Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα2' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις

logo

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 90 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να βελτιώσει την επεξεργασία των αποβλήτων τους στους χώρους υγειονομικής ταφής

Η Επιτροπή καλεί την Τσεχία [INFR(2022)2017] να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ) και της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ). Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφασή του της 15ης Οκτωβρίου 2014, αποφάνθηκε ότι, πριν από την υγειονομική ταφή, τα απόβλητα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με τον πλέον κατάλληλο τρόπο ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μετά την απόφαση αυτή, η Επιτροπή δρομολόγησε μελέτη το 2015 για τη διερεύνηση της υγειονομικής ταφής ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων στα κράτη μέλη. Όσον αφορά την Τσεχία, η μελέτη αποκάλυψε ελλείψεις και στους πέντε χώρους υγειονομικής ταφής στους οποίους πραγματοποιήθηκε επίσκεψη. Απόβλητα διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής χωρίς κατάλληλη επεξεργασία στην Τσεχία, καθώς δεν διασφαλίζονται η επιλογή διαφορετικών κλασμάτων αποβλήτων και η σταθεροποίηση των οργανικών αποβλήτων. Επιπλέον, η Τσεχία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο την υποχρέωση προεπεξεργασίας πριν από την υγειονομική ταφή. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της για την προστασία των ειδών

Η Επιτροπή καλεί τη Λετονία [INFR(2021)2260] να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ), ιδίως όσον αφορά την προστασία του λύγκα. Το άρθρο 12 παράγραφος 1 της οδηγίας για τους οικοτόπους απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αυστηρό καθεστώς προστασίας για τα αναφερόμενα ζωικά είδη, συμπεριλαμβανομένου του λύγκα. Παρεκκλίσεις από το αυστηρό σύστημα προστασίας είναι δυνατές, υπό τον όρο ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παρότι έκθεση της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Λετονίας το 2020 συνιστούσε την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία για τους οικοτόπους, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η εναρμόνιση εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή. Η Λετονία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή

 

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία [INFR(2020)2094] να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές με τους ενωσιακούς κανόνες. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (2010/75/ΕΕ) θεσπίζει τις βασικές αρχές για την αδειοδότηση και τον έλεγχο μεγάλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών. Στόχος της είναι να διασφαλίσει την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης. Το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας είναι καθοριστική για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη συλλογική ανθεκτικότητα. Η οδηγία παρέχει στο ενδιαφερόμενο κοινό πρόσβαση σε διαδικασία δικαστικού ελέγχου για την αμφισβήτηση της νομιμότητας αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που σχετίζονται με τη διαδικασία χορήγησης άδειας. Μία από τις αυστριακές κανονιστικές ρυθμίσεις που τροποποιήθηκαν σε απάντηση της προειδοποιητικής επιστολής που απέστειλε η Επιτροπή τον Μάιο του 2020 περιορίζει τον δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Η Αυστρία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Προειδοποιητική επιστολή — Άρθρο 260

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τους χώρους υγειονομικής ταφής

Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία [INFR(2011)2215] να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ). Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Σύμφωνα με την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, τα κράτη μέλη όφειλαν να κλείσουν τους χώρους υγειονομικής ταφής που δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις της οδηγίας έως τις 16 Ιουλίου 2009, εκτός αν υπέβαλλαν τα κατάλληλα «σχέδια διευθέτησης των χώρων», τα οποία θα επέτρεπαν στους εν λόγω χώρους να εξακολουθήσουν να δέχονται απόβλητα προς διάθεση. Στην απόφασή του της 29ης Μαρτίου 2019, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η Ιταλία παρέλειψε να διασφαλίσει το οριστικό κλείσιμο και την αποκατάσταση 44 χώρων υγειονομικής ταφής, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ιταλία, αν και έχει κλείσει κανονικά 32 χώρους υγειονομικής ταφής, παρέλειψε να διασφαλίσει το οριστικό κλείσιμο και την αποκατάσταση των υπόλοιπων 12 χώρων υγειονομικής ταφής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή του άρθρου 260 στην Ιταλία, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τους χώρους υγειονομικής ταφής

Η Επιτροπή καλεί την Πολωνία [INFR(2019)2013] να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (1999/31/ΕΚ). Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να κλείσουν τους χώρους υγειονομικής ταφής που δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις της οδηγίας έως τις 16 Ιουλίου 2009, εκτός αν υπέβαλλαν τα κατάλληλα «σχέδια διευθέτησης των χώρων», τα οποία θα επέτρεπαν στους εν λόγω χώρους να εξακολουθήσουν να δέχονται απόβλητα προς διάθεση. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Μάρτιο του 2019. Έκτοτε, η Πολωνία δεν εξασφάλισε το οριστικό κλείσιμο και την αποκατάσταση πέντε μη συμμορφούμενων δημοτικών χώρων υγειονομικής ταφής. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των τόπων της Natura 2000

Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο [INFR(2021)2064] να λάβει μέτρα για την προστασία και τη διαχείριση των τόπων της Natura 2000 και, επομένως, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να προτείνουν ενωσιακούς τόπους κοινοτικής σημασίας, οι οποίοι, στη συνέχεια, προστίθενται σε καταλόγους βιογεωγραφικών περιοχών της ΕΕ. Εντός έξι ετών από την καταχώριση σ' αυτούς τους καταλόγους, τα κράτη μέλη πρέπει να χαρακτηρίσουν τους τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης και να καθορίσουν στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των ειδών και των οικοτόπων, ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 θέτουν αμφότερες ως στόχο για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και επαναφέροντας σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2021. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν ακόμη καθοριστεί στόχοι διατήρησης για τρεις από τις οικείες 37 ειδικές ζώνες διατήρησης. Επιπλέον, οι στόχοι που προβλέπονται για τις υπόλοιπες 34 ζώνες δεν πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς είτε είναι υπερβολικά ασαφείς είτε δεν προσδιορίζουν επαρκώς τα καλυπτόμενα είδη. Επιπλέον, δεν έχουν καθοριστεί μέτρα διατήρησης για 33 ειδικές ζώνες διατήρησης και τα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για τέσσερις ειδικές ζώνες διατήρησης είναι υπερβολικά γενικόλογα για να εξασφαλίσουν επαρκή προστασία των ειδών και των οικοτόπων. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για τα αστικά λύματα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ισπανία [INFR(2016)2134] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος από τις δυσμενείς επιπτώσεις των αστικών λυμάτων, τόσο των οικιακών όσο και εκείνων που προέρχονται από ορισμένους βιομηχανικούς τομείς. Σύμφωνα με την οδηγία, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους πριν από την απόρριψή τους σε υδατικά συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει για την ΕΕ τον φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας, ενισχύοντας έτσι και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Η ενωσιακή νομοθεσία, όπως η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα κράτη μέλη να την εφαρμόζουν πλήρως. Στο πλαίσιο ερευνών της Επιτροπής διαπιστώθηκε εκτεταμένη έλλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση της οδηγίας σε 133 οικισμούς στην Ισπανία. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία τον Δεκέμβριο του 2016 και αιτιολογημένη γνώμη τον Φεβρουάριο του 2020, καλώντας την Ισπανία να συμμορφωθεί πλήρως με την οδηγία για τα αστικά λύματα. Μολονότι η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ισπανία, το εν λόγω κράτος μέλος εξακολουθεί να μην εξασφαλίζει σε όλους τους οικισμούς αποχετευτικά δίκτυα ή, όταν δικαιολογείται, μεμονωμένα ή άλλα κατάλληλα συστήματα, όπως σηπτικές δεξαμενές, για την επίτευξη του ίδιου επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος. Η Ισπανία πρέπει επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι τα συλλεγόμενα λύματα υποβάλλονται σε επαρκή επεξεργασία προκειμένου να πληρούν τα σχετικά πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν οικισμοί στους οποίους πρέπει να κατασκευαστούν υποδομές ή να βελτιωθούν οι ήδη υπάρχουσες. Μπορεί να απαιτηθούν επενδύσεις για τη δημιουργία νέας υλικής υποδομής ή την αναβάθμιση ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

Αλιεία και θαλάσσιες υποθέσεις

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Αλιεία: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να θεσπίσει αποτελεσματικά μέτρα για τη ζύγιση και την καταγραφή των αλιευμάτων

Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο [INFR(2021)2163] να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό για τον έλεγχο της αλιείας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου]. Ειδικότερα, το Βέλγιο δεν έχει θεσπίσει μέτρα ελέγχου τόσο για τη ζύγιση, τη μεταφορά και την ιχνηλασιμότητα των αλιευτικών προϊόντων όσο και για την καταγραφή των αλιευμάτων. Σε αποστολή επαλήθευσης που πραγματοποίησε η Επιτροπή στο Βέλγιο εντοπίστηκαν ορισμένες σοβαρές ελλείψεις, εξαιτίας των οποίων η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 30 Οκτωβρίου 2020. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει επαρκώς όλες τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και δεν διασφαλίζει τον κατάλληλο έλεγχο των δραστηριοτήτων του βελγικού αλιευτικού στόλου, παράλειψη η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπεραλίευση και τη μη συμμόρφωση με τις ποσοστώσεις. Η βιώσιμη αλιεία είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Λόγω των ελλείψεων που εξακολουθούν να υπάρχουν, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για το επάγγελμα του δικηγόρου

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας [INFR(2022)4011] σχετικά με τους ενωσιακούς κανόνες που διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων εντός της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των δύο οδηγιών, της οδηγίας για το δικηγορικό επάγγελμα (οδηγία 98/5/ΕΚ) και της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ). Ενώ η οδηγία για το δικηγορικό επάγγελμα επιτρέπει στους δικηγόρους να ασκούν το επάγγελμά τους σε μόνιμη βάση σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο απέκτησαν τα επαγγελματικά προσόντα τους, η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θεσπίζει γενικό σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η μαλτεζική νομοθεσία σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων και των επαγγελματικών προσόντων των δικηγόρων —με τη συστηματική επιβολή της συμμετοχής στις εξετάσεις του μαλτεζικού δικηγορικού συλλόγου— δεν συμμορφώνεται με τις δύο οδηγίες. Επιπλέον, η Επιτροπή εξετάζει επίσης το γεγονός ότι η Μάλτα δεν αναγνωρίζει αυτόματα τον επαγγελματικό τίτλο δικηγόρου που εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος όταν ο ενωσιακός δικηγόρος επιθυμεί να εγκατασταθεί ως νομικός πληρεξούσιος. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση όσον αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης παραθαλάσσιων εκτάσεων

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Πορτογαλίας [INFR(2022)2020] λόγω μη ορθής εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης παραθαλάσσιων εκτάσεων. Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και με την ελευθερία εγκατάστασης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πορτογαλική νομοθεσία που παρέχει στους κατόχους υφιστάμενων «παραχωρήσεων παραθαλάσσιων εκτάσεων» προτιμησιακό δικαίωμα σε διαδικασίες υποβολής προσφορών για την ανανέωση των εν λόγω συμβάσεων παραχώρησης δεν φαίνεται να συνάδει με την οδηγία για τις υπηρεσίες ή με την ελευθερία εγκατάστασης που κατοχυρώνεται στη ΣΛΕΕ. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η χορήγηση προτιμησιακού δικαιώματος υπέρ των κατεστημένων φορέων θα αποθάρρυνε τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες παραλιών στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στην Πορτογαλία αιτιολογημένη γνώμη.

 

Συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές

 

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να συμμορφωθούν με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε κινήσει κατά της Ουγγαρίας [INFR(2018)2310] και κατά της Ιταλίας [INFR(2018)2273] προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις (οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ). Η ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτεί οι δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ορισμένο όριο να ανατίθενται μέσω διαγωνισμού, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η Επιτροπή, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη μεταφέρουν ορθά τις οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο, ενεργεί με γνώμονα την προστασία του θεμιτού ανταγωνισμού και την προώθηση της καλύτερης αξιοποίησης των χρημάτων των φορολογουμένων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ουγγρική νομοθεσία επιτρέπει την ευρύτερη εφαρμογή εξαιρέσεων όσον αφορά τους λόγους ασφάλειας και για τις συμβάσεις που επιδοτούνται μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων. Οι εξαιρέσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την ευρύτερη εξαίρεση συμβάσεων από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στις οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι οι αλλαγές στην ουγγρική νομοθεσία για τα ορυχεία, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα ανάθεσης συμβάσεων παραχώρησης για εξορυκτικές δραστηριότητες χωρίς διαφανείς διαδικασίες υποβολής προσφορών, αντιβαίνουν στην αρχή της διαφάνειας και, ως εκ τούτου, δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τις συμβάσεις παραχώρησης.

Όσον αφορά την Ιταλία, η Επιτροπή καλεί τις ιταλικές αρχές να διευθετήσουν ορισμένα εκκρεμή και πρόσθετα ζητήματα σχετικά με τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις στο εθνικό δίκαιο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, ορισμένοι από τους νέους ιταλικούς κανόνες, όπως οι διατάξεις για τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς πρόσκληση υποβολής προσφορών, δεν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ιταλία όσον αφορά τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, καλεί την Ιταλία να διευθετήσει τα εναπομένοντα ζητήματα που είχαν ήδη επισημανθεί στις προηγούμενες προειδοποιητικές επιστολές, όπως η απαγόρευση στους υπεργολάβους να χρησιμοποιούν άλλους υπεργολάβους.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή τόσο στην Ουγγαρία όσο και στην Ιταλία. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Δομικά προϊόντα: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελευθερία εγκατάστασης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία [INFR(2021)2158] σχετικά με το σύστημα προηγούμενης κοινοποίησης που εισήγαγαν οι ουγγρικές αρχές, το οποίο επιτρέπει την παρεμπόδιση των εξαγωγών δομικών υλικών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο έχει αποτέλεσμα ισοδύναμο με ποσοτικό περιορισμό των εξαγωγών εντός της εσωτερικής αγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 35 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η Ουγγαρία παραβίασε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή τους τεχνικούς κανόνες και να απέχουν από την έκδοση τέτοιων κανονισμών κατά τη διάρκεια της περιόδου status quo. Επιπλέον, ο περιορισμός, ο οποίος εφαρμόζεται επίσης στις εξαγωγές από την Ουγγαρία προς τρίτες χώρες, φαίνεται να υπερβαίνει τις αρμοδιότητες της Ουγγαρίας στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής, η οποία αποτελεί τομέα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης.

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας [INFR(2022)4009], καλώντας τη να συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά τους εθνικούς της κανόνες που επηρεάζουν τον κατασκευαστικό τομέα. Η Ουγγαρία έχει θεσπίσει μέτρα για τον καθορισμό των τιμών για συγκεκριμένες πρώτες ύλες για τον κατασκευαστικό κλάδο και κανόνες που απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να διατηρούν ορισμένα επίπεδα παραγωγής, ακόμη και αν δεν είναι οικονομικά βιώσιμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο συνδυασμένος αντίκτυπος αυτών των μέτρων επηρεάζει αρνητικά την πρόσβαση και την άσκηση των δραστηριοτήτων των οικονομικών φορέων στον εν λόγω τομέα και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να παραβιάζει την οδηγία για τις υπηρεσίες, καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ. Επιπλέον, η Ουγγαρία δεν κοινοποίησε τα μέτρα, κατά παράβαση της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά. Αυτές οι αποφάσεις συνδέονται με την απόφαση της Επιτροπής που εκδόθηκε επίσης σήμερα και αφορά τη συμμόρφωση της Ουγγαρίας με τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία καλύπτει την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης για εξορυκτικές δραστηριότητες χωρίς διαφανείς διαδικασίες υποβολής προσφορών στον τομέα των δομικών προϊόντων. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, για την πρώτη υπόθεση, να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, για τη δεύτερη υπόθεση, να της αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πορτογαλία [INFR(2018)4145] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω παραβίασης των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 της ΣΛΕΕ), την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ) και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών (άρθρο 56 της ΣΛΕΕ), καθώς και της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής πείρας σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, και ιδίως το παράρτημα VI της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, οι πολιτικοί μηχανικοί των οποίων το δίπλωμα πιστοποιεί εκπαίδευση που άρχισε το αργότερο κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987/1988 δικαιούνται να συνεχίσουν να εκτελούν αρχιτεκτονικά έργα στην Πορτογαλία. Συμφωνήθηκε ότι τα διπλώματα αυτά πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να παρέχουν κεκτημένα δικαιώματα. Κατά συνέπεια, άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ καθώς και η Ελβετία πρέπει να αναγνωρίζουν αυτόματα τα επαγγελματικά προσόντα των εν λόγω προσώπων. Η πορτογαλική νομοθεσία τροποποιεί τους κανόνες για τους κατόχους των πορτογαλικών διπλωμάτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, εισάγοντας νέες και περιοριστικές προϋποθέσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στο παράρτημα VI. Ως εκ τούτου, θα περιοριστούν τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας από τα οποία τα οικεία πρόσωπα επωφελούνταν από τη δεκαετία του 1990. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή παραπέμπει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θεωρεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει άρει τις παραβάσεις των οικείων ενωσιακών κανόνων μετά την αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2020 και τις περαιτέρω συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με τις πορτογαλικές αρχές. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691, Laura Bérard — Τηλ.: + 32 229 55721, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Πληρωμές με μέσα πλην των μετρητών: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

Σήμερα η Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα [INFR(2021)0210], το Λουξεμβούργο [INFR(2021)0287] και την Ισπανία [INFR(2021)0222] να κοινοποιήσουν στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών [οδηγία (ΕΕ) 2019/713]. Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 31 Μαΐου 2021. Η οδηγία ποινικοποιεί την κλοπή και την υπεξαίρεση διαπιστευτηρίων πληρωμών, καθώς και τη μεταπώληση και περαιτέρω διακίνησή τους. Καλύπτει τις συναλλαγές χωρίς μετρητά που πραγματοποιούνται με οποιοδήποτε μέσο πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών καρτών, αλλά και εικονικά μέσα, όπως οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου. Επειδή η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία δεν τήρησαν την αρχική προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή απέστειλε και στα 3 κράτη μέλη προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2021. Επειδή η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία δεν έχουν κοινοποιήσει μέχρι σήμερα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Τα 3 κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να κοινοποιήσει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την ποινικοποίηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2021)0007], επειδή δεν κοινοποίησε ορισμένα από τα μέτρα που απαιτούνται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. Οι εν λόγω κανόνες, που θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1673, ορίζουν τα ποινικά αδικήματα και τις κυρώσεις στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με σκοπό τη διευκόλυνση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και την αποφυγή του ενδεχόμενου οι εγκληματίες να επωφελούνται από πιο επιεική νομικά συστήματα. Ποινικοποιούν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όταν διαπράττεται εκ προθέσεως και εν γνώσει του γεγονότος ότι τα επίμαχα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα. Τα κράτη μέλη όφειλα να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 3 Δεκεμβρίου 2020. Δεδομένου ότι το Βέλγιο δεν είχε κοινοποιήσει εγκαίρως όλα τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2021. Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει διατάξεις σχετικά με τις επιβαρυντικές περιστάσεις, γεγονός που καθιστά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πλημμελή. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ψυχοδραστικές ουσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να ανακοινώσει τα αναγκαία μέτρα για τον χαρακτηρισμό της ισοτονιταζένης ως ναρκωτικού

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία [INFR(2021)0264] επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή μέτρα για τη μεταφορά της κατ' εξουσιοδότηση οδηγίας (ΕΕ) 2020/1687 της Επιτροπής στο εθνικό δίκαιο. Η εν λόγω οδηγία προσθέτει μία νέα ψυχοδραστική ουσία στον ορισμό των «ναρκωτικών» που προβλέπεται στην ενωσιακή νομοθεσία (απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Η οδηγία αποτελεί μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και τον περιορισμό της προμήθειας και της κατανάλωσης παράνομων ναρκωτικών. Η συμπερίληψη νέων ψυχοδραστικών ουσιών στον ορισμό των «ναρκωτικών» αναμένεται ότι θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων με σκοπό τη μείωση της διαθεσιμότητάς τους, την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της διακίνησης των ουσιών αυτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 3 Ιουνίου 2021. Δεδομένου ότι η Ιρλανδία δεν είχε κοινοποιήσει εγκαίρως μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2021. Μέχρι σήμερα, η Ιρλανδία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει κανένα σχετικό μέτρο στην Επιτροπή και έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253· Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444· Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και την οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία [INFR(2022)2019], στην Ελλάδα [INFR(2022)2021] στη Φινλανδία [INFR(2022)4010] και στη Σουηδία [INFR(2022)2022], επειδή δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου [οδηγία (ΕΕ) 2016/680]. Η Γερμανία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά τις δραστηριότητες της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Η Ελλάδα δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την επιβολή του νόμου και τις προθεσμίες για την αποθήκευση των δεδομένων. Η Φινλανδία και η Σουηδία δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής για τα υποκείμενα των δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να άρουν την παραβίαση του δικαίου της ΕΕ που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Προγράμματα «χρυσού διαβατηρίου»: Η Επιτροπή δίνει συνέχεια στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΜΑΛΤΑΣ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα [INFR(2020)2301] σε σχέση με το πρόγραμμά της χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, το οποίο είναι επίσης γνωστό ως πρόγραμμα «χρυσού διαβατηρίου». Η Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση της ιθαγένειας της ΕΕ ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις, χωρίς την ύπαρξη πραγματικού δεσμού με το οικείο κράτος μέλος, υπονομεύει την ουσία της ιθαγένειας της ΕΕ και παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ. Στις 20 Οκτωβρίου 2020 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα ζητώντας της να τερματίσει το πρόγραμμά της χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές, ενώ, στη συνέχεια, στις 9 Ιουνίου 2021, της απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή, μετά τη θέσπιση από τη Μάλτα, στα τέλη του 2020, νέου αντίστοιχου προγράμματος. Η Μάλτα ανέστειλε πρόσφατα το εν λόγω νέο πρόγραμμα όσον αφορά τους Ρώσους και τους Λευκορώσους υπηκόους, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αν και αυτό ήταν θετικό βήμα, η Μάλτα εξακολουθεί να εφαρμόζει το πρόγραμμα για τους υπηκόους όλων των άλλων χωρών και δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση να το τερματίσει. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα προγράμματα αυτού του είδους παραβιάζουν την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ) και προσβάλλουν το ίδιο το καθεστώς της ιθαγένειας της Ένωσης, όπως ορίζεται στις Συνθήκες (άρθρο 20 της ΣΛΕΕ). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει στη Μάλτα αιτιολογημένη γνώμη. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής. Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 460 76 46 80, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325, Giulia Bedini — Τηλ.: +32 229 58661)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και την ΕΛΛΑΔΑ να υποβάλουν τα οικεία σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία [INFR(2022)2023] και στην Ελλάδα [INFR(2022)2024], επειδή δεν υπέβαλαν τα οικεία σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/941 σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εν λόγω κανονισμός, που εφαρμόζεται από τις 25 Ιουνίου 2019, αποσκοπεί στην πρόληψη, την προετοιμασία και τη διαχείριση των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας σε πνεύμα αλληλεγγύης και διαφάνειας μεταξύ των κρατών μελών και τηρουμένων πλήρως των απαιτήσεων μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός επιβάλλει σειρά υποχρεώσεων στα κράτη μέλη όσον αφορά την κοινοποίηση ορισμένων πληροφοριών στην Επιτροπή. Ως προς αυτό, τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ελλάδα δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων. Η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει επίσης την εκτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται με την κυριότητα των υποδομών. Αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, εάν η Επιτροπή δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Εσωτερική αγορά ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία [INFR(2021)0028] και στη Σουηδία [INFR(2021)0096], επειδή δεν κοινοποίησαν μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2019/944, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία θεσπίζει βασικούς κανόνες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή, ευέλικτων, δίκαιων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Τον Φεβρουάριο του 2021 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία και στη Σουηδία, καθώς και σε άλλα κράτη μέλη τα οποία δεν είχαν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Μέχρι σήμερα, η Γερμανία και η Σουηδία εξακολουθούν να μην έχουν κοινοποιήσει μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Μετά τη σημερινή αιτιολογημένη γνώμη, τα εν λόγω δύο κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα οικεία μέτρα μεταφοράς. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία [INFR(2021)0200], επειδή δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Επιπλέον, ενισχύει τα κριτήρια για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της βιοενέργειας.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή. Μέχρι σήμερα, η Εσθονία εξακολουθεί να μην έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο και έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με τη συγκεκριμένη υποχρέωση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΛΑΝΔΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Φινλανδία [INFR(2020)0525], στη Λετονία [INFR(2020)0543], στη Μάλτα [INFR(2020)0545], στην Πολωνία [INFR(2020)0550] και στη Σουηδία [INFR(2020)0557], επειδή δεν διασφάλισαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση [οδηγία (ΕΕ) 2018/2002], η οποία τροποποιεί την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Η οδηγία επιδιώκει τη θέσπιση κοινού πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση ποσοστό τουλάχιστον 32,5% έως το 2030. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Τα οικεία 5 κράτη μέλη, εφόσον δεν είχαν δηλώσει πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο εντός της προθεσμίας, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2020. Μετά την εξέταση των εθνικών μέτρων μεταφοράς, η Επιτροπή θεωρεί ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Φινλανδίας, της Λετονίας, της Μάλτας, της Πολωνίας και της Σουηδίας δεν είναι πλήρης. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την τροποποιητική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία [INFR(2020)0188], στην Ισπανία [INFR(2020)0175] και στο Λουξεμβούργο [INFR(2020)0215], επειδή δεν έχουν διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Για την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου, η οδηγία εισήγαγε νέα στοιχεία, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια, η ηλεκτροκίνηση και τα σημεία επαναφόρτισης, καθώς και νέοι κανόνες για την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η οδηγία έδωσε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για τη δέσμευση της ΕΕ να εκσυγχρονίσει τον κτιριακό τομέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών βελτιώσεων και να αυξήσει το χαμηλό ποσοστό ανακαίνισης κτιρίων, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση του κτιριακού δυναμικού της ΕΕ. Οι αναθεωρημένοι κανόνες όφειλαν να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Μαρτίου 2020. Τον Μάιο του 2020 τα εν λόγω τρία κράτη μέλη έλαβαν προειδοποιητική επιστολή λόγω μη μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα εθνικά μέτρα, θεωρεί ότι η μεταφορά δεν είναι πλήρης στην Κροατία, την Ισπανία και το Λουξεμβούργο και, ως εκ τούτου, τους αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να παραπέμψει τις συγκεκριμένες υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ σε σχέση με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία [INFR(2018)2049] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω πλημμελούς μεταφοράς της αναθεωρημένης οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει επίσης βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του ευρέος κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018. Τον Νοέμβριο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, καλώντας τη να κοινοποιήσει στην Επιτροπή όλα τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Έκτοτε, η Πορτογαλία έχει κοινοποιήσει πρόσθετα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, αλλά δεν έχει ακόμη καταρτίσει εθνικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων κινδύνων από την έκθεση στο ραδόνιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες της για τη φορολόγηση των μερισμάτων και των τόκων που καταβάλλονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία [INFR(2022)4000], καλώντας τη να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη φορολόγηση των μερισμάτων και των τόκων που καταβάλλονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Κατά το γερμανικό φορολογικό δίκαιο, τα μερίσματα και οι τόκοι που καταβάλλονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες έχουν τη νόμιμη έδρα τους ή τον τόπο διοίκησής τους στη Γερμανία είτε απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου στην πηγή είτε ο εν λόγω φόρος επιστρέφεται. Ωστόσο, τα μερίσματα και οι τόκοι που καταβάλλονται σε ανάλογες φιλανθρωπικές οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη της ΕΕ και του ΕΟΧ και σε τρίτες χώρες φορολογούνται με συντελεστή 25 %, εκτός αν σχετική σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης προβλέπει μειωμένο συντελεστή. Αυτή η διαφορά στη μεταχείριση της εγχώριας και της διασυνοριακής διανομής μερισμάτων και τόκων φαίνεται να συνιστά περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και στο άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ. Εάν η Γερμανία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: (Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

 

Προειδοποιητική επιστολή

 

Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει σωστά την ενωσιακή νομοθεσία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία [INFR(2022)2001] λόγω πλημμελούς εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 για την πολιτική αεροπορία και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 για το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας. Η Ισπανία απαιτεί τα αεροσκάφη που έχουν ήδη νηολογηθεί σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες να νηολογούνται εκ νέου στην Ισπανία πριν από τη μόνιμη εγκατάστασή τους εκεί, ακόμη και όταν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, ο οποίος απαιτεί την αναγνώριση των δηλώσεων και των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους του. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1178/2011 καθορίζει απαιτήσεις για τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από φορείς εκπαίδευσης χειριστών. Η ισπανική υποχρέωση εκ νέου νηολόγησης ορισμένων αεροσκαφών επιβάλλει πρόσθετη απαίτηση που εμποδίζει την εναρμόνιση που απαιτείται για τη διασφάλιση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ένωση και παραβιάζει το δικαίωμα των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών νηολογημένων σε άλλα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν τα αεροσκάφη αυτά στην Ισπανία. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες σχετικά με τους στόχους για τα καθαρά οχήματα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2021)0378], στην Κύπρο [INFR(2021)0386], στην Τσεχία [INFR(2021)0393], στην Ουγγαρία [INFR(2021)0437] και στη Σουηδία [INFR(2021)0501] λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις για καθαρά οχήματα [οδηγία (ΕΕ) 2019/1161]. Η οδηγία για τα καθαρά οχήματα θέτει εθνικούς στόχους για τις δημόσιες προμήθειες καθαρών οχημάτων· οι στόχοι καθορίζονται ως ελάχιστο ποσοστό καθαρών οχημάτων επί του συνολικού αριθμού οχημάτων που αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προμήθειας σε κράτος μέλος κατά τις περιόδους αναφοράς 2021-2025 και 2026-2030. Καθορίζονται χωριστοί στόχοι για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, τα φορτηγά και τα λεωφορεία, με ειδικό επιμέρους στόχο για λεωφορεία μηδενικών εκπομπών· η οδηγία παρέχει στα κράτη μέλη πλήρη ευελιξία να αποφασίζουν τον τρόπο κατανομής της προσπάθειας εντός της επικράτειάς τους. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 2 Αυγούστου 2021. Τα εν λόγω πέντε κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/i…

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους κανόνες σχετικά με τα απόβλητα από πλοία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία [INFR(2021)0138], στην Κύπρο [INFR(2021)0174], στις Κάτω Χώρες [INFR(2021)0311], στην Πολωνία [INFR(2021)0322] και στη Σουηδία [INFR(2021/0347] λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων όσον αφορά τα απόβλητα από πλοία [οδηγία (ΕΕ) 2019/883]. Η οδηγία σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής έχει ως στόχο την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από τα πλοία, διασφαλίζοντας ότι τα απόβλητα που παράγονται επί του πλοίου δεν απορρίπτονται στη θάλασσα, αλλά συλλέγονται σε λιμένες, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν εγκαταστάσεις για τον χειρισμό διαφόρων ειδών αποβλήτων, ώστε να είναι δυνατή η ορθή επεξεργασία τους. Οι διατάξεις καλύπτουν την επάρκεια των εγκαταστάσεων, τα είδη των προς συλλογή αποβλήτων, τα προγράμματα παραλαβής και διαχείρισης που πρέπει να διαθέτουν όλοι οι λιμένες, καθώς και την υποχρέωση επιθεώρησης του 15 % των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 28 Ιουνίου 2021. Τα παραπάνω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/i…

 

Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να τηρεί τους κανόνες για τα αεροσκάφη που είναι νηολογημένα στο εξωτερικό

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία [INFR(2020)4056], καλώντας τη να σταματήσει να απαιτεί από τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139 και είναι ήδη νηολογημένα σε άλλα κράτη μέλη να νηολογούνται εκ νέου στη Δανία πριν από τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην εν λόγω χώρα. Η υποχρέωση εκ νέου νηολόγησης των εν λόγω αεροσκαφών υπονομεύει την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 34 της ΣΛΕΕ, οι οποίες διασφαλίζονται περαιτέρω από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων όσον αφορά την πολιτική αεροπορία. Για τον σκοπό αυτό, απαιτεί την αναγνώριση των δηλώσεων και των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους του. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε αεροσκάφη νηολογημένα στην Ένωση καθώς και σε αεροσκάφη νηολογημένα σε τρίτη χώρα τα οποία όμως εκμεταλλεύεται φορέας εκμετάλλευσης που είναι εγκατεστημένος, έχει τον τόπο διαμονής του ή την κύρια εγκατάστασή του σε έδαφος στο οποίο εφαρμόζονται οι Συνθήκες. Η Δανία δέχθηκε να αλλάξει τις διοικητικές πρακτικές της όσον αφορά τα αεροσκάφη που είναι νηολογημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, η εθνική νομική βάση για τις πρακτικές αυτές δεν έχει ακόμη τροποποιηθεί, γεγονός που συνιστά συνεχιζόμενη παράβαση. Η Δανία εξακολουθεί επίσης να εφαρμόζει τις εν λόγω περιοριστικές πρακτικές όσον αφορά τα αεροσκάφη που είναι νηολογημένα σε τρίτες χώρες. Η Δανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τον κανονισμό ΕΧΠΕ όσον αφορά την καταβολή φόρων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2018)4029] με την αιτιολογία ότι η ισπανική φορολογική νομοθεσία εμποδίζει τα φυσικά πρόσωπα να καταβάλλουν τους φόρους τους με άμεση χρέωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με μεταφορά πίστωσης, αν ο τραπεζικός λογαριασμός τους βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Μέχρι σήμερα, η ισπανική φορολογική νομοθεσία ορίζει ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, δηλ. μια τράπεζα, πρέπει να έχει λάβει από τις ισπανικές φορολογικές αρχές την άδεια να ενεργεί ως «συνεργαζόμενος φορέας». Στην πράξη, είναι πολύ δύσκολο για τους αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να λάβουν αυτή την άδεια. Ως εκ τούτου, οι κανόνες αυτοί εμποδίζουν τόσο τους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις να κάνουν χρήση ενωσιακών τραπεζικών λογαριασμών εκτός Ισπανίας για την καταβολή φόρων στην Ισπανία. Αυτό αντιβαίνει στις διατάξεις του κανονισμού για τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (ΕΧΠΕ) [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012]. Ο κανονισμός ΕΧΠΕ θεσπίζει τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ, που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς όσον αφορά την επεξεργασία των πράξεων πληρωμών σε ευρώ. Εάν η Ισπανία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να τροποποιήσει τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία [INFR(2020)2227] λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό της δίκαιο της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μολονότι η Σλοβακία είχε κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η Επιτροπή διαπίστωσε αρκετές περιπτώσεις πλημμελούς μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν θεμελιώδεις πτυχές, όπως την ορθή λειτουργία των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ)· τις κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα για την τιμωρία των εγκλημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες· ή τη δημιουργία μηχανισμών για την καταγγελία παραβάσεων του νόμου (καταγγελία δυσλειτουργιών). Οι κανόνες αυτοί έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο είναι υψίστης σημασίας. Εάν η Σλοβακία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ και την ΕΛΛΑΔΑ να επικαιροποιήσουν την εθνική νομοθεσία, αίροντας τους κανονιστικούς φραγμούς σύμφωνα με την οδηγία για τη διασυνοριακή διανομή κεφαλαίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία [INFR(2021)0401] και στην Ελλάδα [INFR(2021)0408] λόγω μη κοινοποίησης των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη διασυνοριακή διανομή [οδηγία (ΕΕ) 2019/1160]όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων. Η οδηγία για τη διασυνοριακή διανομή αποσκοπεί στην άρση των κανονιστικών φραγμών στη διανομή των συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων, η οποία ήταν ένας από τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας και στη δημιουργία ενιαίας πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς κανόνες για τις απαιτήσεις εμπορικής προώθησης και τα ρυθμιστικά τέλη και χρεώσεις που επιβάλλονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Η οδηγία επιτρέπει την απλούστερη έξοδο από την αγορά υποδοχής (ανάκληση της κοινοποίησης) και επιτρέπει στις εταιρείες διαχείρισης να επιλέγουν πιο ευέλικτους και φθηνούς τρόπους επικοινωνίας και παροχής διοικητικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επενδυτές σε άλλα κράτη μέλη. Η προθεσμία για τη μεταφορά των εν λόγω κανόνων στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 2 Αυγούστου 2021. Εάν η Εσθονία και η Ελλάδα δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

9. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615, Charles Manoury — Τηλ.: +32 229 13391)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

 

Ανοικτά δεδομένα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, την ΑΥΣΤΡΙΑ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2021)0370], στη Βουλγαρία [INFR(2021)0375], στην Τσεχία [INFR(2021)0390], στην Κροατία [INFR(2021)0430], στην Ουγγαρία [INFR(2021)0434], στη Λετονία [INFR(2021)0463], στις Κάτω Χώρες [INFR (2021)0474], στην Αυστρία [INFR(2021)0363], στη Σλοβακία [INFR(2021)0512] και στη Σουηδία [INFR(2012)0499], καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να κοινοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα [οδηγία (ΕΕ) 2019/1024, η οποία αναφέρεται ως «οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα»]. Ενώ η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 17 Ιουλίου 2021, τα προαναφερόμενα κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει ακόμη όλα τα οικεία εθνικά μέτρα, παρά τις προειδοποιητικές επιστολές που τους απεστάλησαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η οποία εκδόθηκε στις 20 Ιουνίου 2019, έχει ως στόχο να αποδεσμεύσει τα οφέλη των δεδομένων και να συμβάλει στη διάθεση για περαιτέρω χρήση της τεράστιας και πολύτιμης δεξαμενής πόρων δεδομένων που παράγει ο δημόσιος τομέας. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα μειώσει τους φραγμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την είσοδό τους στην αγορά με τη μείωση του κόστους για την περαιτέρω χρήση δεδομένων, θα καταστήσει διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα και θα αυξήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες με την κοινοχρησία δεδομένων μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API). Η εν λόγω οδηγία ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, όπως οι εφαρμογές κινητικότητας, αυξάνει τη διαφάνεια, ανοίγοντας την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδοτούμενα ερευνητικά δεδομένα, και υποστηρίζει τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ενωσιακός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών: Η Επιτροπή παραπέμπει 10 κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ισπανία [INFR(2021)0039], την Κροατία [INFR (2021)0049], τη Λετονία [INFR(2021)0069], τη Λιθουανία [INFR(2021)0060], την Ιρλανδία [INFR 2021/0054], την Πολωνία [INFR(2021)0081], την Πορτογαλία [INF(2021)0084], τη Ρουμανία [INFR (2021)0089], τη Σλοβενία [INFR(2021)0097] και τη Σουηδία [INFR(2021)0094] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο τον ενωσιακό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ούτε κοινοποίησαν στην Επιτροπή τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς του. Οι Ευρωπαίοι, στην εργασία, στο σπίτι ή στα ταξίδια τους, θέλουν να έχουν γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο κώδικας εκσυγχρονίζει τους ενωσιακούς κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες προς όφελος των καταναλωτών και της βιομηχανίας, τονώνοντας τον ανταγωνισμό, προωθώντας τις επενδύσεις και ενισχύοντας την εσωτερική αγορά και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς του ενωσιακού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο εθνικό δίκαιο στις 21 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει στις 4 Φεβρουαρίου 2021 και απέστειλε στη συνέχεια αιτιολογημένες γνώμες στις 23 Σεπτεμβρίου 2021. Μέχρι σήμερα, τα προαναφερόμενα κράτη μέλη δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του ενωσιακού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο Τύπου.

 

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα