των εταιρειών. Ως εκ τούτου, οι υποχρεωτικοί έλεγχοι συμβάλλουν στη συντεταγμένη λειτουργία των αγορών, καθώς αυξάνουν την εμπιστοσύνη όσον αφορά την ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, η πλήρης και ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο είναι υψίστης σημασίας. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615, Charles Manoury — Τηλ.: +32 229 13391)

Αιτιολογημένες γνώμες
 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει δύο αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχία [INFR(2021)0185 και INFR(2021)0184], επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο δύο οδηγιών, πρώτον, όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται σε ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις [οδηγία (ΕΕ) 2019/789] και, δεύτερον, όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά [οδηγία (ΕΕ) 2019/790]. Στόχος των δύο οδηγιών είναι να εκσυγχρονίσουν τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στους δημιουργούς να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό κόσμο στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι κανόνες προστατεύουν τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και κυκλοφορία περιεχομένου μεγαλύτερης αξίας. Προσφέρουν μεγαλύτερη επιλογή περιεχομένου για τους χρήστες, μειώνοντας το κόστος των συναλλαγών και διευκολύνοντας τη διανομή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στις 7 Ιουνίου 2021 έληξε η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και στις 23 Ιουλίου 2021 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στα κράτη μέλη που δεν είχαν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά των δύο οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Οι αιτιολογημένες γνώμες που αποστέλλονται σήμερα αποτελούν μέρος της ευρύτερης δέσμης παραβάσεων σχετικά με τη μη πλήρη μεταφορά των δύο οδηγιών από τα κράτη μέλη· στις 19 Μαΐου 2022, η Επιτροπή έδωσε συνέχεια με την αποστολή αιτιολογημένων γνωμών σε 10 κράτη μέλη λόγω μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2019/789, και σε 13 κράτη μέλη λόγω μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία [INFR(2021)2065] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν απάντησε στις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με την απόφαση του ουγγρικού συμβουλίου μέσων ενημέρωσης να απορρίψει την αίτηση του Klubradio για τη χρήση του ραδιοφάσματος, προβάλλοντας εξαιρετικά αμφισβητήσιμους λόγους. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η Ουγγαρία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ καθώς εφάρμοσε δυσανάλογους και αδιαφανείς όρους όσον αφορά την ανανέωση των δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος από το Klubradio. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία εφάρμοσε τους οικείους κανόνες, οι οποίοι ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών [οδηγία (ΕΕ) 2018/1972], κατά τρόπο δυσανάλογο και μεροληπτικό και δεν εξέδωσε εγκαίρως αποφάσεις. Μετά την αιτιολογημένη γνώμη που εστάλη στην Ουγγαρία στις 2 Δεκεμβρίου 2021, η ανταλλαγή απόψεων με το εν λόγω κράτος μέλος δεν έκαμψε στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Το σχετικό δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

 

10. Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Tommaso Alberini — Τηλ.: +32 229 57010)

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Κινητικότητα των εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να χορηγήσει στα άτομα από την ΕΕ που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία το δικαίωμα να διαμένουν στη χώρα για εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να αναζητήσουν εργασία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INFR(2022)4023], διότι θεωρεί ότι οι κανόνες του για τα άτομα από την ΕΕ που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος για τρεις μήνες, με μόνη απαίτηση την κατοχή έγκυρου εγγράφου ταυτότητας. Μετά το διάστημα των τριών μηνών, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπουν σε όσα άτομα από την ΕΕ αναζητούν εργασία στο έδαφός τους για πρώτη φορά να παραμείνουν για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες απασχόλησης. Αυτό θα τους επιτρέψει να βρουν μια προσφορά εργασίας που να αντιστοιχεί στα προσόντα τους και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την έναρξη της εργασίας. Μετά την περίοδο αυτή, τα κράτη υποδοχής μπορούν να απαιτήσουν από τα άτομα που αναζητούν εργασία να αποδείξουν τις πραγματικές τους πιθανότητες εύρεσης εργασίας, σε περίπτωση που επιθυμούν να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η βελγική νομοθεσία απαιτεί από τα άτομα από την ΕΕ που αναζητούν εργασία να προσκομίζουν τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία ήδη μετά τους πρώτους τρεις μήνες διαμονής. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσαφήνισε τον Δεκέμβριο του 2020 την ερμηνεία των ενωσιακών κανόνων σχετικά με το θέμα αυτό (υπόθεση C-710/19). Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι τα κράτη μέλη υποδοχής υποχρεούνται να χορηγούν στα άτομα από την ΕΕ που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά εύλογο χρονικό διάστημα για την αναζήτηση εργασίας. Βάσει αυτής της ερμηνείας, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι βελγικοί κανόνες αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Εργατικό δίκαιο της ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τη νομοθεσία της σχετικά με τους όρους εργασίας των επίτιμων δικαστικών λειτουργών
 

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία [INFR(2016)4081], επειδή θεωρεί ότι η εθνική της νομοθεσία που εφαρμόζεται στους επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται πλήρως με το εργατικό δίκαιο της ΕΕ. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η ιταλική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για την εργασία ορισμένου χρόνου, τον χρόνο εργασίας και τις εγκύους εργαζόμενες (συμφωνία-πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚσυμφωνία-πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία 97/81/ΕΚοδηγία 2003/88/ΕΚ και οδηγία 92/85/ΕΟΚ, αντίστοιχα). Αρκετές κατηγορίες επίτιμων δικαστικών λειτουργών —οι επίτιμοι ειρηνοδίκες, οι επίτιμοι αναπληρωτές εισαγγελείς και οι επίτιμοι δικαστές— δεν απολαύουν του καθεστώτος του «εργαζομένου» σύμφωνα με το ιταλικό εθνικό δίκαιο, και θεωρούνται εθελοντές που παρέχουν υπηρεσίες «τιμής ένεκεν». Ως εκ τούτου, δεν απολαμβάνουν την προστασία που παρέχεται στους εργαζομένους βάσει του εργατικού δικαίου της ΕΕ, με αποτέλεσμα, για παράδειγμα, τη μη καταβολή επιδομάτων σε περίπτωση ασθένειας, ατυχημάτων και εγκυμοσύνης, διαφορές στις αμοιβές και φορολογικές διακρίσεις. Επίσης, οι επίτιμοι δικαστικοί λειτουργοί δεν προστατεύονται επαρκώς από την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κατάλληλη αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις. Επιπλέον, η Ιταλία δεν έχει θεσπίσει σύστημα για τη μέτρηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας κάθε επίτιμου δικαστικού λειτουργού. Η εν λόγω συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή συμπληρώνει τη διαδικασία επί παραβάσει, την οποία κίνησε η Επιτροπή στις 15 Ιουλίου 2021. Η Ιταλία τροποποίησε τη νομοθεσία της τον Δεκέμβριο του 2021. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν αίρει πλήρως την παραβίαση του δικαίου της ΕΕ που διαπιστώθηκε αρχικά και εγείρει νέες αιτιάσεις. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
 

Αιτιολογημένες γνώμες
 

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους κανόνες για την ιατρική περίθαλψη στα πλοία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο [INFR(2022)0031], επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τα εθνικά της μέτρα για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την ιατρική περίθαλψη στα πλοία [οδηγία (ΕΕ) 2019/1834 της Επιτροπής]. Η οδηγία επικαιροποιεί δύο παραρτήματα της οδηγίας 92/29/ΕΟΚ, η οποία καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας για τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης των ατόμων που εργάζονται σε πλοία. Η οδηγία 92/29/ΕΟΚ εφαρμόζεται σε κάθε σκάφος που φέρει τη σημαία κράτους μέλους. Απαριθμεί, για παράδειγμα, τα ιατρικά εφόδια που απαιτούνται επί του πλοίου. Τα σκάφη αποτελούν χώρο εργασίας με ευρύ φάσμα κινδύνων, λαμβανομένης υπόψη, για παράδειγμα, της γεωγραφικής τους απομόνωσης. Οι επικαιροποιήσεις της παρούσας οδηγίας αφορούν κυρίως την προσαρμογή των περιγραφών των φαρμάκων και τη διαγραφή παρωχημένων αναφορών σε ιατρικά εφόδια. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 20 Νοεμβρίου 2021 και η Κύπρος δεν επιβεβαίωσε τη μεταφορά των νέων κανόνων στην Επιτροπή. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εργατικό δίκαιο της ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τη νομοθεσία της σχετικά με τους όρους εργασίας των εκπαιδευτικών ορισμένου χρόνου

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην στην Πορτογαλία [INFR(2021)4050] λόγω μη συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία για την εργασία ορισμένου χρόνου (συμφωνία-πλαίσιο που προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου). Η πορτογαλική νομοθεσία προβλέπει λιγότερο ευνοϊκούς όρους απασχόλησης για τους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου που εργάζονται σε σχολεία του δημόσιου τομέα της Πορτογαλίας σε σύγκριση με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς στα εν λόγω σχολεία, ιδίως όσον αφορά τον μισθό και την αρχαιότητα. Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτό συνεπάγεται παραβίαση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης από τους αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου χρόνου — εκτός εάν η διαφορετική αυτή μεταχείριση δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή για το θέμα αυτό στην Πορτογαλία τον Νοέμβριο του 2021. Στην απάντησή της, η Πορτογαλία δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει τη διαφορετική μεταχείριση, όπως απαιτεί η συμφωνία-πλαίσιο. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

11. Αμυντική βιομηχανία και διάστημα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Flore Boutier — Τηλ.: +32 2 296 60 43)

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Αμυντική αγορά: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους κανόνες για τις ενδοενωσιακές μεταφορές συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων  

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία [INFR(2021)0530], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1047 για την επικαιροποίηση του καταλόγου των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία 2009/43/ΕΚ προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μεταφορά συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παράρτημα της εν λόγω οδηγίας αναφέρεται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικαιροποιείται τακτικά. Το Συμβούλιο επικαιροποίησε τον εν λόγω κατάλογο στις 17 Φεβρουαρίου 2020, και στη συνέχεια εκδόθηκε η κατ' εξουσιοδότηση οδηγία (ΕΕ) 2021/1047 της Επιτροπής. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την κατ' εξουσιοδότηση οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Τον Νοέμβριο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε στην Ουγγαρία προειδοποιητική επιστολή. Μέχρι σήμερα, το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό του δίκαιο. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσει την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

12. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari — Τηλ.: +32 2 295 45 78, Thérèse Lerebours — Τηλ.: +32 2 296 33 03)

Προειδοποιητική επιστολή

 

Γεωργία: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να άρει τους περιορισμούς στις εξαγωγές σιτηρών

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας [INFR(2022)2066] σχετικά με το σύστημα προηγούμενης κοινοποίησης των εξαγωγών σιτηρών το οποίο εισήγαγαν οι ουγγρικές αρχές. Η προηγούμενη κοινοποίηση επιτρέπει στις αρχές να προεξοφλούν την πώληση ή να αγοράζουν τα προς εξαγωγή σιτηρά πριν από την πραγματοποίηση της εξαγωγής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο δεν συνάδει με τους ενωσιακούς κανόνες για την κοινή οργάνωση των αγορών και τους κοινούς κανόνες για τις εξαγωγές. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ουγγρικό μέτρο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την επιδίωξη, σε εθνικό επίπεδο, ειδικών οικονομικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν σε ενωσιακό επίπεδο και, εν πάση περιπτώσει, επί του παρόντος δεν υπάρχει ανάγκη για δράση που να επιδιώκει την ασφάλεια του εφοδιασμού με σιτηρά εντός της ΕΕ. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.
 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα