Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Ιουλίου 2021Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

logo_of_the_european_commission_el.svg_0.png
© EU
Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 108 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

 

1. Περιβάλλον και αλιεία

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vivian Loonela — Τηλ.: +32 229 66712, Daniela Stoycheva — Τηλ.: +32 229 53664)

 

Προειδοποιητική επιστολή — Άρθρο 260 της ΣΛΕΕ

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ). Η οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων θεσπίζει πρότυπα για τους χώρους υγειονομικής ταφής με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου, στο νερό, στο έδαφος και στον αέρα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Σύμφωνα με την οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, οι υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής δεν επιτρέπεται να εξακολουθούν να λειτουργούν μετά τις 16 Ιουλίου 2009, εκτός αν συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία. Το 2015 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι η Βουλγαρία δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι χώροι υγειονομικής ταφής συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στην εν λόγω οδηγία. Την εποχή εκείνη εξακολουθούσαν να λειτουργούν 113 χώροι υγειονομικής ταφής που δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα. Μολονότι η Βουλγαρία διασφάλισε ότι και οι 113 αυτοί χώροι υγειονομικής ταφής που καλύπτονταν από την απόφαση έπαυσαν να δέχονται απόβλητα στα τέλη του 2017, έξι έτη μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 43 από τους χώρους αυτούς δεν έχουν ακόμη κλείσει και αποκατασταθεί πλήρως. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία ακόμη και μετά την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2015. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ενδεχόμενο να της επιβληθεί χρηματική ποινή.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

Πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso III). Η οδηγία εφαρμόζεται σε περισσότερες από 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπει κανόνες για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Τομείς όπως η χημική και η πετροχημική βιομηχανία, καθώς και η χονδρική πώληση και η αποθήκευση καυσίμων καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ανάλογα με την ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών, ισχύουν διαφορετικά συστήματα ασφάλειας — οι αυστηρότερες νομικές απαιτήσεις εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που χειρίζονται μεγάλες ποσότητες. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση θέτουν ως φιλοδοξία για την ΕΕ τη μηδενική ρύπανση, προς όφελος της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής ουδετερότητας. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία τον Ιούλιο του 2020, στην οποία η Βουλγαρία απάντησε ότι δεσμεύεται να τροποποιήσει την εθνική της νομοθεσία. Ωστόσο, η Βουλγαρία δεν έχει ακόμη προσδιορίσει ορθά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εισάγοντας την έννοια «άλλη μονάδα» στην εθνική της νομοθεσία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα σειρά μη συμμορφούμενων διατάξεων. Ορισμένες τεχνικές διατάξεις έχουν επίσης μεταφερθεί εσφαλμένα στο εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων ο ορισμός της «επιθεώρησης», καθώς και οι πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκφράσει εγκαίρως τη γνώμη του. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα που οφείλεται στα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίσουν τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση δίνουν έμφαση στη σημασία που έχει η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν δυσμενώς την ανθρώπινη υγεία. Η πλήρης εφαρμογή των προτύπων ποιότητας του αέρα που κατοχυρώνονται στη νομοθεσία της ΕΕ έχει καίρια σημασία για την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Το διοξείδιο του αζώτου (NO2) εκπέμπεται κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η οδική κυκλοφορία —ιδίως των πετρελαιοκίνητων οχημάτων— και η βιομηχανία. Η συγκεκριμένη μορφή ρύπανσης προκαλεί σοβαρές ασθένειες, όπως άσθμα και μειωμένη πνευμονική λειτουργία. Η Ελλάδα καταγράφει συνεχώς και σταθερά υπέρβαση της ετήσιας οριακής τιμής NO2 στην Αθήνα. Επίσης, δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δελτίο Τύπου.

 

2. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Johannes Bahrke — Τηλ.: +32 229 58615)· Federica Miccoli — Τηλ.: +32 229 58300, Célia Dejond — Τηλ.: +32 229 88199)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Γερμανία για να διασφαλίσει την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ). Η ενωσιακή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις απαιτεί οι δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ορισμένο όριο να ανατίθενται μέσω διαγωνισμού, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Η Επιτροπή, διασφαλίζοντας ότι τα κράτη μέλη μεταφέρουν ορθά τις οδηγίες στην εθνική τους νομοθεσία, ενεργεί για την προστασία του θεμιτού ανταγωνισμού και την προώθηση της καλύτερης αξιοποίησης των χρημάτων των φορολογουμένων. Με βάση την ανάλυση της Επιτροπής, αρκετές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας στη Γερμανία δεν είναι συμβατές με τις οδηγίες. Ειδικότερα, η Επιτροπή εγείρει τρία ζητήματα, τα οποία αφορούν τον υπολογισμό των υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, την εξαίρεση των υπηρεσιών διάσωσης από τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, και την απουσία ορισμού των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προβάλλει η Επιτροπή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΤΣΕΧΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Τσεχία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ανησυχιών σχετικά με τη συμμόρφωση του εν λόγω κράτους μέλους με τους ενωσιακούς κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα (οδηγία 2005/36/ΕΚ για τα επαγγελματικά προσόντα, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Η Επιτροπή προβαίνει σ' αυτή την ενέργεια, επειδή η Τσεχία δεν έχει αποκαταστήσει τις παραβάσεις που προσδιορίστηκαν στην αιτιολογημένη γνώμη που απέστειλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2019 και στην περαιτέρω επικοινωνία που είχε με τις τσεχικές αρχές. Η Επιτροπή εξετάζει συγκεκριμένα ορισμένες διατάξεις των εθνικών κανόνων σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τους επαγγελματίες που απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα στην Τσεχία ή επιθυμούν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στην Τσεχία. Οι παραβάσεις που προσδιορίστηκαν αφορούν οριζόντια ζητήματα σχετικά με το καθεστώς των προσώπων που υπόκεινται σε αντισταθμιστικά μέτρα ή προετοιμάζονται για τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων στην Τσεχία, καθώς και διαδικαστικές διατυπώσεις και εγγυήσεις για τους επαγγελματίες. Η παραπομπή αφορά επίσης διάφορα τομεακά ζητήματα σχετικά με τους γιατρούς, τους νοσοκόμους, τους φαρμακοποιούς, τους κτηνιάτρους και τους αρχιτέκτονες. Παρά το γεγονός ότι η Τσεχία κατέβαλε προσπάθειες για να συμμορφωθεί με τους σχετικούς κανόνες, η Επιτροπή πιστεύει ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με την ενωσιακή νομοθεσία. Αυτό μπορεί να παρεμποδίσει τη διασυνοριακή κινητικότητα των επαγγελματιών, να μειώσει τις ευκαιρίες εργασίας και να καταστήσει δυσκολότερο για τους δυνητικούς αποδέκτες των υπηρεσιών τους να απολαμβάνουν τα οφέλη της ενιαίας αγοράς. Οι σημερινές αποφάσεις λαμβάνονται μετά τους συστηματικούς ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή στις εθνικές νομοθεσίες και τις διοικητικές πρακτικές και τα άλλα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει μια πλήρως λειτουργική ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες και τους επαγγελματίες. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

3. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156, Laura Bérard — Τηλ.: + 32 229 55721, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στην Κύπρο, στην Τσεχία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Λιθουανία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [(οδηγία (ΕΕ) 2017/541). Η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό στοιχείο του θεματολογίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιων των δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι ενωσιακοί κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά από μια επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Η Κύπρος, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Λιθουανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ασφάλεια: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για τους παρόχους δικανικών υπηρεσιών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, καλώντας το να μεταφέρει στο εθνικό του δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που εκτελούν εργασίες εργαστηρίου (απόφαση-πλαίσιο 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιτρέπουν την εντατικοποίηση της ανταλλαγής εγκληματολογικών πληροφοριών και διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένους παρόχους δικανικών υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται ως εξίσου αξιόπιστα από τις αρχές επιβολής του νόμου σε άλλο κράτος μέλος, κάτι που καθιστά το έργο τους πιο αποτελεσματικό. Τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν νομοθεσία για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ έως τις 30 Νοεμβρίου 2015. Το Βέλγιο κοινοποίησε τη μερική μεταφορά των κανόνων όσον αφορά τα προφίλ DNA το 2019. Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς στο εθνικό του δίκαιο όσον αφορά τα δακτυλοσκοπικά δεδομένα. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο τον Μάιο του 2020. Μετά τη σημερινή αιτιολογημένη γνώμη, το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το Βέλγιο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καταπολέμηση του εγκλήματος: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω κενών στην ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσής της με όλες τις απαιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπονται στους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος («αποφάσεις Prüm», αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Οι κανόνες αποτελούν βασικό μέσο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Επιτρέπουν στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν γρήγορα πληροφορίες για το DNA, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τα εθνικά δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου να εντοπίζουν υπόπτους και να συνδέουν ποινικές υποθέσεις μεταξύ τους σε ολόκληρη την Ένωση. Τα κράτη μέλη όφειλαν να εφαρμόσουν πλήρως τους οικείους κανόνες έως τον Αύγουστο του 2011. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία, και το 2017 έδωσε συνέχεια με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, καλώντας το εν λόγω κράτος μέλος να συμμορφωθεί πλήρως με τις νομικές υποχρεώσεις του. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις σχετικά με την πρόοδο του κράτους μέλους όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, μέχρι σήμερα η Ιταλία εξακολουθεί να μην επιτρέπει σε άλλα κράτη μέλη την πρόσβαση στα δεδομένα της DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση αυτή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Η Επιτροπή παραπέμπει την ΟΥΓΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του παράνομου περιορισμού της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή περιορίζει παράνομα την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, κατά παράβαση του άρθρου 6 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (οδηγία 2013/32/ΕΕ), ερμηνευόμενου υπό το πρίσμα του άρθρου 18 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 6 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι απάτριδες που βρίσκονται στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων τους, είναι σε θέση να ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ουγγρικής νομοθεσίας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προτού μπορέσουν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στην Ουγγαρία, πρέπει πρώτα να υποβάλουν δήλωση προθέσεων στην οποία να γνωστοποιούν την επιθυμία τους να καταθέσουν αίτηση ασύλου σε πρεσβεία της Ουγγαρίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβουν ειδική άδεια εισόδου για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο κανόνας αυτός συνιστά παράνομο περιορισμό της πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου, ο οποίος αντιβαίνει στην οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς απαγορεύει σε πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος της Ουγγαρίας, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων, να υποβάλουν εκεί αίτηση διεθνούς προστασίας. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, η οποία αποτελεί τον δεδηλωμένο στόχο της ουγγρικής νομοθεσίας, δεν μπορεί να δικαιολογήσει έναν τέτοιο κανόνα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

4. Δικαιοσύνη

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: + +32 229 62253, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 63444, Jordis Ferroli — Τηλ.: +32 229 92729)

 

Προειδοποιητικές επιστολές· αιτιολογημένη γνώμη και συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη

Θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ: Η Επιτροπή κινεί νομική διαδικασία κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ και της ΠΟΛΩΝΙΑΣ για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας σχετικά με την ισότητα και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για την Ουγγαρία, οι διαδικασίες αφορούν τον νόμο που θεσπίστηκε πρόσφατα, ο οποίος συγκεκριμένα απαγορεύει ή περιορίζει την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προωθεί ή παρουσιάζει τη λεγόμενη «απόκλιση από την ταυτότητα που αντιστοιχεί στο φύλο κατά τη γέννηση, την αλλαγή φύλου ή την ομοφυλοφιλία» για άτομα κάτω των 18 ετών· και την προσθήκη μιας δήλωσης αποποίησης ευθύνης που επιβλήθηκε σε παιδικό βιβλίο με περιεχόμενο σχετικό με τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ. Όσον αφορά την Πολωνία, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι πολωνικές αρχές δεν απάντησαν πλήρως και κατάλληλα στην έρευνά της σχετικά με τη φύση και τον αντίκτυπο των αποφάσεων για τις λεγόμενες «ζώνες απαλλαγμένες από την ιδεολογία ΛΟΑΤ», οι οποίες έχουν εγκριθεί από διάφορες περιφέρειες και δήμους της Πολωνίας. Τα δύο κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τους απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη και, έπειτα, να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί οκτώ χώρες της ΕΕ να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή σε έξι χώρες της ΕΕ: Αυστρία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία, επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο (οδηγία 2013/48/ΕΕ). Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία και συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία. Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με το δικαίωμα του υπόπτου να έχει πρόσβαση σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας για την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Η οδηγία ορίζει επίσης ότι οι ύποπτοι έχουν το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας τους και το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας. Η Επιτροπή ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο τα έξι κράτη μέλη μετέφεραν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και εντόπισε ορισμένα κενά όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Η οδηγία διασφαλίζει ότι από τα πρώτα στάδια της αστυνομικής κράτησης τα παιδιά δεν μπορούν να στερηθούν την ελευθερία τους χωρίς να το γνωρίζει ενδεδειγμένο τρίτο πρόσωπο. Τα κενά που διαπιστώθηκαν αφορούν την ενημέρωση ενδεδειγμένου ενήλικα, όταν η ενημέρωση του ασκούντος τη γονική μέριμνα σχετικά με τη στέρηση της ελευθερίας θα ήταν αντίθετη προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Τα έξι κράτη μέλη (Αυστρία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία) έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να παράσχουν διευκρινίσεις. Διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τους αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Τον Ιανουάριο του 2017 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, επειδή δεν είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή εθνικούς κανόνες για τη μεταφορά της εν λόγω ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο. Τον Ιανουάριο του 2018 η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, καθώς η χώρα εξακολουθούσε να μην έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς. Στο μεσοδιάστημα, η Σλοβακία και η Βουλγαρία κοινοποίησαν τους εθνικούς κανόνες. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί δεν εξασφαλίζουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο όλων των διατάξεων της οδηγίας, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση άλλου ενήλικα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβακία και συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία. Αυτά τα δύο κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στην αιτιολογημένη γνώμη και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή θα παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες για την οδηγία σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης διατίθενται εδώ.

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εταιρικό δίκαιο: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη σύνδεσης του μητρώου επιχειρήσεών της με το σύστημα μητρώων επιχειρήσεων της ΕΕ

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή παραλείπει επανειλημμένα να συνδέσει το εθνικό της μητρώο επιχειρήσεων με το σύστημα διασύνδεσης μητρώων επιχειρήσεων (BRIS) και, ως εκ τούτου, παραβιάζει την οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου. Η προθεσμία για τη σύνδεση της Βουλγαρίας με το BRIS ήταν η 8η Ιουνίου 2017. Περισσότερα από 4 έτη μετά την εν λόγω προθεσμία και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής, η Βουλγαρία εξακολουθεί να μην είναι συνδεδεμένη με το σύστημα. Ως εκ τούτου, καμία από τις λειτουργίες του BRIS δεν είναι διαθέσιμη όσον αφορά τις βουλγαρικές εταιρείες. Ειδικότερα, το γεγονός ότι η Βουλγαρία δεν έχει συνδεθεί με το BRIS δυσχεραίνει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της ΕΕ στην απόκτηση πληροφοριών για τις βουλγαρικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, χωρίς το BRIS, τα μητρώα επιχειρήσεων δεν μπορούν να συνεργάζονται όταν πρόκειται για διασυνοριακές συγχωνεύσεις στις οποίες εμπλέκονται βουλγαρικές επιχειρήσεις ή σε διαδικασίες που σχετίζονται με διασυνοριακά υποκαταστήματα βουλγαρικών επιχειρήσεων. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

5. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί τη ΜΑΛΤΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, καλώντας τη να μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά η Επιτροπή θεωρεί ότι η Μάλτα εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται με ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας. Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Η Μάλτα έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Οδηγία Ευρατόμ για το πόσιμο νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πορτογαλία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την απαίτηση της οδηγίας Ευρατόμ για το πόσιμο νερό (οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου) σχετικά με τον καθορισμό ακριβών συχνοτήτων δειγματοληψίας για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης που τοποθετείται σε φιάλες ή δοχεία προς πώληση. Η οδηγία επιβάλλει απαιτήσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Καθορίζει παραμετρικές τιμές, συχνότητες και μεθόδους για την παρακολούθηση των ουσιών αυτών και προβλέπει τη θέσπιση προγραμμάτων παρακολούθησης με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσης του πόσιμου νερού προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Επιπλέον, η οδηγία απαιτεί επίσης οι πολίτες να είναι επαρκώς και κατάλληλα ενημερωμένοι για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουν. Η Πορτογαλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ραδιενεργά απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κροατία, στην Πολωνία και στις Κάτω Χώρες, επειδή δεν μετέφεραν ορθά ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει κοινοτικό πλαίσιο για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Ειδικότερα, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν εθνικά προγράμματα για τη διαχείριση όλων των αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων που παράγονται στην επικράτειά τους, έως τη διάθεσή τους. Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό δίκαιο έως τις 23 Αυγούστου 2013 και να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους προγράμματα για πρώτη φορά στην Επιτροπή έως τις 23 Αυγούστου 2015. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που προσδιορίζονται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Nerea Artamendi Erro — Τηλ.: +32 2 29 90964)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Λιθουανία, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ που έχουν σκοπό να απλουστεύσουν τη ζωή των μικρών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του ισχύοντος καθεστώτος ΦΠΑ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι μικρές επιχειρήσεις στη Λιθουανία με κύκλο εργασιών κάτω των 45.000 ευρώ ετησίως δεν υποχρεούνται να εγγράφονται στα μητρώα ΦΠΑ. Ωστόσο, στο πλαίσιο των μέτρων κατά της φοροαποφυγής, η Λιθουανία εξαιρεί τις επιχειρήσεις με χαμηλότερο κύκλο εργασιών όταν το ετήσιο εισόδημα του τελικού ιδιοκτήτη τους υπερβαίνει το όριο των 45.000 ευρώ συνολικά, ακόμη και όταν οι άλλες επιχειρήσεις του εν λόγω προσώπου είναι νομικά ανεξάρτητες και δεν χρησιμοποιούν αμιγώς τεχνητές δομές. Οι διατάξεις κατά της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής επιτρέπονται προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή είσπραξη του ΦΠΑ. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο αποκλεισμός από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ επιχειρήσεων οι οποίες, αν και συνδέονται οικονομικά, έχουν εντελώς ανεξάρτητες οικονομικές δραστηριότητες, είναι δυσανάλογος και αντίθετος προς την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Λιθουανία παρέβη την οδηγία για τον ΦΠΑ. Η Λιθουανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημαίνονται στην προειδοποιητική επιστολή. Εάν δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της ΚΥΠΡΟΥ λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες που αγοράζονται ή κατασκευάζονται στην Κύπρο. Η Κύπρος επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5 % για τα πρώτα 200 m2 των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια και μόνιμη κατοικία από τον δικαιούχο, χωρίς άλλους περιορισμούς. Ειδικότερα, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία και την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου, τα μέλη της οικογένειας που θα διαμένουν στην κατοικία, και το ανώτατο συνολικό εμβαδόν της κατοικίας. Πράγματι, η οδηγία για τον ΦΠΑ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις κατοικίες στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, το γεγονός ότι κυπριακή νομοθεσία έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και δεν προβλέπει περιορισμούς δείχνει ότι το μέτρο υπερβαίνει τον στόχο μιας κοινωνικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κύπρος παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις παραλείψεις που επισημαίνονται στην προειδοποιητική επιστολή. Εάν δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να επιτρέψει την πρόσβαση ορισμένων επιλέξιμων επιχειρήσεων στην υπηρεσία μίας στάσης της Ένωσης στον τομέα του ΦΠΑ

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, επειδή δεν επιτρέπει την πρόσβαση στην υπηρεσία μίας στάσης της Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που είναι κατά τα άλλα επιλέξιμες βάσει της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Η υπηρεσία μίας στάσης της Ένωσης είναι η ηλεκτρονική πύλη που θα χρησιμοποιούν οι διαδικτυακοί πωλητές από την 1η Ιουλίου 2021 για να απλουστεύουν και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ επί των πωλήσεών τους σε καταναλωτές εντός της ΕΕ, καθώς θα τους επιτρέπει να εγγράφονται στα μητρώα ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος μέλος και να δηλώνουν και να καταβάλλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη. Πρώτον, η εθνική νομοθεσία σχετικά με την υπηρεσία μίας στάσης της Ένωσης εξαιρεί τις ρουμανικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πωλούν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε καταναλωτές σε άλλα κράτη μέλη (δηλαδή τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 88.500 ευρώ που εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις ΜΜΕ). Δεύτερον, η εγγραφή στην υπηρεσία μίας στάσης της Ένωσης είναι δυνατή μόνο για τις εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες στα μητρώα ΦΠΑ της Ρουμανίας για τους σκοπούς εγχώριων εκπεστέων συναλλαγών και ορισμένων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, και όχι για εκείνες που έχουν καταχωριστεί για άλλους σκοπούς. Η Ρουμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις παραλείψεις που επισημαίνονται στην προειδοποιητική επιστολή. Εάν δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

7. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να άρει την απαίτηση σύμφωνα με την οποία οι επαγγελματίες οδηγοί πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό διανοητικής ικανότητας επιπλέον της άδειας οδήγησής τους

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, επειδή θέσπισε πρόσθετες υποχρεώσεις για τους επαγγελματίες οδηγούς οι οποίες παραβιάζουν την οδηγία 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης και την οδηγία 2003/59/ΕΚ σχετικά με τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας. Επί του παρόντος, η Βουλγαρία υποχρεώνει τους επαγγελματίες οδηγούς (ιδίως φορτηγών και λεωφορείων) να προσκομίζουν στους ελεγκτικούς φορείς πιστοποιητικό διανοητικής ικανότητας, επιπλέον της άδειας οδήγησής τους. Η οδηγία 2006/126/ΕΚ για τις άδειες οδήγησης καθορίζει τις προϋποθέσεις έκδοσης, ανανέωσης ή αντικατάστασης των ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης, ιδίως τις ελάχιστες απαιτήσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας. Ως εκ τούτου, η διανοητική ικανότητα των κατόχων άδειας οδήγησης που ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες οδήγησης εξακριβώνεται ήδη κατά την έκδοση και την ανανέωση της άδειας οδήγησης. Δεν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι οι επαγγελματικές δραστηριότητες οδήγησης εγείρουν συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με την οδική ασφάλεια τις οποίες δεν μπορεί να καλύψει η εξέταση διανοητικής ικανότητας που προβλέπεται στην οδηγία 2006/126/ΕΚ.

Επιπλέον, οι Βούλγαροι επαγγελματίες οδηγοί τίθενται σε λιγότερο ευνοϊκή θέση εξαιτίας της υπαγωγής τους σε αυστηρότερες ελάχιστες απαιτήσεις διανοητικής ικανότητας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της αποφυγής «ανισοτήτων στις συνθήκες ανταγωνισμού» για τους συγκεκριμένους οδηγούς, τον οποίο επιδιώκει να διασφαλίσει η οδηγία 2003/59/ΕΚ. Σε αυτή τη βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το πιστοποιητικό διανοητικής ικανότητας που απαιτείται για τους επαγγελματίες οδηγούς αντιβαίνει στην οδηγία 2006/126/ΕΚ και στην οδηγία 2003/59/ΕΚ. Η Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η Επιτροπή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να μεταφέρει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό της δίκαιο

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο και δεν εφάρμοσε την οδηγία 2012/34/ΕΕ. Η οδηγία αποσκοπεί στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα ανταγωνισμού, τη ρυθμιστική εποπτεία και τη χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική του σιδηροδρομικού τομέα, την εξουσία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, τη βελτίωση του πλαισίου για τις επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και στις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ουγγαρία δεν μεταφέρει ορθά ούτε εφαρμόζει αρκετές διατάξεις της οδηγίας οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες και τους πόρους του ρυθμιστικού φορέα, την ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα, τους κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες τα σιδηροδρομικά δίκτυα, οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και οι σιδηροδρομικές υποδομές μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, καθώς και την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών. Η Ουγγαρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία, επειδή δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (οδηγία 2008/106/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε). Οι εν λόγω κανόνες θεσπίστηκαν προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των προτύπων εκπαίδευσης των ναυτικών σε όλη την ΕΕ και συνάδουν με τα πρότυπα που έχουν ήδη συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαιτήσεις για την πιστοποίηση των ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία που εκτελούν «εσωτερικά δρομολόγια» δεν συνάδουν με τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπονται στην οδηγία. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της Επιτροπής και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Θαλάσσιες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία και στην Ελλάδα, επειδή δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τον εξοπλισμό πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ). Η οδηγία για τον εξοπλισμό πλοίων εναρμονίζει τους κανόνες ασφάλειας όσον αφορά τον εξοπλισμό, όπως τα ατομικά σωσίβια, τα συστήματα καθαρισμού λυμάτων και τα ραντάρ, σε πλοία που φέρουν σημαία της ΕΕ. Η Γερμανία δεν εκδίδει πιστοποιητικά ισοδυναμίας για εξοπλισμό πιστοποιημένο βάσει της εν λόγω οδηγίας όταν ένα πλοίο εγγράφεται στο γερμανικό νηολόγιο. Ως προς την Ελλάδα, η επιστολή αφορά την ανεπάρκεια στην εποπτεία της αγοράς και τις διαδικασίες για την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς και τη μη υποβολή δηλώσεων συμμόρφωσης από τους κατασκευαστές εξοπλισμού πλοίων στους εν λόγω οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η Γερμανία και η Ελλάδα έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή και να διορθώσουν τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να μεταφέρει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο τους κανόνες της νέας οδηγίας για τη διακυβέρνηση

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2370 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής. Η Αυστρία δεν μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο αρκετά άρθρα της οδηγίας, όπως τους ορισμούς του «διαχειριστή υποδομής», τους ορισμούς της λειτουργίας και της συντήρησης της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και διατάξεις σχετικά με την «ανεξαρτησία του διαχειριστή υποδομής», τον επιμερισμό των καθηκόντων του, την εξωτερική ανάθεση των εργασιών και τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών συνεργασίας, καθώς και τον ρυθμιστικό έλεγχό τους. Επίσης, η Αυστρία δεν μετέφερε πλήρως στο εθνικό της δίκαιο διατάξεις σχετικά με τον περιορισμό τόσο του δικαιώματος πρόσβασης όσο και του δικαιώματος επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της Αυστρίας, για να διασφαλίσει ότι τα εθνικά μέτρα μεταφοράς καλύπτουν το πλήρες πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη διακυβέρνηση. Η Αυστρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αερολιμενικά τέλη: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να μεταφέρει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά τον αερολιμένα της Σόφιας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία, επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό της δίκαιο και δεν εφάρμοσε το άρθρο 6 παράγραφος 3 και το άρθρο 11 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/12/ΕΚ όσον αφορά τα αερολιμενικά τέλη στον αερολιμένα της Σόφιας. Οι κανόνες για τα αερολιμενικά τέλη απαιτούν από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία που να διασφαλίζει ότι τα αερολιμενικά τέλη που επιβάλλονται στις αεροπορικές εταιρείες στους κύριους αερολιμένες της ΕΕ υπολογίζονται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της διαβούλευσης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Οι αερολιμένες πρέπει να διαβουλεύονται με τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τα τέλη τους, και τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να ορίζουν ανεξάρτητη αρχή με αρμοδιότητα να αποφαίνεται σε περίπτωση διαφορών σχετικά με τα τέλη στα οποία εμπλέκονται αερολιμένες και χρήστες αερολιμένων, ή εκπρόσωποι ή ενώσεις χρηστών αερολιμένων. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Βουλγαρία δεν εφαρμόζει ορθά το άρθρο 3 της οδηγίας 2009/12/ΕΚ και το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (κανονισμός για τις αεροπορικές υπηρεσίες). Εάν η Βουλγαρία δεν κοινοποιήσει στην Επιτροπή εντός δύο μηνών τα μέτρα που έλαβε για να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Η Επιτροπή καλεί 6 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στη Μάλτα, στην Πορτογαλία και στη Σλοβακία, επειδή δεν παρέχουν και δεν εκμεταλλεύονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης κατάλληλα εξοπλισμένων αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου που τελεί υπό την ευθύνη τους. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια των προειδοποιητικών επιστολών που εστάλησαν στις 15 Μαΐου 2020 και των συμπληρωματικών προειδοποιητικών επιστολών που εστάλησαν στις 18 Φεβρουαρίου 2021. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), να λαμβάνει αυτά τα μέτρα ώστε οι καθορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να είναι σε θέση να παρέχουν και να εκμεταλλεύονται τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους οι οποίες διαβιβάζονται μέσω ζεύξεων δεδομένων συμπληρώνουν τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά μεταξύ του θαλάμου χειρισμού και των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών μεταξύ χειριστών και ελεγκτών και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η προθεσμία που είχαν οι πάροχοι για την εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων έχει λήξει και η απουσία εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, οι οποίοι ήταν επίσης υποχρεωμένοι να εξοπλιστούν με την τεχνολογία, να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024· Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Απόσπαση εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί 24 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στην Τσεχία, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία και στη Φινλανδία, επειδή δεν ευθυγράμμισαν διάφορες εθνικές διατάξεις με την οδηγία για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων (2014/67/ΕΕ). Η οδηγία εφαρμογής αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων για την απόσπαση των εργαζομένων, ρυθμίζοντας ζητήματα σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της καταστρατήγησης των κανόνων, την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, η οδηγία εφαρμογής ορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να παρακολουθείται η συμμόρφωση με τους κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων· υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων και τους προστατεύει από αντίποινα (δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη τους σε περίπτωση που προβαίνουν σε νομικές ή διοικητικές ενέργειες κατά αυτού, αν τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά)· διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων σε περιπτώσεις υπεργολαβίας· μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή και είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Η Επιτροπή συμμετέχει σε διάλογο με τα 24 κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες ή όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις της οδηγίας. Η Επιτροπή προτίθεται να διασφαλίσει ότι οι ισχύοντες κανόνες θα επιτρέψουν τη συνέχιση της απόσπασης εργαζομένων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς χωρίς περιττά εμπόδια για τους εργοδότες, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

 

Εργατικό δίκαιο της ΕΕ: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τους όρους εργασίας των επίτιμων δικαστικών λειτουργών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιταλία, επειδή η εθνική της νομοθεσία που εφαρμόζεται στους επίτιμους δικαστικούς λειτουργούς δεν συμμορφώνεται πλήρως με το εργατικό δίκαιο της ΕΕ. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η ιταλική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με αρκετές διατάξεις της συμφωνίας-πλαισίου που προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου· της συμφωνίας-πλαισίου που προσαρτάται στην οδηγία 97/81/ΕΚ για την εργασία μερικής απασχόλησης· της οδηγίας 2003/88/ΕΚ για τον χρόνο εργασίας, και της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ για τις εγκύους εργαζόμενες. Αρκετές κατηγορίες επίτιμων δικαστικών λειτουργών, δηλαδή οι επίτιμοι ειρηνοδίκες (giudice onorario di pace), οι επίτιμοι αναπληρωτές εισαγγελείς (VPO) και οι επίτιμοι δικαστές (GOT), δεν απολαύουν του καθεστώτος του «εργαζομένου» σύμφωνα με το ιταλικό εθνικό δίκαιο, αλλά θεωρούνται εθελοντές που παρέχουν υπηρεσίες «τιμής ένεκεν». Επειδή ακριβώς δεν έχουν καθεστώς εργαζομένου, δεν απολαύουν της προστασίας του εργατικού δικαίου της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει τη μη χορήγηση επιδομάτων ασθενείας, ατυχήματος και εγκυμοσύνης· την υποχρέωση των αυτοαπασχολουμένων να εγγράφονται στο εθνικό ίδρυμα κοινωνικής πρόνοιας· τις διαφορές στις αμοιβές και τους τρόπους καταβολής τους· τις φορολογικές διακρίσεις· τη μη επιστροφή των δικαστικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια πειθαρχικής διαδικασίας· και τη μη χορήγηση άδειας μητρότητας με πλήρεις αποδοχές. Επίσης, οι δικαστικοί λειτουργοί δεν προστατεύονται επαρκώς από την καταχρηστική σύναψη διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου και δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κατάλληλη αποζημίωση σε τέτοιες περιπτώσεις. Επιπλέον, η Ιταλία δεν έχει θεσπίσει σύστημα για τη μέτρηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας κάθε επίτιμου δικαστικού λειτουργού. Η Ιταλία θέσπισε νέα νομοθεσία το 2017, η οποία δεν διευθέτησε αυτά τα ζητήματα. Δεδομένου ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι οι εν λόγω επίτιμοι δικαστικοί λειτουργοί θα πρέπει να έχουν καθεστώς εργαζομένου, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή. Η Ιταλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Εργατικό δίκαιο της ΕΕ: Η Επιτροπή ζητεί διευκρινίσεις από την ΙΣΠΑΝΙΑ σχετικά με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς στην εργασία στον δημόσιο τομέα μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία, με την οποία ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τη συμβατότητα της νομοθεσίας στην Εστρεμαδούρα και στην Ανδαλουσία με την οδηγία για την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (οδηγία 2008/104/ΕΚ). Η εν λόγω οδηγία βελτιώνει την προστασία των προσωρινά απασχολουμένων, παρέχοντας παράλληλα ευελιξία στις εταιρείες. Καθιερώνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσωρινά απασχολουμένων σε εταιρείες χρηστών από την πρώτη ημέρα της τοποθέτησής τους. Οι προσωρινά απασχολούμενοι πρέπει, για παράδειγμα, να έχουν τους ίδιους όρους αμοιβής και χρόνου εργασίας με τους υπόλοιπους εργαζομένους στη εταιρεία χρηστών. Περιορισμοί και απαγορεύσεις όσον αφορά τη χρήση προσωρινής εργασίας επιτρέπονται μόνο αν δικαιολογούνται από λόγους γενικού συμφέροντος. Στον δημόσιο τομέα της Εστρεμαδούρας και σε ορισμένους δημόσιους φορείς της Ανδαλουσίας υπάρχουν απαγορεύσεις και περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση της δημόσιας υπηρεσίας. Οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν, για παράδειγμα, στην Εστρεμαδούρα τις δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες η διοίκηση έχει πλειοψηφική συμμετοχή, και στην Ανδαλουσία δύο σχολές φιλοξενίας και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και του αθλητισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρήση εργαζομένων από εταιρείες προσωρινής απασχόλησης είτε απαγορεύεται είτε περιορίζεται. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αποδείξει ότι οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί δικαιολογούνται από λόγους γενικού συμφέροντος. Εάν δεν απαντήσει ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

9. Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.: +32 229 87624)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να άρει τα εμπόδια στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συμπληρωματικών συντάξεων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Τσεχία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει στους συνταξιοδοτικούς φορείς άλλων κρατών μελών όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών βάσει του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ(ελευθερία παροχής υπηρεσιών). Στην πράξη, η τσεχική νομοθεσία εμποδίζει τις εταιρείες που δεν έχουν την καταστατική έδρα και τα κεντρικά γραφεία τους στην Τσεχία να παρέχουν υπηρεσίες συμπληρωματικών συντάξεων στην επικράτειά της. Η τσεχική νομοθεσία περί συντάξεων ορίζει ότι μόνο οι εταιρείες που είναι καταχωρισμένες στη χώρα μπορούν να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, μια ευρωπαϊκή εταιρεία καταχωρισμένη σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες συμπληρωματικών συντάξεων στην Τσεχία. Κατά συνέπεια, οι Τσέχοι πολίτες έχουν περιορισμένο εύρος επιλογών όσον αφορά τα προϊόντα συμπληρωματικών συντάξεων, ενώ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς που παρέχονται σε ολόκληρη την ΕΕ στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Η αρχή αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας για τη Συνθήκη ΕΕ και, επομένως, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την προσήκουσα συμμόρφωση. Η Τσεχία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, ελλείψει ικανοποιητικής απάντησης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει τη διαδικασία επί παραβάσει, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης

Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στην Τσεχία, στην Ιταλία, στη Λιθουανία, στη Λετονία, στις Κάτω Χώρες, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία και στη Ρουμανία, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους αναθεωρημένους ενωσιακούς κανόνες για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών [οδηγία (ΕΕ) 2019/879], και συγκεκριμένα την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών II. Η εν λόγω οδηγία υλοποιεί το πρότυπο συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) για τις παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες, το οποίο θεσπίστηκε από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και ενισχύει την εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) για όλες τις τράπεζες. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν αποτελεσματικότερα ότι οι τράπεζες δημιουργούν στιβαρή και επαρκή ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης, έτσι ώστε, σε περίπτωση πτώχευσής τους, οι ζημίες τους να βαρύνουν τους μετόχους και τους πιστωτές των τραπεζών και να μη χρηματοδοτούνται από τα χρήματα των φορολογουμένων. Αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ παράλληλα αυξάνει την εμπιστοσύνη της αγοράς. Η οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών II διασφαλίζει επίσης ότι οι ιδιώτες επενδυτές δεν επενδύουν υπερβολικά σε χρεωστικούς τίτλους (όπως ομόλογα) που είναι επιλέξιμοι για MREL και, ως εκ τούτου, θα είναι οι πρώτοι που θα χρησιμοποιηθούν για να απορροφηθούν οι ζημίες της τράπεζας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές τον Φεβρουάριο του 2021, ζητώντας από τα οικεία κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα μέτρα πλήρους μεταφοράς. Επειδή δεν κοινοποιήθηκαν τέτοια μέτρα, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τις διαδικασίες επί παραβάσει, αποστέλλοντάς στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένες γνώμες. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών II. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΛΕΤΟΝΙΑ να εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες και στη Λετονία, επειδή δεν κοινοποίησαν μέτρα για την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών [οδηγία (ΕΕ) 2015/2366]. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να εγκρίνουν και δημοσιεύσουν τα εν λόγω μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 13 Ιανουαρίου 2018, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες. Η οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις για την ευκολότερη και ασφαλέστερη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών πληρωμών, για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών από απάτες, καταχρήσεις και προβλήματα πληρωμών, για την προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου και διαδικτύου, καθώς και για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Επομένως, είναι σημαντικό να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Μετά την προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε η Επιτροπή, τα δύο αυτά κράτη μέλη κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε αυτά τα μέτρα, διαπίστωσε ότι ορισμένες διατάξεις δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, ιδίως οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών όσον αφορά τις απαιτήσεις ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους. Στην περίπτωση των Κάτω Χωρών, η μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο αφορά επίσης τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την αναφορά συμβάντων. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Τραπεζική Ένωση: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΙΤΑΛΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την τροποποίηση των υφιστάμενων κανόνων προληπτικής εποπτείας

Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, επειδή δεν κοινοποίησαν τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις [οδηγία (ΕΕ) 2019/878]. Η μεταφορά της εν λόγω νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο είναι καίριας σημασίας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που έχουν διαπιστωθεί στους υφιστάμενους κανόνες, να αντιμετωπιστούν οι αποκλίνουσες ερμηνείες και να θεσπιστούν λιγότερο επαχθείς κανόνες για ορισμένα θεσμικά όργανα. Επιπλέον, η νομοθεσία αυτή προβλέπει νέους κανόνες για τη σύσταση ενδιάμεσης μητρικής επιχείρησης και την έγκριση συμμετοχών, καθώς και αναθεωρημένους κανόνες για τον καθορισμό της αρχής ενοποιημένης εποπτείας, τις αποδοχές και τη διακυβέρνηση. Η οδηγία αποτελεί μέρος της δέσμης μεταρρυθμίσεων για τον τραπεζικό τομέα, με στόχο την αντιμετώπιση των αδυναμιών του πλαισίου προληπτικής εποπτείας των τραπεζών που εντοπίστηκαν μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Συμβάλλει στην ενίσχυση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ και, ως εκ τούτου, στην αύξηση της ικανότητάς του, αφενός, να διατηρήσει τον δανεισμό προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά σε περιόδους πίεσης και, αφετέρου, να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη οικονομία. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν τα σχετικά εθνικά μέτρα μεταφοράς στην Επιτροπή έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές, καλώντας τα οικεία κράτη μέλη να κοινοποιήσουν τα μέτρα πλήρους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Επειδή δεν κοινοποιήθηκαν τέτοια μέτρα, η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τις διαδικασίες επί παραβάσει, αποστέλλοντάς στα εν λόγω κράτη μέλη αιτιολογημένες γνώμες. Εάν τα οικεία κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Ιουλίου 2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα