Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ενημέρωσης στην Ελλάδα

Επικοινωνήστε με τα ευρωπαϊκά δίκτυα στην Ελλάδα κι ενημερωθείτε για θέματα πολιτισμού, απασχόλησης, εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, κινητικότητας των νέων, δικαιωμάτων καταναλωτή, καθώς και για τα προγράμματα κι έργα που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.

Πληροφορίες για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την κινητικότητα

Δίκτυο ERASMUS

Το πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει, μέσω της διά βίου μάθησης, στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, χωρίς διακρίσεις.

Email επικοινωνίας: erasmusplus-youthatinedivim [dot] gr (erasmusplus-youth[at]inedivim[dot]gr)

 

Πληροφορίες για την απασχόληση, την κατάρτιση, την έρευνα και την κινητικότητα

Δίκτυο  EURODESK

Το Eurodesk παρέχει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες, όπως ταξίδια, εργασία, σπουδές και εθελοντισμό στην Ευρώπη, για νέους ηλικίας 13-30 ετών.

Email επικοινωνίας: eurodeskatinedivim [dot] gr (eurodesk[at]inedivim[dot]gr)

Εθνικό κέντρο συντονισμού του δικτύου ΕURES

Το EURES παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες πρόσληψης/τοποθέτησης (αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς επίσης και προς όφελος οποιουδήποτε πολίτη που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.

Email επικοινωνίας: euresgreeceatdypa [dot] gov [dot] gr (euresgreece[at]dypa[dot]gov[dot]gr)

Εθνικό κέντρο πληροφόρησης EUROGUIDANCE

Το Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Euroguidance παρέχει δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και τις ευκαιρίες μάθησης στην ΕΕ. Το Δίκτυο απευθύνεται σε Εμπειρογνώμονες ΣΥΕΠ, Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Ευρωσυμβούλους και Ειδικούς Πληροφόρησης σε φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Email επικοινωνίας: stetradakouateoppep [dot] gr (guidance[at]eoppep[dot]gr)

Εθνικό κέντρο EUROPASS

Το Εθνικό Κέντρο EUROPASS προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία και αξιόπιστες πληροφορίες που στηρίζουν τους εκπαιδευόμενους, τους εργαζόμενους και τα άτομα που αναζητούν εργασία σε όλη την Ευρώπη.

Email επικοινωνίας: europassateoppep [dot] gr (europass[at]eoppep[dot]gr)

Δίκτυο EURYDICE

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις σχετικά με τα ευρωπαϊκά συστήματα και τις πολιτικές για την εκπαίδευση.

Email επικοινωνίας: eurydiceatminedu [dot] gov [dot] gr (eurydice[at]minedu[dot]gov[dot]gr)

EURAXESS  

Το Κέντρο Υπηρεσιών EURAXESS βοηθά τους ερευνητές και την οικογένειά τους να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη μετακίνησή τους σε ξένη χώρα, παρέχοντας βοήθεια σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα.

 

Πληροφορίες στον τομέα των Επιχειρήσεων

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες - EYE

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων επιχειρηματιών με σκοπό να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Email επικοινωνίας: assetatasset-tec [dot] gr (asset[at]asset-tec[dot]gr)

Enterprise Europe Network - EEN

Το Enterprise Europe Network Hellas βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλων συνεργατών στο εξωτερικό.

Email επικοινωνίας: praxiatpraxinetwork [dot] gr (praxi[at]praxinetwork[dot]gr) / infoatpraxinetwork [dot] gr (info[at]praxinetwork[dot]gr)

 

Πληροφορίες για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας αποτελεί μέρος ενός πανευρωπαϊκού δικτύου που συμβουλεύει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών και παρέχει εύκολη πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής έχει αγοράσει κάτι από άλλη χώρα (διασυνοριακή συναλλαγή).

Email επικοινωνίας: infoateccgreece [dot] gr (info[at]eccgreece[dot]gr)

 

Πληροφορίες στον Πολιτιστικό τομέα

Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη / Creative Europe Desk

MEDIA

Το Υπο-πρόγραμμα «MEDIA» στηρίζει την ανάπτυξη και τη διανομή ταινιών και οπτικοακουστικών έργων με διεθνή απήχηση, εντός και εκτός Ευρώπης. Το πρόγραμμα MEDIA στηρίζει τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών οργανισμών κινηματογράφου και οπτικοακουστικού τομέα να αναπτυχθούν, να διανείμουν και να προωθήσουν το έργο τους.

Email επικοινωνίας: mediadeskatgfc [dot] gr (mediadesk[at]gfc[dot]gr)

CULTURE

Το Υπο-πρόγραμμα «Πολιτισμός» (Culture) του Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει οικονομικά την ανάπτυξη του κλάδου και προωθεί την επέκταση των εργασιών του στην Ευρώπη. Οι δράσεις του καλύπτουν όλους τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, όπως τη μουσική, τα βιβλία & τις εκδόσεις, την πολιτιστική κληρονομιά και την αρχιτεκτονική.

Email επικοινωνίας: ced [dot] greeceatculture [dot] gr (ced[dot]greece[at]culture[dot]gr)

 

Πληροφορίες για Κεντρικές Συντονιστικές Υπηρεσίες

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης - NGEU

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία και υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών. Συντονίζει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης που υποβάλλεται προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και έργων στην Ελλάδα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Email επικοινωνίας: rrfasupportatminfin [dot] gr (rrfasupport[at]minfin[dot]gr)

ΕΣΠΑ- Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας, αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που δημιούργησε η οικονομική κρίση.

Email επικοινωνίας: infoatespa [dot] gr (info[at]espa[dot]gr)

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου -ΕΥΣΕΚΤ

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) συντονίζει την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Email επικοινωνίας: eysektatmou [dot] gr (eysekt[at]mou[dot]gr)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης - European CAP Network

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΔΑΑ/ENRD) παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης των κρατών μελών της ΕΕ δημιουργώντας και ανταλλάσσοντας γνώσεις, και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε ολόκληρη την αγροτική Ευρώπη.

Email επικοινωνίας: eadatmou [dot] gr (ead[at]mou[dot]gr) / etzoumakaatmou [dot] gr (etzoumaka[at]mou[dot]gr)

 

Πληροφορίες για τα δικαιώματα και το δίκαιο της ΕΕ

Νομικός σύμβουλος «Η Ευρώπη σου» 

Ο νομικός σύμβουλος «Η Ευρώπη σου» είναι δικηγόρος και είναι διαθέσιμος κατόπιν ραντεβού να σας παράσχει δωρεάν συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εθνικό κέντρο SOLVIT

Το SOLVIT είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για να επιλύουν χωρίς δικαστικές διαδικασίες τα προβλήματα που προκύπτουν από την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές.

Email επικοινωνίας: solvit [dot] greeceatminfin [dot] gr (solvit[dot]greece[at]minfin[dot]gr)

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση από πλευράς των θεσμικών οργάνων ή άλλων οργανισμών της ΕΕ. Τις καταγγελίες αυτές μπορούν να τις υποβάλλουν πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι χωρών της ΕΕ ή ακόμα ενώσεις ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΕΕ.

FIN-NET

Το FIN-NET είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από εθνικούς φορείς αρμόδιους για την εξωδικαστική διεκπεραίωση καταγγελιών καταναλωτών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

OLAF — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Η OLAF διερευνά περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, περιπτώσεις διαφθοράς και σοβαρών παραπτωμάτων εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αναπτύσσει πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

RAPEX

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα διευκολύνει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών 31 χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Βρείτε κοντά σας ένα κέντρο της ΕΕ στην Ελλάδα