Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Μαρτίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

Αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit: Η Επιτροπή εγκρίνει προχρηματοδότηση ύψους 2 δισ. ευρώ για 12 κράτη μέλη

new

Η Επιτροπή ενέκρινε την εκταμίευση ποσού άνω των 2 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit σε μια ομάδα 12 κρατών μελών. Με την απόφαση αυτή θα διατεθεί συνολικό ποσό ύψους 819,2 εκατ. ευρώ έως το τέλος Μαρτίου 2022 και το υπόλοιπο ποσό έως τον Απρίλιο του 2023. Η χρηματοδότηση αυτή θα βοηθήσει τις οικονομίες των κρατών μελών να μετριάσουν τις επιπτώσεις του Brexit στις οικονομίες και τις περιφέρειές τους, στηρίζοντας τις περιφέρειες και τους τομείς της οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και τη δημιουργία και την προστασία θέσεων εργασίας, π.χ. μέσω συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, επανεκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα εξής: «Το Brexit είχε αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή πολλών ανθρώπων εντός της ΕΕ. Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit δημιουργήθηκε και εγκρίθηκε σε χρόνο ρεκόρ με στόχο να βοηθήσει τα κράτη μέλη να μετριάσουν τις αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές συνέπειες του Brexit. Εναπόκειται τώρα στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαθέσιμη χρηματοδότηση με σκοπό να στηρίξουν τις περιφέρειες, τις τοπικές κοινότητες, τους πολίτες και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και να επανειδικεύσουν το εργατικό τους δυναμικό, όπου αυτό απαιτείται.»

Η δόση προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit θα διατεθεί στα ακόλουθα κράτη μέλη:

Κράτος μέλος

Ετήσια ποσά προχρηματοδότησης με βάση την προσωρινή κατανομή στα κράτη μέλη,

σε ευρώ/τρέχουσες τιμές (στρογγυλοποιημένες)

2021

2022

2023

Βέλγιο

119 986 195

91 789 457

93 625 219

Εσθονία

2 053 378

1 570 835

1 602 251

Ισπανία

84 563 081

64 690 770

65 984 566

Γαλλία

228 303 007

174 651 835

178 144 821

Κροατία

2 231 823

1 707 345

1 741 491

Λετονία

3 397 565

2 599 138

2 651 120

Μάλτα

13 756 900

10 524 031

10 734 508

Κάτω Χώρες

275 097 478

210 449 612

214 658 542

Αυστρία

8 601 197

6 579 917

6 711 514

Πορτογαλία

25 252 296

19 318 010

19 704 365

Ρουμανία

13 396 968

10 248 682

10 453 653

Σουηδία

42 657 129

32 632 710

33 285 355

Σύνολο

819 297 017

626 726 342

639 297 405

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδότηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 για την κάλυψη των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί και καταβληθεί από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να επεξεργαστεί ταχέως τις αποφάσεις για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι μπορούν να λάβουν στήριξη από το αποθεματικό, και καλεί τα υπόλοιπα κράτη μέλη να ενημερώσουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit.

Ιστορικό

Το Brexit έχει αρνητικό αντίκτυπο σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά με διαφορετικούς τρόπους, καθώς ορισμένα κράτη μέλη, περιφέρειες, τομείς ή τοπικές κοινότητες επηρεάζονται περισσότερο από άλλα. Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit, ύψους 5,4 δισ. ευρώ έχει συσταθεί για τη στήριξη όλων των κρατών μελών, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε αυτά που πλήττονται περισσότερο. Η χρηματοδοτική συνεισφορά από το αποθεματικό σε ένα κράτος μέλος θα υλοποιηθεί υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Δεν χρειάζεται προηγμένο προγραμματισμό ή σχεδιασμό μέτρων και παρέχει ευελιξία στην εφαρμογή σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Ο κανονισμός με τον οποίο θεσπίστηκε το αποθεματικό άρχισε να ισχύει στις 6 Οκτωβρίου 2021.

Η Ιρλανδία και η Ιταλία ήταν τα πρώτα κράτη μέλη για τα οποία εκταμιεύθηκε χρηματοδότηση από το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit τον Δεκέμβριο του 2021. Έως το τέλος Μαρτίου 2022, 14 κράτη μέλη θα έχουν λάβει τις πρώτες δόσεις προχρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερα για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

Κανονισμός για το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Μαρτίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα