Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Δεκεμβρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μηχανημάτων και των ρομπότ

Ρομπότ καθαριότητας

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με έναν νέο κανονισμό για τα μηχανήματα. Ο νέος κανονισμός αναθεωρεί την υφιστάμενη οδηγία για τα μηχανήματα και προσαρμόζει τους κανόνες για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων κινδύνων και προκλήσεων που θέτουν οι νέες τεχνολογίες στα μηχανολογικά προϊόντα και διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό τους.

Ο κανονισμός καλύπτει τα μηχανολογικά καταναλωτικά προϊόντα και τα βιομηχανικά μηχανήματα, από βαρέα επαγγελματικά κατασκευαστικά μηχανήματα έως ολόκληρες γραμμές βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και εξαιρετικά ψηφιοποιημένα προϊόντα, όπως ρομπότ ή εκτυπωτές 3D για μεταποίηση. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην επόμενη γενιά μηχανημάτων, θα προωθήσουν την καινοτομία και θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα των μηχανημάτων στην ενιαία αγορά και παγκοσμίως.

Ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα:

  • Θα διασφαλίσει την ασφάλεια των μηχανημάτων και θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των χρηστών στις νέες τεχνολογίες.  Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα μηχανολογικά προϊόντα τηρούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στον κανονισμό. Έξι κατηγορίες μηχανημάτων θα υπόκεινται σε υποχρεωτική πιστοποίηση από τρίτους, η οποία θα συμπληρώνεται από διαδικασία ανθεκτική στις μελλοντικές εξελίξεις με σκοπό την επικαιροποίηση του αριθμού αυτού. Οι κανόνες εισάγουν νέες απαιτήσεις ασφάλειας για τα αυτόνομα μηχανήματα, τη συνεργασία ανθρώπου-μηχανής και, για πρώτη φορά, την ασφαλή χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στα μηχανήματα. Για να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, οι κατασκευαστές μπορούν να συνεχίσουν να βασίζονται σε απόθεμα εναρμονισμένων προτύπων, το οποίο επικαιροποιείται συνεχώς με βάση την τεχνική πρόοδο, διευκολύνοντας την καινοτομία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα.
  • Θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο και το κόστος για τους κατασκευαστές. Οι κανόνες εισάγουν διοικητικές απλουστεύσεις, όπως η δυνατότητα χρήσης ψηφιακών μορφοτύπων για τις οδηγίες χρήσης. Αυτό θα βοηθήσει τον κλάδο να εξοικονομήσει έως και 16,6 δισ. ευρώ ετησίως. Οι νέοι κανόνες καθορίζουν επίσης την πορεία προς την προσαρμογή των τελών για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στις ανάγκες των ΜΜΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 98 % του τομέα των μηχανημάτων. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες ενισχύουν τη συνοχή με τους κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοανθεκτικότητα.
  • Θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου. Ο νέος κανονισμός θεσπίζει σαφείς και αναλογικούς κανόνες, οι οποίοι θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ, και αυξάνει την ασφάλεια δικαίου για τους κατασκευαστές. Αποσαφηνίζει θέματα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τους ορισμούς, τις βασικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Το τελικό κείμενο αποσαφηνίζει περαιτέρω την έννοια της ουσιαστικής τροποποίησης των προϊόντων.
  • Θα καθιερώσει αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς. Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζουν τις διασφαλίσεις έναντι των μη συμμορφούμενων μηχανολογικών προϊόντων με εκείνες που χρησιμοποιούνται στο ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για τα προϊόντα.


Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει τώρα να εγκρίνουν επίσημα τον νέο κανονισμό για τα μηχανήματα. Ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τεθεί σε εφαρμογή 42 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.


Ιστορικό

Τα μηχανήματα είναι απαραίτητα στην καθημερινή μας ζωή και είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία της βιομηχανίας μας και για την ευημερία των πολιτών της ΕΕ. Ωστόσο, η εμφάνιση νέων ψηφιακών τεχνολογιών θέτει νέες προκλήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της ασφαλούς συνδεσιμότητας, της αυτονομίας, της εξάρτησης από δεδομένα ή της αδιαφάνειας των προϊόντων.

Ο κλάδος παραγωγής της ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην κατασκευή μηχανημάτων. Ο τομέας των μηχανημάτων καταγράφει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 740 δισ. ευρώ, ήτοι το 9,4 % του συνολικού κύκλου εργασιών του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ. Στην ΕΕ ο τομέας απασχολεί 2,8 εκατομμύρια άτομα, ήτοι το 9,9 % του συνόλου των εργαζομένων στον τομέα της μεταποίησης, και περιλαμβάνει περισσότερες από 80 000 εταιρείες, ήτοι το 4,1 % του συνόλου των μεταποιητικών εταιρειών. Η ΕΕ κατέγραψε σταθερά θετικό εμπορικό ισοζύγιο στον τομέα, με εξαγωγές άνω των 276 δισ. ευρώ σε χώρες εκτός ΕΕ το 2019.

Από το 1989 η οδηγία της ΕΕ για τα μηχανήματα, η οποία έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές, προωθεί την ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανημάτων εντός της ενιαίας αγοράς και εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας για τους εργαζομένους και τους πολίτες της ΕΕ. Ωστόσο, στο πλαίσιο διαδικασίας REFIT το 2018, καθορίστηκαν πολλοί τομείς που επιδέχονται βελτίωση και έχουν ανάγκη αναθεώρησης. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης το 2020 έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και της ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη, η οποία συνοδεύει μια λευκή βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα κενά στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή παρουσίασε τον νέο κανονισμό για τα μηχανήματα, ο οποίος αναθεωρεί την οδηγία, τον Απρίλιο του 2021, στο πλαίσιο της ευρύτερης δέσμης μέτρων για την ΤΝ. Η δέσμη αυτή περιλάμβανε επίσης πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη), ανακοίνωση σχετικά με την προώθηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και επανεξέταση του συντονισμένου σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μηχανολογικά προϊόντα

 

Ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα διασφαλίσει ότι τα προηγμένα μηχανήματα, όπως τα αυτόνομα μηχανήματα ή τα συνεργατικά ρομπότ, μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια στην αγορά της ΕΕ. Επίσης, ο κανονισμός θα τονώσει την καινοτομία και θα διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των μηχανημάτων στα οποία ο κλάδος παραγωγής της ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως.

 

κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή - 15/12/2022

Ο νέος κανονισμός για τα μηχανήματα θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης, της συνεργασίας ανθρώπων/ρομπότ, των συνδεδεμένων και των αυτοδιδασκόμενων μηχανημάτων και, ως εκ τούτου, θα αυξήσει την υιοθέτησή τους. Οι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι η βιομηχανία μηχανημάτων της Ευρώπης μπορεί να συνεχίσει να καινοτομεί, να θέτει πρότυπα και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Ένας ισχυρός τομέας μηχανημάτων διαδραματίζει καίριο ρόλο στην υλοποίηση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης του ευρωπαϊκού κλάδου παραγωγής.

κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς - 15/12/2022

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Δεκεμβρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα