Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο26 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Ιανουαρίου: κυριότερες αποφάσεις

The Berlaymont Building and European Flags

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 221 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

Προειδοποιητικές επιστολές

Καθαρός αέρας: Η Επιτροπή καλεί 14 κράτη μέλη να μειώσουν τις εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων
Η Επιτροπή καλεί 14 κράτη μέλη —τη Βουλγαρία [INFR(2022)2068], τη Δανία [INFR(2022)2070], την Ιρλανδία [INFR(2022)2073], την Ισπανία [INFR(2022)2071], την Κύπρο [INFR(2022)2069], τη Λετονία [INFR(2022)2076], τη Λιθουανία [INFR(2022)2074], το Λουξεμβούργο [INFR(2022)2075], την Ουγγαρία [INFR(2022)2072], την Αυστρία [INFR(2022)2067], την Πολωνία [INFR(2022)2077], την Πορτογαλία [INFR(2022)2078], τη Ρουμανία [INFR(2022)2079] και τη Σουηδία [INFR(2022)2080]— να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για μείωση ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, όπως απαιτείται από την οδηγία (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων («οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών» ή «οδηγία ΕΑΟΕ»). Η οδηγία ΕΑΟΕ καθορίζει εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών ορισμένων ρύπων οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται από κάθε κράτος μέλος σε ετήσια βάση κατά την περίοδο 2020-2029, καθώς και πιο φιλόδοξες μειώσεις από το 2030 και μετά. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να καταρτίσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ) στα οποία θα παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθούν οι εν λόγω δεσμεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η Επιτροπή ανέλυσε τις εθνικές απογραφές εκπομπών ορισμένων ρύπων που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη το 2022 (στις οποίες αποτυπώνονται οι εκπομπές από το 2020). Τα προαναφερθέντα 14 κράτη μέλη δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για έναν ή περισσότερους ρύπους που καλύπτονται από την οδηγία ΕΑΟΕ. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα μέτρα που ορίζονται στο ΕΠΕΑΡ των περισσότερων από αυτά τα κράτη μέλη δεν έχουν διασφαλίσει την επίτευξη της δέσμευσης για μείωση των εκπομπών όσον αφορά έναν ή περισσότερους ρύπους, τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για τον περιορισμό των ετήσιων ανθρωπογενών εκπομπών όπως απαιτείται από την οδηγία. Η αμμωνία από γεωργικές πηγές είναι ο ρύπος για τον οποίο τα περισσότερα από αυτά τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω 14 κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την ποιότητα του αέρα
Η Επιτροπή καλεί την Εσθονία [INFR(2022)2134] να ευθυγραμμίσει πλήρως την εθνική της νομοθεσία με την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα [οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα, και οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1480]. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τη φιλοδοξία της για μηδενική ρύπανση, δίνει έμφαση στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στις βασικές απειλές για την υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Οι εν λόγω οδηγίες προβλέπουν μέτρα για τη θέσπιση και τον προσδιορισμό στόχων σχετικά με την ποιότητα του αέρα. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στα κράτη μέλη, η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η εξασφάλιση της διάθεσης των εν λόγω πληροφοριών στο κοινό, η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, καθώς και η προώθηση της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η Εσθονία δεν έχει μεταφέρει ορθά ορισμένες απαιτήσεις των εν λόγω οδηγιών, για παράδειγμα τις απαιτήσεις που αφορούν τα σημεία δειγματοληψίας, τα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου της ποιότητας, καθώς και την τεκμηρίωση της επιλογής τοποθεσιών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ να μεριμνήσει για την αποτελεσματική διαχείριση των τόπων της του δικτύου Natura 2000
Η Επιτροπή καλεί την Εσθονία [INFR(2022)2002] να λάβει μέτρα για τη διαχείριση των τόπων της του δικτύου Natura 2000, προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν ειδικούς στόχους διατήρησης και μέτρα για τους οικοτόπους και τα είδη που απαντούν σε ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ) προκειμένου να τους διατηρούν ή να τους αποκαθιστούν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης σε εθνικό βιογεωγραφικό επίπεδο. Πρόκειται για βασικές προϋποθέσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 επισημαίνουν αμφότερες τη σημασία που έχει για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητάς της, προστατεύοντας τους φυσικούς τόπους και αποκαθιστώντας τα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί ζημίες. Το 2016 η Επιτροπή ξεκίνησε διάλογο με όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Εσθονίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εναπομένοντα κενά όσον αφορά τον χαρακτηρισμό και τη διαχείριση των ΕΖΔ. Η Εσθονία έχει χαρακτηρίσει όλους τους τόπους ως ΕΖΔ, αλλά οι στόχοι διατήρησης δεν πληρούν πάντα τις νομικές απαιτήσεις της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς δεν είναι επαρκώς λεπτομερείς, μετρήσιμοι και δηλωτέοι. Κατά συνέπεια, τα μέτρα διατήρησης που πρέπει να θεσπιστούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι διατήρησης που έχουν καθοριστεί για κάθε τόπο Natura 2000 είναι επίσης ανεπαρκή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οικολογικό σήμα της ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να δώσει στις ελληνικές εταιρείες τη δυνατότητα απόκτησης του οικολογικού σήματος της ΕΕ και να διασφαλίσει την εποπτεία της αγοράς
Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα [INFR(2022)2110] να εφαρμόσει ορθά τον κανονισμό σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010]. Ο κανονισμός θεσπίζει προαιρετικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος με στόχο, αφενός, την προώθηση προϊόντων που έχουν μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και, αφετέρου, την παροχή στους καταναλωτές επακριβών, μη παραπλανητικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων. Ο κανονισμός υποχρεώνει κάθε συμμετέχον κράτος μέλος να συστήσει αρμόδιο φορέα ο οποίος θα χορηγεί το δικαίωμα χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε προϊόντα που πληρούν τα οικεία κριτήρια απονομής του. Ο ελληνικός αρμόδιος φορέας δεν λειτουργεί από το 2020 και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να διεκπεραιώσει τυχόν αιτήσεις εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές εταιρείες δεν μπορούν να αποκτήσουν οικολογικά σήματα για τα προϊόντα τους πριν από την εξαγωγή τους σε άλλα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα τον αθέμιτο ανταγωνισμό με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Επιπλέον, αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει εποπτεία της αγοράς για τα ελληνικά προϊόντα με οικολογικό σήμα της ΕΕ που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Μολονότι οι ελληνικές αρχές έχουν αναγνωρίσει το πρόβλημα, δεν το έχουν ακόμη επιλύσει. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να ολοκληρώσει το δίκτυό της Natura 2000
Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία [INFR(2019)2138] να διασφαλίσει επαρκή προστασία των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος με τον καθορισμό τόπων Natura 2000, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ). Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Η οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί από τα κράτη μέλη να προτείνουν στην Επιτροπή κατάλληλους τόπους κοινοτικής σημασίας και υποχρεώνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να προστατεύουν και να αποκαθιστούν σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης τους οικοτόπους που συμβάλλουν καθοριστικά στη βιοποικιλότητα. Τόσο η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία όσο και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 καταδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να σταματήσει την απώλεια βιοποικιλότητας. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2019, επειδή δεν διασφάλισε επαρκή προστασία των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος με τον καθορισμό τόπων Natura 2000. Η Ρουμανία δεν έχει προτείνει ακόμη όλους τους τόπους που όφειλε να προτείνει, και οι τόποι τους οποίους πρότεινε δεν καλύπτουν επαρκώς τους διάφορους τύπους οικοτόπων και ειδών που χρειάζονται προστασία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τους οικοτόπους όσον αφορά τα έργα αιολικής ενέργειας
Η Επιτροπή καλεί την Κροατία [INFR(2020)2204] να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) όσον αφορά την αδειοδότηση έργων αιολικών πάρκων που πλήττουν τόπους Natura 2000. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, τα έργα που είναι πιθανό να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους του δικτύου Natura 2000, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, μπορούν να επιτρέπονται μόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα επηρεαστεί αρνητικά η ακεραιότητα των οικείων τόπων. Η Κροατία δεν εφάρμοσε ορθά την οδηγία για τους οικοτόπους κατά την έγκριση αλλαγών σε ορισμένα έργα αιολικών πάρκων. Ειδικότερα, οι αλλαγές στα εν λόγω έργα εγκρίθηκαν χωρίς να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα των τόπων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 υποδεικνύουν ότι είναι καίριας σημασίας για την ΕΕ να ανακόψει την απώλεια βιοποικιλότητας μέσω της προστασίας και της αποκατάστασής της. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία τον Μάιο του 2020. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι κροατικές αρχές δεν αντέκρουσαν πλήρως όλες τις αιτιάσεις και αρνήθηκαν να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κροατία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών σε περιβαλλοντικές πληροφορίες 
Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία [INFR(2020)4014] να συμμορφωθεί με την οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες. Σκοπός της οδηγίας είναι να αυξηθεί η πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και η διάδοση των πληροφοριών αυτών, καθώς έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα και ουσιαστικότερη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα και, τελικά, σε καλύτερο περιβάλλον. Η οδηγία προβλέπει ότι ο αιτών που θεωρεί ότι αίτησή του για παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε ή απορρίφθηκε αδίκως, μπορεί να ζητήσει από ανεξάρτητο και αμερόληπτο φορέα να επανεξετάσει την υπόθεση χωρίς καθυστέρηση. Στη Γαλλία προβλέπεται τέτοια διαδικασία, αλλά έχει σημειωθεί επανειλημμένα υπέρβαση της προθεσμίας του ενός μηνός που έχει ο ανεξάρτητος φορέας για να γνωμοδοτήσει. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία τον Μάιο του 2020. Μολονότι η Γαλλία έλαβε μέτρα για να μειωθούν οι καθυστερήσεις, η παραβίαση εξακολουθεί να υφίσταται. Το 2021 ο γαλλικός ανεξάρτητος φορέας —η επιτροπή για την πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα (CADA)— εξακολούθησε, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, να υπερβαίνει τη νόμιμη καθυστέρηση για την έκδοση γνώμης. Ο μέσος χρόνος για την έκδοση γνώμης ήταν περίπου 2 μήνες. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπληρωματικές αιτιολογημένες γνώμες 

Προστασία της φύσης: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να σταματήσει τις παράνομες μεθόδους θήρας και αιχμαλώτισης πτηνών
Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία [INFR(2019)2151] να σταματήσει τις μεθόδους θήρας που απαγορεύονται από την οδηγία για τα πτηνά (οδηγία 2009/147/ΕΚ). Η οδηγία για τα πτηνά αποσκοπεί στην προστασία όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα 64 είδη που μπορούν να θηρευθούν, τα 20 απειλούνται με εξαφάνιση. Η Γαλλία έχει εγκρίνει διάφορες μεθόδους για την αιχμαλώτιση κυνηγετικών πτηνών, όπως δίχτυα και παγίδες-κλωβοί για σιταρήθρες και περιστέρια, συμπεριλαμβανομένων των τρυγονιών, μέθοδοι οι οποίες δεν είναι επιλεκτικές και απαγορεύονται από την οδηγία. Για την εξασφάλιση σιταρηθρών και περιστεριών για σκοπούς κατανάλωσης τροφίμων υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι (κυνήγι με όπλα και εκτροφή στο αγρόκτημα). Επίσης, η χρήση ξοβεργών για τη θήρα τσιχλών εξακολουθεί να επιτρέπεται από τη γαλλική νομοθεσία, κατά παράβαση της οδηγίας. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας, αλλά μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες δεν πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση, ιδίως επειδή οι σιταρήθρες που αιχμαλωτίζονται δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης και μειώνονται δραστικά. Επιπλέον, προστατευόμενα είδη, όπως οι βλάχοι και οι καρδερίνες, παγιδεύονται και τραυματίζονται. Η Γαλλία έχει επίσης δηλώσει την πρόθεσή της να επιτρέψει εκ νέου την εαρινή θήρα σταχτόχηνας, η οποία στο παρελθόν επιτρεπόταν ή ήταν ανεκτή συστηματικά, κατά παράβαση της οδηγίας. Επίσης, η Γαλλία δεν έχει υποβάλει στην Επιτροπή πλήρη έκθεση σχετικά με τις παρεκκλίσεις, όπως απαιτείται από την οδηγία. Πρόκειται για βασικές απαιτήσεις με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες τονίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία τον Ιούλιο του 2019 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2020. Τον Μάρτιο του 2021 το Δικαστήριο, στην απόφασή του στην υπόθεση C-900/19, ανέπτυξε τη νομική ερμηνεία της έννοιας της επιλεκτικότητας και των εναλλακτικών λύσεων. Η Επιτροπή έχει πλέον προσθέσει στην ανάλυσή της τη μη επιλεκτικότητα των προαναφερόμενων μεθόδων θήρας υπό το πρίσμα των κριτηρίων που έχει καθορίσει το Δικαστήριο της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νερό: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΙΡΛΑΝΔΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο για την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ιρλανδία [INFR(2007)2238] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ). Η οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων με την αποτροπή της περαιτέρω υποβάθμισής τους, την πρόληψη της ρύπανσης, καθώς και την προστασία και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και των υδάτινων πόρων που εξαρτώνται από τα ύδατα. Η οδηγία απαιτεί όλα τα εσωτερικά και παράκτια ύδατα να φθάσουν τουλάχιστον σε καλή κατάσταση έως το 2027 το αργότερο. Για να επιτευχθεί αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών και προγράμματα μέτρων. Πρόκειται για σημαντική πτυχή της φιλοδοξίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μηδενική ρύπανση, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων σε επίπεδα που δεν θεωρούνται πλέον επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και τα φυσικά οικοσυστήματα. Η Επιτροπή απέστειλε στην Ιρλανδία προειδοποιητική επιστολή τον Οκτώβριο του 2007 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Νοέμβριο του 2011. Η Επιτροπή επανεξέτασε την υπόθεση μετά την έκδοση νέας τροποποιητικής νομοθεσίας από την Ιρλανδία, στην οποία απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή τον Ιανουάριο του 2019 και, στη συνέχεια, συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη τον Οκτώβριο του 2020.  Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε και τη θέσπιση νέας νομοθεσίας τον Ιούνιο του 2022, οι ιρλανδικές αρχές δεν έχουν ακόμη άρει πλήρως τις αιτιάσεις — περισσότερα από 20 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ιρλανδικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Ιρλανδία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.  

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ έξι κράτη μέλη επειδή δεν απέτρεψαν την πρόκληση ζημιών στην ευρωπαϊκή φύση από χωροκατακτητικά ξένα είδη 
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Βουλγαρία [INFR(2021)2007], την Ιρλανδία [INFR(2021)2015], την Ελλάδα [INFR(2021)2011], την Ιταλία [INFR(2021)2016], τη Λετονία [INFR(2021)2019] και την Πορτογαλία [INFR(2021)2021] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εφάρμοσαν διάφορες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών («κανονισμός για τα χωροκατακτητικά ξένα είδη»). Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα τα οποία εισάγονται τυχαία ή σκοπίμως σε φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεν απαντώνται κανονικά. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ολόκληρη την ΕΕ σε σχέση με τα χωροκατακτητικά ξένα είδη που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο. Τα έξι κράτη μέλη δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, τον Ιούνιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 18 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία) και τον Φεβρουάριο του 2022 απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε 15 εξ αυτών (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία). Έκτοτε, 11 κράτη μέλη έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους, και ένα από αυτά θα λάβει αμέσως τα ελλείποντα μέτρα. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, τα υπόλοιπα έξι κράτη μέλη (Βουλγαρία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία και Πορτογαλία) δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως τις αιτιάσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι αρχές των έξι κρατών μελών δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.   

Απόβλητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για τους χώρους υγειονομικής ταφής 
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Σλοβακία [INFR(2017)2035] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν έλαβε μέτρα για να αποκαταστήσει και να κλείσει ορισμένους χώρους υγειονομικής ταφής που δεν συμμορφώνονταν με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική οδηγία (οδηγία 1999/31/ΕΚ).  Σύμφωνα με την οδηγία, στην Ευρώπη θα πρέπει να διεξάγονται μόνο ασφαλείς και ελεγχόμενες δραστηριότητες υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, θεσπίζει πρότυπα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της επεξεργασίας και της διάθεσης των αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής. Αποσκοπεί στην πρόληψη ή τη μείωση, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών επιπτώσεων της υγειονομικής ταφής αποβλήτων —ιδίως στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, στα υπόγεια ύδατα, στο έδαφος, στον αέρα και στην ανθρώπινη υγεία— με τη θέσπιση αυστηρών τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής. Η πλήρης εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τους χώρους υγειονομικής ταφής έχει καίρια σημασία για την αξιοποίηση των οφελών που παρουσιάζει το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, μία από τις βασικές συνιστώσες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η Επιτροπή απέστειλε στη Σλοβακία προειδοποιητική επιστολή τον Απρίλιο του 2017 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Μάρτιο του 2019. Έκτοτε, η Σλοβακία έχει αναδιευθετήσει και αδειοδοτήσει εκ νέου ορισμένους χώρους υγειονομικής ταφής και έχει κλείσει αρκετούς άλλους που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις. Ωστόσο, εξακολουθεί να απαιτείται δράση για 21 χώρους υγειονομικής ταφής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι σλοβακικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, αποφάσισε να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.  

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ορθής μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων στο εθνικό της δίκαιο 
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πορτογαλία [INFR(2019)2254] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η οδηγία τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014 (με την οδηγία 2014/52/ΕΕ), προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και, παράλληλα, να καταστούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο συνετές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Η Πορτογαλία δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις της τροποποιημένης οδηγίας. Η Επιτροπή απέστειλε στην Πορτογαλία προειδοποιητική επιστολή τον Οκτώβριο του 2019 και, στη συνέχεια, αιτιολογημένη γνώμη τον Νοέμβριο του 2021. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι πορτογαλικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου.   

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300)

Προειδοποιητικές επιστολές

Εσωτερική αγορά: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να ευθυγραμμίσει το σύστημά της για την αντιστάθμιση καυσίμου με τους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία και την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Βουλγαρίας [INFR(2022)4109], επειδή θέσπισε μέτρα που αντιβαίνουν στις διατάξεις της εσωτερικής αγοράς. Η Βουλγαρία θέσπισε καθεστώς αντιστάθμισης καυσίμου το οποίο συνεπάγεται χαμηλότερες τιμές καυσίμων μόνο για τους ιδιοκτήτες οχημάτων ταξινομημένων στη Βουλγαρία. Το καθεστώς αυτό προβλέπει ότι ισχύουν χαμηλότερες επίσημες τιμές καυσίμων για τους χρήστες οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων ταξινομημένων στη Βουλγαρία. Η αντιστάθμιση συνεπάγεται μείωση της τιμής καυσίμων για τους ιδιώτες, η οποία οφείλεται στον τελικό διανομέα, κατά 0,25 βουλγαρικά λεβ (0,13 ευρώ) ανά λίτρο/χιλιόγραμμο καυσίμου. Αντιθέτως, η μείωση δεν ισχύει για οχήματα που δεν είναι ταξινομημένα στη Βουλγαρία. Συνεπώς, το μέτρο αυτό εισάγει σοβαρές διακρίσεις και είναι δυσανάλογο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή καλεί τις βουλγαρικές αρχές να συμμορφωθούν με τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των εργαζομένων, της απαγόρευσης των διακρίσεων κατά πολιτών της ΕΕ, καθώς και τους κανόνες για τις κοινοποιήσεις στο πλαίσιο της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά. Με δεδομένη την παρούσα γεωπολιτική κατάσταση, η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί το βασικό μέσο για την αντιμετώπιση των οικονομικών διαταραχών που προκαλούνται από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η μονομερής δράση σε εθνικό επίπεδο και η εισαγωγή διακρίσεων δεν μπορούν να αποτελούν λύση. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Δημόσιες προμήθειες: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να τηρήσει τους ενωσιακούς κανόνες στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας [INFR(2022)4111] λόγω μη συμμόρφωσης της εθνικής της νομοθεσίας με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (οδηγία 2014/25/ΕΕ). Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι οι αναθέτοντες φορείς εφαρμόζουν ειδική διαδικασία υποβολής προσφορών, τον λεγόμενο «συνοπτικό διαγωνισμό», όσον αφορά την ανάθεση όλων των δημόσιων συμβάσεων για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης συγκεκριμένης δυναμικότητας σε νησιά στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την αξία των συμβάσεων. Ωστόσο, η διαδικασία «συνοπτικού διαγωνισμού» για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων των οποίων η αξία ισούται ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της ΕΕ δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις διαφάνειας που προβλέπει η οδηγία.   Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομική διάταξη που επιτρέπει τη χρήση της επίμαχης διαδικασίας για τις συγκεκριμένες συμβάσεις παραβιάζει σαφώς το δίκαιο της ΕΕ. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. 

Ενεργειακά προϊόντα: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να άρει τους περιορισμούς όσον αφορά τις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας [INFR(2022)4108], καλώντας τη να συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά τους εθνικούς της κανόνες που επηρεάζουν τον ενεργειακό τομέα. Τα ουγγρικά μέτρα θεσπίζουν συστήματα προηγούμενης κοινοποίησης τα οποία επιτρέπουν τον αποκλεισμό των εξαγωγών φορέων ενέργειας με βάση το ξύλο και τον άνθρακα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω μέτρα παράγουν αποτέλεσμα ισοδύναμο με ποσοτικό περιορισμό των εξαγωγών εντός της εσωτερικής αγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 35 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Φαίνεται ότι η Ουγγαρία, εγκρίνοντας τα επίμαχα μέτρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραβίασε και την περίοδο status quo που προβλέπεται στην οδηγία για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά. Επιπλέον, ο περιορισμός, ο οποίος ισχύει και για τις εξαγωγές από την Ουγγαρία προς τρίτες χώρες, επηρεάζει το εμπόριο με τις χώρες αυτές. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Δομικά προϊόντα: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελευθερία εγκατάστασης
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ουγγαρία [INFR(2022)4009], καλώντας τις ουγγρικές αρχές να συμμορφωθούν με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά τους εθνικούς της κανόνες που επηρεάζουν τον κατασκευαστικό τομέα. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ουγγρικά μέτρα που καθορίζουν τις τιμές συγκεκριμένων πρώτων υλών για τον κατασκευαστικό κλάδο και τα οποία επιβάλλουν πρόστιμο 90 % επί της διαφοράς μεταξύ των σταθερών τιμών και των τιμών πώλησης δεν συνάδουν με την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ). Οι ουγγρικοί κανόνες απαιτούν επίσης από τους οικονομικούς φορείς να διατηρούν ορισμένα επίπεδα παραγωγής, ακόμη και αν δεν είναι οικονομικά βιώσιμα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το πρόστιμο καθώς και ο συνδυασμένος αντίκτυπος των δύο μέτρων επηρεάζουν αρνητικά τους οικονομικούς φορείς όσον αφορά την πρόσβαση στις δραστηριότητες του εν λόγω τομέα και την άσκησή τους.  Επιπλέον, η Ουγγαρία δεν κοινοποίησε τα μέτρα, κατά παράβαση της οδηγίας για τη διαφάνεια στην ενιαία αγορά. Ως εκ τούτου, έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να διασφαλίσει ίση μεταχείριση όσον αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης παραθαλάσσιων εκτάσεων
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία [INFR(2022)2020] λόγω μη ορθής εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης παραθαλάσσιων εκτάσεων. Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ) και με την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πορτογαλική νομοθεσία που παρέχει στους κατόχους υφιστάμενων «παραχωρήσεων παραθαλάσσιων εκτάσεων» προτιμησιακό δικαίωμα σε διαδικασίες υποβολής προσφορών για την ανανέωση των εν λόγω συμβάσεων παραχώρησης δεν φαίνεται να συνάδει με την οδηγία για τις υπηρεσίες ή με την ελευθερία εγκατάστασης. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η χορήγηση προτιμησιακού δικαιώματος υπέρ των κατεστημένων φορέων θα ποινικοποιούσε και θα αποθάρρυνε τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες παραλιών στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές του κατασκευαστικού τομέα
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία [INFR(2021)2158] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του συστήματος προηγούμενης κοινοποίησης που θέσπισαν οι ουγγρικές αρχές το οποίο τους επιτρέπει να εμποδίζουν την εξαγωγή δομικών υλικών. Σύμφωνα με την ουγγρική νομοθεσία, τα δομικά υλικά που προορίζονται για εξαγωγή πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία προηγούμενης κοινοποίησης. Οι εξαγωγές μπορεί να ανασταλούν εάν οι ουγγρικές αρχές θεωρήσουν ότι παρεμποδίζουν σημαντικά ή καθιστούν αδύνατη την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τον δημόσιο εφοδιασμό ή την ασφάλεια του εφοδιασμού του κατασκευαστικού κλάδου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω μέτρα παραβιάζουν το άρθρο 35 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ, καθώς περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και δεν δικαιολογούνται. Ειδικότερα, η Ουγγαρία δεν αποδεικνύει επαρκώς ότι το μέτρο εξυπηρετεί θεμιτό στόχο. Επιπλέον, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού με τα εν λόγω προϊόντα στην Ουγγαρία. Επιπλέον, τα ουγγρικά μέτρα δεν παρέχουν αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια βάσει των οποίων θα λαμβάνεται η απόφαση για την ενδεχόμενη αναστολή των εξαγωγών. Κατά συνέπεια, οι ουγγρικές αρχές μπορούν ελεύθερα να καθορίζουν πότε συντρέχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού στον κατασκευαστικό κλάδο, καθιστώντας την απόφαση δυνητικά αυθαίρετη. Ως εκ τούτου, τα μέτρα δεν μπορούν να θεωρηθούν δικαιολογημένα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου δημόσιου συμφέροντος. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Anitta Hipper — Τηλ.: +32 229 85691, Yuliya Matsyk — Τηλ.: +32 229 13173, Andrea Masini — Τηλ.: +32 229 91519, Fiorella Belciu — Τηλ.: + 32 2 299 37 34)

Προειδοποιητικές επιστολές

Συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν, με πλήρως σύμμορφο τρόπο, στο εθνικό τους δίκαιο όλες τις διατάξεις της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INF(2022)2157], στην Ελλάδα [INF(2022)2156], στην Ισπανία [INF(2022)2158] και στην Πορτογαλία [INF(2022)2153], επειδή δεν μετέφεραν με πλήρως σύμμορφο τρόπο στο εθνικό δίκαιο το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (οδηγία 2013/33/ΕΕ). Η διασφάλιση της πλήρους τήρησης της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ) και η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την εν λόγω νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία έχουν μεταφέρει πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας και, πλέον, έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αναγνώριση προσώπων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να συμμορφωθούν με τη σχετική οδηγία
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα [INF(2022)2044], στην Πορτογαλία [INF(2022)2149] και στη Φινλανδία [INF(2022)2154], επειδή δεν μετέφεραν με πλήρως σύμμορφο τρόπο στο εθνικό δίκαιο το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας (οδηγία 2011/95/ΕΕ). Η διασφάλιση της πλήρους τήρησης της εν λόγω οδηγίας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ). Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση, αφενός, ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν κοινά κριτήρια για τον προσδιορισμό των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και, αφετέρου, ότι τα εν λόγω πρόσωπα έχουν πρόσβαση στο ελάχιστο επίπεδο παροχών σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω νομοθεσία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Φινλανδία έχουν μεταφέρει ή εφαρμόσει πλημμελώς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας και, πλέον, έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΤΣΕΧΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθούν με τον κανονισμό για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INFR(2022)2112], στη Βουλγαρία [INFR(2022)2113], στην Τσεχία [INFR(2022)2115], στη Δανία [INFR(2022)2116], στην Εσθονία [INFR(2022)2117], στην Ιρλανδία [INFR(2022)2121], στην Ελλάδα [INFR(2022)2118], στην Ισπανία [INFR(2022)2119], στην Ιταλία [INFR(2022)2122], στην Κύπρο [INFR(2022)2114], στη Λετονία [INFR(2022)2125], στη Λιθουανία [INFR(2022)2123], στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)2124], στη Μάλτα [INFR(2022)2126], στις Κάτω Χώρες [INFR(2022)2127], στην Αυστρία [INFR(2022)2111], στην Πολωνία [INFR(2022)2128], στην Πορτογαλία [INFR(2022)2129], στη Ρουμανία [INFR(2022)2130], στη Σλοβενία [INFR(2022)2132], στη Φινλανδία [INFR(2022)2120] και στη Σουηδία [INFR(2022)2131] λόγω πλημμελούς εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο [κανονισμός (ΕΕ) 2021/784]. Η διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του κανονισμού έχει θεμελιώδη σημασία για την πρόληψη της κατάχρησης του διαδικτύου από τρομοκράτες με σκοπό τη διάδοση της ιδεολογίας τους, τον εκφοβισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση και τη στρατολόγηση πολιτών διαδικτυακά. Ο κανονισμός παρέχει νομικό πλαίσιο για να διασφαλιστεί η αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας από την παραλαβή εντολής αφαίρεσης που εκδίδεται από αρμόδια εθνική αρχή και υποχρεώνει τις εταιρείες να λαμβάνουν ειδικά μέτρα όταν οι πλατφόρμες τους εκτίθενται σε τέτοιο περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, θεσπίζει αυστηρές διασφαλίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης. Ο κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Ιουνίου 2022. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα κράτη μέλη θεσπίσει το σύνολο των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται σ' αυτόν. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Φινλανδία και η Σουηδία δεν έχουν εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού, και έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και την ΚΡΟΑΤΙΑ να συμμορφωθούν με την οδηγία για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία [INFR(2019)2228], στην Εσθονία [INFR(2019)2229], στην Ελλάδα [INFR(2019)2230] και στην Κροατία [INFR(2019)2233] για να διασφαλίσει την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο όλων των απαιτήσεων της οδηγίας για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών (οδηγία 2011/93/ΕΕ). Η οδηγία αποτελεί ουσιώδες μέρος του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να εισαγάγουν ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Καθιερώνει επίσης διατάξεις για την ενίσχυση της πρόληψης των εν λόγω εγκλημάτων και την προστασία των θυμάτων τους. Η Τσεχία, η Εσθονία, η Ελλάδα και η Κροατία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένες γνώμες

Γλωσσικές απαιτήσεις για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος: Η Επιτροπή δίνει συνέχεια στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΜΑΛΤΑΣ
Η Επιτροπή καλεί τη Μάλτα [INFR(2020)2123] να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τους επί μακρόν διαμένοντες (οδηγία 2003/109/ΕΚ). Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι γλωσσικές απαιτήσεις για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Μάλτα είναι δυσανάλογες σε σύγκριση με τις απαιτήσεις για την απόκτηση της μαλτεζικής ιθαγένειας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Μάλτας, η γνώση της μαλτεζικής γλώσσας είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, ενώ για την απόκτηση της ιθαγένειας αρκεί η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Στις 2 Ιουλίου 2020, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα για το συγκεκριμένο ζήτημα και, στη συνέχεια, συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στις 9 Ιουνίου 2021. Δεδομένου ότι η απάντηση της Μάλτας δεν έκαμψε τις ανησυχίες που διατυπώνονταν στην επιστολή, η Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη. Η Μάλτα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταπολέμηση της απάτης με μέσα πληρωμής πλην των μετρητών: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να κοινοποιήσει όλα τα αναγκαία μέτρα που αφορούν τη μεταφορά της οδηγίας για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών 
Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία [INFR(2021)0328], επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τα εθνικά της μέτρα για τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών [οδηγία (ΕΕ) 2019/713]. Σκοπός της οδηγίας είναι να επικαιροποιήσει τους ισχύοντες κανόνες για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών (πιστωτικές κάρτες, διαδικτυακές αγορές κ.λπ.), ώστε να διασφαλιστεί η ύπαρξη σαφούς, άρτιου και τεχνολογικά ουδέτερου νομικού πλαισίου. Καταργούνται επίσης τα λειτουργικά εμπόδια που παρακωλύουν τις έρευνες και τις διώξεις, και προβλέπονται μέτρα για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού όσον αφορά τις δόλιες τεχνικές όπως το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing) και η αντιγραφή δεδομένων κάρτας (skimming). Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 31 Μαΐου 2021. Επειδή η Πορτογαλία δεν τήρησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή απέστειλε στο εν λόγω κράτος μέλος προειδοποιητική επιστολή στις 23 Ιουλίου 2021. Μέχρι σήμερα, η Πορτογαλία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς. Πλέον, έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσει την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444, Cristina Torres Castillo — Τηλ.: +32 229 90679)

Προειδοποιητικές επιστολές

Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά του ΒΕΛΓΙΟΥ επειδή δεν προβλέπει τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής κατά κοινοβουλευτικών αποφάσεων για απόλυση μελών της αρχής προστασίας δεδομένων
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο [INFR(2022)2160], επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο μέλη της βελγικής αρχής προστασίας δεδομένων απολύθηκαν στις 20 Ιουλίου 2022. Σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία, οι απολύσεις αυτές δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής προσφυγής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο εν λόγω εθνικός κανόνας παραβιάζει τον ΓΚΠΔ και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου που κατοχυρώνεται στον Χάρτη. Τα μέλη που απολύονται πρέπει να έχουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων απόλυσης. Επιπλέον, η εξασφάλιση κατάλληλης δικαστικής προσφυγής κατά των εν λόγω απολύσεων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανεξαρτησίας των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απαγωγή παιδιού από γονέα: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΠΟΛΩΝΙΑΣ για μη προστασία των παιδιών σε διασυνοριακές οικογενειακές διαδικασίες
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία [INFR(2021)2001] επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα. Ο κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών στο πλαίσιο διασυνοριακών διαφορών σχετικά με τη γονική μέριμνα και την απαγωγή παιδιών. Η συγκεκριμένη υπόθεση παράβασης αφορά τη μη συμμόρφωση της πολωνικής νομοθεσίας με τον κανονισμό Βρυξέλλες ΙΙα, ιδίως με τις διατάξεις σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων ή διαταγών που απαιτούν την επιστροφή απαχθέντων παιδιών στον τόπο συνήθους διαμονής τους. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πολωνικές αρχές παραλείπουν συστηματικά και διαρκώς να εκτελέσουν ταχέως και αποτελεσματικά τις αποφάσεις που διατάσσουν την επιστροφή απαχθέντων παιδιών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να άρει την παραβίαση του δικαίου της ΕΕ που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας: Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην ΕΣΘΟΝΙΑ, στην ΠΟΛΩΝΙΑ και στη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία που ποινικοποιεί τη ρητορική μίσους και τα εγκλήματα μίσους
Σκοπός της απόφασης-πλαισίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου) είναι να διασφαλίσει ότι σοβαρές εκδηλώσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας, όπως η δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους, τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία [INFR(2016)2048], στην Πολωνία [INFR(2020)2322] και στη Φινλανδία [INFR(2020)2320]. Η Επιτροπή είχε ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία στις 30 Οκτωβρίου 2020, και στην Πολωνία και τη Φινλανδία στις 18 Φεβρουαρίου 2021. Τα εν λόγω τρία κράτη μέλη απάντησαν προσκομίζοντας νέες πληροφορίες ως προς τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφού ανέλυσε αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες, διαπίστωσε περαιτέρω ζητήματα μεταφοράς —πέραν των ανησυχιών που είχαν ήδη εκφραστεί στις προειδοποιητικές επιστολές— τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν επί τούτου. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω τρία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα [INFR(2021)2063] και στην Ουγγαρία [INFR(2016)2078], επειδή δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη μεταφορά της απόφασης-πλαισίου στο εθνικό τους δίκαιο. Στις 9 Ιουνίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, ζητώντας κατάλληλο επίπεδο ποινικοποίησης της ρητορικής μίσους.  Η Επιτροπή απέστειλε επίσης προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία στις 2 Δεκεμβρίου 2021, καλώντας την να ποινικοποιήσει τη δημόσια επιδοκιμασία, άρνηση ή κατάφωρη υποβάθμιση των διεθνών εγκλημάτων και να διασφαλίσει το απαιτούμενο επίπεδο ποινικοποίησης των ρατσιστικών και ξενοφοβικών εγκλημάτων μίσους εν γένει. Οι απαντήσεις της Ελλάδας και της Ουγγαρίας δεν έκαμψαν επαρκώς τις ανησυχίες της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιολογημένες γνώμες της Επιτροπής. Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολογημένες γνώμες

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στο ΒΕΛΓΙΟ, στη ΛΕΤΟΝΙΑ και στην ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ λόγω πλημμελούς μεταφοράς των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη διερμηνεία και τη μετάφραση σε ποινικές διαδικασίες
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2021)2102], στη Λετονία [INFR(2021)2103] και στην Πορτογαλία [INFR(2021)2104] επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (οδηγία 2010/64/ΕΕ). Η οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες που εκδόθηκαν από την ΕΕ για τη δημιουργία κοινών ελάχιστων προτύπων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των υπόπτων και των κατηγορουμένων για δίκαιη δίκη προστατεύονται επαρκώς σε ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικότερα, η οδηγία εγγυάται το δικαίωμα των υπόπτων και των κατηγορουμένων στην ΕΕ να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, δωρεάν διερμηνεία και μετάφραση σε γλώσσα που κατανοούν. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω τρία κράτη μέλη, καλώντας τα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή. Δεδομένου ότι οι απαντήσεις δεν έκαμψαν επαρκώς τις ανησυχίες της Επιτροπής, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις οικείες υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προστασία των καταναλωτών: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για τον εκσυγχρονισμό της προστασίας των καταναλωτών
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Λετονία [INFR(2022)0127] και στην Πορτογαλία [INFR(2022)0159], επειδή δεν μετέφεραν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2161 σχετικά με την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών. Η εν λόγω οδηγία τροποποιεί τέσσερις οδηγίες: την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και την οδηγία για την αναγραφή των τιμών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο το αργότερο έως τις 28 Νοεμβρίου 2021. Στις 27 Ιανουαρίου 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 22 κράτη μέλη τα οποία δεν είχαν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή είχαν κοινοποιήσει μόνο μέτρα μερικής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Στις 29 Σεπτεμβρίου η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε επτά κράτη μέλη τα οποία εξακολουθούσαν να μην έχουν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στα δύο κράτη μέλη που είχαν κοινοποιήσει μόνο μέτρα μερικής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις οικείες υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να διασφαλίσει αποτελεσματική δικαστική προσφυγή κατά της αδράνειας της αρχής προστασίας δεδομένων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Φινλανδία [INFR(2022)4010], επειδή δεν παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων αποτελεσματική δικαστική προσφυγή σε περίπτωση που η αρχή προστασίας δεδομένων δεν εξετάζει καταγγελία ή δεν ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων εντός τριών μηνών σχετικά με την πρόοδο ή την έκβαση της καταγγελίας. Στη Φινλανδία τέτοιες καταστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω καταγγελίας στον επίτροπο Δικαιοσύνης ή στον κοινοβουλευτικό διαμεσολαβητή. Ωστόσο, η εν λόγω προσφυγή δεν πληροί τις απαιτήσεις της πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου οι οποίες καθορίζονται από το δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Φινλανδία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου [οδηγία (ΕΕ) 2016/680], σε συνδυασμό με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Στις 6 Απριλίου 2022 η Επιτροπή απέστειλε στη Φινλανδία προειδοποιητική επιστολή. Επειδή η απάντηση της Φινλανδίας δεν έκαμψε τις ανησυχίες της Επιτροπής, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Φινλανδία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Εάν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Giulia Bedini — Τηλ.: +32 229 58661)

Προειδοποιητικές επιστολές

Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τους εθνικούς στόχους τους για το 2020 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία [INFR(2022)2164], επειδή δεν υπέβαλε πλήρη έκθεση δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα σχετικά με την επίτευξη των στόχων της για το 2020 όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία [INFR(2022)2165] και στη Ρουμανία [INFR(2022)2166], επειδή δεν υπέβαλαν πλήρη έκθεση, στο πλαίσιο της διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, σχετικά με την επίτευξη των στόχων τους για το 2020 όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση προβλέπει την υποχρέωση των κρατών μελών να υποβάλουν έκθεση στην Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου 2022 σχετικά με την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 που καθορίζονται στην οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση απαιτεί επίσης από τα κράτη μέλη, εντός της ίδιας προθεσμίας, να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τους στόχους τους για το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2020, όπως ορίζεται στην οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα εν λόγω τρία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να κοινοποιήσουν τις ολοκληρωμένες αξιολογήσεις τους σχετικά με τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία [INFR(2022)2162] και στη Ρουμανία [INFR(2022)2161], ζητώντας τους να συμμορφωθούν με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ). Ειδικότερα, τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν αποδοτικές υποδομές τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης και/ή να συμβάλουν στην ανάπτυξη της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη χρήση θέρμανσης και ψύξης από απορριπτόμενη θερμότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν και να υποβάλλουν στην Επιτροπή ολοκληρωμένη αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης. Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση πρέπει να επικαιροποιείται ανά πενταετία και να κοινοποιείται στην Επιτροπή. Μέχρι στιγμής, η Πολωνία και η Ρουμανία δεν έχουν κοινοποιήσει επικαιροποιημένη αξιολόγηση, όπως όφειλαν να πράξουν έως την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Τα εν λόγω δύο κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο ορθά και πλήρως, αντίστοιχα, την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία [INFR(2022)2168], καλώντας τη να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Επίσης σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία [INFR(2020)2296], ζητώντας την πλήρη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στην εθνική της νομοθεσία. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ουγγαρία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με ορισμένες απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας. Θεωρεί επίσης ότι η Σλοβακία δεν έχει ακόμη μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας, μετά την προειδοποιητική επιστολή που είχε αποστείλει η Επιτροπή προς τα κράτη μέλη τον Οκτώβριο του 2020. Η οδηγία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία και καθορίζει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Σλοβακία έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αιτιολογημένες γνώμες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2021)0220], επειδή δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε στην Ισπανία προειδοποιητική επιστολή. Μέχρι σήμερα, η Ισπανία έχει μεταφέρει την οδηγία μόνο εν μέρει. Πλέον, έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσει την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γαλλία [INFR(2020)0185] και στην Πορτογαλία [INFR(2020)0233], επειδή δεν έχουν διασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2018/844 με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Για την ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου, η οδηγία εισήγαγε νέα στοιχεία, όπως οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια, η ηλεκτροκίνηση και τα σημεία επαναφόρτισης, καθώς και νέους κανόνες για την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 10 Μαρτίου 2020. Τον Μάιο του 2020 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη, επειδή δεν δήλωσαν πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Αφού εξέτασε τις απαντήσεις της Γαλλίας και της Πορτογαλίας, καθώς και τα εθνικά μέτρα μεταφοράς που κοινοποιήθηκαν, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει πλήρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθούν με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσουν την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Βουλγαρία [INFR(2021)0157] και τη Σλοβακία [INFR(2021)0360] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι οποίοι θεσπίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/2001. Η εν λόγω οδηγία παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, της θέρμανσης και ψύξης και των μεταφορών στην ΕΕ. Θέτει ως δεσμευτικό στόχο για την ΕΕ την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ποσοστό τουλάχιστον 32 % έως το 2030 και περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η οδηγία διευκολύνει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και θέτει συγκεκριμένους στόχους για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης και στον τομέα των μεταφορών έως το 2030. Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 30 Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω κράτη μέλη τον Ιούλιο του 2021. Τον Δεκέμβριο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία. Η Επιτροπή αποφάσισε τώρα να παραπέμψει τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ, ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Francesca Dalboni — Τηλ.: +32 229 88170)

Προειδοποιητική επιστολή

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει σωστά τον νέο μηχανισμό επίλυσης φορολογικών διαφορών στην ΕΕ (DRM)
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία [INFR(2022)2096], λόγω πλημμελούς μεταφοράς του μηχανισμού επίλυσης διασυνοριακών φορολογικών διαφορών [οδηγία (ΕΕ) 2017/1852]. Ο μηχανισμός εξασφαλίζει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, παρέχοντας πολύ μεγαλύτερη φορολογική ασφάλεια στις επιχειρήσεις και τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διπλής φορολόγησης. Στην αξιολόγηση της μεταφοράς της νέας οδηγίας στο ισπανικό δίκαιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εθνική νομοθεσία μεταφοράς δεν προβλέπει ορισμένα βασικά στοιχεία των νέων κανόνων. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αιτιολογημένη γνώμη

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τους νέους κανόνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία [INFR(2022)0074], επειδή δεν κοινοποίησε τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση). Η εν λόγω οδηγία, η οποία καταργεί και αντικαθιστά την οδηγία 2008/118/ΕΚ, θεσπίζει κοινές διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Προβλέπει δέσμη νέων κανόνων, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ από τις 13 Φεβρουαρίου 2023, και τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Μέχρι σήμερα, η Ισπανία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή κανένα μέτρο μεταφοράς και έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί με την υποχρέωση μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και να ενημερώσει την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: +32 229 53156, Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

Προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων
Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανία [INFR(2022)2100 και INFR(2022)2101]  και την Πολωνία [INFR(2020)0551 και INFR(2020)0552] να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων οι οποίοι καθορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2016/797 και στην οδηγία (ΕΕ) 2016/798. Οι οδηγίες αυτές αποτελούν μέρος της τέταρτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, μιας σειράς έξι ευρωπαϊκών νομοθετημάτων που αποσκοπούν στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς σιδηροδρομικών υπηρεσιών (ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος), στην αναζωογόνηση του σιδηροδρομικού τομέα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς. Οι οδηγίες που παραβιάζονται από τη Γερμανία και την Πολωνία έχουν ως στόχο να καταστήσουν ευκολότερη και φθηνότερη για τις επιχειρήσεις τη διαχείριση σιδηροδρομικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικότερα, δημιούργησαν ταχύτερους και φθηνότερους τρόπους πιστοποίησης του σιδηροδρομικού υλικού προς χρήση σε αρκετά κράτη μέλη. Επίσης, κατάργησαν τους περιττούς εθνικούς τεχνικούς και επιχειρησιακούς φραγμούς προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή σιδηροδρομική κυκλοφορία. Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία έως τον Ιούνιο του 2019 για να μεταφέρουν τους νέους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο, προθεσμία που θα μπορούσε να παραταθεί κατά ένα έτος. Η Πολωνία δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο.  Η Γερμανία δεν έχει εφαρμόσει το σύνολο των απαιτήσεων σε όλα τα περιφερειακά της δίκτυα. Σήμερα η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στη Γερμανία και αιτιολογημένες γνώμες στην Πολωνία. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις προειδοποιητικές επιστολές. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Οι σημερινές αιτιολογημένες γνώμες αποστέλλονται στην Πολωνία μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2020. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία [INFR(2022)2151] και στην Ιταλία [INFR(2022)2150] λόγω πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ( σχετική οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την σχετική οδηγία). Τα ανωτέρω κράτη μέλη είχαν ανακοινώσει πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Ωστόσο, η Επιτροπή εντόπισε αρκετές περιπτώσεις πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία ενός από τους ακρογωνιαίους λίθους της: τη δημιουργία κεντρικών μητρώων πραγματικών δικαιούχων. Η ενίσχυση της διαφάνειας είναι θεμελιώδους σημασίας για την καταπολέμηση της κατάχρησης νομικών οντοτήτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των εν λόγω νομικών οντοτήτων αποθηκεύονται σε κεντρικό μητρώο. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν για τον σκοπό αυτό κεντρική βάση δεδομένων όπου συγκεντρώνονται οι πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους ή το μητρώο επιχειρήσεων ή άλλο κεντρικό μητρώο. Η εμπιστοσύνη στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τους επενδυτές και το ευρύ κοινό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ακριβούς καθεστώτος γνωστοποίησης που παρέχει διαφάνεια ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους και τις δομές ελέγχου των εταιρειών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης που χαρακτηρίζονται από συγκεντρωμένη ιδιοκτησία, όπως τα σχετικά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει και να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

9. Ψηφιακή οικονομία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615, Charles Manoury — Τηλ.: +32 229 13391)

Προειδοποιητικές επιστολές

Διαδικτυακές εμπορικές πρακτικές μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων:  Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, την ΠΟΛΩΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να τηρήσουν τους ενωσιακούς κανόνες για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία [INFR(2022)2141], στη Λιθουανία [INFR(2022)2143] στην Ουγγαρία [INFR(2022)2142), στις Κάτω Χώρες [INFR(2022)2144], στην Πολωνία [INFR(2022)2145], στην Πορτογαλία [INFR(2022)2146], στη Σλοβενία [INFR(2022)2147] και στη Σλοβακία [INFR(2022)2148], επειδή δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει των ενωσιακών κανόνων για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης [κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150]. Ο εν λόγω κανονισμός εφαρμόζεται από τις 12 Ιουλίου 2020. Στις προειδοποιητικές επιστολές, η Επιτροπή εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τις απαιτήσεις του κανονισμού για τη θέσπιση από τα κράτη μέλη εθνικού νομικού πλαισίου με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής επιβολής του κανονισμού. Τα οικεία κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη θεσπίσει εθνική νομοθεσία και έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

 

10. Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: +32 229 96302, Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

Αιτιολογημένες γνώμες

Απόσπαση εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί 17 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την εκτελεστική οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2018)2226], στη Βουλγαρία [INFR(2018)2227], στην Τσεχία [INFR(2018)2230], στη Δανία [INFR(2021)2057], στη Γερμανία [INFR(2021)2056], στην Ιρλανδία [INFR(2018)2235], στη Γαλλία [INFR(2018)2232], στην Ιταλία [INFR(2021)2059], στην Ουγγαρία [INFR(2018)2234], στη Μάλτα [INFR(2018)2238], στις Κάτω Χώρες [INFR(2021)2061], στην Αυστρία [INFR(2018)2225], στην Πολωνία [INFR(2018)2239], στη Ρουμανία [INFR(2018)2241], στη Σλοβενία [INFR(2018)2243], στη Σλοβακία [INFR(2018)2242] και στη Φινλανδία [INFR(2021)2058], επειδή δεν ευθυγράμμισαν διάφορες εθνικές διατάξεις με την εκτελεστική οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων (οδηγία 2014/67/ΕΕ). Η οδηγία εφαρμογής αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων για την απόσπαση των εργαζομένων, ρυθμίζοντας ζητήματα σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της καταστρατήγησης των κανόνων, την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, η οδηγία εφαρμογής ορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να παρακολουθείται η συμμόρφωση με τους κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων· υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων και τους προστατεύει από δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη τους σε περίπτωση νομικών ή διοικητικών ενεργειών· προστατεύει τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων σε περιπτώσεις υπεργολαβίας· μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή και είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε όλα τα κράτη μέλη· και υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Τον Ιούλιο του 2021 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 24 κράτη μέλη και πλέον δίνει συνέχεια όσον αφορά τα 17 κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει ορθά ορισμένες ή όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις της οδηγίας. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία [INFR(2021)4039], επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004] και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)]. Το ομόσπονδο κράτος της Βαυαρίας θέσπισε νέο καθεστώς οικογενειακών επιδομάτων για τους κατοίκους του με μικρά παιδιά (ηλικίας έως 3 ετών). Βάσει αυτού του καθεστώτος, οι υπήκοοι της ΕΕ των οποίων τα παιδιά κατοικούν σε ένα από τα 15 κράτη μέλη όπου το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο απ' ό,τι στη Βαυαρία λαμβάνουν τη συγκεκριμένη παροχή μειωμένη. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το ενδεχόμενο η εν λόγω νομοθεσία να παραβιάζει το δίκαιο της ΕΕ και να συνιστά αδικαιολόγητη έμμεση διάκριση λόγω ιθαγένειας των διακινούμενων εργαζομένων. Επιπλέον, η εν λόγω νομοθεσία παραβιάζει τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Οι εργαζόμενοι της ΕΕ των οποίων τα παιδιά κατοικούν μόνιμα σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να δικαιούνται τις ίδιες οικογενειακές παροχές με τους άλλους εργαζομένους στη Βαυαρία. Τον Ιούνιο του 2022 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην απόφασή του στην υπόθεση C-328/20, έκρινε ότι ένα αυστριακό σύστημα επιδομάτων τέκνου, το οποίο εμφάνιζε πολύ μεγάλες ομοιότητες με εκείνο της Βαυαρίας, δεν ήταν σύμφωνο με το δίκαιο της ΕΕ. Η απόφαση αυτή επιβεβαίωσε τη θέση της Επιτροπής. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2021. Η Γερμανία απάντησε στην επιστολή της Επιτροπής τον Μάρτιο του 2022. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απάντηση δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανησυχίες της και, για τον λόγο αυτό, αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κινητικότητα των εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να θέσει τέλος στις διακρίσεις σε βάρος των ξένων καθηγητών
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία [INFR(2021)4055] λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011]. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι πολίτες της ΕΕ που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία δεν επιτρέπεται να υφίστανται διακρίσεις λόγω της ιθαγένειάς τους όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και τους όρους εργασίας. Στην απόφασή του στην υπόθεση C-119/04, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ένας ιταλικός νόμος του 2004 παρέχει αποδεκτό πλαίσιο για τη λεγόμενη αποκατάσταση της σταδιοδρομίας των ξένων καθηγητών («Lettori») στα ιταλικά πανεπιστήμια. Αυτό σημαίνει ότι ο νόμος επιτρέπει την αναπροσαρμογή του μισθού τους, της αρχαιότητάς τους και των αντίστοιχων παροχών κοινωνικής ασφάλισης με βάση τα ισχύοντα για ερευνητή απασχολούμενο με σύμβαση μερικής απασχόλησης, και χορηγεί στους εν λόγω καθηγητές το δικαίωμα σε αναδρομικές αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησής τους. Ωστόσο, η πλειονότητα των πανεπιστημίων δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την ορθή αποκατάσταση της σταδιοδρομίας των Lettori, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ξένοι καθηγητές να εξακολουθούν να μην έχουν λάβει τα χρήματα που δικαιούνται. Η Ιταλία δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα από την έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει τον Σεπτέμβριο του 2021 και, ως εκ τούτου, εξακολουθεί να εισάγει διακρίσεις σε βάρος των ξένων καθηγητών. Η Ιταλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
26 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα