Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουνίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εγκρίνει θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Ελλάδας για τέταρτο αίτημα πληρωμής ποσού ύψους 2,3 δισ. ευρώ

σε δάνεια στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

EU Member States flags alongside the European flag

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του τέταρτου αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας για 2,3 δισ. ευρώ σε δάνεια (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση), στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, που αποτελεί το επίκεντρο του NextGenerationEU.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης του αιτήματος πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα στις 17 Απριλίου 2024, η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά τον ένα στόχο που καθορίστηκε στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την τέταρτη δόση του δανείου. 

Το αίτημα πληρωμής καλύπτει σημαντικά βήματα για την υλοποίηση επενδύσεων που θα προωθήσουν θετικές αλλαγές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα στους τομείς της πράσινης μετάβασης, της ψηφιοποίησης, της αύξησης της εξαγωγικής ικανότητας, των οικονομιών κλίμακας και της καινοτομίας.

Ο στόχος σε αυτό το αίτημα πληρωμής απαιτεί την υπογραφή σωρευτικών δανειακών συμβάσεων του ΜΑΑ ύψους 4,5 δισ. ευρώ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με εταιρείες, για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων. Αποτελεί μέρος της δανειακής διευκόλυνσης, η οποία είναι το μεγαλύτερο μέτρο στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας.

Η δανειακή διευκόλυνση θεσπίστηκε στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας για την αντιμετώπιση του χαμηλού επιπέδου ιδιωτικών επενδύσεων και, ως εκ τούτου, την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης. Στοχεύει στη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας, τις οικονομίες κλίμακας και την καινοτομία. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω δανείων, καθώς και από τη στήριξη μετοχικού κεφαλαίου για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παραδείγματα χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και συστημάτων μέτρησης με ψηφιακούς μετρητές, οι επενδύσεις σε κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού, η ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου, η κατασκευή αιολικών πάρκων και η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής.

 

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή έχει πλέον αποστείλει την προκαταρκτική αξιολόγησή της σχετικά με την εκπλήρωση, από την Ελλάδα, του στόχου που απαιτείται για την εν λόγω πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), η οποία οφείλει να εκδώσει τη γνώμη της εντός τεσσάρων εβδομάδων. Η πληρωμή στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη γνώμη της ΟΔΕ και την έκδοση απόφασης πληρωμής από την Επιτροπή.

 

Ιστορικό

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ευρύ φάσμα επενδυτικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου χάρτη των έργων στην Ελλάδα που χρηματοδοτούνται από τον ΜΑΑ, διατίθεται εδώ. Το σχέδιο θα υποστηριχθεί με επιχορηγήσεις ύψους 18,2 δισ. ευρώ και δάνεια ύψους 17,7 δισ. ευρώ. Η προκαταρκτική αίτηση πληρωμής που εγκρίθηκε σήμερα ακολουθεί την τρίτη αίτηση πληρωμής της Ελλάδας, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου 2023 και καταβλήθηκε στην Ελλάδα στις 22 Μαρτίου 2023.

Με το εν λόγω αίτημα πληρωμής, τα κονδύλια που θα έχουν καταβληθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα ανέλθουν σε 17,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 9,62 δισ. ευρώ σε δάνεια. Αυτό αντιστοιχεί στο 47 % του συνόλου των κονδυλίων του ελληνικού σχεδίου, με το 22 % του συνόλου των οροσήμων και των στόχων του σχεδίου να έχει εκπληρωθεί.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας σε δάνεια

Προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με το τρίτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας

Σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας

Επισκόπηση του σχεδίου, πλήρες σχέδιο και τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα

Συνοπτική παρουσίαση της χώρας

Μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Χάρτης των έργων του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

Πίνακας αποτελεσμάτων για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα

Κανονισμός για τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Η ΕΕ ως δανειολήπτης

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουνίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα