Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο24 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Επισιτιστική ασφάλεια και ανθεκτικότητα των οικοσυστημάτων: η Επιτροπή ενισχύει τη δράση της για τους επικονιαστές

EU Pollinators

Σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει τη «Νέα συμφωνία για τους επικονιαστές», με στόχο την αντιμετώπιση της ανησυχητικής μείωσης των άγριων εντόμων-επικονιαστών στην Ευρώπη, αναθεωρώντας την πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές του 2018. Οι πολίτες ζητούν ολοένα και περισσότερο αποφασιστική δράση κατά της απώλειας επικονιαστών, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσφατης επιτυχημένης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες». Η ανανεωμένη πρωτοβουλία καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να λάβουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη για την αντιστροφή της μείωσης των επικονιαστών έως το 2030, καθώς σήμερα ένα στα τρία είδη μελισσών, πεταλούδων και συρφίδων εξαφανίζεται στην ΕΕ. Συμπληρώνει την πρόταση της Επιτροπής του Ιουνίου 2022 για νομοθετική πράξη για την αποκατάσταση της φύσης και αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.


Aναστροφή της μείωσης των επικονιαστών έως το 2030 

Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές καθορίζονται στόχοι για το 2030 και σχετικές δράσεις με βάση τρεις προτεραιότητες. Βασική προτεραιότητα είναι η βελτίωση της διατήρησης των επικονιαστών και η αντιμετώπιση των αιτίων της μείωσής τους. Η προτεραιότητα αυτή θα υλοποιηθεί με:

  • Καλύτερη διατήρηση των ειδών και των οικοτόπων — για παράδειγμα η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τα σχέδια διατήρησης των απειλούμενων ειδών επικονιαστών· θα προσδιορίσει τους επικονιαστές που είναι χαρακτηριστικοί των οικοτόπων που προστατεύονται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, τους οποίους τα κράτη μέλη θα πρέπει να προστατεύουν· και η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, θα καταρτίσει σχέδιο δικτύου οικολογικών διαδρόμων για τους επικονιαστές, ή τα λεγόμενα «Buzz Lines».
  • Αποκατάσταση οικοτόπων σε γεωργικά τοπία — ιδίως μέσω μεγαλύτερης στήριξης για φιλική προς τους επικονιαστές γεωργία στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.
  • Μετριασμός των επιπτώσεων της χρήσης φυτοφαρμάκων στους επικονιαστές — για παράδειγμα μέσω νομικών απαιτήσεων για την εφαρμογή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας ή μέσω πρόσθετων μεθόδων δοκιμών για τον προσδιορισμό της τοξικότητας των φυτοφαρμάκων για τους επικονιαστές, συμπεριλαμβανομένων των υποθανατηφόρων και χρόνιων επιπτώσεων. Δεδομένου ότι η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων αποτελεί βασικό παράγοντα απώλειας επικονιαστών, η μείωση του κινδύνου και της χρήσης φυτοφαρμάκων σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής για τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων θα είναι ζωτικής σημασίας.
  • Βελτίωση των οικοτόπων επικονιαστών σε αστικές περιοχές.
  • Αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν στους επικονιαστές η κλιματική αλλαγή, τα χωροκατακτητικά ξένα είδη και άλλες απειλές όπως τα βιοκτόνα ή η φωτορύπανση.

Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί επίσης στη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τη μείωση των επικονιαστών, τα αίτια και τις συνέπειές της. Οι δράσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, την υποστήριξη της έρευνας και της αξιολόγησης, για παράδειγμα με τη χαρτογράφηση των βασικών περιοχών επικονιαστών έως το 2025, καθώς και στοχευμένες δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και της διάδοσης της γνώσης.
Τέλος, κινητοποίηση της κοινωνίας και προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού και της συνεργασίας. Η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών για τους επικονιαστές. Επιπλέον, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αναλάβουν δράση, για παράδειγμα αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού και στηρίζοντας την επιστήμη των πολιτών.
Ο πλήρης κατάλογος των δράσεων παρατίθεται στο παράρτημα της ανακοίνωσης με τίτλο «Νέα συμφωνία για τους επικονιαστές».
 

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν τις νέες δράσεις και να δεσμευτούν ενεργά για την υλοποίησή τους, σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι νέες δράσεις θα συμπληρώσουν τα επικείμενα εθνικά σχέδια αποκατάστασης (στο πλαίσιο της προτεινόμενης νομοθετικής πράξης για την αποκατάσταση της φύσης), όπου τα κράτη μέλη θα προσδιορίσουν τα μέτρα για την επίτευξη του νομικά δεσμευτικού στόχου της αντιστροφής της μείωσης των πληθυσμών επικονιαστών έως το 2030.
Αργότερα εντός του έτους η Επιτροπή θα απαντήσει στην πρωτοβουλία πολιτών «Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες» μέσω ειδικής ανακοίνωσης. 

 

Ιστορικό

Οι επικονιαστές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υγιών οικοσυστημάτων. Χωρίς αυτούς, πολλά φυτικά είδη θα μειωθούν και εντέλει θα εξαφανιστούν, μαζί με τους οργανισμούς που εξαρτώνται από αυτά, κάτι που θα έχει σοβαρές οικολογικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Δεδομένου ότι περίπου το 80 % των καλλιεργειών και των άγριων ανθοφόρων φυτών εξαρτώνται από την επικονίαση των ζώων, η απώλεια επικονιαστών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη φύση της ΕΕ, την ανθρώπινη ευημερία και την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς θέτει σε κίνδυνο τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη γεωργική παραγωγή. Το σημερινό γεωπολιτικό πλαίσιο έχει εντείνει περισσότερο την ανάγκη να καταστεί το σύστημα τροφίμων ανθεκτικότερο, μεταξύ άλλων μέσω της προστασίας και της αποκατάστασης των εντόμων επικονίασης.

Η πρωτοβουλία βασίζεται σε διεξοδικές διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και σε θεσμική ανατροφοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπλέον, συνάδει με το πρόσφατα εγκριθέν παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ, το οποίο περιλαμβάνει τον παγκόσμιο στόχο μείωσης του κινδύνου από τα φυτοφάρμακα κατά τουλάχιστον 50 % έως το 2030.
 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αναθεωρημένη πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές

Ανακοίνωση με τίτλο «Νέα συμφωνία για τους επικονιαστές» και παράρτημα

Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές — Περιβάλλον — Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής — Παράγοντες προώθησης της επισιτιστικής ασφάλειας

EU Pollinator Information Hive (Κυψέλη πληροφοριών της ΕΕ για τους επικονιαστές)

Πάρκο επικονιαστών (europa.eu)

 

Δηλώσεις

Η προστασία των επικονιαστών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία του πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές. Οι πολίτες μας ζητούν συνεχώς την ανάληψη αποφασιστικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ. Γνωρίζουμε ότι η υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων και η υπερβολική εξάρτηση από αυτά συνιστούν σοβαρή απειλή για την επισιτιστική μας ασφάλεια, την κερδοφορία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και την ελαχιστοποίηση της απώλειας επικονιαστών στο μέλλον.

κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - 24/01/2023

 

Οι Ευρωπαίοι πολίτες μάς ζήτησαν ξεκάθαρα να αναλάβουμε δράση για την προστασία των επικονιαστών. Ήδη οι μισές καλλιέργειες στην ΕΕ που εξαρτώνται από την επικονίαση αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η μείωση και η αντικατάσταση των χημικών φυτοφαρμάκων είναι απολύτως αναγκαία. Ο πληθυσμός μελισσών και πεταλούδων θα πρέπει να αυξηθεί εκ νέου εάν θέλουμε οι Ευρωπαίοι γεωργοί να ευημερήσουν σε ένα υγιές περιβάλλον.

κ. Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία - 24/01/2023

 

Οι γεωργοί έχουν δει ιδίοις όμμασι τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας. Είναι γεγονός ότι η μείωση των επικονιαστών συνιστά άμεσο κίνδυνο για τη γεωργική παραγωγικότητα. Χωρίς μεγαλύτερη βιωσιμότητα δεν μπορεί να υπάρξει μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια. Γνωρίζω ότι οι γεωργοί εργάζονται σκληρά σε καθημερινή βάση προσπαθώντας να μας εξασφαλίσουν τροφή, ενώ παράλληλα συμμορφώνονται με τις πιο φιλόδοξες περιβαλλοντικές απαιτήσεις στον κόσμο, και θα ήθελα να τους επαινέσω για αυτό. Τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ θα τους στηρίξουν κατά τη μετάβασή τους σε πιο πράσινες πρακτικές.

κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, επίτροπος Γεωργίας - 24/01/2023

 

Ακόμα και κάτι μικρό μπορεί να φέρει μεγάλες αλλαγές στον κόσμο μας. Στην περίπτωση των επικονιαστών, αυτά τα μικρά έντομα θα καθορίσουν το μέλλον της φύσης και τη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια. Χρειαζόμαστε άμεσες και στοχευμένες δράσεις για τη διάσωση των επικονιαστών, διότι είναι ανεκτίμητοι για τα οικοσυστήματα, τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. Αυτή η νέα συμφωνία για τους επικονιαστές της ΕΕ συνιστά αποφασιστικό βήμα προόδου, και μάλιστα όχι μόνο για την ΕΕ, καθώς μπορεί να εμπνεύσει παρόμοιες δράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ας γίνει πραγματικότητα πριν να είναι πολύ αργά.

Ο κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, δήλωσε: - 24/01/2023

 

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
24 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα