Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο8 Ιουλίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Tην τελευταία πενταετία, η Επιτροπή έχει παράσχει τεχνική υποστήριξη σε πάνω από 1.800 πρωτοποριακές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη μέλη

tsi

Αθήνα, 08/07/2024

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI) έχει βοηθήσει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις τους και να εφαρμόσουν στην πράξη τις κοινές προτεραιότητες της ΕΕ. Σύμφωνα με την έκθεση, βασικοί παράγοντες της επιτυχίας του TSI και της υιοθέτησής του από τα κράτη μέλη είναι το ότι βασίζεται στη ζήτηση, καθώς και η πολυκρατική διάστασή του, η ευελιξία και ο χαμηλός διοικητικός φόρτος του.
 

Το TSI, το οποίο δημιουργήθηκε κατά την έναρξη της τρέχουσας θητείας της Επιτροπής, βασισμένο στο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ), τελεί υπό τη διαχείριση της ΓΔ REFORM και έχει βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις δικές τους μεταρρυθμίσεις, να ενισχύσουν τις διοικητικές τους ικανότητες και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές. Την τελευταία πενταετία, το TSI και το προηγούμενο πρόγραμμα έχουν στηρίξει πάνω από 1.800 πρωτοποριακές μεταρρυθμίσεις και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, οι οποίες συνδέονται με τις κύριες πολιτικές της ΕΕ. Τα πολυκρατικά έργα του TSI προήγαγαν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, τα βοήθησαν να βρουν κοινές λύσεις σε κοινές προκλήσεις και κατά συνέπεια διευκόλυναν τη σύγκλιση και την προστιθέμενη αξία για την ΕΕ.

Οι δημόσιες διοικήσεις σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι, επωφελήθηκαν επίσης από την ανταλλαγή συνεργασίας μεταξύ δημόσιων διοικήσεων (PACE). Το πρόγραμμα Pace προάγει την κινητικότητα των υπαλλήλων της ΕΕ σε όλη την ΕΕ με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών. Περίπου 300 δημόσιοι υπάλληλοι από 23 κράτη μέλη συμμετείχαν σε πάνω από 70 ευκαιρίες ανταλλαγής.

Το 2023 εκδόθηκε η ανακοίνωση για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού διοικητικού χώρου (ComPAct), η οποία προβλέπει την πρώτη ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων της Επιτροπής για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των εθνικών διοικήσεων και την ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ τους. Μια σειρά από 25 συγκεκριμένες δράσεις θα ενισχύσει την υλοποίηση των κύριων πολιτικών της ΕΕ και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Οι δράσεις χωρίζονται σε τρεις πυλώνες: δεξιότητες, ψηφιακή τεχνολογία και οικολογία. Οι 21 από αυτές τις δράσεις βρίσκονται ήδη στο στάδιο της υλοποίησης.

Το TSI είναι ένα μέσο της ΕΕ που βασίζεται στη ζήτηση και παρέχει στις αρχές των κρατών μελών ποιοτική και εξατομικευμένη εμπειρογνωμοσύνη. Παρέχει στήριξη υπό μορφή στρατηγικών και τεχνικών συμβουλών, μελετών αξιολόγησης των μεταρρυθμιστικών αναγκών, καθώς και καταρτίσεων και εθνικών αποστολών εμπειρογνωμόνων. Το TSI θα συνεχίσει να στηρίζει τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών για να υιοθετήσουν τις αλλαγές και να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες προκλήσεις.
 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
8 Ιουλίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα