Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ειδησεογραφικό άρθρο20 Απριλίου 2023Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα1' χρόνος ανάγνωσης

Σύμφωνο για τις δεξιότητες: Συγκροτείται μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων για τη μακροχρόνια φροντίδα

pact for skills

Αθήνα, 20/04/2022

Σήμερα, οι πάροχοι μακροχρόνιας φροντίδας, οι κοινωνικοί εταίροι και οι πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγκρότησαν μια μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων μακροχρόνιας φροντίδας. Η σύμπραξη αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση τόσο των επαγγελματικών προοπτικών όσο και της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας, ώστε ο κλάδος της μακροχρόνιας περίθαλψης να καταστεί πιο ελκυστικός. Οι εταίροι δεσμεύονται να συνεισφέρουν ώστε κάθε χρόνο έως το 2030 να καταρτίζεται τουλάχιστον το 60 % του εργατικού δυναμικού μακροχρόνιας φροντίδας (3,8 εκατομμύρια εργαζόμενοι).

Καθώς ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει, η ζήτηση για φροντίδα αυξάνεται. Πάνω από 6,3 εκατομμύρια άτομα εργάζονται σήμερα στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας στην ΕΕ. Έως το 2050, θα χρειαστούν άλλα 1,6 εκατομμύρια εργαζόμενοι και εργαζόμενες, ώστε η φροντίδα να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο κάλυψης. Για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού, είναι σημαντικό ο τομέας της μακροχρόνιας φροντίδας να διατηρήσει και να προσελκύσει προσωπικό, ιδίως μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της κατάρτισης. Έτσι θα ευνοηθεί και η ισότητα των φύλων, καθώς οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90 % του συνολικού εργατικού δυναμικού στον κλάδο της φροντίδας.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, δήλωσε σχετικά: «Ο κλάδος της φροντίδας έχει τεράστιες προοπτικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Έως το 2050, θα χρειαστεί να εργαστούν στον κλάδο της μακροχρόνιας φροντίδας άλλα 1,6 εκατομμύρια άτομα, προκειμένου η κάλυψη να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδο. Ωστόσο, οι δεξιότητες που απαιτούνται για τις δραστηριότητες φροντίδας είναι σύνθετες και οι πάροχοι φροντίδας συχνά αντιμετωπίζουν έλλειψη ευκαιριών κατάρτισης και σταδιοδρομίας. Με τη σημερινή δέσμευση των εταίρων, έχουμε την ευκαιρία να αναστρέψουμε την τάση και να αρχίσουμε να προσελκύουμε εργαζομένους στον κλάδο της φροντίδας.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν προσέθεσε: «Η διαθεσιμότητα ειδικευμένου εργατικού δυναμικού είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών φροντίδας. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων. Αυτή η νέα, μεγάλης κλίμακας σύμπραξη για τις δεξιότητες δεσμεύεται να συμβάλει στην κατάρτιση τουλάχιστον 3,8 εκατομμυρίων εργαζομένων ετησίως έως το 2030, βοηθώντας τον κλάδο της φροντίδας να επιτύχει στην ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, και παράλληλα βελτιώνοντας την ποιότητα των θέσεων εργασίας, αλλά και της φροντίδας.»

Η μεγάλης κλίμακας σύμπραξη δεξιοτήτων για τον κλάδο της φροντίδας ανακοινώθηκε με την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα. Η στήριξη της ψηφιακής κατάρτισης βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της δέσμης μέτρων για τις ψηφιακές δεξιότητες και την ψηφιακή εκπαίδευση που παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα. Η εν λόγω σύμπραξη δεξιοτήτων είναι η 16η που συγκροτείται στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. Η σύμπραξη εντάσσεται και στο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 2 299 63 02· Sonya Gospodinova — Τηλ.: + 32 2 296 69 53)

Press Release in English

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
20 Απριλίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα