Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο13 Ιουνίου 2024Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή αποστέλλει στο Pornhub, το Xvideo και το Stripchat αίτημα παροχής πληροφοριών δυνάμει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες σχετικά με παράνομο περιεχόμενο

και την προστασία των ανηλίκων

The Berlaymont Building and European Flags

Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε στις πλατφόρμες Pornhub, Stripchat και Xvideo αιτήματα παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η Επιτροπή ζητεί από τις εταιρείες να παράσχουν αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για την επιμελή αξιολόγηση και  τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, καθώς και για την πρόληψη της διάδοσης του παράνομου περιεχομένου και της έμφυλης βίας. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ζητεί στοιχεία σχετικά με τους μηχανισμούς εξακρίβωσης της ηλικίας που εφαρμόζουν οι εν λόγω πορνογραφικές πλατφόρμες.

Η Επιτροπή ζητεί επίσης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εσωτερικής οργάνωσης των εταιρειών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Όντως, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί από τις χαρακτηρισμένες πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες να διαθέτουν ανεξάρτητες και καλά στελεχωμένες εσωτερικές ομάδες με επαρκείς εξουσίες και πόρους, καθώς και πρόσβαση στα διοικητικά τους όργανα. Σύμφωνα με την πράξη, οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης πρέπει να μεριμνούν για τον δέοντα εντοπισμό και την αναφορά όλων των συστημικών κινδύνων που περιγράφονται στον κανονισμό.

Οι πλατφόρμες Pornhub, Stripchat και Xvideo οφείλουν να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες έως τις 4 Ιουλίου 2024. Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2 της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει πρόστιμα για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση αιτήματος παροχής πληροφοριών. Εάν δεν λάβει απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες με απόφασή της. Στην περίπτωση αυτή, η μη τήρηση της προθεσμίας απάντησης μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή περιοδικών χρηματικών ποινών.

Μετά τον χαρακτηρισμό τους ως πολύ μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, το Pornhub, το Stripchat και το Xvideo υπέχουν υποχρέωση συμμόρφωσης με όλες τις διατάξεις που θεσπίστηκαν με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων σχετικά με την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων που σχετίζονται με τη διάδοση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των ανηλίκων. Οι τρεις πορνογραφικές πλατφόρμες υπέβαλαν την πρώτη τους έκθεση αξιολόγησης κινδύνου στα τέλη Απριλίου του 2024, δηλαδή τέσσερις μήνες μετά τον χαρακτηρισμό τους.

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Ιουνίου 2024
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα