Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Μαΐου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις

The Berlaymont Building and European Flags

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 74 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό μιας υπόθεσης, μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Maëlys Dreux — Τηλ.: +32 229 54673)

Προειδοποιητικές επιστολές 

 

Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να εκτιμήσει δεόντως τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους Natura 2000.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πορτογαλία [INFR(2024)2050] επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Η οδηγία αποτελεί ένα από τα πρωταρχικά εργαλεία της Ευρώπης για την προστασία της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους τα σχέδια και τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τόπο Natura 2000 πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους στον τόπο πριν από την έγκρισή τους. Τα σχέδια και τα έργα μπορούν να εγκρίνονται, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, μόνον εάν αυτά δεν παραβλάπτουν την ακεραιότητα του τόπου Natura 2000. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με μέτρα μετριασμού με τα οποία αποτρέπεται τυχόν σημαντική ζημία. Ωστόσο, αντίθετα προς την οδηγία και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πορτογαλική νομοθεσία επιτρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο μέτρα μετριασμού αλλά και αντισταθμιστικά μέτρα για τη ζημία που αναμένεται να προκαλέσει το έργο κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσον ένα έργο έχει σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους Natura 2000. Η συνεκτίμηση των εν λόγω αντισταθμιστικών μέτρων κατά την εκτίμηση ενός έργου υπονομεύει το αποτέλεσμα της εκτίμησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με την οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης και τους διαδικαστικούς κανόνες της ΕΕ για τη διαφάνεια στην εσωτερική αγορά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία [INFR(2024)2053], επειδή δεν μετέφερε πλήρως και ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης [οδηγία (ΕΕ) 2019/904] και επειδή παραβίασε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά [οδηγία (ΕΕ) 2015/1535]. Η οδηγία για τα πλαστικά μίας χρήσης αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της στρατηγικής της Επιτροπής για τις πλαστικές ύλες και του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Αποσκοπεί στην πρόληψη και τη μείωση των επιπτώσεων που έχουν ορισμένα πλαστικά προϊόντα στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στην προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία. Η Ιταλία δεν μετέφερε ή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο αρκετές διατάξεις της οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης, γεγονός που επηρεάζει το πεδίο εφαρμογής και την εφαρμογή της οδηγίας. Στόχος της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά είναι να αποτρέψει τη δημιουργία εμποδίων στην εσωτερική αγορά. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να κοινοποιούν στην Επιτροπή όλα τα σχέδια τεχνικών κανόνων που αφορούν προϊόντα πριν από την έγκρισή τους στην εθνική νομοθεσία. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν τρίμηνη περίοδο status quo μεταξύ της κοινοποίησης του σχεδίου τεχνικού κανόνα και της έγκρισής του. Η Ιταλία παραβίασε τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία θεσπίζοντας τη νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας για τα πλαστικά μίας χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου status quo, ενώ ο διάλογος με την Επιτροπή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να εξασφαλίσουν ευρεία πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ουγγαρία[INFR(2024)2011] και στη Μάλτα[INFR(2024)2052], επειδή δεν εφάρμοσαν πλήρως τις απαιτήσεις της σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (σύμβαση του Aarhus). Το εθνικό δίκαιο πρέπει να είναι σαφές και ακριβές όσον αφορά τη δυνατότητα προσβολής περιβαλλοντικών πράξεων ενώπιον των δικαστηρίων. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προωθεί την περιβαλλοντική νομοθεσία και να διασφαλίζει ότι θα γίνεται ευρέως κατανοητή, θα τηρείται και θα επιβάλλεται. Για τον σκοπό αυτό, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών μπορούν να ζητήσουν από τα εθνικά δικαστήρια να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση προς τις κείμενες διατάξεις. Η Ουγγαρία δεν διασφαλίζει, στην εθνική της νομοθεσία, το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά όλων των αποφάσεων ή παραλείψεων των εθνικών αρχών στους ακόλουθους τομείς περιβαλλοντικής πολιτικής: προστασία της φύσης, διαχείριση των υδάτων, ποιότητα του αέρα, διαχείριση αποβλήτων, βιομηχανικές εκπομπές και προστασία από τον θόρυβο. Στην περίπτωση της Μάλτας, το κοινό (π.χ. οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ) έχει περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε τρεις προσδιορισμένους τομείς πολιτικής: φύση, διαχείριση αποβλήτων και πολιτική για τα ύδατα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία και στη Μάλτα, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Αλιεία και θαλάσσιες υποθέσεις

Αιτιολογημένη γνώμη και παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να θεσπίσει και να κοινοποιήσει τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια και αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν θέσπισε και δεν κοινοποίησε τέτοια σχέδια
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία [INFR(2023)2042] και να παραπέμψει την Ιταλία [INFR(2021)2223] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν διασφάλισαν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (οδηγία 2014/89/ΕΕ). Η οδηγία καθορίζει κοινή προσέγγιση για τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τον βιώσιμο σχεδιασμό και τη βιώσιμο οργάνωση ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές. Η ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η οδηγία απαιτεί από τα παράκτια κράτη μέλη να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021 και να κοινοποιήσουν τα εν λόγω σχέδια στην Επιτροπή και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους. Ωστόσο, η Πορτογαλία δεν έχει ακόμα καταρτίσει ούτε έχει αποστείλει σχέδια για ορισμένα από τα θαλάσσια ύδατά της. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή για την παραβίαση αυτή τον Ιούλιο του 2023. Η απάντηση της Πορτογαλίας στην προειδοποιητική επιστολή δεν ήταν ικανοποιητική. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Ιταλία δεν έχει ακόμη καταρτίσει και υποβάλει τα θαλάσσια χωροταξικά της σχέδια στην Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή, μετά την προειδοποιητική επιστολή που εστάλη τον Δεκέμβριο του 2021 και την αιτιολογημένη γνώμη που εστάλη τον Απρίλιο του 2023, παραπέμπει την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

2. Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johanna Bernsel — Τηλ.: + 32 2 298 66 99· Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Η Επιτροπή καλείτην ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για τις υπηρεσίες και τα επαγγελματικά προσόντα
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2023)4009] επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους κανόνες της ΕΕ για τις υπηρεσίες [οδηγία 2006/123/ΕΚ και]οδηγία (ΕΕ) 2018/958) και για τα επαγγελματικά προσόντα (οδηγία 2005/36/ΕΚ) στον κατασκευαστικό τομέα. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν να μειώσουν τις ρυθμιστικές επιβαρύνσεις και να διευκολύνουν τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα κράτη μέλη, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και των πολιτών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ισπανία παρεμποδίζει αδικαιολόγητα τις επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες στους τομείς των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας, των κλιματιστικών εργασιών κ.λπ., διότι δεν τους επιτρέπει να αναθέτουν ορισμένες δραστηριότητες υπεργολαβικά σε ειδικευμένους επαγγελματίες και τις υποχρεώνει να αναπτύσσουν εσωτερικά τις εν λόγω ικανότητες. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη ορθής μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων για την αναλογικότητα των ρυθμίσεων νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα [INFR(2021)2200] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τον έλεγχο αναλογικότητας (οδηγία 2018/958/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία διέπει τον έλεγχο της αναλογικότητας των νέων ή των τροποποιημένων κανόνων που περιορίζουν την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ή την άσκησή τους. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι κάθε εθνική νομοθετική κατοχύρωση επαγγελμάτων επιδιώκει θεμιτούς στόχους δημόσιου συμφέροντος και είναι αναγκαία και ισορροπημένη. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν διασφάλισε ότι όλα τα μέτρα που καλύπτονται από την οδηγία, ιδίως εκείνα που αποτελούν πρωτοβουλία επαγγελματικών ενώσεων, κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες ή κοινοβουλευτικές τροπολογίες, υποβάλλονται σε εκ των προτέρων αξιολόγηση της αναλογικότητας. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν διασφαλίζει τον συνεχή έλεγχο των θεσπιζόμενων κανόνων.  Σύμφωνα με την οδηγία απαιτείται συστηματικός ή τακτικός έλεγχος της αναλογικότητας κατά την πάροδο του χρόνου και για όλες τις νέες ή τροποποιημένες διατάξεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

3. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Tηλ.: +32 229 62253, Jördis Ferroli — Tηλ.: +32 229 92729, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 229-62716)

 

Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη

 

Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας μετά τη σύλληψη
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία [INFR(2024)2073] και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία [INFR(2023)2006] επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο και επικοινωνίας μετά τη σύλληψη (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Η προθεσμία που είχαν τα κράτη μέλη για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο ήταν η 27η Νοεμβρίου 2016. Η οδηγία αποτελεί μία από τις έξι οδηγίες που αποτελούν το νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων για δίκαιη δίκη, διασφαλίζοντας την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων και των κατηγορουμένων. Η οδηγία ενισχύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη των κρατών μελών στα συστήματά τους ποινικής δικαιοσύνης και, ως εκ τούτου, διευκολύνει την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισμένα εθνικά μέτρα μεταφοράς που ανακοινώθηκαν από τα δύο κράτη μέλη δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας.  Για παράδειγμα, και στα δύο αυτά κράτη μέλη οι πιθανές δυνατότητες παρέκκλισης από το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο λόγω των αναγκών της έρευνας υπερβαίνουν τα όρια που απαιτεί η οδηγία, και η απαίτηση ενημέρωσης του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή άλλου κατάλληλου ενηλίκου σχετικά με τη στέρηση της ελευθερίας ενός παιδιού δεν έχει μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Η Επιτροπή κάνει το επόμενο βήμα στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ για παραβίαση του δικαίου της ΕΕ με τον νόμο για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία [INFR(2024)2001] επειδή παραβίασε το ενωσιακό δίκαιο με τον εθνικό της νόμο για την «προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας». Ο νόμος θεσπίζει τη επονομαζόμενη Υπηρεσία Προάσπισης της Εθνικής Κυριαρχίας, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που διεξάγονται προς το συμφέρον άλλου κράτους ή ξένου φορέα, οργανισμού ή φυσικού προσώπου, εάν οι εν λόγω δραστηριότητες ενδέχεται να παραβιάζουν ή να θέτουν σε κίνδυνο την κυριαρχία της Ουγγαρίας καθώς και οργανώσεων των οποίων οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούν ξένη χρηματοδότηση ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών ή τη βούληση των ψηφοφόρων. Περιέχει επίσης διατάξεις και τροποποιήσεις της ισχύουσας ουγγρικής νομοθεσίας οι οποίες απαγορεύουν στους υποψηφίους, τα πολιτικά κόμματα και τις ενώσεις που συμμετέχουν σε εκλογές να χρησιμοποιούν ξένη χρηματοδότηση για να επηρεάσουν ή να επιχειρήσουν να επηρεάσουν τη βούληση των ψηφοφόρων στις εκλογές αυτές, και τιμωρούν βάσει του ποινικού δικαίου τη χρήση ξένης χρηματοδότησης στο πλαίσιο εκλογών. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής τον Φεβρουάριο του 2024. Η απάντηση της Ουγγαρία δεν αμβλύνει τις ανησυχίες που είχε εγείρει η Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Ενέργεια και κλίμα 

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Tηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini — Tηλ +32 229 58661)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα κτίρια ενεργειακής απόδοσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία [INFR(2024)2083], στην Ελλάδα [INFR(2024)2079], στη Λιθουανία [INFR(2024)2082], στη Μάλτα[INFR(2024)2081], στην Πορτογαλία [INFR(2024)2077], στη Ρουμανία [INFR(2024)2078] και στη Σλοβενία [INFR(2024)2080] για να τους υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις που υπέχουν όσον αφορά την κοινοποίηση στην Επιτροπή των εκθέσεών τους για τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα βάσει των κανόνων της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια, με σκοπό να επιτευχθεί ο καλύτερος συνδυασμός επενδύσεων και εξοικονομήσεων, γνωστός και ως «βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα». Ο υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων είναι καίριας σημασίας προκειμένου τα κράτη μέλη να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του εθνικού κτιριακού αποθέματος και να μην δαπανώνται από τα άτομα και τις επιχειρήσεις περισσότερα χρήματα από ό,τι είναι αναγκαίο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και των γραφείων τους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2021)0248], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης έως το 2030, καθώς και ειδικούς στόχους για τους τομείς της θέρμανσης, της ψύξης και των μεταφορών. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, την οποία ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη τον Μάιο του 2022. Τον Φεβρουάριο του 2023 η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κροατία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν μετέφερε την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο, και ιδίως επειδή δεν κοινοποίησε πίνακα αντιστοιχίας ή επεξηγηματικό έγγραφο που να προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω χώρα έχει στο εθνικό της δίκαιο κάθε διάταξη της οδηγίας. Η Επιτροπή, αφού έλαβε πίνακα αντιστοιχίας από την Κροατία, αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου. Αφού αξιολόγησε τον πίνακα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εξακολουθεί να μην είναι πλήρης. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Φορολογία και Τελωνειακή Ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170, Saul Louis Goulding – Tηλ.: +32 229-64735)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν όσον αφορά τη συνεργασία με άλλα κράτη μέλη σχετικά με τη φορολογική διαφάνεια του εισοδήματος που αποκτάται μέσω ψηφιακών πλατφορμών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής αποστολής στη Γερμανία [INFR(2024)2043], στην Ουγγαρία [INFR(2024)2045], στην Πολωνία[INFR(2024)2047] και στη Ρουμανία[INFR(2024)2048] επειδή δεν αντάλλαξαν εγκαίρως πληροφορίες όσον αφορά το εισόδημα που αποκτάται από άτομα και επιχειρήσεις με τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών. Η οδηγία (ΕΕ) 2021/514, της 22ας Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας (ΟΔΣ7) θέσπισε, από την 1η Ιανουαρίου 2023, νέους κανόνες φορολογικής διαφάνειας για τις συναλλαγές σε ψηφιακές πλατφόρμες. Στόχος είναι ο καλύτερος εντοπισμός των περιπτώσεων στις οποίες θα πρέπει να καταβάλλεται φόρος. Η υποβολή στοιχείων έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια. Αρχικά, οι ψηφιακές πλατφόρμες έπρεπε να συλλέξουν τις πληροφορίες σχετικά με τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από ιδιώτες και εταιρείες το 2023 και να τις υποβάλουν στο κράτος μέλος της πλατφόρμας. Στη συνέχεια, το εν λόγω κράτος μέλος έπρεπε να προβεί σε ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Η έγκαιρη υποβολή στοιχείων και ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην Ένωση και για την ομαλή λειτουργία της ΟΔΣ7 σε όλα τα κράτη μέλη. Η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία δεν εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους όσον αφορά την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές άλλων κρατών μελών, παρεμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την επιβολή της τοπικής φορολογικής νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία και στην Πορτογαλία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη φορολόγηση και την ταξινόμηση αυτοκινήτων *
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2020)4001], επειδή δεν έχει τροποποιήσει τους κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση και τη φορολόγηση αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, παραβιάζεται το άρθρο 110 της Συνθήκης όταν οι φόροι που επιβάλλονται σε εισαγόμενα οχήματα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι οι φόροι που επιβάλλονται σε ομοειδή εγχώρια αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να επιβάλλονται υψηλότεροι φόροι στο εισαγόμενο προϊόν. Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν επί του παρόντος στην Ελλάδα, το τέλος ταξινόμησης, το οποίο επιβάλλεται σε όλα τα οχήματα, είναι υψηλότερο για ορισμένες κατηγορίες εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων απ' ό, τι για τα ομοειδή εγχώρια μεταχειρισμένα οχήματα. Επιπλέον, ο ελληνικός περιβαλλοντικός φόρος, ο οποίος επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων, εισάγει διακρίσεις μεταξύ εγχώριων μεταχειρισμένων οχημάτων και μεταχειρισμένων οχημάτων που αγοράζονται σε άλλο κράτος μέλος και στη συνέχεια ταξινομούνται στην Ελλάδα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία δεν είναι συνάδει με το άρθρο 110 της Συνθήκης, διότι τα οχήματα που εισάγονται από άλλο κράτος μέλος επιβαρύνονται με υψηλότερη φορολογία σε σύγκριση με τα εγχώρια οχήματα. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα απαγορεύει την ταξινόμηση ορισμένων μεταχειρισμένων οχημάτων που εισάγονται στην Ελλάδα, ενώ δεν επιβάλλεται παρόμοια απαγόρευση στις αντίστοιχες κατηγορίες εγχώριων οχημάτων. Η απαγόρευση αυτή αποτελεί σαφή περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και αντίκειται στα άρθρα 34 και 36 της ΣΛΕΕ . Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με τη φορολόγηση των υπεραξιών που έχουν εισπραχθεί από φορολογούμενους μη μόνιμους κατοίκους όταν αυτές καταβάλλονται σε δόσεις
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2021)4035] επειδή δεν ευθυγράμμισε τους εθνικούς κανόνες για τη φορολόγηση των υπεραξιών που έχουν εισπραχθεί στην Ισπανία από φορολογούμενους μη μόνιμους κατοίκους με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ) Στην περίπτωση υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, όταν η πληρωμή αναβάλλεται για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους ή καταβάλλεται σε δόσεις εντός περιόδου μεγαλύτερης του ενός έτους, οι φορολογούμενοι κάτοικοι ημεδαπής έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τον φόρο όταν σωρεύονται οι υπεραξίες ή να αναβάλουν την καταβολή του και να την πραγματοποιήσουν αναλογικά με βάση τις ταμειακές ροές. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι μη μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα αναβολής και οφείλουν να καταβάλλουν τον φόρο όταν σωρεύονται οι υπεραξίες κατά τη στιγμή της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ισπανία στις 2 Δεκεμβρίου 2021. Καθώς η Ισπανία δεν προσάρμοσε τη νομοθεσία της στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να κοινοποιήσουν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τον πυλώνα 2*
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2024)0049], στην Κύπρο [INFR(2024)0020], στη Λετονία [INFR(2024)0094], στη Λιθουανία [INFR(2024)0080], στην Πολωνία [INFR(2024)0113] και στην Πορτογαλία [INFR(2024)0119] επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς, στο εθνικό τους δίκαιο, της οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου , της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση (οδηγία για τον πυλώνα 2). Η Επιτροπή θεωρεί κορυφαία προτεραιότητα τη λύση δύο πυλώνων σύμφωνα με την οποία όλες οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες πρέπει να καταβάλλουν ελάχιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή 15 %. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τους νόμους που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την οδηγία για τον πυλώνα 2 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις. Ωστόσο, η Ισπανία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Πορτογαλία δεν έχουν ακόμα κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα μεταφοράς. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με την προκαταρκτική φορολογία εισοδήματος των αλλοδαπών εργοληπτών
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία [INFR(2023)4007], ζητώντας της να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία για την προκαταρκτική φορολογία εισοδήματος με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι Σουηδοί πελάτες που πληρώνουν για έργα τα οποία εκτελούνται από εργολάβους εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε χώρες του ΕΟΧ υποχρεούνται να παρακρατούν προκαταρκτικό φόρο εισοδήματος ύψους 30 % επί των σχετικών αμοιβών, εκτός εάν οι αλλοδαποί εργολήπτες έχουν εγκριθεί από τη σουηδική φορολογική αρχή («έγκριση για “φόρο F”»). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υποχρέωση παρακράτησης προκαταρκτικού φόρου εισοδήματος σε περιπτώσεις όπου οι αλλοδαποί εργολήπτες δεν διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση στη Σουηδία και, ως εκ τούτου, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στη Σουηδία, παραβιάζει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 56 της ΣΛΕΕ και άρθρο 36 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ). Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να καταργήσει τους περιοριστικούς συμπληρωματικούς όρους για την αναβολή της καταβολής φόρων βάσει της οδηγίας για τις συγχωνεύσεις στην περίπτωση διάσπασης εταιρειών
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία [INFR(2018)4084] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή εισήγαγε στο ισπανικό δίκαιο συμπληρωματικούς όρους οι οποίοι περιορίζουν τους εναρμονισμένους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις διασπάσεις εταιρειών (οδηγία 2009/133/ΕΚ του Συμβουλίου, οδηγία για τις συγχωνεύσεις). Η οδηγία για τις συγχωνεύσεις διασφαλίζει ότι οι αναδιοργανώσεις επιχειρήσεων, όπως η συγχώνευση και η διάσπαση, δεν παρεμποδίζονται από τη φορολόγηση κατά τη χρονική στιγμή της αναδιάρθρωσης. Κατ' αρχήν, η φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την εν λόγω αναδιοργάνωση θα πρέπει να αναστέλλεται έως ότου προκύψει μεταγενέστερη πώληση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και των μετοχών. Ωστόσο, το ισπανικό δίκαιο θέτει περιοριστικούς όρους για το σύνολο των διασπάσεων εταιρειών. Η αναστολή της φορολόγησης δεν χορηγείται εάν οι μέτοχοι της διασπασθείσας εταιρείας δεν λαμβάνουν την ίδια αναλογία μετοχών σε όλες τις εταιρείες που προκύπτουν από τη διάσπαση, εκτός εάν τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία είναι κλάδοι δραστηριότητας. Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία τον Νοέμβριο του 2019. Έκτοτε η μεταφορά της οδηγίας για τις συγχωνεύσεις στο ισπανικό δίκαιο εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ και δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο σύνολο της εσωτερικής αγοράς. Καθώς οι ισπανικές αρχές δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα για να συμμορφωθούν με την αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ισπανικές αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

  

6. Κινητικότητα και Μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz – Tηλ.: +32 229 53156, Anna Wartberger – Tηλ.: +32 2 298 20 54)

Προειδοποιητική επιστολή

 

Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την εποπτεία της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Σλοβακία [INFR(2024)2029], επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους ενωσιακούς κανόνες για την εποπτεία της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Σλοβακία δεν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 748/2012 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 σχετικά με την αξιοπλοΐα των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, και σχετικά με την έγκριση των οργανισμών και του προσωπικού που εκτελούν τα καθήκοντα αυτά. Τα κενά στη μεταφορά αφορούν την κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού, την κατηγοριοποίηση του εναέριου χώρου για χρήστες της πολιτικής αεροπορίας σε περιοχές που υπόκεινται σε στρατιωτικούς περιορισμούς, τους κανόνες για τον χειρισμό αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων και τον έλεγχο των μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται στους αερομεταφορείς. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να μεταφέρει ορθά τους στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία [INFR(2023)2154], επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο και δεν εφάρμοσε ορισμένους ενωσιακούς κανόνες για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο. Το ουγγρικό νομικό πλαίσιο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές δεν συνάδει πλήρως με την οδηγία 2012/34/ΕΕ για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2016/2370. Οι εθνικές διατάξεις φαίνεται να περιορίζουν αδικαιολόγητα το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εξέταση της οικονομικής ισορροπίας. Το κείμενο αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων σιδηροδρομικών υπηρεσιών στις υφιστάμενες σιδηροδρομικές συνδέσεις που λειτουργούν ως δημόσια υπηρεσία, με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των φορέων εκμετάλλευσης που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές με όρους αγοράς και των συμφερόντων των επιχειρήσεων που παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες βάσει δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών. Η Επιτροπή εμμένει επίσης στην άποψη ότι η ουγγρική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά την ανεξαρτησία των βασικών καθηκόντων του διαχειριστή υποδομής και τη δυνατότητα του διαχειριστή υποδομής να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, ούτε με τους κανόνες για τη συνεργασία μεταξύ του εθνικού ρυθμιστικού φορέα και των ομολόγων του σε άλλα κράτη μέλη. Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλεται μετά την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2023. Μέχρι σήμερα η Ουγγαρία δεν έχει λάβει διορθωτικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  

7. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Francesca Dalboni – Tηλ.: +32 229 88170, Marta Perez-Cejuela Romero Tηλ.: +32 2 296 37 70)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την ασφάλιση των αυτοκίνητων οχημάτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιρλανδία [INFR(2024)2074], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2023, τις διατάξεις της οδηγίας-πλαισίου για την ασφάλιση των αυτοκίνητων οχημάτων που αφορούν την αφερεγγυότητα (οδηγία 2009/103/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2021/2118). Τα στοιχεία που δεν μεταφέρθηκαν αφορούν την προστασία των ζημιωθέντων ύστερα από ατύχημα σε περίπτωση αφερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Η οδηγία (ΕΕ) 2021/2118 για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/103/ΕΚ αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η οδηγία αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω προστασίας, διευκολύνει τον έλεγχο της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων και θεσπίζει μηχανισμό αποζημίωσης των θυμάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του υπεύθυνου ασφαλιστή. Διευκολύνει την αλλαγή ασφαλιστή από τους ασφαλισμένους, διασφαλίζοντας ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση των βεβαιώσεων ιστορικού αξιώσεων. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ, την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2023)0109], στην Ιταλία [INFR(2023)0150], στην Κύπρο [INFR(2023)0118], στη Σλοβενία [INFR(2023)0175], στην Αυστρία [INFR(2023)0106] και στη Φινλανδία [INFR(2023)0136] επειδή δεν μετέφεραν πλήρως την οδηγία για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα [οδηγία (EU) 2021/2101] με την οποία τροποποιείται η οδηγία για τις οικονομικές καταστάσεις (οδηγία 2013/34/ΕΕ). Η οδηγία για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εταιρικής διαφάνειας και στην ενδυνάμωση του δημόσιου ελέγχου των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η οδηγία προβλέπει κανόνες για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις με έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μη ενωσιακών πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Τυχόν καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα υπονομεύσουν τον στόχο της ενίσχυσης της εταιρικής λογοδοσίας σχετικά με τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν οι εταιρίες σε κάθε κράτος μέλος, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τον στόχο της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δικαιοσύνη των εθνικών φορολογικών συστημάτων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Σλοβενία, στην Αυστρία και στη Φινλανδία, που έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. Ψηφιακή οικονομία

Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke – Tηλ.: +32 229 58615, Thomas Regnier - Tηλ.: +32 2 299 10 99) 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Η Επιτροπή καλεί 18 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την πράξη της ΕΕ για τη διακυβέρνηση δεδομένων
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής σε 18 κράτη μέλη, στο Βέλγιο [INFR(2024)2055], στην Τσεχία [INFR(2024)2057], στη Γερμανία [INFR(2024)2060], στην Εσθονία [INFR(2024)2058],στην Ελλάδα [INFR(2024)2061] , στη Γαλλία [INFR(2024)2059], στην Ιταλία [INFR(2024)2062], στην Κύπρο [INFR(2024)2056], στη Λετονία[INFR(2024)2064], στο Λουξεμβούργο[INFR(2024)2063],στη Μάλτα[INFR(2024)2065], στην Αυστρία[INFR(2024)2054], στην Πολωνία[INFR(2024)2066], στην Πορτογαλία[INFR(2024)2067], στη Ρουμανία[INFR(2024)2068], στη Σλοβενία[INFR(2024)2070], στη Σλοβακία[INFR(2024)2071] και στη Σουηδία [INFR(2024)2069], τα οποία δεν έχουν ορίσει τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της πράξης για τη διακυβέρνηση δεδομένων ή δεν έχουν αποδείξει ότι οι εν λόγω αρμόδιες αρχές είναι εξουσιοδοτημένες να εκτελούν τα καθήκοντα που απαιτούνται βάσει της πράξης. Στόχος της πράξης για τη διακυβέρνηση δεδομένων είναι να διευκολύνει την κοινοχρησία δεδομένων μεταξύ τομέων και χωρών της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στην κοινοχρησία δεδομένων με τη θέσπιση κανόνων για την ουδετερότητα των διαμεσολαβητών που συνδέουν τα άτομα και τις επιχειρήσεις με τους χρήστες των δεδομένων. Οι δραστηριότητες διαμεσολάβησης δεδομένων πρέπει να είναι αυστηρά ανεξάρτητες από κάθε άλλη παρεχόμενη υπηρεσία, πρέπει να είναι καταχωρισμένες και μπορούν να ταυτοποιούνται με τη χρήση κοινού λογότυπου της ΕΕ. Η πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων θα διευκολύνει επίσης την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του δημόσιου τομέα και θα τονώσει την εθελοντική κοινοχρησία δεδομένων. Ο αλτρουισμός δεδομένων επιτρέπει στους πολίτες να δίνουν την συγκατάθεσή τους ώστε να καθίστανται διαθέσιμα δεδομένα που οι ίδιοι παράγουν για το κοινό καλό, π.χ. για έργα ιατρικής έρευνας. Οι οργανώσεις αλτρουισμού δεδομένων μπορούν να αποφασίσουν να συμπεριληφθούν σε δημόσιο μητρώο και να χρησιμοποιήσουν τον κοινό λογότυπο της ΕΕ. Οι εν λόγω οργανώσεις πρέπει να έχουν μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, να πληρούν απαιτήσεις διαφάνειας και να παρέχουν ειδικές διασφαλίσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των πολιτών και των εταιρειών που αποφασίζουν να διαθέσουν τα δεδομένα τους για κοινοχρησία. Όπως ισχύει από τις 24 Σεπτεμβρίου 2023, οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες για την καταχώριση των οργανώσεων αλτρουισμού δεδομένων και για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών διαμεσολάβησης δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω 18 κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

  

9. Προϋπολογισμός

Για περισσότερες πληροφορίες: Balazs Ujvari — Τηλ.: +32 2 295 45 78, Veronica Favalli — Τηλ.: +32 2 295 68 59)

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθούν με τους κανόνες για την είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Πολωνία [INFR(2018)2351] και στη Σλοβακία [INFR(2020)2235] λόγω μη είσπραξης των παραδοσιακών ιδίων πόρων (ΠΙΠ) [κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου για την εκτέλεση της απόφασης περί ιδίων πόρων] από διαδικασίες διαμετακόμισης που κινήθηκαν στη Γερμανία και εκκαθαρίστηκαν από τελωνεία της Πολωνίας και τη Σλοβακίας. Η Επιτροπή έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Πολωνία και από τη Σλοβακία να αντισταθμίσουν αυτή την απώλεια ΠΙΠ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων τόκων, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία και στη Σλοβακία, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

*Επικαιροποιήθηκε στις 23.05.2024 στις 18:00

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Μαΐου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα