Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Ιανουαρίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει δύο νέες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, με τίτλο «Απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προάσπιση της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας στην Ευρώπη».

Οι διοργανωτές της «Πρωτοβουλίας για την απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ζητούν την απαγόρευση των παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αλλαγή, την καταστολή ή την καταπίεση του γενετήσιου προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου και/ή της έκφρασης φύλου των ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών. Ειδικότερα, οι διοργανωτές καλούν την Επιτροπή να προτείνει την κατάρτιση οδηγίας προκειμένου οι πρακτικές μεταστροφής να προστεθούν στον κατάλογο των εγκλημάτων της ΕΕ ή να τροποποιήσει την προτεινόμενη οδηγία για την ισότητα, ώστε να συμπεριληφθεί η απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής. Οι διοργανωτές ζητούν επίσης τροποποιήσεις της οδηγίας 2012/29/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, ώστε να θεσπιστούν ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων πρακτικών μεταστροφής.

Η «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προάσπιση της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας στην Ευρώπη» ζητεί την προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας και αγροτικής οικονομίας μέσω ενός κανονιστικού πλαισίου που θα βασίζεται σε διάφορα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γεωργικής γης κατά προτεραιότητα για την παραγωγή τροφίμων, της διασφάλισης της επισιτιστικής κυριαρχίας και της αντιμετώπισης των ζητημάτων της διατροφικής αλυσίδας και της ακρίβειας. Οι διοργανωτές ζητούν επίσης τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού υδρολογικού σχεδίου που θα εγγυάται την παροχή και τη διανομή νερού μεταξύ όλων των εδαφών της ΕΕ, καθώς και ενός Οργανισμού της ΕΕ για τη Γεωργία και την Αγροτική Οικονομία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Η απόφαση καταχώρισης μιας πρωτοβουλίας βασίζεται σε νομική ανάλυση του παραδεκτού της βάσει του κανονισμού ΕΠΠ. Δεν προδικάζει τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με τις πρωτοβουλίες αυτές και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί, ενδεχομένως, σε περίπτωση που κάποια από αυτές τις πρωτοβουλίες λάβει την αναγκαία στήριξη 1 εκατομμυρίου ευρωπαίων πολιτών.

Δεδομένου ότι και οι δύο αυτές Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά παραδεκτές. Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει στο παρόν στάδιο την ουσία των προτάσεων.

Επόμενα στάδια

Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες έχουν προθεσμία έξι μηνών για να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Εάν, σε διάστημα ενός έτους, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει θέση. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει είτε να αναλάβει δράση ανταποκρινόμενη στο αίτημα είτε όχι, και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας ως μέσο με το οποίο οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ατζέντας της ΕΕ. Άρχισε να εφαρμόζεται επίσημα τον Απρίλιο του 2012. Αφού καταχωριστεί επίσημα, μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για νομική πράξη σε τομείς της αρμοδιότητάς της. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού είναι οι εξής: 1) η προτεινόμενη δράση δεν βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής δυνάμει των οποίων μπορεί να υποβάλει πρόταση για την έκδοση νομικής πράξης, 2) δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική, επιπόλαιη ή κακόβουλη και 3) δεν αντίκειται με προφανή τρόπο στις αξίες της Ένωσης.

Από την έναρξη της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει 109 πρωτοβουλίες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Απαγόρευση πρακτικών μεταστροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για την προάσπιση της γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας στην Ευρώπη

Στατιστικά στοιχεία για τις ΕΠΠ

ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συλλογής υπογραφών

Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Εκστρατεία #EUTakeTheInitiative

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Ιανουαρίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα