Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Βασικές πολιτικές της ΕΕ για την Ελλάδα

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει βασικές πολιτικές που αποσκοπούν στη φιλόδοξη μείωση των εκπομπών, στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης και στην επένδυση σε έρευνα και καινοτομία αιχμής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ερευνα και καινοτομία

Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της Ελλάδας και βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

οικονομία

Για την Ελλάδα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ, ιδίως μέσω του Ταμείου Συνοχής, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη υποδομών, στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα και στην ανάπτυξη πλαισίου έρευνας και καινοτομίας.

Sheep

Συμμετέχοντας στην ΕΕ, οι γεωργοί και οι αγροτικές κοινότητες της Ελλάδας δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν μόνοι τους τα ζητήματα αυτά, καθώς η Ελλάδα συνεργάζεται με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για την εξεύρεση λύσεων σε παγκόσμια και τοπικά ζητήματα.

The Berlaymont Building and European Flags
Η ΕΕ αναπτύσσει δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς πολιτικής, από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι το εμπόριο και τις μεταφορές. Ενημερωθείτε συνοπτικά για τις δραστηριότητες της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα και βρείτε χρήσιμους συνδέσμους για τα αρμόδια όργανα, τη νομοθεσία και τα συναφή έγγραφα.