Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο14 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει την ελληνική μέθοδο υπολογισμού των προμηθειών εγγύησης επί των δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις

GR - EU

Η Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, την ελληνική μεθοδολογία για τον υπολογισμό των προμηθειών επί των δανείων με κρατική εγγύηση προς μεγάλες επιχειρήσεις. Η μεθοδολογία υπολογισμού θα βοηθήσει τις ελληνικές χορηγούσες αρχές να υπολογίσουν: i) προμήθειες εγγύησης σύμφωνες με τις τιμές της αγοράς· ή ii) το ποσό της ενίσχυσης σε εγγυήσεις για τους σκοπούς της εφαρμογής του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, που θα απάλλασσε τα μέτρα από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης της ενίσχυσης στην Επιτροπή, εάν το ποσό είναι αρκετά μικρό. Σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που εγκρίθηκε σήμερα, i) οι προμήθειες εγγύησης συνδέονται με δείκτες συμβολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου· και ii) θα υπάρχει συνέπεια μεταξύ των προμηθειών εγγύησης που καταβάλλονται στο κράτος και των επιτοκίων που χρεώνει ο χρηματοπιστωτικός διαμεσολαβητής (δηλ. υψηλότερο επιτόκιο του εγγυημένου δανείου συνεπάγεται υψηλότερη προμήθεια εγγύησης).

Η μεθοδολογία υπολογισμού θα εφαρμόζεται έως τις 21 Απριλίου 2026. Η Επιτροπή αξιολόγησε τη μεθοδολογία υπολογισμού βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως της ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων («ανακοίνωση για τις εγγυήσεις»), η οποία καθορίζει κατά πόσον οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις συνιστούν κρατική ενίσχυση. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεθοδολογία υπολογισμού είναι σύμφωνη με την ανακοίνωση για τις εγγυήσεις. Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η μεθοδολογία i) διασφαλίζει ότι οι προμήθειες επί των εγγυημένων δανείων είναι ευθυγραμμισμένες με την αγορά· ii) κρίνει την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη βάσει αναφορών σε εξωτερικές αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας· iii) προσαρμόζει την προμήθεια ανάλογα με την προσφερόμενη εξασφάλιση με ακίνητα· iv) οδηγεί σε προμήθειες εγγύησης οι οποίες, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της έκθεσης, θα παραμείνουν κοντά στα μέσα πιστωτικά περιθώρια των ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων· και v) διασφαλίζει ότι οι πιστώτριες τράπεζες δεν θα επωφεληθούν από την κρατική εγγύηση. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε τη μεθοδολογία βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.102741 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων, στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό, αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

Press Release in English

 

 

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
14 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα