Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Απριλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Βιώσιμες χημικές ουσίες: νέοι κανόνες ταυτοποίησης των ενδοκρινικών διαταρακτών και των μακρόβιων χημικών ουσιών για μεγαλύτερη διαφάνεια

chemical

Αθήνα, 20/04/2022

 

Σήμερα τίθεται σε ισχύ o κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών (CLP). Εισάγονται νέες τάξεις κινδύνου για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, καθώς και για τις μη βιοδιασπώμενες χημικές ουσίες που υπάρχει κίνδυνος να συσσωρευτούν σε ζώντες οργανισμούς, ή να εισέλθουν και να εξαπλωθούν στον κύκλο του νερού, συμπεριλαμβανομένου του πόσιμου.

Οι νέες τάξεις κινδύνου για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και τις ανθεκτικές ουσίες αποτελούν μία από τις βασικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την έγκαιρη ταυτοποίηση αυτών των επιβλαβών ουσιών. Είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένων επιστημονικών συζητήσεων και θα παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις εν λόγω χημικές ουσίες σε όλους τους χρήστες τους, όπως τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, όταν αποφασίζουν σχετικά με την αγορά ή τη χρήση τους σε όλη την εσωτερική αγορά. Καθιστούν δυνατή τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό των κινδύνων από ουσίες και μείγματα στο πλαίσιο άλλων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ, όπως ο κανονισμός REACH, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Η Επιτροπή ενέκρινε τον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό στις 19 Δεκεμβρίου 2022. Στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 31 Μαρτίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο και στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 2 299 31 56· Sonya GospodinovaThl.: +32 2 295 69 53 ·Daniela Stoycheva – Τηλ.: +32 2 295 36 64 ·Federica Miccoli – Τηλ.: +32 2 295 83 00)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Απριλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα