Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο6 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις βιωσιμότητας και τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας

logo

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων και στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) αξιολογήσεις και τους παράγοντες βιωσιμότητας στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανανεωμένης στρατηγικής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2021. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και οι αξιολογήσεις ΠΚΔ είναι γνώμες που παρέχονται από εξειδικευμένες οντότητες και χρησιμοποιούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επαγγελματίες επενδυτές. Οι αξιολογήσεις ΠΚΔ αξιολογούν γενικά τον αντίκτυπο των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση παραγόντων σε μια εταιρεία και/ή τον αντίκτυπο μιας εταιρείας στον έξω κόσμο. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών ή των χρηματοπιστωτικών μέσων, παρέχοντας γνώμη σχετικά με τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεων μιας εταιρείας. Η διαβούλευση αυτή θα βοηθήσει την Επιτροπή να αποκτήσει καλύτερη εικόνα της λειτουργίας της αγοράς για τις αξιολογήσεις ΠΚΔ, καθώς και να κατανοήσει καλύτερα το πώς οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ενσωματώνουν τους κινδύνους ΠΚΔ στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που διενεργούν.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η στρατηγική μας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση στηρίζει τον χρηματοπιστωτικό τομέα στη συμβολή του στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Χρειαζόμαστε περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις για την κάλυψη των μαζικών επενδυτικών αναγκών της χρηματοδότησης της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και τη βιωσιμότητα γενικότερα. Οι αξιολογήσεις βοηθούν τους επενδυτές να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και, ως εκ τούτου, ανυπομονούμε να μάθουμε πώς λειτουργούν επί του παρόντος οι αξιολογήσεις ΠΚΔ και πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν καλύτερα. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών για την τόνωση των κεφαλαιαγορών και την ενθάρρυνση της εμπιστοσύνης των επενδυτών σε βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.»

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο εκτίμησης επιπτώσεων που θα αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαία μια πιθανή πρωτοβουλία πολιτικής για τις αξιολογήσεις ΠΚΔ και τους παράγοντες βιωσιμότητας στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Οι δράσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, βελτιώνοντας την ποιότητα των πληροφοριών βάσει των οποίων οι επενδυτές, οι επιχειρήσεις και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 6 Ιουνίου.

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα