Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο19 Μαΐου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα4' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Μαΐου: κυριότερες αποφάσεις

Logo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 94 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο [INFR(2021)2089] να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης [οδηγία (ΕΕ) 2015/2193]. Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τον καθορισμό οριακών τιμών εκπομπών για μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της παροχής θέρμανσης και ψύξης για οικιακή χρήση και της παροχής θερμότητας ή ατμού για βιομηχανικές διεργασίες. Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίου του αζώτου και σκόνης, συμβάλλοντας έτσι στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η οδηγία όφειλε να μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο έως τις 19 Δεκεμβρίου 2017. Η Επιτροπή απέστειλε σχετική προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2021. Η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, με την οποία ζητεί από τις κυπριακές αρχές να θεσπίσουν περαιτέρω νομοθετικές διατάξεις με σκοπό την πλήρη και ορθή συμμόρφωση με την οδηγία. Το εν λόγω κράτος μέλος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να προστατεύσει τον πληθυσμό της από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η Επιτροπή καλεί την Κροατία [INFR(2020)2298] να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών που καθορίζονται από τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα, ώστε η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Σε αρκετές περιοχές της Κροατίας εξακολουθεί να διαπιστώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) και τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5), ενώ εκθέσεις επισημαίνουν ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αναποτελεσματικά. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Οκτώβριο του 2020, στην οποία οι κροατικές αρχές απάντησαν τον Δεκέμβριο του 2020. Ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα από την παρατήρηση της ποιότητας του αέρα στην Κροατία, εξακολουθεί να σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών ΑΣ10 σε τρεις ζώνες ποιότητας του αέρα και των οριακών τιμών ΑΣ2,5 σε μία ζώνη. Τα μέτρα για την ποιότητα του αέρα που παρουσίασε η Κροατία δεν αποδείχθηκαν μέχρι στιγμής αποτελεσματικά προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση εντός των συμφωνημένων ορίων και να διατηρηθούν οι περίοδοι υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερες, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη Η Κροατία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ολοκληρώσει το δίκτυο Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία [INFR(2019)2148] να διασφαλίσει επαρκή προστασία των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος χαρακτηρίζοντας τόπους Natura 2000, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση [οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 1992/43/ΕΟΚ) και την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ)]. Βάσει των οδηγιών αυτών, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Η οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί από τα κράτη μέλη να προτείνουν στην Επιτροπή κατάλληλους τόπους κοινοτικής σημασίας και υποχρεώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προστατεύουν και να αποκαθιστούν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τους οικοτόπους που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για τη βιοποικιλότητα. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 καταδεικνύουν ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την ΕΕ να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας. Τον Ιούλιο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, επειδή δεν εξασφάλισε επαρκή προστασία των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος με τον καθορισμό περιοχών προστασίας της φύσης. Η Πορτογαλία δεν έχει ακόμη προτείνει όλους τους τόπους, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων τόπων, που θα έπρεπε να διαθέτει και όσοι έχουν ήδη προταθεί δεν καλύπτουν επαρκώς τους διάφορους τύπους οικοτόπων και τα διάφορα είδη που χρήζουν προστασίας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες ειδικής προστασίας

Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία [INFR(2021)2068] να συμμορφωθεί με την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ), η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν ζώνες ειδικής προστασίας με στόχο την προστασία των άγριων πτηνών. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 καταδεικνύουν ότι είναι καθοριστικής σημασίας για την ΕΕ να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας. Οι θαλάσσιες ζώνες προστασίας, όπως αυτές που έχουν χαρακτηριστεί βάσει της οδηγίας για τα πτηνά, προστατεύουν σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής, αναζήτησης τροφής ή μετανάστευσης θαλάσσιων πτηνών, διαδραματίζοντας καίριο ρόλο στη διασφάλιση της καλής τους κατάστασης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία τον Ιούνιο του 2021. Ωστόσο, οι σλοβενικές αρχές δεν έχουν ακόμη καθορίσει όλες τις αναγκαίες ζώνες ειδικής προστασίας για τον μεσογειακό θαλασσοκόρακα, ώστε να εξασφαλίσουν την προστασία του συγκεκριμένου είδους πτηνών και, ως εκ τούτου, η χώρα δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τα πτηνά. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να αποκαταστήσει τις επιβλαβείς επιπτώσεις ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο περιβάλλον

Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία [INFR(2017)2113] να αποκαταστήσει τη ζημία στο περιβάλλον, και ιδίως σε τόπο Natura 2000 μείζονος σημασίας για τη διατήρηση σπάνιων ειδών πτηνών, η οποία προκλήθηκε από την κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος στη Λα Ολίβα (Φουερτεβεντούρα, Κανάριες Νήσοι). Οι αρμόδιες αρχές ενέκριναν το έργο το 2001 χωρίς να έχουν αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, όπως απαιτείται από την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ) και την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 1992/43/ΕΟΚ). Μολονότι το 2011 τα ισπανικά δικαστήρια κήρυξαν το σχέδιο άκυρο για τους λόγους αυτούς, οι αρχές αποφάσισαν να προχωρήσουν στις κατασκευαστικές εργασίες, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημία στους οικοτόπους κρισίμως απειλούμενων πτηνών. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία το 2017. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές δεν εκπλήρωσαν καμία από τις δεσμεύσεις τους για την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συγκροτήματος. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Περιβαλλοντική ευθύνη: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να αποσαφηνίσουν την εθνική νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας

Η Επιτροπή καλεί τις Κάτω Χώρες [INFR(2020)2113] να διασφαλίσουν ότι η εθνική τους νομοθεσία επιτρέπει σαφώς σε κάθε πρόσωπο που «επηρεάζεται άμεσα» ή «ενδέχεται να επηρεαστεί» από περιβαλλοντική ζημία να έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τις αρχές να αναλάβουν δράση, όπως απαιτείται από την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι η περιβαλλοντική ζημία μπορεί να προληφθεί ή να αποκατασταθεί μέσω, μεταξύ άλλων, της χορήγησης του δικαιώματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να ζητούν από την αρμόδια αρχή να αποφασίσει την ανάληψη δράσεων (πρόληψης και) αποκατάστασης από τον υπεύθυνο φορέα εκμετάλλευσης. Η οδηγία διασφαλίζει επίσης ότι οι οικονομικές επιπτώσεις των δράσεων αποκατάστασης βαρύνουν τον οικονομικό φορέα που προκάλεσε τη βλάβη στο περιβάλλον. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2020. Οι Κάτω Χώρες ανέφεραν ότι, από νομική άποψη, καλύπτονται όλες οι κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στην οδηγία. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό καθαυτό των προσώπων «που ενδέχεται να επηρεαστούν» από περιβαλλοντική ζημία να ζητήσουν τη λήψη μέτρων δεν είναι επαρκώς σαφές στην ολλανδική νομοθεσία, δεδομένου ότι χρήζει ερμηνείας. Είναι σημαντικό —για την προστασία του περιβάλλοντος— να αρθεί οποιαδήποτε αβεβαιότητα σχετικά με το ποια πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη λήψη μέτρων από τις αρχές. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αλιεία και θαλάσσιες υποθέσεις

Προειδοποιητικές επιστολές

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να καταρτίσουν τα θαλάσσια χωροταξικά τους σχέδια

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία [INFR(2022)2025] και την Ισπανία [INFR(2022)2027] να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2014/89 για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι. Μεταξύ αυτών των στόχων συγκαταλέγονται η ανάπτυξη μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας, που αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η οδηγία απαιτεί από τα παράκτια κράτη μέλη να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021 και να υποβάλουν αντίγραφα των σχεδίων στην Επιτροπή και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους. Η Βουλγαρία και η Ισπανία δεν συμμορφώθηκαν με την απαίτηση αυτή. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις πληρώνονται εγκαίρως

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2010)4206] λόγω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων που προβλέπονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕ). Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, εμποδίζουν την ανάπτυξή τους και περιορίζουν τόσο την ανθεκτικότητά τους, ιδίως στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο, όσο και την ικανότητά τους να γίνουν πιο πράσινες και ψηφιακές. Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία), δίνοντας το καλό παράδειγμα στην καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Μεταξύ 2010 και 2020, η Ελλάδα θέσπισε κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω κανονιστική ρύθμιση συνιστά παραβίαση των ενωσιακών κανόνων όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της ΕΕ, ιδίως στην απόφαση που εξέδωσε στην υπόθεση C-555/14. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691, Laura Bérard — Τηλ.: + 32 229 55721, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971, Yuliya Matsyk — Τηλ.: + 32 229 13173)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Νόμιμη μετανάστευση: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να χρησιμοποιεί τον νέο τύπο δελτίου άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών

Η Επιτροπή αποστέλλει σήμερα συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία [INFR(2021)2127], επειδή δεν εφαρμόζει τον νέο τύπο δελτίου άδειας διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002]. Ο κανονισμός τροποποιήθηκε το 2017 προκειμένου να καθιερωθεί νέος τύπος δελτίου για τις άδειες διαμονής, με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που βασίζονται σε βιομετρικά δεδομένα. Η Βουλγαρία ακόμη δεν εκδίδει τις νέες άδειες διαμονής, ενώ όφειλε να το πράττει από τις 10 Ιουλίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Οκτώβριο του 2021 και πλέον απαιτούνται πρόσθετες διευκρινίσεις. Η Βουλγαρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθούν με την οδηγία της ΕΕ για το κυβερνοέγκλημα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία [INFR(2022)2009], στη Λετονία [INFR(2022)2008] και στη Μάλτα [INFR(2022)2010], λόγω πλημμελούς μεταφοράς ορισμένων διατάξεων της οδηγίας για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών (οδηγία 2013/40/ΕΕ). Η οδηγία αποτελεί ουσιαστικό μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εθνικές νομοθεσίες για το κυβερνοέγκλημα και να θεσπίσουν αυστηρότερες ποινικές κυρώσεις, μεταξύ άλλων για τις κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Τα κράτη μέλη είναι επίσης υποχρεωμένα να ορίσουν σημεία επαφής, διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, με σκοπό να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία, η Λετονία και η Μάλτα έχουν μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό τους δίκαιο τα μέτρα που προβλέπονται στην οδηγία, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις για ορισμένα αδικήματα, τα απαιτούμενα επίπεδα ποινών και τη δικαιοδοσία. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Πληρωμές με μέσα πλην των μετρητών: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΤΣΕΧΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

Σήμερα η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2021)0147], στη Βουλγαρία [INFR(2021)0158] και στην Τσεχία [INFR(2021)0183], καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να κοινοποιήσουν στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών [οδηγία (ΕΕ) 2019/713]. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 31 Μαΐου 2021. Η οδηγία ποινικοποιεί την κλοπή και την υπεξαίρεση διαπιστευτηρίων πληρωμών, καθώς και τη μεταπώληση και περαιτέρω διακίνησή τους. Καλύπτει τις συναλλαγές χωρίς μετρητά που πραγματοποιούνται με οποιοδήποτε μέσο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών καρτών, αλλά και εικονικά μέσα, όπως οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Επειδή το Βέλγιο, η Βουλγαρία και η Τσεχία δεν τήρησαν την αρχική προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή απέστειλε και στα τρία κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2021. Τα εν λόγω κράτη μέλη απάντησαν τον Σεπτέμβριο του 2021. Ωστόσο, δεδομένου ότι το Βέλγιο, η Βουλγαρία και η Τσεχία είτε έχουν κοινοποιήσει εν μέρει είτε δεν έχουν κοινοποιήσει καθόλου τα μέτρα μεταφοράς με σαφή και ακριβή τρόπο, η Επιτροπή αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Τα εν λόγω τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444, Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση της απάτης: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία [INFR(2022)2011], στην Ουγγαρία [INFR(2022)2012], στη Μάλτα [INFR(2022)2014] και στις Κάτω Χώρες [INFR(2022)2015], επειδή δεν μετέφεραν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης [οδηγία (ΕΕ) 2017/1371]. Οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, προστατεύουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της εναρμόνισης των ορισμών, των κυρώσεων, των κανόνων δικαιοδοσίας και των προθεσμιών παραγραφής που σχετίζονται με την απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Τα ζητήματα που εντοπίστηκαν αφορούν κυρίως τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων (απάτη, διαφθορά και υπεξαίρεση), τις κυρώσεις και τις προθεσμίες παραγραφής. Η ορθή μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών είναι απαραίτητη προκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μπορεί να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες και διώξεις. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 6 Ιουλίου 2019. Η σημερινή απόφαση αποτελεί συνέχεια άλλων προειδοποιητικών επιστολών που εστάλησαν στην Κροατία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία τον Δεκέμβριο του 2021· και στο Βέλγιο, την Κύπρο, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία τον Φεβρουάριο του 2022 λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε κινηθεί κατά της Αυστρίας τον Σεπτέμβριο του 2019 επειδή δεν είχε κοινοποιήσει δεόντως τα μέτρα μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα εν λόγω τέσσερα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.


Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να μεταφέρει ορθά την οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία [INFR(2022)2030], επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου [οδηγία (ΕΕ) 2016/680]. Η Γερμανία δεν μετέφερε ορθά τη διάταξη που προβλέπει ότι οι εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικές διορθωτικές εξουσίες διαφόρων ειδών. Τα είδη αυτά περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις, εντολές συμμόρφωσης των πράξεων επεξεργασίας με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, ιδίως με την εντολή διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμού της επεξεργασίας, καθώς και με την επιβολή προσωρινού ή οριστικού περιορισμού ή απαγόρευσης της επεξεργασίας. Οι εποπτικές αρχές προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τις εξουσίες τους έναντι των υπευθύνων επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ορθή μεταφορά των διατάξεων που αφορούν τις εξουσίες των εποπτικών αρχών προστασίας δεδομένων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αποτελεσματική διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε αρκετά κράτη μέλη τον Απρίλιο του 2022, επειδή δεν μετέφεραν ορθά και εμπρόθεσμα την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διορθώσει την κατάσταση. Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά του ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ και της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)2018] και στη Ρουμανία [INFR(2021)2263], επειδή δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της απόφασης-πλαισίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, οι οποίες αφορούν, π.χ., τις προθεσμίες για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εκτέλεση ή μη ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ή την παράδοση καταζητούμενου. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αποτελεί απλουστευμένη διασυνοριακή δικαστική διαδικασία παράδοσης καταζητούμενου προσώπου προς τον σκοπό της άσκησης ποινικής δίωξης ή της εκτέλεσης ποινής ή μέτρου στερητικού της ελευθερίας. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004, αντικατέστησε τις χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης που ίσχυαν μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε άλλα 24 κράτη μέλη λόγω μη μεταφοράς της απόφασης-πλαισίου ή μη μεταφοράς ορισμένων διατάξεών της. Το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Οδηγία για την κατάχρηση αγοράς: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις

Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2019)2127], καλώντας την να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς (οδηγία 2014/57/ΕΕ). Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κοινούς ορισμούς των ποινικών αδικημάτων που συνιστούν οι πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και η χειραγώγηση της αγοράς και να επιβάλουν τις μέγιστες ποινικές κυρώσεις για τα σοβαρότερα αδικήματα της κατάχρησης της αγοράς. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές αυτές —μεταξύ των οποίων, η χειραγώγηση των κριτηρίων αξιολόγησης— συνιστούν ποινικό αδίκημα και τιμωρούνται με αποτελεσματικές κυρώσεις σε όλη την Ευρώπη. Η Ισπανία δεν έχει μεταφέρει ορθά την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο, ιδίως στον βαθμό που δεν προβλέπει μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών για ορισμένες καλυπτόμενες από την οδηγία πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία τον Απρίλιο του 2019. Δεδομένου ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν απάντησε ικανοποιητικά σε αυτές τις ανησυχίες, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Ως εκ τούτου, η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini — Τηλ.: +32 229 58661)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία [INFR(2022)2038], στη Γαλλία [INFR(2022)2039] και στην Πορτογαλία [INFR(2022)2040], επειδή δεν διασφάλισαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση [οδηγία (ΕΕ) 2018/2002], η οποία τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία επιδιώκει τη θέσπιση κοινού πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση ποσοστό τουλάχιστον 32,5% έως το 2030. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Η μεταφορά εξετάζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 22 κράτη μέλη που δεν είχαν δηλώσει πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2020. Η Δανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία δήλωσαν πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν έλαβαν τότε προειδοποιητική επιστολή. Ωστόσο, μετά την εξέταση των κοινοποιηθέντων εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή θεωρεί πλέον ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δεν είναι πλήρης. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INFR(2022)2032], την Τσεχία [INFR(2022)2033] την Ιρλανδία [INFR(2022)2035], τη Λιθουανία [INFR(2022)2036], την Πολωνία [INFR(2022)2037] και την Ισπανία [INFR(2022)2034], επειδή κοινοποίησαν μόνο εν μέρει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944,η οποία τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία θεσπίζει βασικούς κανόνες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, με σκοπό τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή, ευέλικτων, δίκαιων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ένωση. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που αποστέλλονται σήμερα, τα 6 κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που διασφαλίζουν την πλήρη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων. Διαφορετικά, εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιταλία [INFR(2018)2044] σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, επειδή δεν συμμορφώθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε ότι η Ιταλία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει επίσης βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του ευρέος κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018. Τον Ιανουάριο του 2021 το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση C-744/19, δηλώνοντας ότι η Ιταλία δεν είχε μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή, με επιστολή της τον Απρίλιο του 2021, ζήτησε από τις ιταλικές αρχές να εξηγήσουν ποια μέτρα είχαν λάβει για να συμμορφωθούν με την απόφαση και, ως εκ τούτου, να διασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή εξέτασε τις απαντήσεις των ιταλικών αρχών και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που έλαβε η Ιταλία δεν συνιστούν πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση για δεύτερη φορά στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2020)0529], στο Λουξεμβούργο [INFR(2020)0539], στη Σλοβακία [INFR(2020)0564] και στην Ισπανία [INFR(2020)0522], επειδή δεν διασφάλισαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση [οδηγία (ΕΕ) 2018/2002], η οποία τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία επιδιώκει τη θέσπιση κοινού πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση ποσοστό τουλάχιστον 32,5% έως το 2030. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Τα οικεία τέσσερα κράτη μέλη, εφόσον δεν είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2020. Μετά την εξέταση των εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Κροατίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβακίας και της Ισπανίας εξακολουθεί να μην είναι πλήρης. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2021)0248], την Κύπρο [INFR(2021)0169], τη Γερμανία [INFR(2021)0192], την Ελλάδα [INFR(2021)0209], την Ουγγαρία [INFR(2021)0256], την Ιρλανδία [INFR(2021)0260], το Λουξεμβούργο [INFR(2021)0286], την Πολωνία [INFR(2021)0317], την Πορτογαλία [INFR(2021)0326] και τη Ρουμανία [INFR(2021)0333], επειδή δεν διασφάλισαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Επιπλέον, ενισχύει τα κριτήρια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της βιοενέργειας. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε όλα τα εν λόγω κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2021. Μέχρι σήμερα, η Κροατία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία δεν έχουν παράσχει στην Επιτροπή σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μέτρα που έχουν θεσπίσει για τη μεταφορά κάθε διάταξης της οδηγίας· η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο έχουν κοινοποιήσει μόνο εν μέρει εθνικά μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία [INFR(2020)0193), στην Ιρλανδία [INFR(2020)0201], στη Λιθουανία [INFR(2020)0213] και στη Σλοβενία (INFR(2020)0259), επειδή δεν έχουν διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Για την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου, η οδηγία εισήγαγε νέα στοιχεία, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια, η ηλεκτροκίνηση και τα σημεία επαναφόρτισης, καθώς και νέους κανόνες για την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαρτίου 2020. Τον Μάιο του 2020 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, επειδή δεν δήλωσαν πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα κοινοποιηθέντα εθνικά μέτρα μεταφοράς, θεωρεί ότι η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Σλοβενία δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ραδιενεργά απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να θεσπίσουν εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2020)2267], στην Εσθονία [INFR(2018)2028, στην Ιταλία [INFR(2020)2266], στην Πορτογαλία [INFR(2020)2315] και στη Σλοβενία [INFR(2018)2020] λόγω της θέσπισης εθνικών προγραμμάτων για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων τα οποία δεν συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει πλαίσιο που απαιτεί την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να μην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη στις μελλοντικές γενιές. Ειδικότερα, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, από την παραγωγή έως τη διάθεσή τους. Διαπιστώθηκε ότι τα εθνικά προγράμματα που κοινοποιήθηκαν από την Κροατία, την Εσθονία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία δεν συμμορφώνονται με ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να άρουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση
(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους φορολογικούς κανόνες της για τις συμβάσεις προαιρετικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης («συμβάσεις Riester-Rente») που έχουν συναφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2010

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία [INFR(2022)4014], καλώντας τη να τροποποιήσει τη φορολογική της νομοθεσία σχετικά με τις συμβάσεις προαιρετικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Σύμφωνα με τις εν λόγω κανονιστικές ρυθμίσεις, οι μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας που απασχολούνται σε άλλο κράτος μέλους της ΕΕ / του ΕΟΧ δεν δικαιούνται επίδομα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης και ειδική έκπτωση φόρου για συμβάσεις συνταξιοδοτικής αποταμίευσης που έχουν συναφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2010. Για να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα αυτά, ένα πρόσωπο πρέπει επί του παρόντος να υπαχθεί στο γερμανικό εκ του νόμου συνταξιοδοτικό σύστημα. Γενικά, είναι υποχρεωτικό για τον εργαζόμενο να είναι ασφαλισμένος στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ενός μόνο κράτους μέλους, το οποίο είναι καταρχήν το κράτος της απασχόλησής του. Ως εκ τούτου, ένα πρόσωπο που κατοικεί στη Γερμανία αλλά εργάζεται σε άλλο κράτος μέλος υπόκειται στη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης του κράτους μέλους στο οποίο εργάζεται και δεν μπορεί να επιλέξει να καταβάλει εισφορές στο γερμανικό εκ του νόμου συνταξιοδοτικό σύστημα. Όμως ο εργαζόμενος αυτός μπορεί να αποφασίσει να υπαχθεί σε προαιρετικό συνταξιοδοτικό σύστημα στη Γερμανία, συνάπτοντας σύμβαση συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Ωστόσο, αυτός ο εργαζόμενος, ο οποίος διαφορετικά φορολογείται στη Γερμανία για το εισόδημά του από εργασία στην αλλοδαπή, θα εξαιρεθεί από τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης σύμβασης. Ως εκ τούτου, η γερμανική νομοθεσία φαίνεται να συνιστά περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 28 της συμφωνίας ΕΟΧ. Εάν η Γερμανία δεν δώσει ικανοποιητική απάντηση εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις γερμανικές αρχές.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Φορολογία αυτοκινήτων: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΜΑΛΤΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της εθνικής της νομοθεσίας για τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Μάλτα [INFR(2018)2362] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή φορολογεί τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη βαρύτερα από ό,τι τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που αγοράζονται στη μαλτεζική αγορά. Ελλείψει εναρμόνισης των φόρων αυτοκινήτων, κάθε κράτος μέλος μπορεί να θεσπίσει τα φορολογικά του μέτρα σύμφωνα με τις δικές του εκτιμήσεις. Ωστόσο, το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ απαιτεί κάθε κράτος μέλος να επιλέγει και να ρυθμίζει τους φόρους αυτοκινήτων κατά τρόπο που να μην έχει ως αποτέλεσμα να προωθείται η πωλήσεων εγχώριων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και, ως εκ τούτου, να αποθαρρύνεται η μεταφορά παρόμοιων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από άλλα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στη Μάλτα για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά υπόκεινται σε γενικά υψηλότερο ετήσιο τέλος κυκλοφορίας από εκείνα που ταξινομήθηκαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία, λόγω διαφοράς στον τρόπο υπολογισμού των συγκεκριμένων τελών, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης του μαλτεζικού συστήματος φορολόγησης αυτοκινήτων. Ωστόσο, το μαλτεζικό σύστημα φορολόγησης αυτοκινήτων δεν λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης του οχήματος, όταν η ταξινόμηση έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο κράτος μέλος, αλλά την ημερομηνία ταξινόμησης στη Μάλτα. Ως εκ τούτου, τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί σε άλλα κράτη μέλη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μεταφέρονται στη Μάλτα μετά την ημερομηνία αυτή υπόκεινται σε υψηλότερο ετήσιο τέλος ταξινόμησης από ό,τι τα ομοειδή οχήματα που έχουν ήδη ταξινομηθεί στη Μάλτα πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Οι διακρίσεις που δημιουργούνται δεν συνάδουν με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις εις βάρος των εισαγόμενων προϊόντων. Στις 9 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στις μαλτεζικές αρχές, ζητώντας τους επισήμως να τροποποιήσουν, εντός δύο μηνών, τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Η απάντηση της Μάλτας στην εν λόγω αιτιολογημένη γνώμη δεν κρίθηκε ικανοποιητική. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: (Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να αυξήσει τον αριθμό των καθ' οδόν ελέγχων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2018)2336] λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία 2006/22/ΕΚ. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διενεργούν έναν ελάχιστο αριθμό ελέγχων καθ' οδόν και στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών προκειμένου να επαληθεύουν τη συμμόρφωση των οδηγών και των μεταφορέων με τους κανόνες σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης και σχετικά με τη χρήση ταχογράφων. Οι καθ' οδόν έλεγχοι θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 3 % των ημερών κατά τις οποίες εργάστηκαν οι οδηγοί. Η Ελλάδα συστηματικά δεν επιτυγχάνει το ελάχιστο όριο ελέγχων που προβλέπει η οδηγία 2006/22/ΕΚ. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τη νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2021)0515], στη Βουλγαρία [INFR(2021)0517], στην Ουγγαρία [INFR(2021)0529], στην Ιρλανδία [INFR(2021)0531], στην Πολωνία [INFR(2021)0537] και στην Πορτογαλία [INFR(2021)0539], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων (ΕΥΤ) [οδηγία (ΕΕ) 2019/520]. Η ΕΥΤ είναι ένα σύστημα διοδίων το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του οδικού δικτύου της ΕΕ να πληρώνουν τα τέλη των διοδίων μέσω ενός μόνο συνδρομητικού συμβολαίου με έναν μόνο πάροχο υπηρεσιών και μίας μονάδας επί του οχήματος που καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία έχει δύο στόχους: να διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων και να διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση μη καταβολής οδικών τελών. Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2021 και, μέχρι σήμερα, τα οικεία επτά κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς. Οι αιτιολογημένες γνώμες αποστέλλονται σήμερα μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που εστάλησαν τον Νοέμβριο του 2021 σχετικά με το ίδιο θέμα σε 19 κράτη μέλη. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/i…

 

Οδικές μεταφορές επιβατών: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις ενδομεταφορές

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία [INFR(2021)2072] λόγω της ερμηνείας της σχετικά με τις προσωρινές ενδομεταφορές στο πλαίσιο υπηρεσιών μεταφορών που παρέχονται από λεωφορεία και πούλμαν [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/2009]. Η Δανία ορίζει τις προσωρινές ενδομεταφορές ως «επτά συνεχόμενες ημέρες εντός ενός ημερολογιακού μήνα». Η δανική ερμηνεία φέρεται να διασφαλίζει τον προσωρινό και αναλογικό χαρακτήρα των ενδομεταφορών. Ωστόσο, η αυστηρή, μεμονωμένη και αυτόματη εφαρμογή της θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα οι δανικές αρχές να μην αντιμετωπίζουν τις ενδομεταφορές προσωρινού χαρακτήρα ως τέτοιες — για παράδειγμα, όταν μία υπηρεσία ενδομεταφορών παρέχεται την πρώτη εβδομάδα του μήνα και μία άλλη την τρίτη εβδομάδα.

Η Δανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρει πλήρως τους νέους κανόνες στο εθνικό δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σουηδία [INFR(2020)0558 και INFR(2020)0559], επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/797 και στην οδηγία (ΕΕ) 2016/798. Οι οδηγίες αποτελούν μέρος του τεχνικού πυλώνα της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, η οποία εισήγαγε ταχείες διαδικασίες, χαμηλότερο κόστος και εξορθολογισμένο σύστημα πιστοποίησης και έγκρισης, ιδίως για το τροχαίο υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε πολλά κράτη μέλη, καθώς και για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται πέραν του ενός κράτους μέλους. Αποσκοπεί επίσης στην απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου με την εξάλειψη των περιττών εθνικών τεχνικών και επιχειρησιακών εμποδίων, με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής σιδηροδρομικής κυκλοφορίας σε ολόκληρη την Ένωση. Η σημερινή αιτιολογημένη γνώμη αποστέλλεται μετά την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020. Η Σουηδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/i…

 

8. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να ολοκληρώσει τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία [INFR(2020)2016], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παρά το γεγονός ότι η Πορτογαλία έχει δηλώσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι αρκετές διατάξεις της οδηγίας στην πραγματικότητα δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Οι επίμαχες διατάξεις αφορούν τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών όσον αφορά τις ανώνυμες προπληρωμένες κάρτες που εκδίδονται σε τρίτες χώρες· τις πληροφορίες που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές, στις οποίες εμπλέκονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου· και την προσβασιμότητα των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο καταπιστεύματος ή παρόμοιου νομικού μορφώματος. Οι κανόνες αυτοί έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η πλήρης και ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο είναι υψίστης σημασίας. Εάν η Πορτογαλία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ασφάλιση μηχανοκίνητων οχημάτων: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να τροποποιήσει τη μεταφορά της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων (οδηγία 2009/103/ΕΚ)

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2018)4150], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων (οδηγία 2009/103/ΕΚ). Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από την κυκλοφορία αυτοκινήτων. Η Επιτροπή διαπίστωσε περιπτώσεις πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, η ελληνική νομοθεσία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας εξαιρεί από την αποζημίωση τον ζημιωθέντα επιβάτη εάν το εν λόγω πρόσωπο είναι και ιδιοκτήτης του οχήματος. Αυτό αντιβαίνει στην οδηγία για την ασφάλιση αυτοκινήτων. Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. Ψηφιακή οικονομία


(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615, Charles Manoury — Τηλ.: +32 229 13391)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία [INFR(2021)0493] και στη Σλοβενία [INFR(2021)0505], καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να της κοινοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα [οδηγία (ΕΕ) 2019/1024, γνωστή ως «οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα»]. Ενώ η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 17 Ιουλίου 2021, τα προαναφερόμενα κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει ακόμη όλα τα οικεία εθνικά μέτρα μεταφοράς, παρά τις προειδοποιητικές επιστολές που τους απεστάλησαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η οποία εκδόθηκε στις 20 Ιουνίου 2019, έχει ως στόχο να αποδεσμεύσει τα οφέλη των δεδομένων και να συμβάλει στη διάθεση για περαιτέρω χρήση της τεράστιας και πολύτιμης δεξαμενής πόρων δεδομένων που παράγει ο δημόσιος τομέας. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μειώσει τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την είσοδό τους στην αγορά με τη μείωση του κόστους για την περαιτέρω χρήση δεδομένων, θα καταστήσει διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα και θα αυξήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με την κοινοχρησία δεδομένων μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API). Η εν λόγω οδηγία ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, όπως οι εφαρμογές κινητικότητας, αυξάνει τη διαφάνεια, ανοίγοντας την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δεδομένα, και υποστηρίζει τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Σήμερα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία[INFR(2021)0159], στην Κύπρο [INFR(2021)0172], στην Ελλάδα [INFR(2021)0211], στην Ιρλανδία [INFR(2021)0261], στη Λετονία [INFR(2021)0295], στην Πολωνία [INFR(2021)0320], στην Πορτογαλία [INFR(2021)0329], στη Σλοβενία [INFR(2021)0353], στη Σλοβακία [INFR(2021)0361] και στη Φινλανδία [INFR(2021)0231], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις [οδηγία (ΕΕ) 2019/789]. Η Επιτροπή απέστειλε επίσης σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2021)0149], στη Βουλγαρία [INFR(2021)0160], στην Κύπρο [INFR(2021)0173], στη Δανία [INFR(2021)0196], στην Ελλάδα [INFR(2021)0212], στη Γαλλία [INFR(2021)0241], στη Λετονία [INFR(2021)0296], στην Πολωνία [INFR(2021)0321], στην Πορτογαλία [INFR(2021)0330], στη Σλοβενία [INFR(2021)0354], στη Σλοβακία [INFR(2021)0362], στη Φινλανδία [INFR(2021)0232] και στη Σουηδία [INFR(2021)0345], επειδή δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά [οδηγία (ΕΕ) 2019/790]. Σκοπός των εν λόγω δύο οδηγιών είναι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τους καταναλωτές και τους δημιουργούς προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου. Οι κανόνες προστατεύουν τους δικαιούχους που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και κυκλοφορία περιεχομένου μεγαλύτερης αξίας. Προσφέρουν μεγαλύτερη επιλογή περιεχομένου για τους χρήστες, μειώνοντας το κόστος των συναλλαγών και διευκολύνοντας τη διανομή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό δίκαιο χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες της ΕΕ, οι δημιουργικοί τομείς, ο Τύπος, οι ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ να αρχίσουν να επωφελούνται από αυτούς. Στις 23 Ιουλίου 2021 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στα κράτη μέλη που δεν είχαν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά των δύο οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή έδωσε σήμερα συνέχεια με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στα προαναφερόμενα κράτη μέλη. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση και να θεσπίσουν εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και για τις δύο οδηγίες. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: Η Επιτροπή παραπέμπει πέντε κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Τσεχία [INFR(2020)0510],την Ιρλανδία [INFR(2020)0531], τη Ρουμανία [INFR(2020)0555], τη Σλοβακία [INFR(2020)0563] και την Ισπανία [INFR(2020)0521] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων [οδηγία (ΕΕ) 2018/1808], με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Η εν λόγω οδηγία διέπει τον συντονισμό, σε ενωσιακό επίπεδο, της εθνικής νομοθεσίας για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα. Η εν λόγω οδηγία αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2018. Η αναθεωρημένη οδηγία παρέχει ενωσιακής εμβέλειας πρότυπα περιεχομένου για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, τόσο τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές όσο και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες, επιπλέον των πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. Οι νέοι αυτοί ενωσιακοί κανόνες αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, δικαιότερου και πιο ποικιλόμορφου οπτικοακουστικού τοπίου. Ενισχύουν την προστασία των θεατών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των πλέον ευάλωτων ατόμων, όπως οι ανήλικοι, επεκτείνουν τους κανόνες σχετικά με το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο και προωθούν την πολιτιστική πολυμορφία στα οπτικοακουστικά μέσα. Επιπλέον, η οδηγία εισήγαγε πρόσθετες απαιτήσεις ανεξαρτησίας για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2020. Επειδή δεν θεσπίστηκαν οι σχετικοί εθνικοί κανόνες, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 23 κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2020, και στη συνέχεια εννέα αιτιολογημένες γνώμες τον Σεπτέμβριο και δύο τον Νοέμβριο του 2021. Μέχρι σήμερα, τα προαναφερόμενα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό δίκαιο ούτε έχουν κοινοποιήσει τα μέτρα εφαρμογής της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τις υποθέσεις αυτές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παραπομπές αυτές περιλαμβάνουν αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Το πλήρες δελτίο Τύπου βρίσκεται εδώ.

 

10. Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Εργατικό δίκαιο της ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων

Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία [INFR(2022)4021] να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για να διασφαλίσει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων βάσει της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων (οδηγία 2009/38/ΕΚ). Τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους πολυεθνικών εταιρειών σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες ώστε οι εργαζόμενοι και η διοίκηση εταιρειών να μπορούν να ασκούν το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία. Η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ορισμένες ελλείψεις στην ιρλανδική νομοθεσία, η οποία δεν εγγυάται το δικαίωμα των εκπροσώπων των εργαζομένων, του ειδικού διαπραγματευτικού οργάνου (ενός σώματος εκπροσώπων των εργαζομένων) ή του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων να προσφύγουν σε εθνικό δικαστήριο για διαφορές που σχετίζονται με παραβιάσεις των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω οδηγία. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, διαφορές που σχετίζονται με το δικαίωμα αίτησης συνδρομής και παρουσίας εμπειρογνώμονα σε συνεδριάσεις διαπραγμάτευσης ή διαφορές που σχετίζονται με υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

 

Προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες: Η Επιτροπή δίνει συνέχεια στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2021)0410], επειδή δεν κοινοποίησε τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες χημικές ουσίες, όπως οι καρκινογόνοι και οι μεταλλαξιογόνοι παράγοντες [οδηγία (ΕΕ) 2019/983]. Η εν λόγω οδηγία της ΕΕ αποτελεί την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Βελτιώνει την προστασία περίπου 1 εκατομμυρίου εργαζομένων στην Ευρώπη περιορίζοντας την έκθεση των εργαζομένων σε πέντε καρκινογόνες χημικές ουσίες. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της τρίτης αναθεώρησης της οδηγίας συμπεριλήφθηκε η φορμαλδεΰδη, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως σε οικοδομικές και δομικές κατασκευές, χαρτί και προϊόντα χαρτιού, ξύλο και προϊόντα ξύλου και μπορεί να οδηγήσει σε ρινοφαρυγγικό καρκίνο, σε έναν τύπο καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου, και σε λευχαιμία. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την τρίτη επικαιροποίηση των εν λόγω κανόνων και να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 11 Ιουλίου 2021. Μέχρι σήμερα, η Ισπανία δεν το έχει πράξει ακόμη, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή δίνει σήμερα συνέχεια με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
19 Μαΐου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα