Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο7 Ιουλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του θέματος. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναζητά προτάσεις για την οικοδόμηση ενός πιο αποτελεσματικού και συντονισμένου συστήματος χορήγησης υποχρεωτικών αδειών στην ΕΕ, τον περιορισμό του υφιστάμενου κατακερματισμού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης για τη διαχείριση κρίσεων όπως η πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα συγκεντρωθούν επίσης απόψεις σχετικά με τη βελτίωση της εναρμόνισης και του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και με την Επιτροπή. Επιπλέον, η διαβούλευση θα συγκεντρώσει απόψεις για την αξιολόγηση της διαδικασίας χορήγησης υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε τρίτες χώρες, την οποία ρυθμίζει ο κανονισμός 816/2006 .

Η χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δίνει στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να επιτρέψουν τη χρήση μιας εφεύρεσης κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Όπως επισημαίνεται στην πρόσκληση υποβολής στοιχείων που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο, η χορήγηση υποχρεωτικής άδειας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση κρίσεων, καθώς μπορεί να συμβάλει στην παροχή πρόσβασης σε βασικά προϊόντα και τεχνολογίες. Πρόκειται για μηχανισμό έσχατης ανάγκης, ο οποίος θα πρέπει να τίθεται σε εφαρμογή σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η σύναψη εθελοντικών συμφωνιών. Επί του παρόντος, εκτός από τον κανονισμό 816/2006, η νομοθεσία για την χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι κατακερματισμένη. Οι χώρες της ΕΕ ρυθμίζουν τα δικά τους συστήματα υποχρεωτικής χορήγησης άδειας, παρόλο που πολλές αλυσίδες αξίας λειτουργούν σε επίπεδο ΕΕ.  Η κατάσταση αυτή μπορεί να προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τους χρήστες των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει το 2023 μια πρωτοβουλία για ένα πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών στην ΕΕ, όπως αναφέρεται στο σχέδιο δράσης του 2020 για τη διανοητική ιδιοκτησία. Στόχος της πρωτοβουλίας δεν θα είναι να καταστήσει συχνότερη τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών, αλλά να διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος και την καλύτερη προετοιμασία της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2022 και είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας».
 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953· Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

 

Press Release in English

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
7 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα