Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Έρευνα και καινοτομία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στην έρευνα αιχμής σε όλους τους τομείς

Στην αιχμή της καινοτομίας χάρη στην ευρωπαϊκή έρευνα

Επενδύοντας στην έρευνα και την καινοτομία επενδύουμε στο μέλλον της Ευρώπης. Οι επενδύσεις αυτές επιτρέπουν στην Ευρώπη να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, να διατηρήσει το μοναδικό κοινωνικό της μοντέλο και να βελτιώσει την καθημερινή εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων. Κατά συνέπεια, η έρευνα και η καινοτομία εμπλέκονται σε όλες τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ανάκαμψη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία κ.λπ.).

Μέσω πολυετών προγραμμάτων-πλαισίων για την έρευνα και την καινοτομία, η ΕΕ χρηματοδοτεί:

  • την ενίσχυση της θέσης της ΕΕ στον επιστημονικό τομέα·
  • την ενίσχυση της βιομηχανικής καινοτομίας, ιδίως μέσω επενδύσεων σε καίριες τεχνολογίες, της βελτίωσης της πρόσβασης σε κεφάλαια και της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·
  • την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή, οι βιώσιμες μεταφορές και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
  • τη μετατροπή της τεχνολογικής προόδου σε βιώσιμα προϊόντα με πραγματικές εμπορικές προοπτικές, μέσω της δημιουργίας συμπράξεων μεταξύ της βιομηχανίας και των δημόσιων αρχών·
  • την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Ορίζοντας Ευρώπη

Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου προγράμματος πλαίσιο Ορίζοντας 2020 (2014-2020).

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η επίτευξη επιστημονικού, τεχνολογικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ένωσης στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να ενισχυθεί η επιστημονική και τεχνολογική βάση της Ένωσης, να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και της βιομηχανίας της σε όλα τα κράτη μέλη, να επιτευχθούν οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης, να υλοποιηθούν οι στόχοι και οι πολιτικές της Ένωσης, να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές της Ατζέντας του 2030 και της συμφωνίας του Παρισιού, και να ενισχυθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» διαρθρώνεται σε τρεις πυλώνες:

  1. Επιστήμη Αριστείας (π.χ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ερευνητικές υποδομές)·
  2. Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα (π.χ. ψηφιακή τεχνολογία, βιομηχανία και διάστημα· κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα, Κοινό Κέντρο Ερευνών)·
  3. Καινοτόμος Ευρώπη (π.χ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας, ευρωπαϊκά οικοσυστήματα καινοτομίας).

Το πρόγραμμα μεγιστοποιεί την προστιθέμενη αξία, της Ένωσης, εστιάζοντας σε στόχους και δράσεις που δεν μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά από μεμονωμένα κράτη μέλη, παρά μόνο μέσω της συνεργασίας.

Η στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας από την ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία, καθώς προάγει τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ομάδων από διαφορετικές χώρες και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, η οποία είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη ρηξικέλευθων ανακαλύψεων.

Η τρέχουσα υγειονομική κρίση επιβεβαίωσε ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι σήμερα και με τις οποίες θα έρθουμε αντιμέτωποι στο μέλλον.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη:

Horizon Europe: The EU Research and Innovation Programme 2021-2027

Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία