Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Bannière Développer son entreprise en Europe_0
Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ

Χρηματοδότηση και οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων από την ΕΕ

Με μια δυνητική εσωτερική αγορά 450 εκατομμυρίων καταναλωτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο.

Χάρη στην ενιαία αγορά, οι ελληνικές εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, αποτελούν μέρος αυτής της δυναμικής εμπορικής ζώνης της ΕΕ που τροφοδοτεί την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας και διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Διαχείριση μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης στην ΕΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν δύο στους τρεις εργαζομένους και δημιουργούν το 85% όλων των νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει πληροφορίες, στήριξη και πηγές χρηματοδότησης για να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να επεκταθούν. Ειδικότερα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν:

  • να επωφελούνται από την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς τελωνειακούς ή κανονιστικούς φραγμούς·
  • να βασίζονται στη στήριξη και την αλληλεγγύη της ΕΕ όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η πανδημία COVID-19 και το Brexit·
  • να επωφελούνται από τη συλλογική διαπραγματευτική ισχύ της ΕΕ, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές μέσω εμπορικών συμφωνιών κατόπιν διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες και περιοχές.

Χρηματοδότηση και οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων από την ΕΕ

Κάθε χρόνο η ΕΕ στηρίζει περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις και επιχειρηματίες μέσω επιχειρηματικών δανείων, μικροχρηματοδοτήσεων, εγγυήσεων και επιχειρηματικών κεφαλαίων. Η απόφαση για τη χορήγηση χρηματοδότησης από την ΕΕ λαμβάνεται συνήθως από τοπικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως τράπεζες, επιχειρήσεις κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ή «επιχειρηματικούς αγγέλους».

Ενόψει της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής που προκάλεσε η πανδημία, η ΕΕ δρομολόγησε το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη, προκειμένου να βοηθήσει τις οικονομίες, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να ορθοποδήσουν. Το σχέδιο αυτό θα παράσχει πρόσθετη στήριξη και ευκαιρίες χρηματοδότησης στις κυπριακές επιχειρήσεις, ιδίως στον γεωργικό τομέα.

Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας

Πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ και τις διαδικασίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις

Διαθέσιμη χρηματοδότηση επιχειρήσεων για την Ελλάδα

Πρωτοβουλίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ

Δίκτυα πληροφόρησης και υποστήριξης των επιχειρήσεων

Η Ευρώπη σου – Επιχειρήσεις

Πλήρες φάσμα πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση και τη διαχείριση μιας επιχείρησης ή μιας νεοφυούς επιχείρησης στην ΕΕ, τους φορολογικούς κανόνες και διαδικασίες, τους ανθρώπινους πόρους, τις απαιτήσεις προϊόντων, τις οικονομικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες, καθώς και τις συναλλαγές με τους πελάτες.

Η Ευρώπη σου – Συμβουλές

Δίκτυο ανεξάρτητων δικηγόρων που γνωρίζουν καλά τόσο την ενωσιακή νομοθεσία όσο και τις εθνικές νομοθεσίες όλων των χωρών της ΕΕ, παρέχοντας:

  • δωρεάν, εξατομικευμένες συμβουλές σε επίσημη γλώσσα της ΕΕ της επιλογής σας, εντός μίας εβδομάδας·
  • διευκρινίσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που ισχύει στην περίπτωσή σας·
  • πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην ΕΕ.

Το δίκτυο SOLVIT

Οι άδικοι κανόνες ή αποφάσεις και η γραφειοκρατία που εισάγει διακρίσεις μπορεί να δυσχεράνουν τη ζωή, την εργασία ή την επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα της ΕΕ. Έτσι, αν ως πολίτης ή επιχείρηση της ΕΕ αντιμετωπίζετε εμπόδια σε άλλη χώρα επειδή μια δημόσια αρχή δεν εφαρμόζει σωστά την ενωσιακή νομοθεσία... το SOLVIT μπορεί να σας βοηθήσει.

Erasmus «Νέοι επιχειρηματίες»

Το πρόγραμμα προσφέρει στους επίδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη σύσταση και/ή την επιτυχή διαχείριση μιας μικρής επιχείρησης στην Ευρώπη, μέσω της κατάρτισης στην εργασία και της καθοδήγησης.

Access2Markets

Ειδική πύλη για δυνητικούς και υφιστάμενους εισαγωγείς και εξαγωγείς της ΕΕ με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους δασμούς, τους φόρους, τους κανόνες και τις απαιτήσεις προϊόντων για όλες τις χώρες της ΕΕ και για περισσότερες από 120 άλλες αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας των συνεργατικών σχηματισμών

Ένα διαδικτυακό εργαλείο αντιστοίχισης για την εξεύρεση επιχειρηματικών εταίρων ανά χώρα, περιφέρεια, τομέα ή βιομηχανικό οικοσύστημα.

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις στην ΕΕ

Ενημέρωση, ειδήσεις και εκδηλώσεις σχετικά με τη στρατηγική και τις πολιτικές της ΕΕ για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των δεξιοτήτων και των προσόντων τους, της κινητικότητας, της κοινωνικής προστασίας και της ένταξης.

Ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξης για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Υπηρεσία πρώτης γραμμής για θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία παρέχει δωρεάν στήριξη, βοηθώντας τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους δικαιούχους ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ να διαχειρίζονται τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους στο πλαίσιο διακρατικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή στο πλαίσιο προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πώς στηρίζουν οι πολιτικές της ΕΕ την Ελλάδα

Περισσότερα για τις επιχειρήσεις, την οικονομία και το ευρώ στην ΕΕ

Περισσότερα για τη χρηματοδότηση και τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών