Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Γνωρίστε το Δίκτυο

Ιστορικό

Έπειτα από Ημερίδα Εργασίας που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Απριλίου 2014 για έναν πρώτο κατιδεασμό σχετικά με το Δίκτυο, ακολούθησαν δράσεις (βλ. ενημερωτικό σημείωμα) και συστάθηκε ομάδα εργασίας που διαμόρφωσε τις σχετικές προτάσεις.

Στις 3 Απριλίου 2015 ανακοινώθηκε επίσημα η ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας για την Ελληνική Γλώσσα και Μετάφραση (ΕΔΟ ή απλά «Δίκτυο») σε Ημερίδα που διοργανώθηκε στην Ακαδημία Αθηνών (βλ. τις ομιλίες (link is external) και τα συμπεράσματα της Ημερίδας).

Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί 6 Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου και έχουν συσταθεί 5 Θεματικές και 6 Επιχειρησιακές Ομάδες Εργασίας που συμπληρώνονται με ένα Φόρουμ συζητήσεων για την επικοινωνία όλων των μελών μεταξύ τους.

Στόχοι

Το Δίκτυο αποσκοπεί στην καθιέρωση και χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας και στη βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Ειδικότεροι στόχοι του είναι:

  • η συγκέντρωση ορολογικού υλικού
  • η απόδοση καινοφανών όρων στα ελληνικά
  • η υποβολή προτάσεων βελτίωσης των διαθέσιμων πόρων
  • ο εμπλουτισμός της βάσης όρων ΙΑΤΕ
  • η ποιοτική αναβάθμιση των ορολογικών εργασιών
  • η καλύτερη αξιοποίηση ορολογικών πόρων, βάσεων και πληροφοριακών συστημάτων & εργαλείων στη μετάφραση.

Μέλη

Τα μέλη συμμετέχουν στο Δίκτυο είτε ως εκπρόσωποι φορέα είτε σε ατομική βάση. Όλα τα μέλη συμμετέχουν στις ψηφοφορίες και στις εργασίες του Δικτύου ισότιμα.

 

Διοικητικά όργανα

 

Η συγκρότηση και η λειτουργία του Δικτύου περιγράφονται στο έγγραφο Συμφωνία Συνεργασίας και Κανονισμός Λειτουργίας, το οποίο προβλέπει την ακόλουθη διοικητική δομή:

Α. Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

Συμμετέχουν όλα τα μέλη του Δικτύου, συνέρχεται ετησίως, εκλέγει τα μέλη των Επιτροπών και ασχολείται με τον απολογισμό και τον προγραμματισμό των εργασιών.

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

Β. Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Αποτελείται από 16 μέλη με 3ετή ανανεώσιμη θητεία και ασχολείται με τον συντονισμό της λειτουργίας του Δικτύου. Υποβάλλει στη ΓΣ ετήσια έκθεση απολογισμού και προτάσεις για τους στόχους και τον προγραμματισμό του Δικτύου κατά το επόμενο έτος. Τα μέλη είναι:

- 4 προνομιακά μέλη

- 12 μέλη που ορίζονται από τη ΓΣ, υπαγόμενα σε 4 κατηγορίες.

 

Ετήσιες εκθέσεις Συντονιστικής Επιτροπής

Γ. Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ)

Ασχολείται με τον συντονισμό του επιστημονικού έργου του Δικτύου, επικουρεί τη Συντονιστική Επιτροπή και υποβάλλει στη ΓΣ προτάσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές της δράσης της. Τα μέλη της είναι ειδικοί σε θέματα μετάφρασης/ορολογίας από τον ακαδημαϊκό και τον επαγγελματικό χώρο και έχουν 3ετή ανανεώσιμη θητεία.

Ετήσιες εκθέσεις Επιστημονικής Επιτροπής

Κατάλογοι μελών Επιτροπών ανά θητεία

Δ. Γραμματεία

Αποτελείται από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης που υπηρετούν στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο, υποστηρίζει την τεχνική λειτουργία του Δικτύου και παρέχει κάθε πρακτική βοήθεια στα μέλη του Δικτύου.

Ε. Ομάδες εργασίας (ΟΕ)

Θεματικές:

Η λειτουργία τους διέπεται από το κείμενο Συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων (ΥΕΑΟ). Αποτελούν κύρια δραστηριότητα του ΕΔΟ. Επί του παρόντος λειτουργούν 5 Θεματικές Ομάδες Εργασίας (Δίκαιο, Οικονομικά, Τεχνολογία, Φυσικές Επιστήμες, Χημεία). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ενότητα «Έργο & δραστηριότητες – Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων».

Επιχειρησιακές:

Για την υλοποίηση εργασιών επί συγκεκριμένων θεμάτων η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί Επιχειρησιακές Ομάδες Εργασίας, προσωρινές ή μόνιμες, που διευθύνονται από έναν συντονιστή ή μία συντονίστρια. Συγκροτούνται ad hoc και η συμμετοχή στις δραστηριότητες τους είναι εθελοντική. Η λειτουργία τους προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας. Επί του παρόντος λειτουργούν οι εξής ομάδες:

Α. ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Β. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Γ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Δ. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΔΟ & ΜΚΔ

Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΩΝ ΣΕ ΙΑΤΕ & ΓΛΩΣΣΑΡΙΑ

ΣΤ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ζ. ΒΙΚΙΟΜΑΔΑ ΕΕ & ΣΕ

Οι ομάδες εργασίας υποβάλλουν ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τους στη Γενική Συνέλευση των μελών του Δικτύου.

 

Επίσημα έγγραφα

 

Έγγραφα συγκρότησης του Δικτύου

Συμφωνία Συνεργασίας και Κανονισμός Λειτουργίας (έκδοση 5)

Συγκρότηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

Πρακτικά της 6ης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2020

Πρακτικά της 5ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2019

Πρακτικά της 4ης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Νοεμβρίου 2018

Πρακτικά της 3ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2017 

Πρακτικά της 2ης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 2016 

Πρακτικά της 1ης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2015 

Ετήσιες εκθέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής

Έκθεση Πεπραγμένων 2020 & Προγραμματισμού 2021 Συντονιστικής Επιτροπής

Έκθεση Πεπραγμένων 2019 & Προγραμματισμού 2020 Συντονιστικής Επιτροπής

Ετήσιες εκθέσεις της Επιστημονικής Επιτροπής

Έκθεση Πεπραγμένων 2020 & Προγραμματισμού 2021 Επιστημονικής Επιτροπής

Έκθεση Πεπραγμένων 2019 & Προγραμματισμού 2020 Επιστημονικής Επιτροπής

Πρακτικά της συνεδρίασης της Επιστημονικής και Συντονιστικής Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2016

Κατάλογοι μελών Επιτροπών ανά θητεία

Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021 (από 1.2.2020)

Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021

Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2016-2018