Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Φεβρουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

The Berlaymont Building and European Flags

 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 93 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να προστατεύσουν τα θαλάσσια ύδατά τους

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία [INFR(2022)2172], στην Κροατία [INFR(2022)2177], στην Κύπρο [INFR(2022)2173], στη Δανία [INFR(2022)2174], στην Εσθονία [INFR(2022)2175], στην Ελλάδα [INFR(2022)2176], στη Λετονία [INFR(2022)2180], στη Λιθουανία [INFR(2022)2179] και στη Μάλτα [INFR(2022)2181] λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Σκοπός της οδηγίας είναι η προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ καθώς και η διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων τους.

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη όφειλαν να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τα προγράμματα παρακολούθησης έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 και τα προγράμματα μέτρων έως τις 31 Μαρτίου 2022.

Τα οικεία κράτη μέλη δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά με την επανεξέταση των προγραμμάτων μέτρων τους εντός των απαιτούμενων προθεσμιών. Η Βουλγαρία και η Μάλτα δεν διαβίβασαν επίσης εκθέσεις σχετικά με την επανεξέταση των προγραμμάτων παρακολούθησής τους.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Μάλτα. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις παραλείψεις που εντοπίστηκαν. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Διαχείριση του νερού: Η Επιτροπή καλεί 16 κράτη μέλη να ολοκληρώσουν την επανεξέταση των σχεδίων τους για τα ύδατα

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο [INFR(2022)2188], στη Βουλγαρία [INFR(2022)2189], στην Κροατία [INFR(2022)2193], στην Κύπρο [INFR(2022)2190], στη Δανία [INFR(2022)2184], στην Ελλάδα [INFR(2022)2191], στην Ιρλανδία [INFR(2022)2185], στη Λιθουανία [INFR(2022)2194], στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)2186], στη Μάλτα [INFR(2022)2195], στην Πολωνία [INFR(2022)2196], στην Πορτογαλία [INFR(2022)2197], στη Ρουμανία [INFR(2022)2198], στη Σλοβακία [INFR(2022)2187], στη Σλοβενία [INFR(2022)2199] και στην Ισπανία [INFR(2022)2192], επειδή δεν ολοκλήρωσαν την επανεξέταση των σχεδίων τους διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού, όπως απαιτείται από την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ), και/ή τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία για τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Και οι δύο οδηγίες απαιτούν από τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν και να υποβάλλουν ανά εξαετία τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών και των κινδύνων πλημμύρας, αντίστοιχα. Τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού περιλαμβάνουν πρόγραμμα μέτρων που είναι καθοριστικά για τη διασφάλιση της καλής κατάστασης όλων των υδατικών συστημάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καταρτίζονται βάσει χαρτών οι οποίοι παρουσιάζουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με σενάρια πλημμύρας.

Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα ακόλουθα κράτη μέλη δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της μίας ή και των δύο οδηγιών:

  • το Βέλγιο [INFR(2022)2188], η Βουλγαρία [INFR(2022)2189], η Κροατία [INFR(2022)2193], η Κύπρος [INFR(2022)2190], η Ελλάδα [INFR(2022)2191], η Ισπανία [INFR(2022)2192], η Λιθουανία [INFR(2022)2194], η Μάλτα [INFR(2022)2195], η Πορτογαλία [INFR(2022)2197], η Ρουμανία [INFR(2022)2198] και η Σλοβενία [INFR(2022)2199] παρέλειψαν να επανεξετάσουν, να εγκρίνουν και να κοινοποιήσουν εγκαίρως τα τρίτα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού και τα δεύτερα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας·
  • η Δανία [INFR(2022)2184], η Ιρλανδία [INFR(2022)2185] και η Πολωνία [INFR(2022)2196] υπερβαίνουν τα νόμιμα χρονικά όρια όσον αφορά την επανεξέταση, την έγκριση και την κοινοποίηση των τρίτων σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού·
  • το Λουξεμβούργο [INFR(2022)2186] και η Σλοβακία [INFR(2022)2187] υπερβαίνουν τα νόμιμα χρονικά όρια όσον αφορά την επανεξέταση, την έγκριση και την κοινοποίηση των δεύτερων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω 16 κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις παραλείψεις που επισημάνθηκαν. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να σταματήσει την εαρινή θήρα τρυγονιών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα [INFR(2020)2345] για την εαρινή θήρα τρυγονιών, καλώντας τη να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Η οδηγία απαιτεί γενικό σύστημα προστασίας των άγριων πτηνών και επιτρέπει παρεκκλίσεις μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 θέτουν ως στόχο για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της φύσης.

Η Μάλτα έχει εγκρίνει παρεκκλίσεις για το κυνήγι ορτυκιών από το 2011 και για τη σύλληψη ζωντανών βροχοπουλιών και τσιχλών από το 2012, ενώ δεν έχει επίσης θεσπίσει γενικό σύστημα προστασίας των άγριων πτηνών από την παράνομη θανάτωση και σύλληψη. Για τον λόγο αυτό, στις 3 Δεκεμβρίου 2020 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή. Στις 8 Απριλίου 2022 η Μάλτα παρέτεινε την παρέκκλιση για την εαρινή θήρα προκειμένου να καλυφθεί η θήρα τρυγονιών. Η παρέκκλιση αυτή δεν συμμορφώνεται με τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία για τα πτηνά και αντιβαίνει στις συνεχιζόμενες προσπάθειες διατήρησης που καταβάλλουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή.

Επίσης η Επιτροπή, για να καμφθούν οι ανησυχίες της σχετικά με την εαρινή θήρα τρυγονιών, αποστέλλει πλέον συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις παραλείψεις που επισημάνθηκαν. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Μεγάλα ατυχήματα σχετιζόμενα με επικίνδυνες ουσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες πρόληψης

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία [INFR(2020)2104], επειδή δεν ευθυγράμμισε πλήρως την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία 2012/18/ΕΕ (οδηγία Seveso III) για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες. Η οδηγία εφαρμόζεται σε περισσότερες από 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και προβλέπει κανόνες για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Τομείς όπως η χημική και η πετροχημική βιομηχανία, καθώς και η χονδρική πώληση και η αποθήκευση καυσίμων καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία τον Μάιο του 2020. Ανταποκρινόμενη στην επιστολή αυτή, η Αυστρία τροποποίησε την εθνική της νομοθεσία. Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις δεν διασφαλίζουν την πρόσβαση του ενδιαφερόμενου κοινού στη δικαιοσύνη σχετικά με την τοποθεσία και τον σχεδιασμό νέων εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις παραλείψεις που επισημάνθηκαν. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2014)4073] λόγω μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) κατά τον σχεδιασμό έργων αιολικών πάρκων. Σύμφωνα με την οδηγία, όλα τα σχέδια και τα έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους Natura 2000 πρέπει να υποβάλλονται σε δέουσα εκτίμηση των εν λόγω επιπτώσεων. Ωστόσο, το υφιστάμενο σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ονομάζεται «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», είχε εγκριθεί χωρίς να έχει προηγουμένως διενεργηθεί τέτοια εκτίμηση. Αυτό σημαίνει ότι εγκρίνονται βάσει του σχεδίου έργα που δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης της βιοποικιλότητας.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2014. Έκτοτε, το σχέδιο εξακολουθεί να μην έχει αναθεωρηθεί ή υποβληθεί στη δέουσα εκτίμηση, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους. Παρά την προσφορά τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή, η διαδικασία αναθεώρησης του σχεδίου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Πόσιμο νερό: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να εγγυηθεί την παροχή καθαρού πόσιμου νερού

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία [INFR(2020)2273] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού. Σκοπός της οδηγίας για το πόσιμο νερό (οδηγία 98/83/ΕΚ) είναι η προστασία της υγείας του ανθρώπου από τις επιβλαβείς επιπτώσεις που επιφέρει η μόλυνση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την καθαρότητά του. Φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το πόσιμο νερό που παρεχόταν σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Γαλλία περιείχε υπερβολικές ποσότητες νιτρικών. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία τον Οκτώβριο του 2020. Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία έλαβε επαρκή μέτρα για ορισμένες μονάδες διανομής πόσιμου νερού, το πόσιμο νερό που παρέχεται επί του παρόντος σε αρκετές χιλιάδες ανθρώπους στη Γαλλία εξακολουθεί να μην τηρεί την οριακή τιμή για τα νιτρικά, κατά παράβαση της οδηγίας για το πόσιμο νερό.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να προστατεύσει καλύτερα τον πληθυσμό και τα οικοσυστήματά του από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία [INFR(2018)2249], λόγω πλημμελούς συμμόρφωσης με την οδηγία για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ) και μη βέλτιστης προστασίας των υδάτων της από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

Σκοπός της οδηγίας είναι η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, έχει ως στόχο να μειωθεί η ρύπανση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με την οδηγία για τη νιτρορύπανση, τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν τα ύδατά τους και να εντοπίζουν εκείνα που έχουν πληγεί ή που είναι πιθανόν να πληγούν από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και τον ευτροφισμό. Καλούνται επίσης να χαρακτηρίσουν ως ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες τις χερσαίες περιοχές των οποίων τα ύδατα απορρέουν προς τέτοια υδατικά συστήματα και να καταρτίσουν κατάλληλα προγράμματα δράσης για την πρόληψη και τη μείωση της εν λόγω ρύπανσης.

Η Επιτροπή απέστειλε μια πρώτη προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία τον Νοέμβριο του 2018, ζητώντας από τις αρχές να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του δικτύου παρακολούθησης των νιτρικών, να επανεξετάσουν και να χαρακτηρίσουν περαιτέρω ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες σε αρκετές περιοχές και να λάβουν πρόσθετα μέτρα σε διάφορες περιοχές. Στη συνέχεια, αν και σημειώθηκε κάποια πρόοδος από τις ιταλικές αρχές, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι εξακολουθούσε να είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των εναπομεινάντων προβλημάτων. Επιπλέον, στο μεσοδιάστημα ανέκυψαν επιπλέον προβλήματα, όπως η συντόμευση μιας περιόδου συνεχούς απαγόρευσης (κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων). Για τους λόγους αυτούς, τον Δεκέμβριο του 2020 εστάλη στην Ιταλία συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ορισμένες αιτιάσεις έχουν πλέον αρθεί, αλλά οι ανησυχίες της παραμένουν όσον αφορά άλλες παραβάσεις σε περιοχές όπου η κατάσταση των υπόγειων υδάτων που έχουν μολυνθεί από νιτρικά δεν βελτιώνεται ή όπου το πρόβλημα του ευτροφισμού στα επιφανειακά ύδατα επιδεινώνεται. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περιβαλλοντική ευθύνη: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη στο εθνικό της δίκαιο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία [INFR(2020)2109], επειδή δεν διασφάλισε ότι το εθνικό της δίκαιο επιτρέπει σαφώς και αδιαμφισβήτητα σε όλες τις κατηγορίες φυσικών και νομικών προσώπων που αναφέρονται στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ) να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές παρατηρήσεις σχετικά με περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημίας και να καλέσουν τις εν λόγω αρχές να λάβουν μέτρα αποκατάστασης.

Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη προβλέπει ότι η περιβαλλοντική ζημία μπορεί να προληφθεί ή να αποκατασταθεί μέσω της χορήγησης του δικαιώματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να ζητούν από την αρμόδια αρχή να καλεί τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης να αναλάβει δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης. Σκοπός της οδηγίας είναι επίσης να διασφαλίσει ότι οι οικονομικές επιπτώσεις των δράσεων αποκατάστασης βαρύνουν τον οικονομικό φορέα που προκάλεσε τη ζημία.

Μετά τη διευκρίνιση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-529/15, η Επιτροπή θεωρεί ότι η δανική νομοθεσία δεν εγγυάται ότι όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας μπορούν να εγείρουν αξιώσεις για περιβαλλοντική ζημία.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Δανία τον Ιούλιο του 2020. Η Δανία, στην απάντησή της στην προειδοποιητική επιστολή, αμφισβήτησε την εικαζόμενη παράβαση και ενημέρωσε την Επιτροπή ότι δεν είχε τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Με βάση αυτό, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα δικαιώματα των προσώπων που είναι πιθανό να θιγούν από περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημίας δεν καθορίζονται με επαρκή σαφήνεια στα δανικά νομικά κείμενα, διότι χρήζουν ερμηνείας. 

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ρύπανση των υδάτων: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το ΒΕΛΓΙΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της παρουσίας νιτρικών στη Βαλλονία και το καλεί να προστατεύσει τα ύδατά του από τη νιτρορύπανση στη Φλάνδρα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει το Βέλγιο [INFR(2013)4118] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έλαβε επαρκή μέτρα για τη νιτρορύπανση στη Βαλλονία. Σύμφωνα με την οδηγία 91/676/ΕΟΚ για τη νιτρορύπανση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τα ύδατά τους και να εντοπίζουν εκείνα που έχουν πληγεί ή που είναι πιθανόν να πληγούν από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Καλούνται επίσης να χαρακτηρίσουν ως ευπρόσβλητες από νιτρορύπανση ζώνες τις γεωργικές χερσαίες περιοχές των οποίων τα ύδατα απορρέουν προς τέτοια υδατικά συστήματα και να καταρτίσουν κατάλληλα προγράμματα δράσης για την πρόληψη και τη μείωση της νιτρορύπανσης. Τα εν λόγω σχέδια δράσης πρέπει να επανεξετάζονται και/ή να αναθεωρούνται ανά τετραετία, ώστε να μπορούν να παραμένουν κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το πρόγραμμα δράσης που εφαρμόζεται στην περιφέρεια της Βαλλονίας χρονολογείται από το 2014 και θα έπρεπε να αναθεωρηθεί το 2018. Η νιτρορύπανση εξακολουθεί να αυξάνεται στο 30% περίπου των ελεγχόμενων σταθμών υπόγειων υδάτων και οι βελγικές αρχές δεν έχουν ακόμη συμπεριλάβει στο πρόγραμμα δράσης τους τα υποχρεωτικά μέτρα για την πρόληψη και τη μείωση της νιτρορύπανσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει σήμερα το Βέλγιο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποστέλλει επίσης προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INFR(2022)2051] σχετικά με το ζήτημα της νιτρορύπανσης στη Φλάνδρα. Η ποιότητα των υδάτων έχει επιδεινωθεί σημαντικά στην περιφέρεια της Φλάνδρας και είναι πλέον από τις χειρότερες στην ΕΕ, καθώς όλα τα επιφανειακά ύδατα βρίσκονται σε κατάσταση ευτροφισμού. Από το 2015 έχουν εφαρμοστεί διαδοχικά σχέδια δράσης για τη νιτρορύπανση στη Φλάνδρα, αλλά δεν απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο να λάβει αμέσως τα απαιτούμενα ενισχυμένα μέτρα. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις παραλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ρύπανση από απόβλητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει εκ νέου την ΚΡΟΑΤΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων ρύπανσης εξαιτίας ενός παράνομου χώρου υγειονομικής ταφής

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την Κροατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Μαΐου 2019. Στην εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Κροατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) σε σχέση με έναν παράνομο χώρο υγειονομικής ταφής στο Biljane Donje.

Από το 2010, περίπου 140.000 τόνοι υπολειμμάτων παραγωγής από την επεξεργασία σιδηρομαγγανίου και πυριτιομαγγανίου έχουν εναποτεθεί απευθείας στον συγκεκριμένο παράνομο χώρο υγειονομικής ταφής, σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από σπίτια. Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι, δεδομένου ότι πρόκειται για απόβλητα, η διαχείριση των υλικών πρέπει να γίνεται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. Επιπλέον, η Κροατία έπρεπε να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο κάτοχος των αποβλήτων που διατέθηκαν στο Biljane Donje υποβάλλει ο ίδιος τα απόβλητα σε επεξεργασία ή αναθέτει την επεξεργασία τους σε έμπορο, εγκατάσταση ή εταιρεία που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα συλλογής αποβλήτων.

Η Κροατία, για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, αναμένεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εν λόγω παράνομος χώρος υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Biljane Donje να κλείσει και να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν. Τρία και πλέον έτη μετά την έκδοση της απόφασης, η Κροατία δεν έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα: τα εγκαταλειμμένα απόβλητα δημιουργούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Δεν είναι σαφές πώς θα διατεθούν τα απόβλητα και πότε θα καθαριστεί ο χώρος.

Λόγω της μη λήψης μέτρων, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου την Κροατία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Καθώς πρόκειται για τη δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης απόφασης και της επίτευξης συμμόρφωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

Ρύπανση από απόβλητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει εκ νέου τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων ρύπανσης εξαιτίας ενός παράνομου χώρου υγειονομικής ταφής

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου τη Σλοβενία [INFR(2012)4150] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2015, με την οποία διαπιστώθηκε ότι η Σλοβενία δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ) και της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ). Στην εν λόγω απόφαση, το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η Σλοβενία παρέβη τόσο την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα όσο και την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, δεδομένου ότι δύο χώροι υγειονομικής ταφής στο Celje ήταν παράνομοι. Μέχρι σήμερα, η Σλοβενία δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τον έναν από τους δύο χώρους υγειονομικής ταφής (Bukovžlak), καθώς δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη εκεί εργασίες αποκατάστασης.

Η Σλοβενία, για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, καλείται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εν λόγω χώροι υγειονομικής ταφής θα κλείσουν και θα αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν λόγω των κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον.

Λόγω των επανειλημμένων καθυστερήσεων ως προς τη λήψη μέτρων, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει εκ νέου τη Σλοβενία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Καθώς πρόκειται για τη δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης απόφασης και της επίτευξης συμμόρφωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει και να συνεχίσει 24 υποθέσεις κατά αρκετών κρατών μελών για διάφορες παραβιάσεις της νομοθεσίας σχετικά με τις υπηρεσίες. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των κανόνων για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών.

Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει και να συνεχίσει διαδικασίες επί παραβάσει σχετικά με την οδηγία της ΕΕ για τον έλεγχο αναλογικότητας. Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει 11 συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές, στη Βουλγαρία [INFR(2021)2206], την Τσεχία [INFR(2021)2201], την Ελλάδα [INFR(2021)2200], τη Γαλλία [INFR(2021)2202],την Κροατία [INFR(2021)2198], την Κύπρο [INFR(2022)2055], τη Λετονία [INFR(2021)2257], την Ουγγαρία [INFR(2021)2192], τις Κάτω Χώρες [INFR(2021)2197], την Αυστρία [INFR(2021)2205] και τη Σλοβακία [INFR(2021)2204], ενώ θα αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία [INFR(2022)2169] προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η θέσπιση ρυθμίσεων για τα επαγγέλματα μέσω κοινοβουλευτικών τροπολογιών καλύπτεται από προηγούμενη αξιολόγηση της αναλογικότητας.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει 5 αιτιολογημένες γνώμες, στη Γερμανία [INFR(2021)2212], την Ισπανία [INFR(2021)2256], τη Λιθουανία [INFR(2021)2207], την Πολωνία [INFR(2021)2208] και τη Σλοβενία [INFR(2021)2195], λόγω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας της ΕΕ για τον έλεγχο αναλογικότητας όσον αφορά τη νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελμάτων.

Ως προς την επιβολή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας [INFR(2022)2210], της Πολωνίας [INFR(2022)2211] και της Σλοβενίας [INFR(2022)2209], επειδή προβλέπουν την πλήρη απαγόρευση της διαφήμισης των δραστηριοτήτων δικηγόρων. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου [INFR(2022)2170], επειδή προβλέπει την απαγόρευση συνεργασίας με άλλα επαγγέλματα σε κτηματομεσιτικά γραφεία, καθώς και κατά της Σλοβενίας [INFR(2022)4119], επειδή καθορίζει ελάχιστες αμοιβές για ορισμένες υπηρεσίες διαμεσολάβησης στον κτηματομεσιτικό τομέα.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο [INFR(2022)4120], επειδή προβλέπει δυσανάλογο καθεστώς εγγυήσεων για ορισμένες κατασκευαστικές υπηρεσίες, και στην Ισπανία [INFR(2022)4121], επειδή δεν εξασφάλισε διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση παραχωρήσεων που αφορούν παράκτιες περιοχές. Όλα τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Λιπάσματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να θεσπίσουν διαδικασίες για την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης στον οικείο τομέα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία [INFR(2022)2214], την Κροατία [INFR(2022)2215] και τη Σλοβενία [INFR(2022)2216] λόγω μη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 για τα προϊόντα λίπανσης. Ο κανονισμός προβλέπει υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη θέσπιση των εθνικών κανόνων που απαιτούνται για τον ορισμό των κοινοποιουσών αρχών. Οι εν λόγω αρχές ορίζουν, αξιολογούν και παρακολουθούν τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που είναι επιφορτισμένοι με την υποστήριξη των κατασκευαστών όσον αφορά τη σήμανση CE των προϊόντων τους. Μόνο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει το δικαίωμα να εκτελεί τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που ορίζονται στον κανονισμό.

Η Βουλγαρία δεν όρισε κοινοποιούσα αρχή ούτε θέσπισε διαδικασίες για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ενώ οι κοινοποιούσες αρχές της Κροατίας και της Σλοβενίας δεν θέσπισαν τέτοιες διαδικασίες.

Λόγω της απουσίας διαδικασιών, οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης που είναι εγκατεστημένοι στα εν λόγω τρία κράτη μέλη δεν μπορούν να ζητήσουν κοινοποίηση από την κοινοποιούσα αρχή. Ως εκ τούτου, τα προϊόντα δεν μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία ως προϊόντα με σήμανση CE, εκτός εάν οι παρασκευαστές προϊόντων λίπανσης επιλέξουν την αξιολόγηση των προϊόντων τους σε άλλο κράτος μέλος. Ωστόσο, αυτή η επιλογή θα μπορούσε να συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για τους κατασκευαστές που θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν το σήμα CE και θα μπορούσε ακόμη και να τους αποθαρρύνει από τη σχετική διαδικασία.

Η Βουλγαρία, η Κροατία και η Σλοβενία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω κράτη μέλη.

 

Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις επισήμανσης σχετικά με τις οδηγίες διαλογής αποβλήτων συμμορφώνονται με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Γαλλία [INFR(2022)4028] λόγω των απαιτήσεων επισήμανσης όσον αφορά τις οδηγίες διαλογής αποβλήτων. Για να διατεθούν στη γαλλική αγορά, τα προϊόντα οικιακής χρήσης που υπάγονται σε καθεστώς διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (ΔΕΠ) πρέπει να φέρουν τον λογότυπο Triman —υλική επισήμανση που ενημερώνει ότι το προϊόν υπόκειται σε κανόνες διαλογής— και την επισήμανση «info-tri» — με πληροφορίες που προσδιορίζουν τις μεθόδους διαλογής.

Επί του παρόντος, η παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαλογή αποβλήτων στους καταναλωτές δεν διέπεται από εναρμονισμένους ενωσιακούς κανόνες. Οι εθνικές νομοθεσίες που θεσπίζονται στον τομέα αυτό δεν πρέπει να δημιουργούν περιττό φόρτο για το εμπόριο στην εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η επιβολή απαιτήσεων για ειδική εθνική επισήμανση ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και μπορεί να επιφέρει αντιπαραγωγικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα μέτρα αυτά μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αυξημένες ανάγκες σε υλικά για την πρόσθετη επισήμανση, καθώς και επιπλέον παραγόμενα απόβλητα λόγω των μεγαλύτερων μεγεθών συσκευασίας που θα είναι αναγκαία.

Οι γαλλικές αρχές δεν φαίνεται να έχουν αναλύσει επαρκώς την αναλογικότητα της πολιτικής τους επιλογής, δεδομένου ότι υπάρχουν άλλες κατάλληλες επιλογές που περιορίζουν λιγότερο το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Η Γαλλία παραβιάζει επίσης τις υποχρεώσεις κοινοποίησης που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά [οδηγία (ΕΕ) 2015/1535] στον βαθμό που η επίμαχη νομοθεσία δεν κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στο στάδιο σχεδίου, πριν από την έκδοσή της. Η Γαλλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 229 13173, Andrea Masini — Τηλ.: +32 229 91519, Fiorella Belciu — Τηλ.: + 32 2 299 37 34)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να συμμορφωθούν με την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INFR(2019)2227], στη Βουλγαρία [INFR(2019)2136], στη Λετονία [INFR(2019)2237], στο Λουξεμβούργο [INFR(2019)2236], στην Ουγγαρία [INFR(2019)2234], στη Μάλτα [INFR(2019)2115], στην Αυστρία [INFR(2019)2226], στην Πολωνία [INFR(2019)2238], στη Ρουμανία [INFR(2019)2189], στη Σλοβακία [INFR(2019)2135], στη Σλοβενία [INFR(2019)2239] και στη Φινλανδία [INFR(2019)2231] λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο του συνόλου των απαιτήσεων που θεσπίζονται με την οδηγία για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (οδηγία 2011/93/ΕΕ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Καθιερώνει επίσης διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εν λόγω εγκλημάτων και την προστασία των θυμάτων τους. Η Επιτροπή είχε ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, στη Μάλτα, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία στις 25 Ιουλίου 2019 και στο Βέλγιο, στη Λετονία, στο Λουξεμβούργο, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Φινλανδία στις 10 Οκτωβρίου 2019. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να κοινοποιήσει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία [INFR(2019)2171], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας [οδηγία 2011/95/ΕΕ]. Στις 26 Ιουλίου 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία λόγω μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την απάντηση της Τσεχίας, έκρινε ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να διασφαλίσει την ορθή μεταφορά των ενωσιακών κανόνων στο εθνικό της δίκαιο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2021)2047], επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [οδηγία (ΕΕ) 2017/541]. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν την ποινικοποίηση και την επιβολή κυρώσεων για εγκλήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια εκτός ή εντός της ΕΕ με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, η εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα θύματα της τρομοκρατίας έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο αποτελεί σημαντικό μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 9 Ιουνίου 2021. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Πυροβόλα όπλα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Λουξεμβούργο [INFR(2020)0219] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη πλήρους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα όπλα συναγερμού και σηματοδοσίας δυνάμει της οδηγίας που κωδικοποιεί την απόκτηση και την κατοχή πυροβόλων όπλων [εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2019/69]. Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να ενισχυθεί η προστασία της δημόσιας ασφάλειας ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο της εύκολης μετατροπής των όπλων συναγερμού και σηματοδοσίας σε πραγματικά πυροβόλα όπλα. Η εκτελεστική οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι τα όπλα που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ υπόκεινται σε έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στο δίκαιο της ΕΕ. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εκτελεστική οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 17 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει κατά του Λουξεμβούργου αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στις 20 Μαΐου 2020 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη στις 9 Φεβρουαρίου 2022. Δεδομένου ότι η απάντηση του Λουξεμβούργου στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής δεν ήταν ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να το παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω ψήφισης ενάντια στη θέση της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία [INFR(2020)2364] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν ακολούθησε τη θέση της ΕΕ όσον αφορά τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με την καταχώριση της κάνναβης και των συναφών προς αυτήν ουσιών βάσει δύο συμβάσεων του ΟΗΕ, όπως η θέση αυτή καθορίζεται στην απόφαση (ΕΕ) 2021/3 του Συμβουλίου. Οι συστάσεις αυτές αφορούν αλλαγές στον κατάλογο των ουσιών που τελούν υπό διεθνή έλεγχο. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι αποφάσεις για τη διεθνή καταχώριση ουσιών βάσει της ενιαίας σύμβασης για τα ναρκωτικά του 1961, όπως τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο του 1972, και της σύμβασης για τις ψυχοτρόπους ουσίες του 1971 εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Η απόφαση του Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται η θέση της Ένωσης είναι δεσμευτική για τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 218 παράγραφος 9). Ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ψηφίζουν αναλόγως στην Επιτροπή για τα Ναρκωτικά. Κατά την ψηφοφορία επί των συστάσεων του ΠΟΥ η Ουγγαρία ψήφισε δύο φορές ενάντια στη θέση της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στις 18 Φεβρουαρίου 2021 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη στις 12 Νοεμβρίου 2021. Δεδομένου ότι η απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη δεν ήταν ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444, Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας μετά τη σύλληψη

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία [INFR(2021)2077], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας μετά τη σύλληψη (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Η Πολωνία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο ειδικά μέτρα που εφαρμόζονται στους ανηλίκους. Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας ανηλίκου στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας, άλλο κατάλληλο πρόσωπο ενημερώνεται σχετικά με την εν λόγω στέρηση της ελευθερίας και τους λόγους αυτής, εάν η ενημέρωση του ασκούντος τη γονική μέριμνα του ανηλίκου αντιβαίνει στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Στις 15 Ιουλίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, καλώντας τη να μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την απάντηση της Πολωνίας, έκρινε ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δεν ήταν ικανοποιητική. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής. Εάν η απάντησή της δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει 8 κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τσεχία [INFR(2022)0043], τη Γερμανία [INFR(2022)0052], την Εσθονία [INFR(2022)0055], την Ισπανία [INFR(2022)0073], την Ιταλία [INFR(2022)0106], το Λουξεμβούργο [INFR(2022)0119], την Ουγγαρία [INFR(2022)0093] και την Πολωνία [INFR(2022)0150] λόγω πλημμελούς μεταφοράς και μη κοινοποίησης των εθνικών μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης [οδηγία (ΕΕ) 2019/1937]. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν στους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που εργάζονται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αποτελεσματικούς διαύλους για την εμπιστευτική αναφορά παραβιάσεων των κανόνων της ΕΕ, με τη θέσπιση άρτιου συστήματος προστασίας από αντίποινα. Αυτό ισχύει για τις αναφορές που υποβάλλονται τόσο εσωτερικά (εντός ενός οργανισμού) όσο και εξωτερικά (προς αρμόδια δημόσια αρχή). Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021. Τον Ιανουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 24 κράτη μέλη, επειδή δεν είχαν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο και δεν είχαν ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα μεταφοράς πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε 15 κράτη μέλη και τον Σεπτέμβριο του 2022 σε τέσσερα κράτη μέλη λόγω μη κοινοποίησης μέτρων για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Δεδομένου ότι η απάντηση 8 κρατών μελών στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής δεν ήταν ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από το Συνταγματικό της Δικαστήριο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία [INFR(2021)2261] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο και τη νομολογία του. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πολωνίας στις 22 Δεκεμβρίου 2021 με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Η εν λόγω επιστολή απεστάλη μετά τις αποφάσεις που εξέδωσε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας το 2021, με τις οποίες έκρινε ότι ορισμένες διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ δεν συνάδουν με το πολωνικό Σύνταγμα, κρίση που αμφισβητεί ρητά την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ. Στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των Πολωνών πολιτών προστατεύονται και ότι οι ίδιοι μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη της ΕΕ όπως ακριβώς και όλοι οι άλλοι πολίτες της ΕΕ. Η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ διασφαλίζει την ισότιμη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε ολόκληρη την Ένωση. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας, με τις επίμαχες αποφάσεις του, παραβίασε τις γενικές αρχές της αυτονομίας, της υπεροχής, της αποτελεσματικότητας και της ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, καθώς και της δεσμευτικής ισχύος των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω αποφάσεις παραβιάζουν επίσης το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, το οποίο εγγυάται το δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προστασίας, καθώς το ερμηνεύουν με αδικαιολόγητα συσταλτικό τρόπο. Ως εκ τούτου, στερούν από τους πολίτες ενώπιον των πολωνικών δικαστηρίων όλες τις εγγυήσεις που προβλέπει η συγκεκριμένη διάταξη. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας δεν πληροί πλέον την απαίτηση περί ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως. Αυτό οφείλεται στις παρατυπίες που διαπιστώθηκαν στις διαδικασίες διορισμού τριών δικαστών τον Δεκέμβριο του 2015 και στην εκλογή του προέδρου τον Δεκέμβριο του 2016. Στις 15 Ιουλίου 2022 η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία, στην οποία η Πολωνία απάντησε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022, απορρίπτοντας το σκεπτικό της Επιτροπής. Η απάντηση της Πολωνίας δεν έκαμψε τις ανησυχίες της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο δελτίο Τύπου

 

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini — Τηλ.: +32 229 58661)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ενεργειακές ετικέτες: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να συμμορφωθούν με τον κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις Κάτω Χώρες [INFR(2022)2219], επειδή δεν κοινοποίησαν τους εθνικούς κανόνες για τις κυρώσεις και τους μηχανισμούς επιβολής που απαιτούνται βάσει του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσον αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους [κανονισμός (ΕΕ) 2020/740].

Τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους κανόνες τους σχετικά με τις κυρώσεις και την επιβολή έως την 1η Μαΐου 2021. Οι Κάτω Χώρες δεν είχαν κοινοποιήσει τους κανόνες τους στην Επιτροπή εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Από τον Ιούνιο του 2021 η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις ολλανδικές αρχές, στις οποίες έχει υπενθυμίσει την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Ωστόσο, οι Κάτω Χώρες δεν έχουν ακόμη θεσπίσει ή κοινοποιήσει το οικείο καθεστώς κυρώσεων και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή. Οι Κάτω Χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν το καθεστώς κυρώσεων στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Υπεράκτια ενέργεια: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Κύπρο [INFR(2022)2220], επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών (οδηγία 2013/30/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη ατυχημάτων σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις ενέργειας και για την ταχεία και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση τέτοιων ατυχημάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν άδεια για εξερεύνηση ή παραγωγή έχουν επαρκή τεχνικά και χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και ότι διατηρούν διαθέσιμους πόρους για χρήση αν παραστεί ανάγκη. Απαιτείται η σύσταση ανεξάρτητης αρχής για να εξασφαλίζεται η τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας, καθώς και κατάλληλο σύστημα για τη διεκπεραίωση των αξιώσεων αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος. Οι εταιρείες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται σε προστατευόμενα είδη και σε φυσικούς οικοτόπους. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 19 Ιουλίου 2015. Η Επιτροπή στήριξε την Κύπρο στη μεταφορά και την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων, αλλά διαπίστωσε ότι ορισμένες διατάξεις δεν είχαν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις παραλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία [INFR(2021)0293] και στην Πολωνία [INFR(2021)0317], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2021. Μέχρι σήμερα, η Λετονία και η Πολωνία έχουν μεταφέρει μόνο εν μέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες [INFR(2021)2272], επειδή δεν έχουν διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Για την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου, η οδηγία εισήγαγε νέα στοιχεία, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια, η ηλεκτροκίνηση και τα σημεία επαναφόρτισης, καθώς και νέους κανόνες για την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαρτίου 2020. Τον Φεβρουάριο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε στις Κάτω Χώρες προειδοποιητική επιστολή, αφού διαπίστωσε ότι δεν είχαν μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο όλες οι διατάξεις της οδηγίας. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την απάντηση των Κάτω Χωρών καθώς και τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν, θεωρεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει ακόμη μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό του δίκαιο. Οι Κάτω Χώρες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση στο εθνικό της δίκαιο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία [INFR(2020)0530], επειδή δεν έχει διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση [οδηγία (ΕΕ) 2018/2002], με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία επιδιώκει τη θέσπιση κοινού πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση ποσοστό τουλάχιστον 32,5 % έως το 2030. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Τον Νοέμβριο του 2020 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, αφού δεν είχε ενημερωθεί για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους. Μετά την εξέταση των κοινοποιηθέντων εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο εξακολουθεί να μην είναι πλήρης. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσει την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ακτινοπροστασία: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρει ορθά την οδηγία Ευρατόμ για το πόσιμο νερό

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία [INFR(2021)2096], ζητώντας την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας Ευρατόμ για το πόσιμο νερό (οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία επιβάλλει απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Καθορίζει παραμετρικές τιμές, συχνότητες και μεθόδους για την παρακολούθηση των ουσιών αυτών και προβλέπει τη θέσπιση προγραμμάτων παρακολούθησης με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης του πόσιμου νερού με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Επιπλέον, η οδηγία απαιτεί επίσης οι πολίτες να είναι επαρκώς και κατάλληλα ενημερωμένοι σχετικά με την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, καλώντας τη να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει μεταφέρει ορθά την οδηγία στο εθνικό του δίκαιο. Η Πορτογαλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κροατία [INFR(2021)0248], την Ουγγαρία [INFR(2021)0256] και την Πορτογαλία [INFR(2021)0326] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τα εν λόγω κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν δεόντως τη μεταφορά κάθε διάταξης της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τον Μάιο του 2022 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε 10 κράτη μέλη. Η Επιτροπή αποφάσισε τώρα να παραπέμψει την Κροατία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

6. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Λετονία [INFR(2022)2217] λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας έληξε στις 10 Ιανουαρίου 2020 και η Λετονία είχε δηλώσει επίσημα την πλήρη μεταφορά της στο εθνικό της δίκαιο. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι αρκετές διατάξεις της οδηγίας στην πραγματικότητα δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Οι επίμαχες διατάξεις αφορούν το ότι οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών (οι οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες για τη διασφάλιση ιδιωτικών κρυπτογραφικών κλειδιών για λογαριασμό των πελατών τους, με στόχο τη διακράτηση, αποθήκευση και μεταβίβαση εικονικών νομισμάτων) πρέπει να θεωρούνται υπόχρεες οντότητες. Άλλες διατάξεις που δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο αφορούν την υποχρέωση των εμπιστευμάτων να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στο εθνικό κεντρικό μητρώο, καθώς και ορισμένες υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών και των αυτορρυθμιζόμενων φορέων για διασφάλιση της διαφάνειας και της εποπτείας στη Λετονία. Οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα πρόσφατα σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνονται η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Εάν η Λετονία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Έλεγχοι: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να μεταφέρει ορθά την οδηγία για τους ελέγχους

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία [INFR(2022)2218] λόγω πλημμελούς μεταφοράς της οδηγίας για τους ελέγχους (οδηγία 2006/43/ΕΚ) στο εθνικό της δίκαιο. Οι κανόνες αυτοί απαιτούν τον ορισμό αρμόδιας αρχής που θα φέρει την τελική ευθύνη για τα εποπτικά καθήκοντα στον τομέα του υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (οδηγία 2014/56/ΕΕ). Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια της εποπτείας των ελεγκτών και να καταστεί δυνατή η ενίσχυση της λογοδοσίας, η οδηγία για τους ελέγχους απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν μόνο μία αρμόδια αρχή που θα φέρει την τελική ευθύνη για τα εποπτικά καθήκοντα. Ωστόσο, η ιταλική εθνική νομοθεσία προβλέπει δύο διαφορετικές αρχές, οι οποίες μοιράζονται εν μέρει ορισμένα από τα οικεία εποπτικά καθήκοντα, χωρίς να ορίζει ρητά ποια από αυτές τις αρχές φέρει την τελική ευθύνη για κάθε εποπτικό καθήκον. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ιταλικές αρχές δεν μετέφεραν ορθά τη σχετική διάταξη της οδηγίας για τους ελέγχους. Εάν η Ιταλία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία [INFR(2020)2018] λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας έληξε στις 10 Ιανουαρίου 2020 και η Σλοβακία είχε δηλώσει επίσημα την πλήρη μεταφορά της στο εθνικό της δίκαιο. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι αρκετές διατάξεις της οδηγίας στην πραγματικότητα δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Οι διατάξεις που λείπουν αφορούν τις υποχρεώσεις των εταιρικών ή άλλων νομικών οντοτήτων να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες στο εθνικό κεντρικό μητρώο. Αφορούν επίσης την υποχρέωση της Σλοβακίας να διασφαλίζει ότι οι αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς συνεργάζονται μεταξύ τους για τους σκοπούς της οδηγίας. Οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνονται η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

 

Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως τη νομοθεσία για την άρση των κανονιστικών φραγμών, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τους κινδύνους βιωσιμότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2022)0357], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2021/1270 (οδηγία για τους κινδύνους βιωσιμότητας των ΟΣΕΚΑ). Η κατ' εξουσιοδότηση οδηγία αποσαφηνίζει την τρέχουσα υποχρέωση των διαχειριστών στοιχείων ενεργητικού να ενσωματώνουν εξωτερικούς κινδύνους βιωσιμότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ορισμένες επιπτώσεις δέουσας επιμέλειας του εν λόγω κανονισμού, ιδίως όταν οι διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού δημοσιοποιούν πληροφορίες σχετικά με την εξέταση δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα. Η οδηγία για τους κινδύνους βιωσιμότητας των ΟΣΕΚΑ προσθέτει την απαίτηση οι εταιρείες επενδύσεων να ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στη διαχείριση των ΟΣΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των εταιρειών επενδύσεων. Η Ισπανία δεν είχε μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο εμπρόθεσμα, έως τις 31 Ιουλίου 2022, και έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ασφάλεια στη θάλασσα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Σουηδία [INFR(2022)2206], επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004, οδηγία 2005/65/ΕΚ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 324/2008 της Επιτροπής]. Το νομικό πλαίσιο θεσπίζει απαιτήσεις ασφάλειας για τα πλοία, τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τους λιμένες και καθορίζει τις διαδικασίες για τις επιθεωρήσεις της ασφάλειας στη θάλασσα. Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των λιμένων από τις απειλές διάπραξης σκόπιμων παράνομων ενεργειών και η ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών της ΕΕ. Η Σουηδία δεν εκτελεί όλα τα διοικητικά και ελεγκτικά καθήκοντα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των εν λόγω κανόνων ασφάλειας στη θάλασσα. Πλέον, έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Εποπτεία της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τη διαχείριση της ασφάλειας και την αναφορά περιστατικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Εσθονία [INFR(2022)2171], επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους ενωσιακούς κανόνες για τη διαχείριση της ασφάλειας της αεροπορίας και την αναφορά περιστατικών. Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 και τους κανόνες εφαρμογής του [κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 1178/2011, αριθ. 965/2012, αριθ. 139/2014 και 2015/340], οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κινδύνων αεροπορικής ασφάλειας, το οποίο εγγυάται, μεταξύ άλλων, τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων. Το σύστημα διαχείρισης πρέπει να διαθέτει επαρκές ειδικευμένο προσωπικό και να καθιστά εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνδρομή με άλλες ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές. Η κατάλληλη διαχείριση της ασφάλειας και αναφορά περιστατικών είναι καίριας σημασίας για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των επιβατών και του προσωπικού της αεροπορίας. Ωστόσο, οι έρευνες που διενεργήθηκαν από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) έδειξαν ότι το εσθονικό σύστημα διαχείρισης δεν συμμορφώνεται με τις εν λόγω απαιτήσεις. Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 376/2014 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναλύουν τις περιοδικές αναφορές περιστατικών και να προσδιορίζουν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Η Εσθονία δεν μπόρεσε να αποδείξει την τήρηση αυτής της υποχρέωσης. Όχι μόνο το κρατικό πρόγραμμα ασφάλειας της Εσθονίας δεν προβλέπει ανάλυση των εκθέσεων, αλλά και οι ετήσιες επισκοπήσεις ασφάλειας του εν λόγω κράτους μέλους δεν προσδιορίζουν μέτρα που ελήφθησαν με βάση τις αναφορές περιστατικών που γνωστοποιήθηκαν. Η Εσθονία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα τηλεδιόδια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Δανία [INFR(2022)2207], επειδή δεν μετέφερε στο εθνικό δίκαιο όλες τις αναγκαίες διατάξεις της οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) [οδηγία (ΕΕ) 2019/520]. Το ευρωπαϊκό σύστημα διοδίων παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου να πληρώνουν εύκολα τα τέλη των διοδίων μέσω ενός μόνο συνδρομητικού συμβολαίου με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών και μίας μονάδας επί του οχήματος ικανής να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Περιορίζοντας τις συναλλαγές σε μετρητά στους σταθμούς διοδίων και εξαλείφοντας τις επαχθείς διαδικασίες για περιστασιακούς χρήστες, η ΕΥΤ διευκολύνει τις καθημερινές λειτουργίες για τους χρήστες του οδικού δικτύου, βελτιώνει τη ροή της κυκλοφορίας και μειώνει τη συμφόρηση. Στόχος της οδηγίας δεν είναι μόνο η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων αλλά και η διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών όταν δεν καταβάλλονται οδικά τέλη. Η προθεσμία για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 19η Οκτωβρίου 2021. Η πλημμελής μεταφορά των κανόνων αυτών στο εθνικό δίκαιο παρεμποδίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων τηλεδιοδίων στα κράτη μέλη και τη διασυνοριακή επιβολή οδικών τελών. Εάν η Δανία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία [INFR(2022)2099], επειδή δεν εφάρμοσε ορθά τους κανόνες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων οι οποίοι ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/798 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/796. Το εν λόγω νομικό πλαίσιο αποσκοπεί στη διασφάλιση αποτελεσματικού, ασφαλούς και απρόσκοπτου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο να βασίζεται σε εναρμονισμένους ενωσιακούς κανόνες που εφαρμόζονται στις εγχώριες και διασυνοριακές σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) διενήργησε έλεγχο στην ουγγρική εθνική αρχή ασφάλειας το 2018 και εντόπισε σοβαρές παραλείψεις που επηρέαζαν τα βασικά καθήκοντά της. Μετά από ενδελεχή παρακολούθηση των μέτρων που έλαβε η Ουγγαρία για να διορθωθούν οι παραλείψεις, ο ERA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ουγγρική εθνική αρχή ασφάλειας δεν έχει εφαρμόσει με απαρέγκλιτο και αξιόπιστο τρόπο το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζητεί την ορθή εφαρμογή των οικείων ενωσιακών κανόνων για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων καθώς και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση των παραλείψεων που εντοπίστηκαν από τον ERA. Εάν η Ουγγαρία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα [INFR(2017)2141] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο (οδηγία 2012/34/ΕΕ).

Η οδηγία διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να εξασφαλίσουν τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της εθνικής αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής το αργότερο έως τις 16 Ιουνίου 2015 και τη δημοσίευσή της εντός ενός μηνός. Οι συμφωνίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαφάνεια των επικείμενων έργων στο δίκτυο σιδηροδρομικής υποδομής.

Παρά τις ανταλλαγές επιστολών μεταξύ της Επιτροπής και της Ελλάδας, οι εθνικές αρχές εξακολουθούν να μην έχουν υπογράψει και δημοσιεύσει τη συμβατική συμφωνία τους με τον ΟΣΕ, τον ελληνικό οργανισμό διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2020 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2021. Δεδομένου ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να παραβιάζει την οδηγία, η Επιτροπή αποφάσισε πλέον να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

 

8. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615, Charles Manoury — Τηλ.: +32 229 13391)  

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Πνευματική ιδιοκτησία: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει έντεκα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη πλήρους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει έντεκα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά δύο οδηγίες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Βουλγαρία [INFR(2021)0160], τη Δανία [INFR(2021)0196], τη Φινλανδία [INFR(2021)0232], τη Λετονία [INFR(2021)0296], την Πολωνία [INFR(2021)0321] και την Πορτογαλία [INFR(2021)0330] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά [οδηγία (ΕΕ) 2019/790]. Δεύτερον, όσον αφορά την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις [οδηγία (ΕΕ) 2019/789], η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Βουλγαρία [INFR(2021)0159], τη Φινλανδία [INFR(2021)0231], τη Λετονία [INFR(2021)0295], την Πολωνία [INFR(2021)0320] και την Πορτογαλία [INFR(2021)0329] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων στο εθνικό δίκαιο.

Στόχος των δύο οδηγιών είναι να εκσυγχρονίσουν τους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές και στους δημιουργούς να αξιοποιήσουν τον ψηφιακό κόσμο στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι κανόνες προστατεύουν τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και κυκλοφορία περιεχομένου μεγαλύτερης αξίας. Προσφέρουν μεγαλύτερη επιλογή περιεχομένου για τους χρήστες, μειώνοντας το κόστος των συναλλαγών και διευκολύνοντας τη διανομή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στις 23 Ιουλίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν είχαν ολοκληρώσει τη μεταφορά των δύο οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Στις 19 Μαΐου 2022 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε 10 κράτη μέλη επειδή δεν κοινοποίησαν τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/789, και σε 13 κράτη μέλη επειδή δεν κοινοποίησαν τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2019/790. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Βέλγιο [INFR(2021)0370], τη Βουλγαρία [INFR(2021)0375], τη Λετονία [INFR(2021)0463] και τις Κάτω Χώρες [INFR(2021)0474] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα [οδηγία (ΕΕ) 2019/1024, καλούμενη «οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα»]. Τα τέσσερα κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα τους πριν από τη λήξη της προθεσμίας, στις 17 Ιουλίου 2021. Στα εν λόγω κράτη μέλη εστάλη προειδοποιητική επιστολή τον Σεπτέμβριο του 2021 και, στη συνέχεια, μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2022, αιτιολογημένη γνώμη. Η οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η οποία εκδόθηκε στις 20 Ιουνίου 2019, έχει ως στόχο να αποδεσμεύσει τα οφέλη των δεδομένων και να συμβάλει στη διάθεση για περαιτέρω χρήση της τεράστιας και πολύτιμης δεξαμενής πόρων δεδομένων που παράγει ο δημόσιος τομέας. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μειώσει τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την είσοδό τους στην αγορά με τη μείωση του κόστους για την περαιτέρω χρήση δεδομένων, θα καταστήσει διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα και θα αυξήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με την κοινοχρησία δεδομένων μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API). Η εν λόγω οδηγία ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, όπως οι εφαρμογές κινητικότητας, αυξάνει τη διαφάνεια, ανοίγοντας την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δεδομένα, και έτσι υποστηρίζει τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

9. Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Κινητικότητα των εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τη νομοθεσία της σχετικά με το «εισόδημα πολίτη»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία [INFR(2022)4024], επειδή το σύστημα ελάχιστου εισοδήματός της δεν συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, τα δικαιώματα των πολιτών, τους επί μακρόν διαμένοντες και τη διεθνή προστασία. Μία από τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο «εισόδημα πολίτη» (Reddito di Cittadinanza) στην Ιταλία είναι το άτομο να έχει διαμείνει στη χώρα για 10 έτη, συμπεριλαμβανομένων δύο συναπτών ετών, προτού υποβάλει σχετική αίτηση. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και την οδηγία 2004/38/ΕΚ, παροχές κοινωνικής πρόνοιας όπως το «εισόδημα πολίτη» θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμες για τους πολίτες της ΕΕ που είναι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι ή έχασαν τη δουλειά τους, ανεξάρτητα από το ιστορικό διαμονής τους. Επίσης, οι πολίτες της ΕΕ που δεν εργάζονται για άλλους λόγους θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για την εν λόγω παροχή, υπό τη μόνη προϋπόθεση ότι έχουν διαμείνει νόμιμα στην Ιταλία για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών. Επιπλέον, η οδηγία 2003/109/ΕΚ απαιτεί οι επί μακρόν διαμένοντες από χώρες εκτός της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στην εν λόγω παροχή. Ως εκ τούτου, η απαίτηση για 10ετή διαμονή συνιστά έμμεση διάκριση, καθώς είναι πιθανότερο οι μη Ιταλοί υπήκοοι να μην πληρούν αυτό το κριτήριο. Επιπροσθέτως, το ιταλικό σύστημα ελάχιστου εισοδήματος εισάγει άμεσες διακρίσεις εις βάρος των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που δεν είναι επιλέξιμοι για την εν λόγω παροχή, κατά παράβαση της οδηγίας 2011/95/ΕΕ. Τέλος, η απαίτηση κατοικίας θα μπορούσε να εμποδίσει τους Ιταλούς να μετακινηθούν εκτός της χώρας για να εργαστούν, καθώς δεν θα ήταν επιλέξιμοι για ελάχιστο εισόδημα κατά την επιστροφή τους στην Ιταλία. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία [INFR(2022)4113], επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους ενωσιακούς κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/883] και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων [άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 492/2011]. Τον Μάρτιο του 2022 η Ιταλία θέσπισε νέο οικογενειακό επίδομα για συντηρούμενα τέκνα («Assegno unico e universale per i figli a carico»): μόνο τα άτομα που διαμένουν για τουλάχιστον δύο έτη στην Ιταλία είναι επιλέξιμα να λάβουν το επίδομα αυτό, και μόνο εάν ζουν στο ίδιο νοικοκυριό με τα παιδιά τους. Κατά την Επιτροπή, η εν λόγω νομοθεσία παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ, καθώς δεν αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες της ΕΕ, κάτι που συνιστά διάκριση. Επιπλέον, ο κανονισμός για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύει κάθε προϋπόθεση κατοικίας για τη λήψη παροχών κοινωνικής ασφάλισης, όπως το οικογενειακό επίδομα. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

10. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Miriam Garcia Ferrer — Τηλ.: +32 2 299 90 75, Thérèse Lerebours — Τηλ.: +32 2 296 33 03)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Γεωργία: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τις ουγγρικές διατάξεις που περιορίζουν τον καθορισμό των τιμών πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία [INFR(2016)4066], επειδή δεν εφάρμοσε γρήγορα και αποτελεσματικά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-400/19, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας (περιθώρια κέρδους). Το Δικαστήριο της ΕΕ, στην απόφασή του της 11ης Μαρτίου 2021, έκρινε ότι η Ουγγαρία, απαγορεύοντας την εφαρμογή διαφορετικών περιθωρίων κέρδους για τη λιανική πώληση πανομοιότυπων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από διαφορετικά κράτη μέλη και περιορίζοντας έτσι τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών πώλησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων. Με επιστολή της 3ης Μαΐου 2021, η Επιτροπή ζήτησε από τις ουγγρικές αρχές να εξηγήσουν ποια μέτρα είχαν λάβει για να συμμορφωθούν με την εν λόγω απόφαση. Παρότι οι ουγγρικές αρχές ανέφεραν στην απάντησή τους ότι είχαν αρχίσει οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ, η Επιτροπή, έκτοτε, δεν έχει λάβει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα της ουγγρικής κυβέρνησης για τη συμμόρφωσή της με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τα ζητήματα που ήγειρε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφού εξετάσει τις παρατηρήσεις, μπορεί να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ουγγαρία.

 

11. Προϋπολογισμός

(Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari — Τηλ.: +32 2 295 45 78, Claire Joawn — Τηλ.: +32 2 295 68 59)

 

Περάτωση

 

Η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ μετά την καταβολή των οφειλόμενων παραδοσιακών ιδίων πόρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου [INFR(2018)2008], αφού το εν λόγω κράτος απέδωσε στον προϋπολογισμό της ΕΕ τους οφειλόμενους παραδοσιακούς ιδίους πόρους και τόκους. Η Επιτροπή κίνησε την υπόθεση στις 8 Μαρτίου 2018, αφού η OLAF (η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) διαπίστωσε σε έκθεσή της ότι εισαγωγείς στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν κατέβαλλαν τελωνειακούς δασμούς. Η OLAF και η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG), σε στενή συνεργασία, επιβεβαίωσαν την έκταση του σχεδίου απάτης που συνίστατο στη δήλωση δασμολογητέας αξίας χαμηλότερης της πραγματικής μέσω του κόμβου που λειτουργούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 2011 και 2017. Έπειτα από εκτενή αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασιλείου, η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε την απόφασή του (υπόθεση C-213/19) στις 8 Μαρτίου 2022. Σ' αυτή τη βάση, η Επιτροπή υπολόγισε εκ νέου τα οφειλόμενα ποσά, τα οποία και κατέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο στο σύνολό τους.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Φεβρουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα